回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 99 個段落, 202 個語句, 2859 個語詞, 4153 個音節
Chháu-tui-téng ê Bîn-bāng_01 草堆頂ê 眠夢_01
N̂g Hôai-un 黃懷恩
  Jû-tông Chong-kàu Kò͘-sū兒童宗教故事
  Chok-chiá Ê Ōe作者ê話
  Chit ê kò͘-sū sī kin-kù Má-thài 25: 40, ài beh kà-sī sòe-kiáⁿ m̄-thang khòaⁿ-khin pi-bî ê lâng, tio̍h ū thiàⁿ-sim lâi thiàⁿ hiah ê lóan-jio̍k bô i-óa ê lâng.這個故事是根據馬太25:40,ài beh教示細子m̄-thang看輕卑微ê人,著有疼心來疼hiah ê軟弱無依倚ê人。
  Ǹg-bāng Sèng-keng kho, Sèng-si kho ê ha̍k-seng í-ki̍p kok-ūi kàu-ôan lóng ōe-thang tit-tio̍h chi̍t-pún,ka-têng ê pē-bú iā thang tha̍k, soah lâi kà-sī in ê sòe-kiáⁿ.向望聖經科、聖詩科ê學生以及各位教員攏會thang得著一本,家庭ê父母也thang讀,煞來教示in ê細子。
  Só͘ ū ê tô͘-ōe sī pài-thok chi̍t-ūi chí-mōe lâi ōe--ê tōa-tōa sòe-siā i.所有ê圖畫是拜託一位姊妹來畫--ê大大說謝伊。
  Chit ê sī ke̍k bî-sòe ê chheh, iáu-kú ǹg-bāng ū hūn tī Chú ê kok ê kang lâi hō͘ chē-chē sòe-kiáⁿ tit-tio̍h pang-chān.這個是極微細ê冊,iáu-kú向望有份tī主ê國ê工來hō͘濟濟細子得著幫贊。
  Chhiáⁿ chham-khó í-hā ê Sèng-keng.請參考以下ê聖經。
  Má-thài 5:7, 22:37, I. Iok-hān 3:10, 14,4:7, I. Thê-mô͘-thài 1:5, Iok-hān 13:34-35, 15:12, Lô-má 13:8, Lō͘-ka 6:36, Ngá-kok 2:13.馬太5:7,22:37,I.約翰3:10,14,4:7,I.提摩太1:5,約翰13:34-35,15:12,羅馬13:8,路加6:36,雅各2:13。
  N̂g Hôai-un.1955, 9, 22.黃懷恩。1955.9.22。
  Má-lī sī chi̍t ê chin khó-ài ê cha-bó͘ gín-ná. I chhut-sì bô lōa-kú i ê lāu-pē chiū lī-khui sè-kan. Só͘-í Má-lī chí-ū chi̍t-ê lāu-bú thang óa-khò nā-tiāⁿ.瑪莉是一個真可愛ê查某囡仔。伊出世無偌久伊ê老父就離開世間。所以瑪莉只有一個老母thang倚靠nā-tiāⁿ。
  In-ūi i ê lāu-pē lāu-bú sī chhut-gōa lâng, lī-khui kò͘-hiong hn̄g-hn̄g lâi kàu lâm-pō͘ ê chi̍t-ê to͘-chhī teh thàn-chia̍h. I ê lāu-pē sī chi̍t ê put-chí tōa-keng koh chhut-miâ ê kang-chhiúⁿ ê kang-ôan. Má-lī ê lāu-pē sí ê sî Má-lī iáu-kú sī chi̍t ê móa 2 hòe ê sè-hàn eⁿ-á nā-tiāⁿ. Só͘-í Má-lī lóng m̄-bat i ê lāu-pē sī siⁿ-chò sím-mi̍h khóan. Chí-ū tùi siá-chin kap tùi Má-lī ê lāu-bú só͘ kóng ê ōe lâi chai i ê lāu-pē nā-tiāⁿ.因為伊ê老父老母是出外人,離開故鄉遠遠來到南部ê一個都市teh趁食。伊ê老父是一個不止大間koh出名ê工廠ê工員。瑪莉ê老父死ê時瑪莉iáu-kú是一個滿2歲ê細漢嬰仔nā-tiāⁿ。所以瑪莉攏m̄-bat伊ê老父是生做甚物款。只有tùi寫真kap tùi瑪莉ê老母所講ê話來知伊ê老父nā-tiāⁿ。
  Má-lī ê lāu-bú ta̍k-mê-hng phō Má-lī tī i ê heng-chêng lâi kóng-khí i ê lāu-pē ê sū hō͘ i thiaⁿ. Ū-sî kóng-kàu lāu-bú ka-kī lâu ba̍k-sái. Má-lī ê lāu-bú tùi i só͘ óa-khò ê tiōng-hu sí liáu-āu chiū ka-kī thoa-bôa, ū-sî kā lâng sé-saⁿ, ū-sî tī chhù-lāi chò-saⁿ chióng-chióng ê lô-khó͘ lâi teh seng-o̍ah, pang-chān Má-lī. Lāu-bú m̄-kam hō͘ Má-lī tú-tio̍h iau-gō á-sī bô kàu-gia̍h saⁿ thang chhēng. Só͘-í chit ê khó-lîn ê kóaⁿ-hū bô-lūn hong-thai á-sī lo̍h-hō͘, bô-lūn kôaⁿ-jo̍ah lóng tio̍h phō Má-lī ta̍k-sì-kòe khì kā lâng sé-saⁿ. Ū-sî chin bô khùi-la̍t chhin-chhiūⁿ beh tó-lo̍h-khì, ū-sî siūⁿ-kàu chiân-tô͘ ê hn̄g chiū chin cho̍at-bāng, iáu-kú nā siūⁿ-tio̍h iù-iù ê Má-lī, koh siūⁿ-tio̍h i ê tiōng-hu lîm-chiong beh-sí ê sî só͘ kóng ê ōe, “Ka-liân, lí nā ū thiàⁿ góa, lí tio̍h m̄-thang pàng-sak Má-lī, lí tio̍h ióng-kám lâi pó-hō͘ Má-lī,hō͘ i m̄-bián tú-tio̍h bô-pē ê chhiⁿ-chhám.” Hit ê sî chit ê khó-lîn ê kóaⁿ-hū tio̍h chīn i ê khùi-la̍t lâi thoa-bôa chò-kang, hō͘ má-lī ōe thang chhin-chhiūⁿ pa̍t-ê gín-ná chi̍t-iūⁿ ū bêng-lóng ê bīn, ū súi ê saⁿ thang chhēng, bô tú-tio̍h sím-mi̍h kan-khó͘.