回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 91 個段落, 193 個語句, 1566 個語詞, 2019 個音節
Sin Chong-kàu Kio̍k-pún_03 新宗教劇本_03
Bô Chù-bêng 無注明
  Sè-kan tē-it iàu-kín ê sī sím-mi̍h?世間第一要緊ê是甚物?
  (Khah tōa hàn ê 8 miâ)(較大漢ê 8名)
  Lia̍t-ūi chhin-ài ê hiaⁿ ché pêng-an. Góan chit kúi ê sī tông-ha̍k, góan ê lāu-su ū chhut chi̍t ê siok-tê hō͘ góan, chiū-sī kóng: “Sè-kan tē it iàu-kín ê sī sím-mi̍h”? Taⁿ góan kok-kok ū chún-pī hó lah, ài beh chi̍t ê chi̍t ê kóng hō͘ tāi-ke thiaⁿ, ǹg-bāng tit-tio̍h kok-ūi ê chí-kàu.列位親愛ê兄姐平安。阮這幾個是同學,阮ê老師有出一個習題hō͘阮,就是講:「世間第一要緊ê是甚物」?今阮各各有準備好lah,ài beh一個一個講hō͘大家聽,向望得著各位ê指教。
  A): Góa siūⁿ sè-kan tē-it iàu-kín sī chîⁿ, sio̍k-gú kóng “Ū chîⁿ sái kúi ē e-bō͘”, á-sī kóng “Chîⁿ nā bô, lâng chiū sô”. Chhiáⁿ lí siūⁿ khah chin, bô lūn beh chò sím-mi̍h, kiám ū chi̍t-hāng m̄-bián chîⁿ ē ēng tit ê, bô chîⁿ chiū kiâⁿ bô lō͘, kim-chîⁿ sī bān-lêng. só͘-í góa tōa-hàn ê sî, beh piàⁿ-sè thàn chîⁿ, thang chiâⁿ chò tōa pù-ong.A):我想世間第一要緊是錢,俗語講「有錢駛鬼會e磨」,抑是講「錢若無,人就趖」。請你想較真,無論beh做甚物,kiám有一項m̄免錢會用得ê,無錢就行無路,金錢是萬能。所以我大漢ê時,beh拚勢趁錢,thang成做大富翁。
  B): Góa siūⁿ sè-kan tē it iàu-kín tio̍h ū ha̍k-būn, sio̍k-Gú kóng “Chi̍t jī ta̍t chhian-kim”, ū chîⁿ chin chē, nā m̄ bat jī, mā sī chheⁿ-mê gû, “Jîn put ha̍k, put ti gī”, lâng nā m̄-bat jī, siá phoe iā chin put piān. Só͘-í góa beh piàⁿ sè tha̍k chheh, āu-lâi chò phok-sū, chò gâu-lâng .........B):我想世間第一要緊著有學問,俗語講「一字值千金」,有錢真濟,若m̄ bat字,mā是青瞑牛,「人不學,不知義」,人若m̄-bat字,寫批也真不便。所以我beh拚勢讀冊,後來做博士,做gâu人.......
