回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 160 個段落, 433 個語句, 3224 個語詞, 4265 個音節
Sin Chong-kàu Kio̍k-pún_02 新宗教劇本_02
Bô Chù-bêng 無注明
  Chin Si̍t Ê Thiàⁿ真實Ê疼
  Tē it bō͘ ......... (Chio-bō͘ kang lâng)第一幕.......(招募工人)
  Teng-tiûⁿ jîn-bu̍t: 1. Chiân-kho-hōan (J)
2. Sit-gia̍p-chiá 2 ê (S1. S2)
3. Chhiúⁿ-tiúⁿ ......... (T)
登場人物:1、前科犯(J)
2、失業者2個(S1、S2)
3、廠長.......(T)
  Phòe-tì: Tâi-téng chiàⁿ pêng í, toh, pān-kong thiaⁿ ê khóan-sit.配置:台頂正爿椅、桌、辦公廳ê款式。
  Khai-bō͘: (Chhiúⁿ-tiúⁿ teh khòaⁿ sin bûn. It sit-gia̍p chiá teng-tiûⁿ)開幕:(廠長teh看新聞。一失業者登場)
  S-1: Kīn-lâi thâu-lō͘ chin pháiⁿ chhōe, múi chi̍t ê ki-koan to bóan-ôan, liân chho͘-kang ia̍h bô tàng chhōe. Ta̍k-ji̍t chhōe kah chit nn̄g-ki kha lóng nńg-lo̍h khì. Hó ah kin-á-ji̍t koh bóng lâi khì chhōe, khòaⁿ ōe tú-tio̍h ki-hōe bô. (Tâi-téng se̍h chi̍t-liàn. S2 teng-tiûⁿ)S-1:近來頭路真歹chhōe,每一個機關都滿員,連粗工亦無tàng chhōe。逐日chhōe kah這兩支腳攏軟落去。好ah今仔日koh罔來去chhōe,看會tú著機會無。(台頂se̍h一liàn。S2登場)
  S-1: Eⁿ! Khok thâu-á peh. Lí beh khì tó-ūi?S-1:Eⁿ!Khok頭仔伯。你beh去tó位?
  S-2: Ai! Lí kiám m̄-sī Píⁿ-thâu-á hiaⁿ. Kiú-kiàn.S-2:Ai!你kiám m̄是扁頭仔兄。久見。
  S-1: Kiú-kiàn, kiú-kiàn. (Saⁿ ak-chhiú) Kīn-lâi lóng tio̍h ēng ak-chhiú ê. Lí chhit-chá peh-chá sī beh khì tó-ūi?S-1:久見,久見。(相握手)近來攏著用握手ê。你七早八早是beh去tó位?
  S-2: Góa to cha-àm thiaⁿ-kìⁿ keh-piah ê Chiam-thâu peh kóng Iông-chê chhiúⁿ ū beh chhiàⁿ lîm-sî kang, siūⁿ beh lâi khì khòaⁿ māi leh.S-2:我都昨暗聽見隔壁ê尖頭伯講洋齊廠有beh倩臨時工,想beh來去看māi leh。
  S-1: Hâⁿ! Ū lâng beh chhiàⁿ lîm-sî kang o͘h.S-1:Hâⁿ!有人beh倩臨時工o͘h。
  S-2: Sī lah. Kīn-lâi seng-lí chin pháiⁿ chò, kiàn chò kiàn liáu chîⁿ, giōng-giōng beh tó-tiàm, siūⁿ bô hoat-tō͘, tio̍h chhōe thâu-lō͘ thang lâi tō͘-pak-tó͘.S-2:是lah。近來生理真歹做,見做見了錢,giōng-giōng beh倒店,想無法度,著chhōe頭路thang來度腹肚。
  S-1: Tio̍h lah tio̍h lah. Si̍t-chāi seng-lí chin pháiⁿ chò, chia̍h thâu-lō͘ khah thò-tòng, tú-tú-hó góa ia̍h teh siūⁿ khòaⁿ ū sím-mi̍h kang thang chò bô? Iā bô lán chòe-hóe lâi khì hó bô?S-1:著lah著lah。實在生理真歹做,食頭路較妥當,tú-tú好我亦teh想看有甚物工thang做無?Iā無咱做伙來去好無?
  S-2: Hó nò͘. Kiâⁿ, lâi khì.S-2:好nò͘。行,來去。
  S-1: Khok-thâu peh, Iông-chê-chhiúⁿ thiaⁿ-kìⁿ kóng teh beh-tó beh-tó, thái ōe beh koh chhiàⁿ kang leh?S-1:Khok頭伯,洋齊廠聽見講teh beh倒beh倒,thái會beh koh倩工leh?
  S-2: Lí lóng m̄-chai kīn-lâi lóng ū Bí-ōan teh lâi, phah sǹg ū beh koh khóng-tōa kiàn-siat ê khóan.S-2:你攏m̄知近來攏有美援teh來,扑算有beh koh擴大建設ê款。
  S-1: Heⁿ! Nā sī Bí-ōan ún-tàng thāi-gū bōe bái o͘h.S-1:Heⁿ!若是美援穩當待遇bōe bái o͘h。
  S-2: Ū lâng teh kóng, chi̍t ji̍t ê kang-chîⁿ sī kho͘-pòaⁿ gûn Bí-kim, nā sī Tâi-phiò sǹg ū 25 kho͘ í-siōng.S-2:有人teh講,一日ê工錢是箍半銀美金,若是台票算有25箍以上。
  S-1: Án-ni sǹg khí lâi bōe kah gōa bái.S-1:Án-ni算起來bōe kah偌bái。
  S-2: Chiàu khòaⁿ sin-thé tio̍h ài ióng koh tōa-kho͘ ia̍h koh ū la̍t ê lâng khah ū ǹg-bāng. Lí hiah nih tōa-kho͘ phah-sǹg khah ū hi-bāng.S-2:照看身體著ài勇koh大箍亦koh有力ê人較有向望。你hiah nih大箍扑算較有希望。
  S-1: Góa che sī tōa-kho͘ hó-khòaⁿ nā-tiāⁿ.S-1:我che是大箍好看nā-tiāⁿ。
  S-2: Ah! Kàu lah, lí thèng-hāu, góa ji̍p lâi mn̄g khòaⁿ māi leh. (Chìn ji̍p sek-lāi) Sian-siⁿ kiám m̄-sī chia ū beh chhiàⁿ lîm-sî kang lâng?S-2:Ah!到lah,你聽候,我入來問看māi leh。(進入室內)先生kiám m̄是chia有beh倩臨時工人?
  T: Sī. Sî-kan iáu-bōe kàu, tiàm gōa-kháu thèng-hāu, cheng tân chiah ji̍p lâi. (S-2 thè-chhut)T:是。時間iáu未到,tiàm外口聽候,鐘tân才入來。(S-2退出)
  S-1: Ū beh chhiàⁿ bô?S-1:有beh倩無?