瑪莉ê老母逐暝昏抱瑪莉tī伊ê胸前來講起伊ê老父ê事hō͘伊聽。有時講到老母家己流目屎。瑪莉ê老母tùi伊所倚靠ê丈夫死了後就家己拖磨,有時kā人洗衫,有時tī厝內做衫種種ê勞苦來teh生活,幫贊瑪莉。老母m̄甘hō͘瑪莉tú著枵餓抑是無夠額衫thang穿。所以這個可憐ê寡婦無論風颱抑是落雨,無論寒熱攏著抱瑪莉逐四界去kā人洗衫。有時真無氣力親像beh倒落去,有時想到前途ê遠就真絕望,iáu-kú若想著幼幼ê瑪莉,koh想著伊ê丈夫臨終beh死ê時所講ê話,「嘉蓮,你若有疼我,你著m̄-thang放sak瑪莉,你著勇敢來保護瑪莉,hō͘伊m̄免tú著無父ê淒慘。」Hit個時這個可憐ê寡婦著盡伊ê氣力來拖磨做工,hō͘瑪莉會thang親像別個囡仔一樣有明朗ê面,有súi ê衫thang穿,無tú著甚物艱苦。
  Só͘-í Má-lī tī chit ê gâu thiàⁿ i, gâu chiàu-kò͘ i ê lāu-bú ê heng-chêng-lāi kám-kak hui-siông hēng-hok, i lóng bô ū sím-mi̍h khiàm-khoeh, in-ūi i ê lāu-bú gâu kiong-kip i. I ê bīn móa-móa sī hoaⁿ-hí, i ê ba̍k-chiu chhin-chhiūⁿ chhiⁿ-le̍k-sek ê ô͘-chúi, chin-súi. I ê chhùi chin kó͘-chui, siông-siông teh gîm-si,sui-jiân sī bô pē kiáⁿ, iáu-kú lâng-lâng lóng chin thiàⁿ i.所以瑪莉tī這個gâu疼伊,gâu照顧伊ê老母ê胸前內感覺非常幸福,伊攏無有甚物欠缺,因為伊ê老母gâu供給伊。伊ê面滿滿是歡喜,伊ê目珠親像青綠色ê湖水,真súi。伊ê嘴真古錐,常常teh吟詩,雖然是無父子,iáu-kú人人攏真疼伊。
  Má-lī tī chit-khóan ê khôan-kéng chiām-chiām tōa-hàn. I ê lāu-bú nā khòaⁿ-tio̍h i ê kiáⁿ chiah-ni̍h kó͘-chui, khó-ài ê sî, i lóng bōe kì-tit i ê kan-khó͘ kap chhám-kéng. I ê sim-lāi ū ǹg-bāng kap hoaⁿ-hí,chí-ū i nā siūⁿ-tio̍h sí-khì ê tiōng-hu ê sî, chiū siūⁿ kóng siat-sú tiōng-hu nā bô sí, chiū i sī chi̍t ê sè-kan chòe hēng-hok ê lâng, lāu-pē khòaⁿ-tio̍h kiáⁿ chiah-ni̍h súi m̄-chai beh lōa hoaⁿ-hí?瑪莉tī這款ê環境漸漸大漢。伊ê老母若看著伊ê子chiah-ni̍h古錐、可愛ê時伊攏bōe記得伊ê艱苦kap慘境。伊ê心內有向望kap歡喜,只有伊若想著死去ê丈夫ê時就想講設使丈夫若無死,就伊是一個世間最幸福ê人,老父看著子chiah-ni̍h súi m̄知beh偌歡喜?
  “Má-lī, lí ê A-pa tī tó-ūi?” tī mê-sî Ka-liân nā phō-óa heng-chêng lâi mn̄g ê sî, Má-lī chiū kí thiⁿ kóng:「瑪莉,你ê阿爸tī tó位?」tī暝時嘉蓮若抱倚胸前來問ê時瑪莉就舉天講:
  “Tī Iâ-so͘ hia!”「Tī耶穌hia!」
  “Lí ū ài khì Iâ-so͘ hia chhōe lí ê A-pa á-bô?” Lāu-bú nā koh mn̄g, chiū kóng: “Ài”「你有愛去耶穌hia chhōe你ê阿爸抑無?」老母若koh問,就講:「愛」
  “Lí ê A-pa chin thiàⁿ lí, i tī thian-tông ê só͘-chāi teh thèng-hāu Má-lī, hia lóng bô kan-khó͘ bô sí-sit. Iâ-so͘ chò ông tī hia.”「你ê阿爸真疼你,伊tī天堂ê所在teh聽候瑪莉,hia攏無艱苦無死失。耶穌做王tī hia。」
  Ka-liân kóng kàu chit ê só͘-chāi chiū lâu ba̍k-sái móa-bīn. I siūⁿ-tio̍h i só͘ thiàⁿ ê tiōng-hu pàng lóan-jio̍k ê bú-kiáⁿ tī chit ê chhut-gōa ê só͘-chāi,koh siūⁿ-tio̍h i ê lô-khó͘ ê sî, bōe-bián-tit ū ba̍k-sái.嘉蓮講到這個所在就流目屎滿面。伊想著伊所疼ê丈夫放軟弱ê母子tī這個出外ê所在,koh想著伊ê勞苦ê時bōe免得有目屎。
  Iáu-kú tī tiōng-hu chòng-sek ê sî kàu-hōe ê hiaⁿ-tī chí-bē só͘ gîm ê si,Iáu-kú tī丈夫葬式ê時教會ê兄弟姊妹所吟ê詩,
  “Lóng bô koh saⁿ-lī, lóng bô koh saⁿ-lī, lóng bô koh saⁿ-lī, tī hia lóng bô saⁿ-lī,” siông-siông tī i ê sim-lāi teh gîm, hō͘ i chò chin-tōa ê an-ùi. I siong-sìn ū chi̍t-ji̍t ōe-thang kap só͘-thiàⁿ ê tiōng-hu saⁿ-kìⁿ, Iâ-so͘ iā beh chhit-khì i ê ba̍k-sái.「攏無koh相離,攏無koh相離,攏無koh相離,tī hia攏無相離,」常常tī伊ê心內teh吟,hō͘伊做真大ê安慰。伊相信有一日會thang kap所疼ê丈夫相見,耶穌也beh拭去伊ê目屎。