  C): Góa siūⁿ sin-thé kiān-khong ióng-kiāⁿ tē it iàu-kín, ū chîⁿ ū ha̍k-būn, nā lám-sin-miā, ta̍k-ji̍t teh chia̍h io̍h, thái ū sím-mi̍h hēng-hok? Só͘-í góa beh kò͘ góa ê seng-khu hō͘ i ióng-kiāⁿ, thang chia̍h kàu lāu khok-khok.C):我想身體健康勇健第一要緊,有錢有學問,若lám身命,逐日teh食藥,thái有甚物幸福?所以我beh顧我ê身軀hō͘伊勇健,thang食到老khok-khok。
  D): Góa siūⁿ sè-kan thit-thô siāng iàu-kín, kó͘-chá lâng kóng “Jîn-seng jio̍k bōng, ūi-hoan ki hô?” ì-sù chiū sī, jîn-seng ná chhin-chhiūⁿ chi̍t tiûⁿ ê bîn-bāng, hoaⁿ-hí ê sî bô kúi pái, só͘-í góa beh piàⁿ-sè lâi thit-thô, in-ūi chi̍t sì lâng bô lōa kú.D):我想世間thit-thô上要緊,古早人講:「人生若夢,為歡幾何?」意思就是,人生若親像一場ê眠夢,歡喜ê時無幾擺,所以我beh拚勢來thit-thô,因為一世人無偌久。
  E): Góa siūⁿ sè-kan tē-it iàu-kín tio̍h lâu miâ-siaⁿ, sio̍k-gú kóng: “Hó͘ sí lâu phê, lâng sí lâu miâ”, ū chîⁿ, ū ha̍k-būn, ū ióng-kiāⁿ ê seng-khu, thang ta̍k-ji̍t thit-thô, sí liáu āu, nā pháiⁿ miâ-siaⁿ, sī chin bô kè-ta̍t. Só͘-í góa beh chhut-la̍t siu-ióng, lâu miâ-siaⁿ kàu āu sè-tāi.E):我想世間第一要緊著留名聲,俗語講「虎死留皮,人死留名」,有錢、有學問、有勇健ê身軀,thang逐日thit-thô,死了後,若歹名聲,是真無價值。所以我beh出力修養,留名聲到後世代。
  F): Góa siūⁿ sè-kan pak-tó͘ ē pá siāng tē it iàu-kín, miâ-siaⁿ bô lō͘ ēng, sio̍k-gú kóng: “Chia̍h lo̍h pak, ún-tak-tak”, ta̍k ji̍t nā ū hî, ū bah, hō͘ góa thang chia̍h kàu pá, góa chiū chin bóan-chiok, nā beh sí lah, mā beh chia̍h hō͘ i chi̍t tō͘ pá-pá thang chò pá kúi.F):我想世間腹肚會飽上第一要緊,名聲無路用,俗語講:「食落腹,穩tak-tak」,逐日若有魚、有肉,hō͘我thang食到飽,我就真滿足,若beh死lah,mā beh食hō͘伊一肚飽飽thang做飽鬼。
  G): Chu-ūi, góa khòaⁿ lín chiah ê lóng sī hiān-sè chú-gī, bu̍t-chit chú-gī kap hióng-lo̍k chú-gī, lóng bô teh siūⁿ āu-lâi ê tāi-chì ...... góa siūⁿ sè-kan tē it iàu-kín tio̍h sìn Iâ-so͘ chiah ū éng-óan ê hok-khì, ū chîⁿ, ū ha̍k-būn, ióng-kiāⁿ, hó miâ-siaⁿ, ta̍k ji̍t thang chia̍h hî, chia̍h bah, sí liáu-āu lêng-hûn hā lo̍h tē-ge̍k, ū sím-mi̍h lī-ek?G):諸位,我看lín chiah ê攏是現世主義,物質主義kap享樂主義,攏無teh想後來ê代誌....我想世間第一要緊著信耶穌才有永遠ê福氣,有錢、有學問、勇健、好名聲,逐日thang食魚、食肉,死了後靈魂下落地獄,有甚物利益?
  Kin-á-ji̍t sī kiù-chú-tàn, góa khó͘-khǹg lín ta̍k lâng tio̍h lâi sìn Iâ-so͘. In-ūi chāi-seⁿ sìn Ki-tok, sí-āu, chiah ōe thang kàu thian-kok.今仔日是救主誕,我苦勸lín逐人著來信耶穌。因為在生信基督,死後,才會thang到天國。
  Lia̍t-ūi chhin-ài ê hiaⁿ-ché, góan chiah ê hó pêng-iú só͘ kóng ê tó chi̍t ê khah tio̍h, tá chi̍t-hāng sī tē-it iàu-kín? Gōan lán ōe kéng tio̍h chin-chiàⁿ tē-it iàu-kín ê.列位親愛ê兄姐,阮chiah ê好朋友所講ê tó一個較著,tá一項是第一要緊?願咱會揀著真正第一要緊ê。
  Chhiáⁿ lán tāi-ke saⁿ-kap lâi gîm: “Lâi sìn Iâ-so͘” ê si.請咱大家相kap來吟:「來信耶穌」ê詩。
  (ôan)(完)
  (Chù-ì, tio̍h “F” tāi seng kóng, “E” lō͘-bóe)(注意:著「F」代先講,「E」路尾)
  Lû-á Ê Hoaⁿ-hí驢仔ê歡喜
  (Sè-hàn--ê 8 miâ)(細漢--ê 8名)
  Chhù-chiáu-á 5, Thò͘-á 1, Thiⁿ-sài 1. Lû-á 1. (Sè-chiah chiáu-á 5 miâ chhiùⁿ-koa, tī chhiū-ki teh hìⁿ-lâi hìⁿ-khì)厝鳥仔 5、兔仔 1、天使 1、驢仔 1。(細隻鳥仔5名唱歌,tī樹枝teh hìⁿ來hìⁿ去)
  C: (Thò͘-á tī tiong-ng teh thiàu, kàu koa chhiùⁿ liáu ê sî, lóng-chóng kóng) Chin-gâu, chin-gâu.C:(兔仔tī中央teh跳,到歌唱了ê時,攏總講)真gâu,真gâu。
  C-1: Thò͘-á hiaⁿ, lí thái ōe hiah gâu thiàu-bú ne?C-1:兔仔兄,你thái會hiah gâu跳舞ne?