  S-2: Ū lah. I kóng sî-kan iáu-bōe kàu, kiò lán thèng-hāu. (J teng-tiûⁿ, S-2 khòaⁿ tio̍h chiū tùi S1 kóng) Lí khòaⁿ hit lâng (J cháu-óa-lâi in ê sin-piⁿ)S-2:有lah。伊講時間iáu未到,叫咱聽候。(J登場,S-2看著就對S1講)你看hit人(J走倚來in ê身邊)
  J: Pêng-iú, lí m̄-chai ū beh chhiàⁿ kang bô? Góa hō͘ lí chhiàⁿ.J:朋友,你m̄知有beh倩工無?我hō͘你倩。
  S-1: Góan tō siūⁿ beh hō͘ lâng chhiàⁿ leh.S-1:阮tō想beh hō͘人倩leh。
  J: Sī ū lâng beh chhiàⁿ sī bô? (2 lâng m̄ kā i kóng) Lín tī chia teh thèng-hāu sī bô? (chit-sî sek-lāi ū cheng ê siaⁿ)J:是有人beh倩是無?(2人m̄ kā伊講)Lín tī chia teh聽候是無?(這時室內有鐘ê聲)
  S-2: Hò͘! Cheng tân lah, góa seng ji̍p lâi. (J khòaⁿ tio̍h in ê thài-tō͘, chai sī chiau-bō͘ kang-lâng, chiū khiā teh thèng-hāu)S-2:Hò͘!鐘tân lah,我先入來。(J看著in ê態度,知是招募工人,就企teh聽候)
  T: Tāi-seng teng-kì, lí sím-mi̍h miâ?T:代先登記,你甚物名?
  S-2: Lí khok-thâu.S-2:李Khok頭。
  T: Sím-mi̍h, góa khok-thâu, lōan lâi, góa sī teh mn̄g lí miâ- sèⁿ.T:甚物,我khok頭,亂來,我是teh問你名姓。
  S-2: Góa to sèⁿ Lí, miâ khok-thâu. (T, kî-kòai hō chit khóan miâ. Lia̍h i khòaⁿ chi̍t ē, koh mn̄g.)S-2:我都姓李,名Khok頭。(T,奇怪號這款名。掠伊看一下,koh問。)
  T: Kúi hòe?T:幾歲?
  S-2: Sam-pat (38).S-2:三八(38)。
  T: Sam-pat sī teh kóng 38 hòe sī bô?T:三八是teh講38歲是無?
  S-2: Sī lah, sī lah.S-2:是lah,是lah。
  T: Tòa tī tó-ūi?T:Tòa tī tó位?
  S2: Soaⁿ-á-téngS2:山仔頂
  T: Mn̂g pâi kúi-hō?T:門牌幾號?
  S-2: 103 hō.S-2:103號。
  T: Chêng teh chò sím-mi̍h?T:前teh做甚物?
  S-2: Chò seng-lí.S-2:做生理。
  T: Lí ōe tàng mo͘h lōa tāng ê mi̍h?T:你會tàng mo͘h偌重ê物?
  S-2: 7, 8 cha̍p kin.S-2:七、八十斤。
  T: Hó, āu-lâi chiah koh kā lí thong-ti.T:好,後來才koh kā你通知。
  S-2: Sian-seⁿ, pài-thok, pài-thok, kā góa chhiàⁿ hòⁿ. (chiū thè-tiûⁿ. Ǹg S-1 kóng) Taⁿ ōaⁿ lí o͘h! (Chit sî, J pàng-hē 1 ê hêng-lí, siūⁿ beh ji̍p khì, chóng-sī S-1 chiⁿ chò chêng)S-2:先生,拜託,拜託,kā我倩hòⁿ。(就退場。向S-1講)今換你o͘h!(這時,J放下1個行李,想beh入去,總是S-1爭做前)
  S-1: Sian-seⁿ, bān sū pài-thok!S-1:先生!萬事拜託!
  T: Sím-mi̍h miâ?T:甚物名?
  S-1: O͘ Ke-sái. Lâng lâng kiò góa Píⁿ-thâu.S-1:烏雞屎。人人叫我扁頭。
  T: Haⁿ, sèⁿ O͘, sī bô?T:Haⁿ,姓烏,是無?
  S-1: M̄-sī sèⁿ Ô͘, miâ hō chò Ke-sái.S-1:M̄是姓胡,名號做雞屎。
  T: Hòⁿ, hō chò Ke-sái o͘h, kúi-hòe?T:Hòⁿ,號做雞屎o͘h,幾歲?
  S-1: Kin nî 25 hòe, kiám chi̍t hòe.S-1:今年25歲,減一歲。
  T: 24 hòe sī bô? ia̍h tio̍h kóng kah hiah nih lo-so, tòa tī tó-ūi? Mn̂g-pâi kúi hō?T:24歲是無?亦著講kah hiah nih囉唆,tòa tī tó位?門牌幾號?
  S-1: Soaⁿ-á-téng, mn̂g-pâi 28 hō.S-1:山仔頂,門牌28號。
  T: Chêng teh chòe sím-mi̍h?T:前teh做甚物?
  S-1: Lóng bô chòe sím-mi̍h khang-khòe, só͘-í kin-á-ji̍t te̍k-pia̍t lâi pài-thok sian-seⁿ khan-sêng.S-1:攏無做甚物工課,所以今仔日特別來拜託先生牽成。
  T: Hǹg! Khòaⁿ khí lâi sin-thé to ā bōe bái, hó, tùi āu-ji̍t lâi.T:Hǹg!看起來身體都也bōe bái,好,tùi後日來。
  S-1: To-siā, To-siā. (thè tiûⁿ)S-1:多謝,多謝。(退場)
  J: (Hêng-lí iā tòa ji̍p sek-lāi)J:(行李也tòa入室內)
  T: Lí sím-mi̍h miâ? Kúi-hòe?T:你甚物名?幾歲?