  Má-lī 4 hòe ê sî Ka-liân chiū chhōa kàu chi̍t-keng lé-pài-tn̂g khì ji̍p Chú-ji̍t-o̍h. I chin ǹg-bāng Má-lī ōe-thang tit-tio̍h Chú Iâ-so͘ ê chiok-hok, ōe-thang kiâⁿ tī sìn-gióng ê lō͘. Só͘-í Má-lī ōe-hiáu-tit ê sî chiū chiong Iâ-so͘ kap thian-tông ê sū kóng hō͘ i thiaⁿ. Ta̍k-mê nā Má-lī khùn liáu ê sî, chiū kūi tī i ê bîn-chhn̂g-chêng lâi ūi-tio̍h Má-lī ê sū kî-tó Chú.Ka-liân iā kà Má-lī kî-tó, só͘-í Má-lī ta̍k saⁿ-tǹg ê chia̍h-pn̄g lóng ū kám-siā kî-tó. Ka-liân iā kà-sī Má-lī ōe-hiáu gîm-si. Má-lī put-tàn jio̍k-thé tit-tio̍h lāu-bú ê pôe-iúⁿ, liân i ê lêng-sèng iā tit-tio̍h i ê lāu-bú ê pôe-iúⁿ.瑪莉4歲ê時嘉蓮就chhōa到一間禮拜堂去入主日學。伊真向望瑪莉會thang得著主耶穌ê祝福,會thang行tī信仰ê路。所以瑪莉會曉得ê時就將耶穌kap天堂ê事講hō͘伊聽。逐暝若瑪莉睏了ê時就跪tī伊ê眠床前來為著瑪莉ê事祈禱主。嘉蓮也教瑪莉祈禱,所以瑪莉逐三頓ê食飯攏有感謝祈禱。嘉蓮也教示瑪莉會曉吟詩。瑪莉不但肉體得著老母ê培養,連伊ê靈性也得著伊ê老母ê培養。
  Ū chi̍t-ji̍t Má-lī kap i ê lāu-bú khì sé-saⁿ liáu beh tńg-lâi ê sî tī lō͘-ni̍h khòaⁿ-tio̍h chi̍t-tīn gín-ná teh khioh chng-á khiàn chi̍t-ê khó-lîn, chhiⁿ-mî ê lāu A-peh, Ka-liân kín-kín cháu khì chó͘-tòng hiah ê gín-ná, chiong hit-ūi lāu A-peh chhōa kàu an-chôan ê só͘-chāi, iā chiong Má-lī chhiú-ni̍h só͘-the̍h ê piáⁿ hō͘ i.有一日瑪莉kap伊ê老母去洗衫了beh轉來ê時tī路--ni̍h看著一tīn囡仔teh拾磚仔khiàn一個可憐、青瞑ê老阿伯,嘉蓮緊緊走去阻擋hiah ê囡仔,將hit位老阿伯chhōa到安全ê所在,也將瑪莉手--ni̍h所提ê餅hō͘伊。
  “Má-lī, lán m̄-thang khi-hū khó-lîn ê lâng, tio̍h ài pang-chān hit-khóan khit-chia̍h lâng, nā bô Chú Iâ-so͘ bô hoaⁿ-hí.” Tńg lâi chhù ê sî, Ka-liân chiū chiong chit ê sū lâi kà-sī Má-lī.「瑪莉,咱m̄-thang欺負可憐ê人,著ài幫贊hit款乞食人,若無主耶穌無歡喜。」轉來厝ê時嘉蓮就將這個事來教示瑪莉。
  Ū chi̍t-ji̍t Má-lī khòaⁿ-kìⁿ chi̍t chiah káu-á-kiáⁿ tī chhù-piⁿ teh háu, chiū phō hit-chiah káu-á-kiáⁿ lâi hō͘ Ka-liân,有一日瑪莉看見一隻狗仔子tī厝邊teh哮,就抱hit隻狗仔子來hō͘嘉蓮,
  “Ma-ma, chit-chiah káu-á-kiáⁿ teh háu A-bú, A-bú lah!”「媽媽,這隻狗仔子teh哮阿母、阿母lah!」
  “Khó-lîn bô A-bú ê káu-á-kiáⁿ! Má-lī, lí khì the̍h pn̄g lâi hō͘ i chia̍h, phah-sǹg chin iau.”「可憐無阿母ê狗仔子!瑪莉,你去提飯來hō͘伊食,扑算真枵。」
  Ka-liân khòaⁿ Má-lī cháu-khì, sim-lāi ka-kī chin hoaⁿ-hí koh kám-siā Siōng-tè hō͘ Má-lī ū chit-chióng ê tông-chêng kap thiàⁿ-sim.嘉蓮看瑪莉走去,心內家己真歡喜koh感謝上帝hō͘瑪莉有這種ê同情kap疼心。
  Ka-liân te̍k-piat chù-ì lé-pài-ji̍t thang chhōa Má-lī khì kàu Chú-ji̍t-o̍h. Só͘-í nā pài-la̍k kàu, Ka-liân chiū kā Má-lī sóe sin-khu, koh pī-pān beh chhēng ê saⁿ hó-sè, hō͘ Má-lī iā thang hoaⁿ-hí lâi tán-hāu.嘉蓮特別注意禮拜日thang chhōa瑪莉去到主日學。所以若拜六到,嘉蓮就kā瑪莉洗身軀,koh備辦beh穿ê衫好勢,hō͘瑪莉也thang歡喜來等候。
  “Má-lī, bîn-ná-ji̍t sī lé-pài-ji̍t, só͘-í lí tio̍h khah chá khì khùn, thang chhēng súi-saⁿ khì lé-pài. Lí ū hoaⁿ-hí bô?”「瑪莉,明仔日是禮拜日,所以你著較早去睏,thang穿súi衫去禮拜。你有歡喜無?」