  T: Bô ah, lín chin gâu chhiùⁿ-koa, góa thiaⁿ liáu chin hoaⁿ-hí, só͘-í chiah ti̍t-ti̍t thiàu lah.T:無ah,lín真gâu唱歌,我聽了真歡喜,所以才直直跳lah。
  C-2: Taⁿ chin òaⁿ lah, lán tio̍h kín lâi khì.C-2:今真晏lah,咱著緊來去。
  L: (Kóaⁿ-kín chhut lâi) Hó pêng-iú ah, lín beh khì tó-ūi?L:(趕緊出來)好朋友ah,lín beh去tó位?
  C-3: Góan beh lâi khì Iû-thài kok ê Pek-lī-hêng.C-3:阮beh來去猶太國ê伯利恆。
  L: Beh khì chhòng sím-mi̍h?L:Beh去創甚物?
  C-4: Lí m̄ chai hâⁿ? Kin-á-ji̍t tī hia Ki-tok chhut-sì, góan beh lâi khì khèng-hō.C-4:你m̄知hâⁿ?今仔日tī hia基督出世,阮beh來去慶賀。
  L: Ki-tok sī sím-mi̍h lâng?L:基督是甚物人?
  C-5: Sī sè-kài jîn-lūi ê kiù-chú.C-5:是世界人類ê救主。
  T: Góan lóng beh lâi khì pài I.T:阮攏beh來去拜伊。
  C: (Lóng chóng) Góan beh khì chhiùⁿ-koa hō͘ Ki-tok thiaⁿ.C:(攏總)阮beh去唱歌hō͘基督聽。
  L: Hō͘ góa tòe hó m̄?L:Hō͘我tòe好m̄?
  T: Lí kiám ōe hiáu thiàu bú?T:你kiám會曉跳舞?
  L: Bē ah.L:Bē ah。
  C-1: Ia̍h bô lí kiám ōe hiáu chhiùⁿ-koa?C-1:亦無你kiám會曉唱歌?
  L: Sió khóa.L:小可。
  C: (lóng-chóng) Chhiùⁿ khòaⁿ māi lè.C:(攏總)唱看māi lè。
  L: Hi hi ......... Hu hu .........L:Hi hi.......Hu hu.......
  C: (lóng-chóng tōa chhiò) Án-ni bē ēng tit là.C:(攏總大笑)Án-ni bē用得là。
  T: Taⁿ lán kín lâi khì bô ē siuⁿ-òaⁿ. (C kap T ná chhiùⁿ koa ná thiàu ji̍p khì .........Chú-ji̍t-o̍h Sèng-si 34)T:今咱緊來去無會siuⁿ晏。(C kap T 那唱歌那跳入去.......主日學聖詩34)
  L: (Lâu ba̍k-sái)L:(流目屎)
  S: Lû-á hiaⁿ, lí tī chia teh háu án-chóaⁿ?S:驢仔兄,你tī chia teh哮án-chóaⁿ?
  L: Kin-á-ji̍t Kiù-chú Iâ-so͘ chhut sì, sè chiah chiáu-á beh khì chhiùⁿ-koa hō͘ I thiaⁿ, Thò͘-á beh khì thiàu-bú hō͘ Iâ-so͘ khòaⁿ, góa bē hiáu chhiùⁿ koa, iā bē hiáu thiàu-bú, in m̄ hō͘ góa tòe, chò in khì.L:今仔日救主耶穌出世,細隻鳥仔beh去唱歌hō͘伊聽,兔仔beh去跳舞hō͘耶穌看,我bē曉唱歌,也bē曉跳舞,in m̄ hō͘我tòe,做in去。
  S: Lû-á hiaⁿ, lí bián hôan-ló, góa beh chhōa lí lâi khì.S:驢仔兄,你免煩惱,我beh chhōa你來去。
  L: Ū iáⁿ bô?L:有影無?