  J: Góa kiò chòe Janval Jan. (Chhiúⁿ-tiúⁿ tōa kiaⁿ)J:我叫做Janval Jan。(廠長大驚)
  T: Hn̂g! Chit ê miâ siông-siông thiaⁿ-kìⁿ, sin-hūn-chèng the̍h khí lâi khòaⁿ. (J tùi pocket the̍h hō͘ i) Háⁿ! Chiân-kho-hōan. Chhiap-tō-chōe, iú-kî-tô͘-hêng 4 tang, tē 1 chhù thoat-ga̍k chōe, iú-kî-tô͘-hêng 3 tang. Tē 2 chhù thoat-ga̍k kap tí-khòng chōe, cheng-hêng 5 tang, tē 3 chhù thoat-ga̍k chōe bī-sûi 3 tang, tē 4 chhù chài thoat-ga̍k, chài cheng-hêng 3 tang (chhiúⁿ-tiúⁿ kim-kim-siòng i kap khòaⁿ sin-hūn-chèng) 1953 nî 12 go̍eh 23 sià-chōe. Hòⁿ! Chit khóan ê tāng chōe ê lâng, góan chia bô beh chhiàⁿ, tńg-khì, tńg-khì.T:Hn̂g!這個名常常聽見,身份證提起來看。(J tùi pocket提hō͘伊)Háⁿ!前科犯。竊盜罪,有期徒刑4冬,第1次脫獄罪,有期徒刑3冬。第2次脫獄kap抵抗罪,增刑5冬,第3次脫獄罪未遂3冬,第4次再脫獄,再增刑3冬(廠長金金相伊kap看身份證)1953年12月23赦罪。Hòⁿ!這款ê重罪ê人,阮chia無beh倩,轉去,轉去。
  J: Sian-siⁿ. Pài-thok leh, chhiáⁿ lí tông-chêng góa, sui-jiân góa sī chi̍t ê tāng-chōe ê chiân-kho-hōan, góa ū hóe-kái beh kiâⁿ chèng-ti̍t ê lō͘, bô-lūn sím-mi̍h khóan ê kang, góa lóng gōan-ì chòe, chhiáⁿ lí chhái-iōng góa.J:先生。拜託leh,請你同情我,雖然我是一個重罪ê前科犯,我有悔改beh行正直ê路,無論甚物款ê工,我攏願意做,請你採用我。
  T: Bô tông-chêng ê î-tē, chit khóan ê lâng bōe ēng tit chhiàⁿ. (J kūi tī toh-á chêng khún-kiû)T:無同情ê餘地,這款ê人bōe用得倩。(J跪tī桌仔前懇求)
  J: Sian-seⁿ. Góa bô beh iàu-kiû lōa chē ê kang-chîⁿ, chí ū hō͘ góa chia̍h chiū kàu-gia̍h, kiû lí hō͘ góa ū thâu-lō͘, kiû lí khó-liân góa.J:先生。我無beh要求偌濟ê工錢,只有hō͘我食就夠額,求你hō͘我有頭路,求你可憐我。
  T: Bô-hoat-tō͘! Bô-hoat-tō͘.T:無法度!無法度。
  J: Kiám lóng bô pān-hoat mah?J:Kiám攏無辦法mah?
  T: Bô-lūn cháiⁿ-iūⁿ bô pān-hoat chiū-sī, chhin-chhiūⁿ lí chit khóan ê lâng, m̄-nā góan chia m̄ chhái-iōng, khì kàu tó-chi̍t-ūi ia̍h sī siāng-khóan lah. Bô lâng beh chhái-iōng.T:無論怎樣無辦法就是,親像你這款ê人,m̄若阮chia m̄採用,去到tó一位亦是siāng款lah。無人beh採用。
  J: Sian-seⁿ, khah pài-thok leh.J:先生,較拜託leh。
  T: Bô-hoat-tō͘, bô-hoat-tō͘. (The̍h sin-hūn-chèng hêng i)T:無法度,無法度。(提身份證還伊)
  (J hui-siông sit-bāng, bān-bān khiā khí lâi, kiâⁿ chhut mn̂g-gōa, the̍h i ê hêng-lí kap kóai-á lâi thè khui) (koaiⁿ pò͘-lî) (J thè-chhut pò͘-lî-gōa thó͘-khùi kóng)(J 非常失望,慢慢企起來,行出門外,提伊ê行李kap枴仔來退開)(關布簾)(J退出布簾外吐氣講)
  J: Ah! Taⁿ góa beh cháiⁿ-iūⁿ! Sè-kan ê lâng tùi góa chiah-ni̍h léng-tām, chiah-ni̍h bô chêng, khòaⁿ góa sī chi̍t ê hùi-jîn, ...... chiân-kho-hōan ......khak-si̍t tī kòe-khì ê seng-o̍ah ū m̄-tú-hó hō͘ lâng iàm-òⁿ khòaⁿ-khin, chóng-sī kiám ū lâng it-seng ài kiâⁿ o͘-àm put-chū-iû ê lō͘ mah? Góa kin-á-ji̍t tùi bô chū-iû ê tiong-kan siū tháu-pàng, chiâⁿ-chòe chū-iû ê seng-khu, koh góa koat-sim beh chìn-ji̍p kng ê lō͘ tô͘-bô͘ hó ê seng-o̍ah, chhin-chhiūⁿ chá-chêng góa bōe hōan-chōe í-chêng chi̍t-iūⁿ ......J:Ah!今我beh怎樣!世間ê人對我chiah-ni̍h冷淡,chiah-ni̍h無情,看我是一個廢人,....前科犯....確實tī過去ê生活有m̄-tú好hō͘人厭惡看輕,總是kiám有人一生愛行烏暗不自由ê路mah?我今仔日tùi無自由ê中間受tháu放,成做自由ê身軀,koh我決心beh進入光ê路圖謀好ê生活,親像早前我未犯罪以前一樣....
  Tān-sī kin-á-ji̍t ê sè-kan lâng, hiān-chāi ê siā-hōe tùi góa khòaⁿ-chòe éng-óan ê chōe-jîn lóng bô lîn-bín ê sim hóan-tńg ēng pháiⁿ tùi-thāi góa, hō͘ góa kiâⁿ bô lō͘. Ah! Che bêng-bêng sī beh pek góa thiàu ji̍p chhim-kheⁿ, koh chi̍t-pái kiâⁿ chōe ê lō͘. Hó, kàu chia lâi bô koh chòe pháiⁿ ia̍h bô hoat-tō͘, í-keng iau 3 ji̍t lah, kiâⁿ, koh lâi khì. (thòe-tiûⁿ)但是今仔日ê世間人,現在ê社會tùi我看做永遠ê罪人攏無憐憫ê心反轉用歹對待我,hō͘我行無路。Ah!Che明明是beh迫我跳入深坑,koh一擺行罪ê路。好,到chia來無koh做歹亦無法度,已經枵3日lah,行,koh來去。(退場)
  Tē 2 bō͘第2幕
  Tē-tiám: Bo̍k-su ê ke地點:牧師ê家
  Teng-tiûⁿ jîn-bu̍t: Bo̍k-su (B), Bo̍k-su-niû (N), Kang-ia̍h (K), Chiân-kho-hōan: Janval Jan (J)登場人物:牧師(B)、牧師娘(N)、工役(K)、前科犯:Janval Jan(J)
  Phòe-tì: Bú-tâi tiong-ng khǹg toh kap í, chiàⁿ-pêng khǹg bîn-chhn̂g, tò-pêng ū sè chiah toh-á. (kang-ia̍h (Sūn-sìn) teh chéng-lí lāi-bīn, Bo̍k-su teng-tiûⁿ, sī tùi ke-nih tńg-lâi ê ho̍k-chong)配置:舞台中央囥桌kap椅,正爿囥眠床,倒爿有細隻桌仔。(工役(順信)teh整理內面,牧師登場,是tùi街nih轉來ê服裝)
  K: Oh!! Bo̍k-su lí tńg lâi loh!K:Oh!!牧師你轉來loh!