  “Ma-ma, góa chin hoaⁿ-hí, góan lāu-su beh kóng kò͘-sū hō͘ góan thiaⁿ.” Má-lī ê siaⁿ te̍k-pia̍t hiáng-liāng. Kè-ji̍t Ka-liân chiū chún-pī it-chhè hó-sè, chhōa i kàu tī lé-pài-tn̂g. Má-lī tī lō͘-tiong ū thiaⁿ-kìⁿ pài-tn̂g ê cheng teh tân, hō͘ i ê sim ke-thiⁿ hoaⁿ-hí, iā ū tú-tio̍h chin-chōe ê sè-hàn pêng-iú hō͘ in ê A-hiaⁿ chhōa lâi kàu pài-tn̂g. Tāi-ke lóng chin khòai-lo̍k. Lé-pài-tn̂g kôan-kôan ê cheng-lâu tùi chin-hn̄g chiū ū khòaⁿ-kìⁿ, hit ê téng-kôan ū si̍p-jī-kè,pài-tn̂g ê tōa-mn̂g, súi ê hoe-hn̂g, chhiⁿ-chhùi ê chhiū-ba̍k, chheng-khì ê soa-lī-lō͘, giâm-siok ê lé-pài-tn̂g sī hō͘ Má-lī ê sim chin hoaⁿ-hí, ū tōa ê ìn-siōng.「媽媽,我真歡喜,阮老師beh講故事hō͘阮聽。」瑪莉ê聲特別響亮。隔日嘉蓮就準備一切好勢,chhōa伊到tī禮拜堂。瑪莉 tī路中有聽見拜堂ê鐘teh tân,hō͘伊ê心加添歡喜,也有tú著真濟ê細漢朋友hō͘ in ê阿兄chhōa來到拜堂。大家攏真快樂。禮拜堂懸懸ê鐘樓tùi真遠就有看見,hit個頂懸有十字架,拜堂ê大門,súi ê花園,青翠ê樹木,清氣ê沙lī路,嚴肅ê 禮拜堂是hō͘瑪莉ê心真歡喜,有大ê印象。
  “Má-lī, lí iā-bô kā lāu-su kóng pêng-an!” Ka-liân ji̍p-khì ê sî, Hôa thài-thài chiū kàu i ê bīn-chêng lâi chhéng-an.「瑪莉,你也無kā老師講平安!」嘉蓮入去ê時,華太太就到伊ê面前來請安。
  “Má-lī pêng-an! Lí chin gâu chá, Lāu-su kin-á-ji̍t beh kóng chin hó thiaⁿ ê kò͘-sū hō͘ lín thiaⁿ, lí ōe kì-tit bô?”「瑪莉平安!你真gâu早,老師今仔日beh講真好聽ê故事hō͘ lín聽,你會記得無?」
  Hôa thài-thài ê siaⁿ chin-chiàⁿ súi koh chhin-chhiat. I sī Hôa I-seng ê hū-jîn-lâng, put-chí gâu pang-chān lâng koh ū thiàⁿ-sim. I ê bīn sî-sî chin hoaⁿ-hí, kng-bêng. Ū Chú ê khùi-la̍t kap thiàⁿ-thàng móa-chhut tī i ê bīn-iông.華太太ê聲真正súi koh親切。伊是華醫生ê婦人人,不止gâu幫贊人koh有疼心。伊ê面時時真歡喜、光明。有主ê氣力kap疼痛滿出tī伊ê面容。
  “Hôa thài-thài, siông-siông bâ-hôan lí!” Ka-liân kóng:「華太太,常常麻煩你!」嘉蓮講:
  “M̄-thang án-ni kóng, lán lóng tī Chú ê lāi-bīn bô kheh-khì.”「M̄-thang án-ni講,咱攏tī主ê內面無客氣。」
  Hôa thài-thài kóng án-ni chiū chhōa Má-lī kàu iù-tī-kho ê kàu-sek. Í-keng ū 10 gōa ê jî-tông chū-chi̍p tī hia, Hôa thài-thài hō͘ in an-chēng, chiū kà in gîm-si.華太太講 án-ni就chhōa瑪莉到幼稚科ê教室。已經有10外個兒童聚集tī hia,華太太hō͘ in安靜,就教in吟詩。
  Ka-liân tī kàu-sek ê āu-bīn teh chē, chim-chiok lâi teh khòaⁿ Má-lī ū teh thiaⁿ, teh gîm á-bô. Ū-sî Má-lī nā bô chù-ì, i chiū khì Má-lī ê sin-piⁿ:嘉蓮tī教室ê後面teh坐,斟酌來teh看瑪莉有teh聽、teh吟抑無。有時瑪莉若無注意,伊就去瑪莉ê身邊:
  “Má-lī tio̍h ài thiaⁿ lāu-su teh kóng m̄-thang khòaⁿ pa̍t-ūi!”「瑪莉著ài聽老師teh講m̄-thang看別位!」
  Hôa thài-thài chiū ēng Lia̍p-sat-lō͘ ê kò͘-sū kóng hō͘ in thiaⁿ:華太太就用拉撒路ê 故事講hō͘ in聽:
  “Khó-lîn ê khit-chia̍h Lia̍p-sat-lō͘, i ta̍k-ji̍t lóng sī gia̍h-thâu teh ǹg thiⁿ, sui-jiân i sī chi̍t ê kan-khó͘ ê lâng, iáu-kú i bô giâu-gî sit-chì,só͘-í sí ê sî Iâ-so͘ chiū chhe thiⁿ-sài lâi ngiâ-chih i khì kàu tī thian-tông, tī hia lóng bô kan-khó͘, bô iau-gō, bô lâu ba̍k-sái, éng-óan óa tī A-pek-lia̍p-hán ê heng-chêng.「可憐ê乞食拉撒路,伊逐日攏是gia̍h頭teh向天,雖然伊是一個艱苦ê人,iáu-kú伊無giâu疑失志,所以死ê時耶穌就差天使來迎接伊去到tī天堂,tī hia攏無艱苦,無枵餓,無流目屎,永遠倚tī亞伯拉罕ê胸前。
  Só͘-í lán sìn Iâ-so͘ khah-iâⁿ chit ê sè-kan ê khùn-khó͘, lán iā beh kàu tī hit ê hok-khì ê thian-tông.”所以咱信耶穌較贏這個世間ê困苦,咱也beh到tī hit個福氣ê天堂。」
  Má-lī thiaⁿ-liáu ê sî iáu-kú hóng-hut, chhin-chhiūⁿ tī hit ê thiⁿ-sài só͘ pau-ûi ê thian-tông chi̍t-iūⁿ i ê sim-lāi chhiong-móa tio̍h pe̍h-saⁿ thiⁿ-sài ê iáⁿ-siōng. Chit ê kò͘-sū hō͘ Má-lī chin-tōa ê ìn-siōng, tì-kàu Má-lī lóng bô bōe-kì-tit. Má-lī chòe ài thiaⁿ ê chiū sī thiⁿ-sài ê sū. I chai Lia̍p-sat-lō͘ án-chóaⁿ tī hit ê thiⁿ-sài só͘ tòa ê thian-tông tit-tio̍h hoaⁿ-hí hēng-hok.瑪莉聽了ê時iáu-kú恍忽,親像tī hit個天使所包圍ê天堂一樣伊ê心內充滿著白衫天使ê影像。這個故事hō͘瑪莉真大ê印象,致到瑪莉攏無bōe記得。瑪莉最愛聽ê就是天使ê事。伊知拉撒路án-chóaⁿ tī hit個天使所tòa ê天堂得著歡喜幸福。