  S: Ū iáⁿ noh, koh bô kúi ji̍t Iok-sek beh chhōa eⁿ-á Iâ-so͘ lo̍h khì Ai-ki̍p, góa teh chhōe 1 chiah lû-á thang hō͘ in khiâ.S:有影noh,koh無幾日約瑟beh chhōa嬰仔耶穌落去埃及,我teh chhōe 1隻驢仔thang hō͘ in騎。
  L: Chhōe tio̍h á bē?L:Chhōe著抑bē?
  S: Chhōe tio̍h lah, chiū-sī lí.S:Chhōe著lah,就是你。
  L: Ū iáⁿ, kài hoaⁿ-hí góa thang kap Kiù-chú saⁿ-kìⁿ.L:有影,kài歡喜我thang kap救主相見。
  S: Taⁿ lán kín lâi khì.S:今咱緊來去。
  (ôan)(完)
  Iâ-so͘ ê chit-gia̍p耶穌ê職業
  A: Kīn-lâi Ki-tok-kàu chin chhiong-sēng, ta̍k só͘ chāi to ū kàu-hōe, siông-siông thiaⁿ-kìⁿ teh pò͘-tō, chóng-sī tàu-tí Iâ-so͘ ê chit-gia̍p m̄-chai sī sím-mi̍h? Kài tú-hó Bo̍k-seng hiaⁿ tī hia teh lâi, lâi kā i mn̄g khòaⁿ māi.A:近來基督教真昌盛,逐所在都有教會,常常聽見teh佈道,總是到底耶穌ê職業m̄知是甚物?Kài tú好木生兄tī hia teh來,來kā伊問看māi。
  Bo̍k-seng hiaⁿ, kài tú-hó, góa beh chhéng-kàu lí.木生兄,kài tú好,我beh請教你。
  B: Khí-kám, sím-mi̍h tāi-chì?B:豈敢!甚物代誌?
  A: M̄-chai Iâ-so͘ ê chit-gia̍p sī sím-mi̍h hòⁿ?A:M̄知耶穌ê職業是甚物 hòⁿ?
  B: Ah, soah m̄-chai sī ba̍k-kang sai-hū, I ê iúⁿ-pē Iok-sek Sī Ná-sat-le̍k siâⁿ chhut miâ ê ba̍k-kang, só͘-í, soah tō koh siūⁿ?B:Ah,煞m̄知是木工師父,伊ê養父約瑟是拿撒勒城出名ê木工,所以,煞tō koh想?
  A: Góa ioh I sī kò͘ iûⁿ ê, in-ūi I bat kóng, góa sī hó ê bo̍k-chiá, góa beh ūi iûⁿ pàng-sak sèⁿ-miā.A:我臆伊是顧羊ê,因為伊bat講,我是好ê牧者,我beh為羊放sak性命。
  B: Góa ioh ê khah tio̍h, lí ioh ê m̄-tio̍h lah, m̄-sìn Iú-sêng hiaⁿ tī hia teh lâi, lâi kā i chhéng-kàu. Iú-sêng hiaⁿ, tàu-tí Iâ-so͘ ê chit-gia̍p sī sím-mi̍h?B:我臆--ê較著,你臆ê m̄著lah,m̄信有成兄tī hia teh來,來kā伊請教。有成兄,到底耶穌ê職業是甚物?
  C: M̄-bián kóng mā-sī i-seng. In-ūi Iâ-so͘ bat i-hó chin-chē phòa-pēⁿ ê lâng, iā ū chheⁿ-mê--ê, pái-kha--ê, piàn-sūi--ê, mā bat hō͘ sí-lâng koh-o̍ah, iah bô lín sī kóng sím-mi̍h?C:M̄免講嘛是醫生。因為耶穌bat醫好真濟破病ê人,也有青瞑--ê,跛腳--ê,半遂--ê,mā bat hō͘死人復活,亦無lín是講甚物?