  B: Sī, lí teh bô êng loh.B:是,你teh無閒loh。
  K: Bo̍k-su-niû! (ǹg lāi-bīn teh kiò) Bo̍k-su tńg-lâi lah. (kā bo̍k-su siu kóai-á, bō-á. Bo̍k-su-niû chhut-lâi gêng-chiap.)K:牧師娘!(向內面teh叫)牧師轉來lah。(Kā牧師收拐仔、帽仔。牧師娘出來迎接)。
  N: Hō͘-lí chin tio̍h-bôa, phah-sǹg chin ià-siān chiah tio̍h (thè i thǹg gōa-saⁿ), lí kin-á-ji̍t khì sím-mi̍h lâng hia?N:Hō͘你真著磨,扑算真厭siān才著(替伊褪外衫),你今仔日去甚物人hia?
  B: Góa khì Tiong-sìn peh ê chhù kā khòaⁿ-khòaⁿ leh, i chit 2, 3 ji̍t khì kôaⁿ tio̍h, teh kan-khó͘ tó tī bîn-chhn̂g.B:我去忠信伯ê厝kā看看leh,伊這2、3日去寒著,teh艱苦倒tī眠床。
  N: Hòⁿ, ū khah hó á-bô?N:Hòⁿ,有較好抑無?
  B: Ū, jia̍t ū khah thè lah, chóng-sī lán iàu-kín tio̍h thè i lâi kî-tó. Āu-lâi ū khì Sêng-si̍t hiaⁿ ê chhù, in tāi-ke lóng pêng-an, ia̍h i ê gín-ná chin ho̍at-phoat jia̍t-sim teh chún-pī Kiù-chú-tàn ê chiat-bo̍k.B:有,熱有較退lah,總是咱要緊著替伊來祈禱。後來有去誠實兄ê厝,in大家攏平安,亦伊ê囡仔真活潑熱心teh準備救主誕ê節目。
  N: Sī, i hiah ê gín-ná chin koai, koh chin phah-piàⁿ, án-ni chin hó, taⁿ kóaⁿ-kín khì sé-e̍k, sio-chúi í-keng sio lah.N:是,伊hiah ê囡仔真乖,koh真扑拚,án-ni真好,今趕緊去洗浴,燒水已經燒lah。
  B: Hò͘, góa lâi khì. (Bo̍k-su thè tiûⁿ)B:Hò͘,我來去。(牧師退場)
  N: Sūn-sìn ah, lán lâi chún-pī chia̍h àm-tǹg hòⁿ.N:順信ah,咱來準備食暗頓hò͘ⁿ。
  K: Hó!! (2 lâng saⁿ-kap khóan thang chia̍h àm-tǹg)K:好!!(兩人相kap款thang食暗頓)
  N: (Bo̍k-su chiūⁿ-tiûⁿ ê sî) Taⁿ lán tio̍h lâi chia̍h àm-tǹg, lí pak-tó͘ káⁿ chin iau lah.N:(牧師上場ê時)今咱著來食暗頓,你腹肚káⁿ真枵lah。
  B: Tō-ā bē kah lōa iau, m̄-bián kóaⁿ-kín, chit kúi ji̍t ná-chún thiⁿ-khì chiām-chiām léng, nā bô chù-ì chiū ōe kôaⁿ tio̍h.B:Tō-ā bē kah偌枵,m̄免趕緊,這幾日那準天氣漸漸冷,若無注意就會寒著。
  N: Sī, ū chiām-chiām léng, pak-hong iā chám-jiân thàu. Só͘-í góa tōa-mn̂g lóng kā koaiⁿ tiâu leh.N:是,有漸漸冷,北風也chám然thàu。所以我大門攏kā關tiâu leh。
  B: Tī chit khóan ê thiⁿ-khì ún-tàng chōe-chōe lâng bô thang chia̍h bô thang chhēng teh iau-kôaⁿ.B:Tī這款ê天氣穩當濟濟人無thang食無thang穿teh枵寒。
  N: Sī, si̍t-chāi chin khó-lîn. Ah! Góa kin-á-ji̍t ū tùi Sūn-sìn thiaⁿ-kìⁿ chi̍t ê siau-sit, chiū-sī i khì ke-nih bóe mi̍h ê sî só͘ thiaⁿ ê kóng: “Ū chi̍t lâng bīn-hêng chin hō͘ lâng thang kiaⁿ ê, chhùi-chhiu lâu chin tn̂g, tì chi̍t téng bō-á phāiⁿ tē-á, chhiú nih giâ chi̍t ki kóaiⁿ-á, só͘ chhēng ê saⁿ sī phòa-phòa, ta̍k-lâng khòaⁿ-tio̍h i chiū kiaⁿ siám-phiah i, ke-nih ê lâng lóng teh gī-lūn, ún-tàng kin-eng-àm ōe hoat-seng ì-gōa ê sū ----------, só͘-í tāi-ke chá-chá chiū koaiⁿ-mn̂g. (Hit-sî ū lâng teh phah-mn̂g)N:是,實在真可憐。Ah!我今仔日有tùi順信聽見一個消息,就是伊去街nih買物ê時所聽ê講:「有一人面形真hō͘人thang驚ê,嘴鬚留真長,戴一頂帽仔揹袋仔,手nih giâ一支枴仔,所穿ê衫是破破,逐人看著伊就驚閃避伊,街nih ê人攏teh議論,穩當今eng暗會發生意外ê事----------,所以大家早早就關門。(Hit時有人teh扑門)
  N: Sím-mi̍h lâng? Chhiáⁿ ji̍p lâi chē. (Bo̍k-su-niû kóaⁿ-kín khì khui-mn̂g) (Janval Jan ji̍p lâi)N:甚物人?請入來坐。(牧師娘趕緊去開門)(Janval Jan入來)
  J: Góa kiò chòe Janval Jan, sī chi̍t ê chiân-kho-hōan, tī kaⁿ-ga̍k 19 nî kú ê seng-o̍ah, 4 ji̍t chêng chiah chhut-ga̍k, tī hông-hun-àm kiâⁿ kàu chit só͘ chāi, siūⁿ beh tòa lú-kóan chóng-sī bô lâng beh hō͘ góa tòa, liân beh bóe mi̍h lâi chí-ki, ia̍h bô chi̍t ê beh bōe góa, m̄-nā án-ni, sì-kòe kiû-chit, ia̍h bô lâng beh chhiàⁿ, ko͘-put-chiong bô thang tòa, chiū khùn tī lō͘-piⁿ ê chio̍h-thâu téng.J:我叫做Janval Jan,是一個前科犯,tī監獄19年久ê生活,4日前才出獄,tī黃昏暗行到這所在,想beh tòa旅館總是無人beh hō͘我tòa,連beh買物來止飢,亦無一個beh賣我,m̄若án-ni,四界求職,亦無人beh倩,姑不chiong無thang tòa,就睏tī路邊ê石頭頂。