  “Ka-liân lí ê kan-khó͘ góa lóng chai, chóng-sī sè-kan ê kan-khó͘ sī bô lōa-kú, lán tī thian-tông ê hok-khì khah iàu-kín, lí m̄-thang sit-chì, siông-siông kî-tó lâi iâⁿ it-chhè ê kan-khó͘, Chú Iâ-so͘ tek-khak beh siàu-liām lí ê kan-khó͘.”「嘉蓮你ê艱苦我攏知,總是世間ê艱苦是無偌久,咱tī天堂ê福氣較要緊,你m̄-thang失志,常常祈禱來贏一切ê艱苦,主耶穌的確beh數念你ê艱苦。」
  Lé-pài soah Ka-liân kap Má-lī beh tńg-khì ê sî Hôa thài-thài kín-kín tùi āu-bīn lâi, an-ùi Ka-liân ê sim.禮拜煞嘉蓮kap瑪莉beh轉去ê時華太太緊緊tùi後面來,安慰嘉蓮ê心。
  “Hôa thài-thài chin to-siā lí, siông-siông tit-tio̍h lí ê hó an-ùi kap chē-chē mi̍h-kiāⁿ hō͘ góa chin put-jím sim.” Ka-liân ê ba̍k-sái tih-tâm Má-lī ê chhiú.「華太太真多謝你,常常得著你ê好安慰kap濟濟物件hō͘我真不忍心。」嘉蓮ê目屎滴tâm瑪莉ê手。
  “Lí m̄-bián khòa-lū chiah-ê, lóng sī Chú ê thiàⁿ nā-tiāⁿ, lí tio̍h ài ūi-tio̍h Má-lī lâi khiā-chāi, lí nā kòe-thâu sit-chì siong-sim, nā bô thang pang-chān Má-lī ê sî, Má-lī ê chiân-tô͘ chiū koh khah chhi-chhám.”「你m̄免掛慮chiah-ê,攏是主ê疼nā-tiāⁿ,你著ài為著瑪莉來企在,你若過頭失志傷心,若無thang幫贊瑪莉ê時,瑪莉ê前途就koh較淒慘。」
  Hôa thài-thài ēng i ê chhiú hōaⁿ tī Má-lī ê thâu-khak lâi kóng hō͘ Ka-liân thiaⁿ.華太太用伊ê手hōaⁿ tī瑪莉ê頭殼來講hō͘嘉蓮聽。
  Ka-liân chhōa Má-lī tńg-lâi kàu tī i só͘ sòe ê chhù ê sî, chiū chiong só͘ thiaⁿ-kìⁿ ê kò͘-sū koh soat-bêng hō͘ Má-lī thiaⁿ.嘉蓮chhōa瑪莉轉來到 tī伊所稅ê厝ê時,就將所聽見ê故事koh說明hō͘瑪莉聽。
  “Lí ê A-pa iā sī tī hit ê só͘-chāi teh tán-hāu lán. Tī hia ê lâng lóng sī tùi khó͘-lān tiong chhut-lâi ê, lóng sī tī sè-kan tek-sèng hōan-lān ê lâng. Tī hia bô ū lâu ba̍k-sái thó͘-khùi, ū chheng-chheng bān-bān ê thiⁿ-sài chhēng pe̍h-saⁿ teh gîm-si o-ló Chú Iâ-so͘.”「你ê阿爸也是tī hit個所在teh等候咱。Tī hia ê人攏是tùi苦難中出來ê,攏是tī 世間德性患難ê人。Tī hia無有流目屎吐氣,有千千萬萬ê天使穿白衫teh吟詩o-ló主耶穌。」
  Ka-liân phō Má-lī tī i ê heng-chêng án-ni kóng: “Ma-ma, tī-hia Iâ-so͘ kiám beh thiaⁿ góa gîm ê si?” Má-lī tùi lāu-bú ê heng-chêng khí-lâi án-ni mn̄g.嘉蓮抱瑪莉tī伊ê胸前án-ni講:「媽媽,tī-hia耶穌kiám beh聽我吟ê詩?」瑪莉tùi老母ê胸前起來án-ni問。
  “Beh! Má-lī, Iâ-so͘ tek-khak beh kóng Má-lī ê siaⁿ-im chin-chiàⁿ súi.”「Beh!瑪莉,耶穌的確beh講瑪莉ê聲音真正súi。」
  Ka-liân koh chi̍t-pái phō-óa Má-lī.嘉蓮koh一擺抱倚瑪莉。
  Ka-liân ê chhiú in-ūi kòe-thâu ê lô-tōng chin-chiàⁿ chho͘, iā ū chin-chē chiam-siong. I ji̍t-sî lóng sī chhut-gōa khì sóe-saⁿ, mî-sî sī chò-saⁿ.嘉蓮ê手因為過頭ê勞動真正粗,也有真濟針傷。伊日時攏是出外去洗衫,暝時是做衫。
  Má-lī ji̍t-sî tī lāu-bú ê sin-piⁿ khòaⁿ lāu-bú sóe-saⁿ, mî-sî Ka-liân tī Má-lī teh khùn ê chhn̂g-piⁿ khòaⁿ Má-lī teh khùn lâi chò-saⁿ.瑪莉日時tī老母ê身邊看老母洗衫,暝時嘉蓮tī瑪莉teh睏ê床邊看瑪莉teh睏來做衫。
  Ū sî Ka-liân tī pòaⁿ-mî kám-kak tio̍h chin bô-phōaⁿ, ko͘-to̍k bô i-óa, chóng-sī lóng tī kî-tó tiong lâi-tit-tio̍h Chú ê an-ùi.有時嘉蓮tī半暝感覺著真無伴,孤獨無依倚,總是攏tī祈禱中來得著主ê安慰。
  “Chú nā kap góa tī-teh siáⁿ-lâng beh tùi-te̍k góa?” Ka-liân siông-siông siūⁿ-tio̍h Bo̍k-su só͘ kóng ê ōe lâi chòng-táⁿ.「主若kap我tī-teh啥人beh對敵我?」嘉蓮常常想著牧師所講ê話來壯膽。