  A: Góa ioh sī bo̍k-chiá.A:我臆是牧者。
  B: Góa ioh sī ba̍k-kang.B:我臆是木工。
  C: Lín ioh ê khah m̄-tio̍h, góa ioh ê chiah tio̍h, m̄-sìn Piáⁿ-sin hiaⁿ tī hia teh lâi, lán lâi mn̄g i khòaⁿ māi. Piáⁿ-sin hiaⁿ, góan tāi-ke teh ioh, khòaⁿ Iâ-so͘ ê chit-gia̍p sī sím-mi̍h, chi̍t lâng ioh chi̍t khóan, taⁿ ài chhéng-kàu lí, m̄-chai lí ioh sī sím-mi̍h?C:Lín臆ê較m̄著,我臆ê才著,m̄信丙申兄tī hia teh來,咱來問伊看覓。丙申兄,阮大家teh臆,看耶穌ê職業是甚物,一人臆一款,今ài請教你,m̄知你臆是甚物?
  D: Iâ-so͘ sī teh chò-piáⁿ, lín kiám m̄ bat thiaⁿ tio̍h Iâ-so͘ tī khòng-iá iōng piáⁿ hō͘ 5000 lâng chia̍h kàu pá, koh chhun 12 kheng, nā m̄-sī teh chò-piáⁿ thái ū thang hō͘ hiah chē lâng chia̍h, koh chhun hiah chē.D:耶穌是teh做餅,lín kiám m̄ bat聽著耶穌tī曠野用餅hō͘ 5000人食到飽,koh chhun 12筐,若m̄是teh做餅thái有thang hō͘ hiah濟人食,koh chhun hiah濟。
  A: Ū-iáⁿ to tio̍h, chóng-sī góa bat khòaⁿ tio̍h ang-á tô͘ ōe Iâ-so͘ phō iûⁿ-á, khah kóng iā sī bo̍k-chiá khah tio̍h.A:有影都著,總是我bat看著尪仔圖畫耶穌抱羊仔,較講也是牧者較著。
  B: Góa ioh ba̍k-kang, Iú-sêng hiaⁿ ioh sī i-seng.B:我臆木工,有成兄臆是醫生。
  D: Lín ioh ê lóng m̄-tio̍h lah, góa ê chiah tio̍h lah.D:Lín臆ê攏m̄著lah,我ê才著lah。
  C: Hái-éng hiaⁿ tī hia teh lâi lah, lán lâi mn̄g i khòaⁿ-māi?C:海湧兄tī hia teh來lah,咱來問伊看māi?
  D: Hái-éng hiaⁿ, góa kóng Iâ-so͘ ê chit-gia̍p sī teh chò-piáⁿ, in kóng m̄-sī lah.D:海湧兄,我講耶穌ê職業是teh做餅,in講m̄是lah。
  C: Góa ioh Iâ-so͘ sī teh chò i-seng.C:我臆耶穌是teh做醫生。
  B: Góa ioh Iâ-so͘ sī teh chò ba̍k-kang.B:我臆耶穌是teh做木工。
  A: Góa ioh Iâ-so͘ sī bo̍k-chiá.A:我臆耶穌是牧者。
  E: Lín lóng m̄-tio̍h, Iâ-so͘ ê chit-gia̍p chiū-sī teh lia̍h hî. Lín kiám m̄-bat thiaⁿ kóng Iâ-so͘ kiò ha̍k-seng pha bāng lo̍h hái, liâm-piⁿ ûi-tio̍h hî chin chē, kàu bāng beh li̍h. Nā m̄-sī lia̍h hî choan-ka, iā ē tàng án-ni, thó͘-siūⁿ mā chai.E:Lín攏m̄著,耶穌ê職業就是teh掠魚。Lín kiám m̄-bat聽講耶穌叫學生拋網落海,liâm-piⁿ圍著魚真濟,到網beh裂。若m̄是掠魚專家,也會tàng án-ni,土想mā知。
  B: Lāu-su tī hia teh lâi, lâi chhéng-kàu i siāng tio̍h.B:老師tī hia teh來,來請教伊上著。
  *: (Lóng chóng) Lāu-su Pêng-an!*:(攏總)老師平安!
  S: Pêng-an. Lín chò hóe tī chia teh tâm-lūn sím-mi̍h?S:平安!Lín做伙tī chia teh談論甚物?
  E: Lāu-su, góan tāi-ke teh ioh Iâ-so͘ ê chit-gia̍p tàu-tí sī sím-mi̍h? Chi̍t lâng ioh chi̍t khóan, taⁿ m̄-chai sím-mi̍h lâng khah tio̍h?E:老師,阮大家teh臆耶穌ê職業到底是甚物?一人臆一款,今m̄知甚物人較著?