  N: Ah!! Chin khó-lîn.N:Ah!!真可憐。
  J: Hit-sî ū chi̍t lâng tùi góa kóng tio̍h lâi chia mn̄g, só͘-í góa chiah lâi, khah sit-lé, chia m̄-chai sī lú-kóan sī bô? Góa ū chîⁿ, lí sī chú-lâng sī bô? Góa ōe sǹg chîⁿ hō͘ lí, chhiáⁿ lí hō͘ góa tòa-mî, góa kin-á-ji̍t kiâⁿ 12 lí ê lō͘, chin ià-siān koh pak-tó͘ chin iau,m̄-chai lí ōe tàng hō͘ góa tòa á-bōe? (Sūn-sìn thiaⁿ i ê ōe, kap khòaⁿ i ê khóan chiū chin kiaⁿ)J:Hit時有一人對我講著來chia問,所以我才來,較失禮,chia m̄知是旅館是無?我有錢,你是主人是無?我會算錢hō͘你,請你hō͘我tòa暝,我今仔日行12哩ê路,真厭siān koh腹肚真枵,m̄知你會tàng hō͘我tòa抑bōe?(順信聽伊ê話,kap看伊ê款就真驚)
  B: Taⁿ hia chē o͘h, Sūn-sìn ah, lí tio̍h koh ke chún-pī chi̍t ê lâng hūn, soah the̍h hiah ê gûn khì chhut-lâi. (ǹg J kóng) Pêng-iú, phah-sǹg chin iau hòⁿ!? Taⁿ àm-tǹg liâm-piⁿ hó-sè, chhiáⁿ lí jím-nāi tiap-á-kú. (tùi Bo̍k-su-niû) Ai, chi̍t ki teng-hóe khòaⁿ tio̍h chin àm, koh the̍h hit nn̄g-ki gîn chek-tâi lâi tiám.B:今hia坐o͘h,順信ah,你著koh加準備一個人份,續提hiah ê銀器出來。(向J講)朋友,扑算真枵hòⁿ!?今暗頓liâm-piⁿ好勢,請你忍耐tiap仔久。(對牧師娘)Ai,一支燈火看著真暗,koh提hit兩支銀燭台來點。
  N: Hó. (soah thè tiûⁿ)N:好。(續退場)
  J: Ah, góa chai lah, in-ūi góa sī chi̍t ê hōan-chōe ê lâng, só͘-í lâng-lâng khòaⁿ góa chiū siám-phiah, liân bé-tiâu bô beh hō͘ góa tòa, chhiáⁿ lí bé-tiâu-kak chioh góa u chi̍t-àm hòⁿ, pài-thok, pài-thok. (Bo̍k-su-niû the̍h gîn ê chek-tâi, tiám-hóe chhut lâi)J:Ah,我知lah,因為我是一個犯罪ê人,所以人人看我就閃避,連馬槽無beh hō͘我tòa,請你馬槽角借我窩一暗hòⁿ,拜託、拜託。(牧師娘提銀ê燭台,點火出來)
  B: Ū, góa ū bîn-chhn̂g thang hō͘ lí tòa, (tùi Bo̍k-su-niû) taⁿ lí iā tio̍h khì chún-pī bîn-chhn̂g.B:有,我有眠床thang hō͘你tòa,(對牧師娘)今你也著去準備眠床。
  N: Sī, góa í-keng chún-pī hó-sè lah. (chiū chē tī í-á)N:是,我已經準備好勢lah。(就坐tī椅仔)
  J: Haⁿ!? Lí chin-chiàⁿ beh hō͘ góa tòa sī-bô?J:Haⁿ!?你真正beh hō͘我tòa是無?
  B: Sī!!B:是!!
  J: Góa chia ū chîⁿ khòaⁿ lí ài lōa-chē, góa lóng beh hō͘ lí.(Tùi tē-á-lāi the̍h chîⁿ-tē, khǹg tī toh téng) Lí chiah nih gâu lîn-bín lâng, tàu-té lí sī sím-mi̍h tōa miâ?J:我chia有錢看你ài偌濟,我攏beh hō͘你。(Tùi袋仔內提錢袋,囥tī桌頂)你chiah nih gâu憐憫人,到底你是甚物大名?
  B: Góa sī chit keng kàu-hōe ê bo̍k-su.B:我是這間教會ê牧師。
  J: Bo̍k-su!! Oh! Úi-tāi ê bo̍k-su.J:牧師!!Oh!偉大ê牧師。
  B: Chhiáⁿ lí m̄-bián khòa-lū chò lí an-sim tòa, taⁿ hiah chē, àm-tǹg liâm-piⁿ ē pī-pān hó.B:請你m̄免掛慮做你安心tòa,今hiah坐,暗頓liâm-piⁿ會備辦好。
  J: Lí chin ū thiàⁿ-sim hō͘ góa tòa, hō͘ góa chia̍h ia̍h bô beh kā góa the̍h chîⁿ.J:你真有疼心hō͘我tòa,hō͘我食亦無beh kā我提錢。
  B: Che sī chīn góa ê gī-bū, in-ūi lán tī chú ê lāi-bīn sī hiaⁿ-tī chí-māi, só͘-í m̄-bián kheh-khì. Chiah ê chîⁿ lí tio̍h siu-khì.B:Che是盡我ê義務,因為咱tī主ê內面是兄弟姊妹,所以m̄免客氣。Chiah ê錢你著收去。
  J: Bo̍k-su, lí m̄-thang sòe-jī, góa tòa chia èng-kai góa tio̍h chîⁿ hō͘ lí, chiah-ê chîⁿ sī góa 19 nî kú só͘ tit ê.J:牧師,你m̄-thang細膩,我tòa chia應該我著錢hō͘你,chiah-ê錢是我19年久所得ê。
  B: Hòⁿ!! 19 nî kú só͘-tit ê ū lōa chē chîⁿ?B:好!!19年久所得ê有偌濟錢?
  J: Ū 2300 kho͘, chóng-sī chiah ê chîⁿ hiān-chāi góa ia̍h bô sím-mi̍h lō͘-ēng.J:有2300箍,總是chiah ê錢現在我亦無甚物路用。
  B: 19 nî kú 2300 kho͘. ------- Góa khòaⁿ lí sī chi̍t ê tiong-si̍t ê lâng, cháiⁿ-iūⁿ lí siū-tio̍h chit-khóan bô chū-iû ê seng-o̍ah?B:19年久2300箍。-------我看你是一個忠實ê人,怎樣你受著這款無自由ê生活?