  Ka-liân ti̍t-ti̍t chò-kang, tì-kàu i sin-thé soah chin lóan-jio̍k, chhin-chhiūⁿ teh beh tó-lo̍h-khì, chóng sī i iáu-kú siūⁿ-tio̍h i ê chek-jīm ê tōa, chiū sī tio̍h ài pôe-iúⁿ Má-lī, tio̍h ài in-ūi Má-lī lâi khiā-chāi, iā kî-tó Chú ê pang-chān lâi tit-tio̍h khùi-la̍t. Só͘-í sui-jiân chin lóan-jio̍k iáu-kú chiàu-siông thoa-bôa.嘉蓮直直做工,致到伊身體煞真軟弱,親像teh beh倒落去,總是伊iáu-kú想著伊ê責任ê大,就是著ài培養瑪莉,著ài因為瑪莉來企在,也祈禱主ê幫贊來得著氣力。所以雖然真軟弱iáu-kú照常拖磨。
  Chóng-sī sio-jo̍ah ê hē-thiⁿ chiām-chiām kòe-khì, chhiu-thiⁿ lâi, chhiū-hio̍h lóng hō͘ pak-hong phah-lo̍h, thiⁿ-tōe ta-sò, bô seng-khì ê sî, Ka-liân soah tó-chhn̂g bōe peh khí-lâi. Tī chit sì gō͘ nî só͘ chek lâi ê lô-khó͘ chhin-chhiūⁿ chīn-pōng bô hoat-tō͘ thang koh kè-sio̍k.總是燒熱ê夏天漸漸過去,秋天來,樹葉攏hō͘北風扑落,天地礁燥,無生氣ê時嘉蓮煞倒床bōe peh起來。Tī這四五年所積來ê勞苦親像盡pōng無法度thang koh繼續。
  Ka-liân sui-sī tó-chhn̂g, iáu-kú siūⁿ-tio̍h i só͘ tio̍h ài-chò ê kang-chok hiah chōe chiū tó bōe-tiâu, beh koh khí-lâi chò-kang, chóng-sī kám-kak ū chin tōa ê jia̍t, si̍t-chāi chin khùn-lân thang khí-lâi. I kám-kak sim-thâu chin koh-iūⁿ, chhin-chhiūⁿ hóe teh sio, jiân-āu bô lōa-kú i chiū thò͘ o͘-âng ê hoeh chhut-lâi. Ka-liân chiū m̄-chai lâng khì, bô lōa-kú i chhéⁿ ê sî, chiū khòaⁿ-tio̍h tī i ê sin-piⁿ teh háu khó-lîn ê Má-lī kap lâu-kha teh tòa ê lāu A-pô.嘉蓮雖是倒床,iáu-kú想著伊所著ài做ê工作hiah濟就倒 bōe-tiâu,beh koh起來做工,總是感覺有真大ê熱,實在真困難thang起來。伊感覺心頭真各樣,親像火teh燒,然後無偌久伊就吐烏紅ê 血出來。嘉蓮就m̄知人去,無偌久伊醒ê時就看著tī伊ê身邊teh哮可憐ê瑪莉kap樓腳teh tòa ê老阿婆。
  “Ka-liân, lí chhéⁿ lah hò͘ⁿ? lí lóng chò siuⁿ kòe-thâu chiah ōe án-ni, góa kiám m̄-sī siông-siông kiò lí tio̍h ài chù-ì sin-thé. Taⁿ lí án-ni, bô khì kiò i-seng lâi kiám ōe sái-tit?”「嘉蓮,你醒lah hò͘ⁿ?你攏做siuⁿ過頭chiah會án-ni,我kiám m̄是常常叫你著ài注意身體。今你án-ni,無去叫醫生來kiám會使tit?」
  A-pô khòaⁿ-tio̍h Ka-liân ba̍k-chiu khui ê sî chiū ēng sòe-siaⁿ tī i ê thâu-khak téng án-ni kóng, sòa chhit i ê ba̍k-sái.阿婆看著嘉蓮目珠開ê時就用細聲tī伊ê頭殼頂án-ni講,續拭伊ê目屎。
  Má-lī khòaⁿ tio̍h lāu-bú chhéⁿ ê sî chiū kín-kín tiām-tiām, in-ūi m̄ káⁿ chhá i ê lāu-bú.瑪莉看著老母醒ê時就緊緊恬恬,因為m̄敢吵伊ê老母。
  “A-pô, m̄-bián khì kiò i-seng, che bô sím-mi̍h iàu-kín, góa bîn-ná-chài tio̍h ōe-thang khí-lâi, khì sé-saⁿ lah.”「阿婆,m̄免去叫醫生,che無甚物要緊,我明仔再著會thang起來,去洗衫lah。」
  Ka-liân kóng án-ni, chóng-sī i ê sim-lāi teh kî-tó kóng:嘉蓮講án-ni,總是伊ê心內teh祈禱講:
  “Chú ah! Chín-kiù góa ê lêng-hûn. Chú ah! Chiàu-kò͘ góa ê sòe-kiáⁿ Má-lī.” Hut-jiân ba̍k-sái chhin-chhiūⁿ tōa-chúi lâu-lo̍h.「主ah!拯救我ê靈魂。主ah!照顧我ê細子瑪莉。」忽然目屎親像大水流落。
  “Khó-lîn ê kiáⁿ, Má-lī!” Ka-liân chiong i ê siang-chhiú lám-óa Má-lī tī i ê heng-chêng, khui-siaⁿ háu chhut-lâi.「可憐ê子,瑪莉!」嘉蓮將伊ê雙手攬倚瑪莉tī伊ê胸前,開聲哮出來。
  “Ma-ma!” Má-lī khòaⁿ-tio̍h i ê lāu-bú soe-jio̍k ê khóan-sit sòa bōe kìm-tit iā tōa-siaⁿ háu chhut-lâi.「媽媽!」瑪莉看著伊ê老母衰弱ê款式續bōe禁tit也大聲哮出來。
  “Ka-liân, lí m̄-bián khòa-lū sé-saⁿ ê sū, lí tio̍h ài choan-sim lâi hiu-ióng, nā sī góa bîn-ná-chài chiah khì thòe lí sé-saⁿ, só͘-í lí m̄-bián khòa-lū, lí tio̍h chiàu-kò͘ lí ê sin-thé, lí ū-bô siūⁿ Má-lī iáu-kú sòe-hàn, bān-it nā ū sím-mi̍h tāi-chì, lí beh pàng Má-lī án-chóaⁿ!! Kiám m̄-sī chin khó-lîn!”「嘉蓮,你m̄免掛慮洗衫ê事,你著ài專心來休養,若是我明仔再chiah去替你洗衫,所以你m̄免掛慮,你著照顧你ê身體,你有無想瑪莉iáu-kú細漢,萬一若有甚物代誌,你beh放瑪莉án-chóaⁿ!!Kiám m̄是真可憐!」