  S: Hòⁿ! Án-ni kài hó, tio̍h siông-siông án-ni gián-kiù chiah ē chìn-pō͘. Taⁿ lín só͘ ioh ê sī sím-mi̍h?S:好!Án-ni kài好,著常常án-ni研究才會進步。今lín所臆ê是甚物?
  A: Góa ioh sī bo̍k-chiá.A:我臆是牧者。
  B: Góa ioh sī ba̍k-kang.B:我臆是木工。
  C: Góa ioh sī i-seng.C:我臆是醫生。
  D: Góa ioh sī teh chò-piáⁿ.D:我臆是teh做餅。
  E: Góa ioh sī thó-hái lâng.E:我臆是討海人。
  S: Án-ni lín só͘ ioh ê lóng bô m̄-tio̍h. In-ūi Iâ-so͘ sī hó ê bo̍k-chiá, teh chiàu-kò͘ lán, chhin-chhiūⁿ bo̍k-chiá chiàu-kò͘ iûⁿ-á; iā sī gâu kā lán siu-chéng lán pháiⁿ-khòaⁿ ê phín-hēng, chiâⁿ-chò ke̍k hó khòaⁿ ê ba̍k-kang; iā sī gâu i lán lêng-hûn ê pēⁿ-chèng ê tōa i-seng; iā-sī chiong o̍ah-miā ê piaⁿ, beh hō͘ lán--ê; iā sī chhin-chhiūⁿ thó-hái lâng gâu lia̍h hî. I chin gâu chio ha̍k-seng. Chóng-kóng I siāng kin-pún ê chit-gia̍p chiū-sī beh kiù lâng, iáu-kú sī tùi chē-chē hong-bīn ê piáu-hiān, lín chiah ē ioh hiah chē khóan lah.S:Án-ni lín所臆ê攏無m̄著。因為耶穌是好ê牧者,teh照顧咱,親像牧者照顧羊仔,也是gâu kā咱修整咱歹看ê品行,成做極好看ê木工;也是gâu醫咱靈魂ê病症ê大醫生;也是將活命ê餅,beh hō͘咱--ê;也是親像討海人gâu掠魚。伊真gâu招學生。總講伊上根本ê職業就是beh救人,iáu-kú是tùi濟濟方面ê表現,lín chiah會臆hiah濟款lah。
  A: Án-ni góa tōa-hàn beh chò bo̍k-su, lâi ū hūn tī Iâ-so͘ ê kiù-lâng, lâi chiàu-kò͘ Siōng-tè ê iûⁿ-kûn.A:Án-ni我大漢beh做牧師,來有份tī耶穌ê救人,來照顧上帝ê羊群。
  B: Góa tōa-hàn beh chò ba̍k-kang, lâi khí lé-pài tn̂g.B:我大漢beh做木工,來起禮拜堂。
  C: Góa tōa-hàn beh chò i-seng, lín nā pak-tó͘ thiàⁿ, thâu-khak hîn, chhàu kha phīⁿ-liâm lóng lâi chhōe góa, bián chîⁿ beh kā lín hōng-sū, kiám-chió lâng-lâng ê kan-khó͘.C:我大漢beh做醫生,lín若腹肚疼、頭殼眩、臭腳鼻黏攏來chhōe我,免錢beh kā lín奉侍,減少人人ê艱苦。
  E: Góa tōa-hàn beh lia̍h-hî, iā beh ūi Chú lâi thôan tō-lí.E:我大漢beh掠魚,也beh為主來傳道理。
  D: Góa beh khui piáⁿ-tiàm, lâi hō͘ iau ê lâng thang tit-tio̍h pá.D:我beh開餅店,來hō͘枵ê人thang得著飽。
  S: Án-ni chin-hó, ē-hng tú-hó sī Chú ê seⁿ-ji̍t, iā sī lín ê koat-sim ê ji̍t, lín tio̍h siông-siông ē kì-tit. Chhiáⁿ lâi gîm chi̍t siú si lâi o-ló Chú.S:Án-ni真好,ē昏tú好是主ê生日,也是lín ê決心ê日,lín著常常會記得。請來吟一首詩來o-ló主。
  (Chú-ji̍t-o̍h Sèng-si tē 2 pō͘ 20 siú)(主日學聖詩第2部20首)
  Ôan
回目錄    回上一頁    終戰後,   1953年, 劇本