  J: Bo̍k-su. Góa tī sè-hàn ê sî, Pē-bú lī-khui sè-kan, in-ūi án-ni tī A-ché ê chhù seng-o̍ah. Chóng-sī 25 hòe ê sî, ché-hu lâu chhit ê kiáⁿ, tōa ê 8 hòe sòe-hàn ê 1 hòe, chiū lī-khui sè-kan. Chiah ê gín-ná ê seng-o̍ah chiū khí būn-tê lah, ko͘-put-chiong chiū thè ché-hu lâi iúⁿ-chhī chiah ê gín-á. A-ché pún-sin ia̍h tio̍h-bôa, lô-khó͘ chòe kang lâi ke-thiⁿ tām-po̍h ê hùi-iōng ......Khó-sioh chit ê chōng-thài bōe tàng î-chhî kú-kú, kôaⁿ-thiⁿ kàu, góa chiū bô khang-khòe, tì-kàu bô mi̍h thang chia̍h, góa khòaⁿ-tio̍h hiah ê gín-ná teh iau, sim chin kan-khó͘, chiū chhut-khì ke-nih khòaⁿ-tio̍h chi̍t-keng piáⁿ-tiàm tú-tú beh koaiⁿ-mn̂g, chiū kiâⁿ óa lòng-phòa po-lê thau-the̍h chi̍t tè pháng, sòa hō͘ lâng hoat-kiàn lia̍h góa khì hoat-īⁿ, hō͘ lâng tēng 5 tang ê iú-kî-tô͘-hêng.J:牧師。我tī細漢ê時,父母離開世間,因為án-ni tī阿姐ê厝生活。總是25歲ê時,姐夫留7個子,大ê 8歲細漢ê 1歲,就離開世間。Chiah ê囡仔ê生活就起問題lah,姑不chiong就替姐夫來養飼chiah ê囡仔。阿姐本身亦著磨,勞苦做工來加添淡薄ê費用....可惜這個狀態bōe tàng維持久久,寒天到,我就無工課,致到無物thang食,我看著hiah ê囡仔teh枵,心真艱苦,就出去街nih看著一間餅店tú-tú beh關門,就行倚lòng 破玻璃偷提一塊pháng,煞hō͘人發見掠我去法院,hō͘人定5冬ê有期徒刑。
  B: Hòⁿ!! Sī án-ni, āu-lâi cháiⁿ-iūⁿ?B:Hòⁿ!!是án-ni,後來怎樣?
  J: Tī kaⁿ-ga̍k tiong, siông-siông siūⁿ-tio̍h hiah ê gín-ná ê seng-o̍ah, góa ê sim kan-khó͘ tòng-bōe-tiâu, chhōe ki-hōe thang thoat-chhut chit ê kan-khó͘, só͘-í tī tē 4 nî, ki-hōe kàu, chiū thoat-ga̍k. Chóng-sī bô sêng-kong, soah cheng-hêng 3 tang, góa ê sim lú kan-khó͘, só͘-í āu-lâi ū 3 pái ê thoat-ga̍k lóng bô sêng, kàu kin-á-ji̍t chiah hō͘ lâng sià-chōe.J:Tī監獄中,常常想著hiah ê囡仔ê生活,我ê心艱苦擋bōe-tiâu,chhōe機會thang脫出這個艱苦,所以tī第4年,機會到,就脫獄。總是無成功,煞增刑3冬,我ê心愈艱苦,所以後來有3擺ê脫獄攏無成,到今仔日才hō͘人赦罪。
  B: Ah!! Si̍t-chāi thang tông-chêng ê sū.B:Ah!!實在thang同情ê事。
  J: Chóng-sī, bo̍k-su, góa ū jīn góa chi̍t-sî ê chhò-gō͘, taⁿ ū beh hóe-kái chiâⁿ-chòe sin chhòng-chō ê lâng, nā-sī sè-kan lâng iáu-kú khòaⁿ góa sī chi̍t ê hōan-lâng, bô beh chhap-góa.J:總是,牧師,我有認我一時ê錯誤,今有beh悔改成做新創造ê人,若是世間人iáu-kú看我是一個犯人,無beh chhap我。
  B: Sī, lí ê sim-chêng góa lóng chai, tī kòe-khì, lí ê chhò-gō͘ chiâⁿ-chò kin-á-ji̍t ê lí, chóng-sī bô iàu-kín. Taⁿ lí tio̍h bōe kì-tit āu-bīn kòe-khì ê sū, lâi tì-ì chhú-khì beh kiâⁿ ê lō͘.B:是,你ê心情我攏知,tī過去,你ê錯誤誠做今仔日ê你,總是無要緊。今你著bōe記得後面過去ê事,來致意此去beh行ê路。
  Sui-jiân chōe-chōe lâng beh kū-cho̍at lí, lí ia̍h m̄-bián sit-bāng, lí tio̍h ngiâ-chih Ki-tok Iâ-so͘ chòe lí ê pêng-iú, chòe lí ê an-ùi chiá, lí nā khò I, siông-siông kap Chú kau-pôe, lí ún-tàng ōe tit-tio̍h Chú ê pang-chān chiah tio̍h, in-ūi Chú Iâ-so͘ Ki-tok sī chôan jîn-lūi ê Kiù-chú, I tī sè-kan ê sî ū kà-sī lâng ia̍h kóng, “Kiû chiū tit-tio̍h, chhōe chiū tú-tio̍h, phah mn̂g chiū kā lín khui”. Taⁿ lí ún-tàng ū chōe-chōe khiàm-khoeh, lí iah tio̍h kiû, Chú beh tī Iâ-so͘ Ki-tok lâi pó͘-chiok lí it-chhè ê khiàm-khoeh. Ǹg-bāng lí sìn chiah ê ōe, thang tit Chú ê un-sù hō͘ lí ê chiân-tô͘ kng-bêng. Taⁿ án-ni hó, keng-kòe thài kú lah, phah-sǹg chin-iau lah. Sūn-sìn kóaⁿ-kín chún-pī.雖然濟濟人beh拒絕你,你亦m̄免失望,你著迎接基督耶穌做你ê朋友,做你ê安慰者,你若靠伊,常常kap主交陪,你穩當會得著主ê幫贊才著,因為主耶穌基督是全人類ê救主,伊tī世間ê時有教示人亦講,「求就得著,chhōe就tú著,扑門就kā lín開」。今你穩當有濟濟欠缺,你亦著求,主beh tī耶穌基督來補足你一切ê欠缺。向望你信chiah ê話,thang得主ê恩賜hō͘你ê前途光明。今án-ni好,經過太久lah,扑算真枵lah。順信趕緊準備。
  K: Hó!! (Phâng liāu-lí chhut lâi tāi-ke ûi-lûi)K:好!!(捧料理出來大家圍lûi)