  A-pô iā sòa khui-siaⁿ saⁿ-kap háu. Chóng-sī Ka-liân ê sim-lāi put-sî teh kî-tó:阿婆也續開聲相kap哮。總是嘉蓮ê心內不時teh祈禱:
  “Chú ah! kiû Lí chín-kiù góa ê lêng-hûn. Góa sī chi̍t ê tāng-chōe ê lâng, kiû Lí bô pàng-sak góa.”「主ah!求你拯救我ê靈魂。我是一個重罪ê人,求你無放sak我。」
  “Chú ah! Kiû Lí chiàu-kò͘ góa ê kiáⁿ Má-lī, kiû Lí hō͘ i ū khùi-la̍t thang tam-tng it-chhè ê kan-khó͘, kiû Lí m̄-thang pàng-sak i.”「主ah!求你照顧我ê子瑪莉,求你hō͘伊有氣力thang擔當一切ê艱苦,求你m̄-thang放sak伊。」
  Ka-liân kî-tó liáu chiū khùn-khì. A-pô kín-kín lo̍h lâu kha khì beh chhōe-io̍h lâi hō͘ Ka-liân chia̍h.嘉蓮祈禱了就睏去。阿婆緊緊落樓腳去beh chhōe藥來hō͘嘉蓮食。
  Chóng-sī Má-lī tī lāu-bú ê thâu-khak téng kám-kak chin siong-sim, kiông-kiông beh háu chhut-lâi. Chóng-sī chí-ū iōng i sòe-sòe ê chhiú lâi bong i ê lāu-bú ê thâu-mn̂g nā-tiāⁿ.總是瑪莉tī老母ê頭殼頂感覺真傷心,強強beh哮出來。總是只有用伊細細ê手來摸伊ê老母ê頭毛nā-tiāⁿ。
  Má-lī chai-iáⁿ i ê lāu-bú chin-chiàⁿ lóan-jio̍k, i ê bīn chin pháiⁿ-khòaⁿ, i ê ba̍k-chiu thap-thap, Má-lī khòaⁿ-kàu só͘ thiàⁿ, só͘ óa-khò ê lāu-bú chit-khóan ê chhi-chhám, chiū sim iu-siong kàu chhin-chhiūⁿ beh piak-li̍h, chóng-sī iáu m̄-káⁿ háu, lâi kiáu-jiáu tio̍h lāu-bú. Má-lī hut-jiân siūⁿ-tio̍h Chú Iâ-so͘, i chiū kín-kín ba̍k-chiu khoeh-khoeh siang-chhiú ha̍p-óa lâi kî-tó:瑪莉知影伊ê老母真正軟弱,伊ê面真歹看,伊ê目珠塌塌,瑪莉看到所疼、所倚靠ê老母這款ê淒慘,就心憂傷到親像beh piak裂,總是iáu m̄敢哮,來攪擾著老母。瑪莉忽然想著主耶穌,伊就緊緊目珠khoeh-khoeh雙手合倚來祈禱:
  “Chú Iâ-so͘! Chú Iâ-so͘ kiù góa ê Ma-ma, góa ê Ma-ma teh kan-khó͘!” I khui ba̍k-chiu ê sî ū khòaⁿ-tio̍h Ma-ma í-keng chhéⁿ, i ê bīn teh chhiò.「主耶穌!主耶穌救我ê媽媽,我ê媽媽teh艱苦!」伊開目珠ê時有看著媽媽已經醒,伊ê面teh笑。
  “Má-lī lí teh kî-tó tio̍h m̀! Chú Iâ-so͘ tek-khak bô pàng-sak lán, tek-khak beh chín-kiù lán.”「瑪莉你teh祈禱著m̀!主耶穌的確無放sak咱,的確beh拯救咱。」
  Ka-liân lám-óa Má-lī, soah chim i ê chhiú. “Ma-ma! Ma-ma!” Má-lī hut-jiân bōe kìm-tit i ê siong-sim, soah háu chhut-lâi.嘉蓮攬倚瑪莉,煞chim伊ê 手。「媽媽!媽媽!」瑪莉忽然bōe禁tit伊ê傷心,煞哮出來。
  “Má-lī, m̄-thang háu, Iâ-so͘ beh kiù lán, m̄-bián hôan-ló, lán nā khîⁿ-tiâu tī Chú, lóng bô thang kiaⁿ-hiâⁿ.”「瑪莉,m̄-thang哮,耶穌beh救咱,m̄免煩惱,咱若khîⁿ-tiâu tī主,攏無thang驚惶。」
  Hit-sî A-pô chhōa chi̍t ê i-seng ji̍p-lâi, koh ū chhù-piⁿ ê A-ḿ tòe ji̍p-lâi.Hit時阿婆chhōa一個醫生入來,koh有厝邊ê阿姆tòe入來。
  I-seng lâi kàu Ka-liân ê chhn̂g-chêng,醫生來到嘉蓮ê床前,
  “Thài-thài, lí m̄-bián khòa-lū, tio̍h pàng-sim hō͘ góa khòaⁿ, m̄-bián hôan-ló io̍h-chîⁿ ê sū.”「太太,你m̄免掛慮,著放心hō͘我看,m̄免煩惱藥錢ê事。」
  Ka-liân ê chhùi beh kóng ōe soah kám-kak chin bô khùi-la̍t. A-pô kap A-ḿ lóng lâi tī i ê sin-piⁿ kóng an-ùi ê ōe hō͘ i thiaⁿ.嘉蓮ê嘴beh講話煞感覺真無氣力。阿婆kap阿姆攏來tī伊ê身邊講安慰ê話hō͘伊聽。
  I-seng siông-sè lâi khòaⁿ i ê pēⁿ, Ka-liân ê ba̍k-chiu chiām-chiām khoeh-khì, i ê sim-lāi kám-kak tio̍h í-keng bô ū ǹg-bāng, nā siūⁿ-tio̍h Má-lī ê sî chhin-chhiūⁿ ū móa-sin ê khùi-la̍t ê khóan.醫生詳細來看伊ê病,嘉蓮ê目珠漸漸khoeh去,伊ê心內感覺著已經無有向望,若想著瑪莉ê時親像有滿身ê氣力ê款。
  “Thài-thài chhiáⁿ lí m̄-bián khòa-lū, bô iàu-kín, nā bô koh chhut-lâi chiū ōe chiām-chiām hó, só͘-í tio̍h m̄-thang khí-lâi, ài an-chēng.” I-seng beh tńg-khì ê sî, A-pô ū tòe i kàu lâu-kha, chóng-sī i-seng kóng Ka-liân ê phòa-pīⁿ chhin-chhiūⁿ bô ǹg-bāng ê khóan. A-pô kín-kín chiūⁿ lâu-téng pò chit ê sū hō͘ A-ḿ chai.「太太請你m̄免掛慮,無要緊,若無koh出來就會漸漸好,所以著m̄-thang起來,ài安靜。」醫生beh轉去ê時,阿婆有tòe伊到樓腳,總是醫生講嘉蓮ê破病親像無向望ê款。阿婆緊緊上樓頂報這個事hō͘阿姆知。
  Nn̄g-lâng chí-ū phō Má-lī lâi lâu ba̍k-sái nā-tiāⁿ.兩人只有抱瑪莉來流目屎nā-tiāⁿ。
  Hit chi̍t-mê Ka-liân lóng bô chia̍h bô chhéⁿ. I chhéⁿ khí-lâi ê sî í-keng sī o͘-àm ê pòaⁿ-mê, pâng-keng chí-ū Má-lī kap i nā-tiāⁿ, nā-sī Má-lī í-keng teh khùn, i ê bīn tài iu-chhiû, siong-pi, kap í-chêng ê Má-lī lóng bô sio-siâng, i ê ba̍k-chiu iáu ū ba̍k-sái.Hit一暝嘉蓮攏無食無醒。伊醒起來ê時已經是烏暗ê半暝,房間只有瑪莉kap伊nā-tiāⁿ,若是瑪莉已經teh睏,伊ê面帶憂愁、傷悲,kap以前ê瑪莉攏無相像,伊ê目珠iáu有目屎。
  Ka-liân siūⁿ-tio̍h Má-lī ê chiong-lâi, sim chiū o͘-àm. Chóng-sī chí-ū pek-chhiat óa-khò Chú Iâ-so͘ lâi pó-hō͘ i. Ka-liân gia̍h-ba̍k khòaⁿ thang-á-gōa ê thiⁿ, tī hia ū chin-chē chhiⁿ. I hut-jiân siūⁿ-tio̍h Hôa thài-thài ê ōe,嘉蓮想著瑪莉ê將來,心就烏暗。總是只有迫切倚靠主耶穌來保護伊。嘉蓮gia̍h目看窗仔外ê天,tī hia有真濟星。伊忽然想著華太太ê話,
  “M̄-thang sit-chì, tio̍h tī khó͘-lān tiong gia̍h lí ê ba̍k-chiu khòaⁿ-thiⁿ.”「M̄-thang失志,著tī苦難中gia̍h你ê目珠看天。」
  Koh siūⁿ tio̍h kóng: “Chú beh kì-liām lí ê kan-khó͘, lí tio̍h thun-lún, tán-hāu.” Hit ê ōe hō͘ Ka-liân ê sim hui-siông ê hoaⁿ-hí, hit ê thiâm-chēng, thiⁿ-téng ê chhiⁿ soah piàn-chò chhin-chhiūⁿ pe̍h-saⁿ ê thiⁿ-sài, móa-thiⁿ iû-hêng, iā chhin-chhiūⁿ ū chin-súi ê im-ga̍k tùi hit ê thiⁿ-téng teh gîm lo̍h-lâi ê khóan-sit. Ka-liân ê sim só͘ ū it-chhè iu-būn, khòa-lū lóng piàn-chò khòai-lo̍k, kng-bêng.Koh想著講:「主beh紀念你ê艱苦,你著吞忍、等候。」Hit個話hō͘嘉蓮ê心非常ê歡喜,hit個恬靜,天頂ê星煞變做親像白衫ê天使,滿天遊行,也親像有真súi ê音樂tùi hit個天頂teh吟落來ê款式。嘉蓮ê心所有一切憂悶,掛慮攏變做快樂、光明。
  “Hit só͘-chāi ū chin-si̍t ê hēng-hok teh tán-hāu,lán, chí-ū hit só͘-chāi ū an-lo̍k, sè-kan sī khang-khang, bô ū ǹg-bāng. Ah! Góa ài kín-kín lâi khì hit ê só͘-chāi.”「Hit所在有真實ê幸福teh等候,咱,只有hit所在有安樂,世間是空空,無有向望。Ah!我ài緊緊來去hit個所在。」
  “Má-lī, A-bú nā lī-khui lí, lí ōe hôan-ló á-bōe?”「瑪莉,阿母若離開你,你會煩惱抑bōe?」
  Kè-ji̍t chhéⁿ ê sî Ka-liân chiū mn̄g Má-lī.隔日醒ê時嘉蓮就問瑪莉。
  “Ma-ma! Lí beh khì tó-ūi? Lí lóng m̄-thang lī-khui góa, góa m̄-ài lī-khui A-bú.”「媽媽!你beh去tó位?你攏m̄-thang離開我,我m̄-ài離開阿母。」
  Má-lī ê siaⁿ-im chhin-chhiūⁿ beh háu chhut-lâi.瑪莉ê聲音親像beh哮出來。
  “Khó-lîn ê Má-lī, iáu-kú Ma-ma tio̍h ài lī-khui lí khì, lí tio̍h ài koai, ū chi̍t-ji̍t lán thang koh saⁿ-kìⁿ.”「可憐ê瑪莉,iáu-kú媽媽著ài離開你去,你著ài乖,有一日咱thang koh相見。」
  Ka-liân sòa tòng bōe-tiâu ka-kī háu-chhut-lâi.嘉蓮續擋bōe-tiâu家己哮出來。
  “Ma-ma lí beh khì tó-ūi? Lí kiám m̄-chhōa góa khì?”「媽媽你beh去tó位?你kiám m̄-chhōa我去?」
  “Má-lī, góa beh khì chhōe Iâ-so͘, beh khì chhōe lí ê A-pa. Hit só͘-chāi ū chheng-chheng bān-bān ê thiⁿ-sài teh gîm-si, hit só͘-chāi chí ū sìn-khò Chú Iâ-so͘ ê lâng chiah ōe-thang ji̍p-khì.”「瑪莉,我beh去chhōe耶穌,beh去chhōe你ê阿爸。Hit所在有千千萬萬ê天使teh吟詩,hit所在只有信靠主耶穌ê人chiah會thang入去。」
回目錄    回上一頁    終戰後,   1955年, 小說