  J: Bo̍k-su, lí hiah-nih hó, góa tú-á ji̍p lâi ê sî chin iau, chóng-sī thiaⁿ lí ê ōe soah bōe iau lah.J:牧師,你hiah-nih好,我tú仔入來ê時真枵,總是聽你ê話煞bōe枵lah。
  B: Lán saⁿ-kap lâi kî-tó. Chhin-ài ê Chú, kám-siā lí ê hông-in, lâu góan ê o̍ah-miā kàu chit-sî, ia̍h eng-àm góan ū ngiâ-chih chi̍t-ūi pêng-iú tī góan tiong kan, kiû lí khòaⁿ-kò͘ i, hō͘ i beh kiâⁿ ê lō͘ tit-tio̍h pîⁿ-tháⁿ kng-bêng, chit-sî koh siúⁿ-sù bí-niû tī góan ê bīn-chêng, góan beh hióng-siū ê tāi-seng, kā lí kám-siā, khò Chú ê miâ A-men. Taⁿ m̄-bián kheh-khì, piān chhài-pn̄g.B:咱相kap來祈禱。親愛ê主,感謝你ê皇恩,留阮ê活命到這時,亦eng暗阮有迎接一位朋友tī阮中間,求你看顧伊,hō͘伊beh行ê路得著平坦光明,這時koh賞賜米糧tī阮ê面前,阮beh享受ê代先,kā你感謝,靠主ê名阿門。今m̄免客氣,便菜飯。
  J: Chin to-siā. (J chhin-chhiūⁿ chhiúⁿ-chia̍h ......) Bo̍k-su chin to-siā.J:真多謝。(J 親像搶食.....)牧師真多謝。
  B: Lí chia̍h ū pá bô? M̄-thang sòe-jī o͘!! Án-ni hó, Sūn-sìn, chiah ê phiat-á siu-khì sóe-sóe leh, ia̍h khǹg-tiàm hit ê tû-á-lāi, chiū-sī pêng-siông teh khǹg ê ūi. (Sūn-sìn siu hiah ê gîn-khū, J teh chù-ì i siu-khǹg ê só͘-chāi)B:你食有飽無?M̄-thang細膩o͘!!Án-ni好,順信,chiah ê phiat仔收去洗洗leh,亦囥tiàm hit個櫥仔內,就是平常teh囥ê位。(順信收hiah ê銀具,J teh注意伊收囥ê所在)
  K: Bo̍k-su, hit nn̄g-ki chek-tâi beh siu bô?K:牧師,hit兩支燭台beh收無?
  B: M̄-bián, ū beh koh ēng leh. (Tùi J kóng) Taⁿ phah-sǹg tio̍h lâi hioh-khùn, sî-kan iah bô chá lah. Lí it-tēng chin siān chiah tio̍h. (chhōa i kàu ū chhn̂g ê só͘-chāi) Chia hō͘ lí khùn, chhiáⁿ lí bián sè-jī.B:M̄免,有beh koh用leh。(對J講)今扑算著來歇睏,時間亦無早lah。你一定真siān才著。(Chhōa伊到有床ê所在)Chia hō͘你睏,請你免細膩。
  N: Bô sím-mi̍h hó só͘ chāi, chhiáⁿ lí an-bîn.N:無甚物好所在,請你安眠。
  J: Oh!! Chit khóan ê bîn-chhn̂g 19 nî kú m̄-bat khùn lah!J:Oh!!這款ê眠床19年久m̄-bat睏lah!
  B: Taⁿ chhiáⁿ lí an-bîn. (“Tong, tong.” Sî-cheng kòng 2 tiám, J cheng-sîn peh khí lâi chē, siūⁿ siūⁿ leh koh khùn, chóng-sī khùn bē khì, hoan-lâi hoan-khì, ū sî koh peh khí lâi, ū sî koh tó-lo̍h khì. Tong, tân pòaⁿ-tiám ê cheng, peh khí lâi chhēng ê, tì bō-á ûn-ûn-á liam khì tò-pêng ê toh-á hia, the̍h hiah ê gîn-khì lo̍h pò͘-tē lāi, kóai-á phah ka-la̍uh, tio̍h-kiaⁿ cháu khì bîn-chhn̂g ūi, lāi-bīn bô ū sím-mi̍h tōng-chēng, i chiū chiong hiah-ê gîn-khì téng, lóng the̍h, chiū tô-cháu).B:今請你安眠。(「咚、咚。」時鐘摃2點,J精神爬起來坐,想想leh koh睏,總是睏bē去,翻來翻去,有時koh爬起來,有時koh倒落去。咚,tân半點ê鐘,peh起來穿鞋,戴帽仔勻勻仔liam去倒爿ê桌仔hia,提hiah-ê銀器落布袋內,枴仔扑ka落,著驚走去眠床位,內面無有甚物動靜,伊就將hiah ê銀器等,攏提,就逃走)。
  Tē 3 bō͘第3幕
  Teng-tiûⁿ jîn-bu̍t: Bo̍k-su, Sūn-sìn, J, 2 ê kéng-koaⁿ.登場人物:牧師、順信、J、2個警官。
  Phòe-tì ......... Chi̍t tè toh-á, 2 tè í-á.配置.......一塊桌仔、2塊椅仔。
  Khai-bō͘: (Bo̍k-su teh tha̍k sèng-keng. Sūn-sìn tùi lāi bīn, tōa siaⁿ hoah.)開幕:(牧師teh讀聖經。順信對內面,大聲喝。)
  K: Bo̍k-su!! Bo̍k-su, lí ū khòaⁿ-kìⁿ té hiah ê gîn-khì ê siuⁿ bô?K:牧師!!牧師,你有看見té hiah ê銀器ê箱無?
  B: Haⁿ, sī sím-mi̍h, sī té gîn phiat-á ê siuⁿ sī bô?B:Haⁿ,是甚物,是té銀phiat仔ê箱是無?
  K: Sī, sī.K:是,是。
  B: Nā-sī hit ê siuⁿ, góa ū khòaⁿ-kìⁿ, chá-khí góa teh sàn-pō͘ ê sî, tī mn̂g-kháu khòaⁿ-kìⁿ khǹg tī hia, só͘-í góa chiū kā the̍h ji̍p lâi. (khiā khí lâi)B:若是hit個箱,我有看見,早起我teh散步ê時,tī門口看見囥tī hia,所以我就kā提入來。(企起來)
  K: Hò͘! Oh, chin kai-chài, (kiâⁿ khì siuⁿ ê só͘-chāi tio̍h chi̍t kiaⁿ) Haⁿ! Hiah ê gûn-phiat-á the̍h khì tó-ūi?K:Hò͘!Oh,真佳哉,(行去箱ê所在著一驚)Haⁿ!Hiah ê銀phiat仔提去tó位?
  B: Oh, Lí só͘ teh chhōe ê sī gûn phiat-á mah? Nā-sī hiah ê góa ia̍h m̄-chai.B:Oh,你所teh chhōe ê是銀phiat仔mah?若是hiah ê我亦m̄知。
  K: Bo̍k-su, lí ia̍h m̄-chai? Ah! Ún-tàng sī hit ê lâng-kheh thau the̍h khì.K:牧師,你亦m̄知?Ah!穩當是hit個人客偷提去。
  B: Hit ê lâng-kheh chhut-khì ah sī bô?B:Hit個人客出去ah是無?
  K: Sī, chá-khí góa chin chá chiū khí-lâi, chiū bô khòaⁿ-kìⁿ i, góa siūⁿ it-tēng sī i the̍h hiah ê phiat-á cháu-khì.K:是,早起我真早就起來,就無看見伊,我想一定是伊提hiah ê phiat仔走去。
  B: Ah!! Bô iàu-kín, lán iáu ū khin-gîn-á ê phiat-á thang iōng.B:Ah!!無要緊,咱iáu有輕銀仔ê phiat仔thang用。
  K: Chóng-sī hit khóan phiat-á ōe seⁿ-sian, liâm-piⁿ chiū ōe pháiⁿ-khì koh chi̍t ê bī.K:總是hit款phiat仔會生sian,liâm-piⁿ就會歹去koh一個味。
  B: Bô iàu-kín lán ū thang ēng chiū hó, taⁿ lán tio̍h lâi chia̍h chá-tǹg, lí tio̍h khì chún-pī. (Sūn-sìn thè-tiûⁿ) (Hit sî ū lâng phah mn̂g) (2 ê kéng-koaⁿ thoa J teng-tiûⁿ)B:無要緊咱有thang用就好,今咱著來食早頓,你著去準備。(順信退場)(Hit時有人扑門)(2個警官拖J登場)
  C1: Bo̍k-su. (Bo̍k-su khòaⁿ tio̍h J chiū óa khì)C1:牧師。(牧師看著J就倚去)
  B: Oh! Jan! Góa kìⁿ-tio̍h lí chin hoaⁿ-hí, lí cháiⁿ-iūⁿ bô tòa khah kú ah?B:Oh!Jan!我見著你真歡喜,你怎樣無tòa較久ah?
  C1: Bo̍k-su, chit lâng sī chiân-kho-hōan, chhut-ga̍k bô lōa-kú, chá-khí góan teh sûn-keⁿ ê sî, i khòaⁿ- tio̍h góan chin kiaⁿ ê khóan ti̍t-ti̍t cháu, góan khòaⁿ ū hiâm-gî ê só͘-chāi, chiū jiok-khì lia̍h i.C1:牧師,這人是前科犯,出獄無偌久,早起阮teh巡更ê時,伊看著阮真驚ê款直直走,阮看有嫌疑ê所在,就jiok去掠伊。
  C2: Kó-jiân ū-iáⁿ, i ê tōe-á lāi ū gûn-phiat-á, i kóng sī bo̍k-su lí hō͘ i ê.C2:果然有影,伊ê袋仔內有銀phiat仔,伊講是牧師你hō͘伊ê。
  C1: Só͘-í lia̍h lâi chia mn̄g bo̍k-su.C1:所以掠來chia問牧師。
  B: Sī, bô chhò, hiah ê sī góa hō͘ i ê. (Koh tùi J kóng) Lí cháiⁿ-iūⁿ bô the̍h hit nn̄g-ki gîn-chek-tâi khì ah, góa kiám bô khǹg tī hia mah? (Ǹg kéng-koaⁿ kóng) Taⁿ hō͘ lín 2 lâng chin tio̍h-bôa, án-ni lín thang tńg-khì. (Kéng-koaⁿ thè tiûⁿ)B:是,無錯,hiah ê是我hō͘伊ê。(Koh對J講)你怎樣無提hit兩支銀燭台去ah,我kiám無囥tī hia mah?(向警官講)今hō͘ lín兩人真著磨,án-ni lín thang轉去。(警官退場)
  J: Bo̍k-su, chin to-siā lí chit khóan ê thiàⁿ-thàng, góa m̄-chai tio̍h cháiⁿ-iūⁿ chòe chiah ōe tàng pò-tap chit khóan ê un-chêng.J:牧師,真多謝你這款ê疼痛,我m̄知著怎樣做才會tàng報答這款ê恩情。
  B: Taⁿ lí m̄-bián sit-chì, lí nā ū chin-si̍t jīn lí ka-kī ê chōe tī Chú ê bīn-chêng, Chú tek-khak beh sià-bián lí. In-ūi Chú thiàⁿ sè-kan lâng, lîm-kàu sè-kan sī beh kiù chōe-jîn, I ūi-tio̍h lán hi-seng I ê pó-thé, lâu-chhut chē-chē hoeh, lâi sio̍k-chōe lán, hō͘ lán ê lêng-hûn bián-tit tîm-lûn. Taⁿ lí tio̍h têng-thâu-seⁿ, chiâⁿ-chò sin chhòng chō ê lâng, ia̍h lâi tit-tio̍h Chú ê thiàⁿ.B:今你m̄免失志,你若有真實認你家己ê罪tī主ê面前,主的確beh赦免你。因為主疼世間人,臨到世間是beh救罪人,伊為著咱犧牲伊ê寶體,流出濟濟血,來贖罪咱,hō͘咱ê靈魂免得沈淪。今你著重頭生,成做新創造ê人,亦來得著主ê疼。
  J: Bo̍k-su, chin to-siā chit khóan ê un, góa éng-óan bōe bē kì-tit. Góa koat-sim tùi kin-á-ji̍t í-āu bô beh koh kiâⁿ í-chêng ê lō͘, m̄-nā án-ni, góa beh sìn Iâ-so͘ Ki-tok sī góa ê kiù Chú.J:牧師,真多謝這款ê恩,我永遠bōe bē記得。我決心tùi今仔日以後無beh koh行以前ê路,m̄-nā án-ni,我beh信耶穌基督是我ê救主。
  B: Sī!! Gōan Siōng-tè kap lí tī-teh, Sūn-sìn ah, kín chhut lâi, lán tio̍h ui-tio̍h i saⁿ-kap hoaⁿ-hí, in-ūi i sī Siōng-tè sit-lo̍h koh tit-tio̍h ê iûⁿ, lán saⁿ-kap lâi gîm-si. (Sèng-si 199 siú)B:是!!願上帝kap你tī-teh,順信ah,緊出來,咱著為著伊相kap歡喜,因為伊是上帝失落koh得著ê羊,咱相kap來吟詩。(聖詩199首)
  The end.The end。
回目錄    回上一頁    終戰後,   1953年, 劇本