回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 68 個段落, 223 個語句, 1909 個語詞, 2624 個音節
Venice ê Seng-lí-lâng_02 Venice ê 生理人_02
Tân Chheng-tiong 陳清忠
  Portia: Shylock ah, chit tiâu chè-bū kóng beh nn̄g-pē hêng lí, lí siūⁿ siáⁿ khóan?!Portia:Shylock ah,這條債務講beh兩倍還你,你想啥款?!
  Shylock: Chiù-chōa! Chiù-chōa! Góa í-keng kí thiⁿ lâi chiù-chōa lah! Kiám thang hō͘ góa ê lêng-hûn lâi taⁿ pōe chiù-chōa ê chōe mah? Chiū tit-tio̍h Venice chôan-kok, iā sī bōe ēng tit phiàn ka-kī lah!Shylock:咒誓!咒誓!我已經指天來咒誓lah!Kiám thang hō͘我ê靈魂來擔背咒誓ê罪mah?就得著Venice全國,也是bōe用得騙家己lah!
  Portia: Chit tiuⁿ chèng-bûn í-keng kè-hān, só͘-í Iû-thài lâng khó-í tùi seng-lí lâng chèng-tong lâi iàu-kiû, tùi i ê heng-khám, kūn sim-chōng ê só͘-chāi chhú bah chi̍t-kun, chóng-sī Shylock ah, tio̍h si un-tián lah! Kóng gôan-kim ê nn̄g-pē, siáⁿ khóan?! Iā hit tiuⁿ chèng-su hō͘ góa thang thiah phòa!Portia:這張證文已經過限,所以猶太人可以對生理人正當來要求,tùi伊ê胸坎,近心臟ê所在取肉一斤,總是 Shylock ah,著施恩典lah!講原金ê兩倍,啥款?!也hit張證書hō͘我thang拆破!
  Shylock: Chiàu chèng-bûn-bīn lâi hêng-chè, liáu-āu chiū khó-í thiah-phòa! Chiàu khòaⁿ lí sī hiân-bêng ê chhâi-phòaⁿ-koaⁿ, ū cheng-thong tī hoat-lu̍t, lí ê kóe-seh sī chin chèng-khak; thang kóng lí chiū-sī chòe chhong-bêng kok-ka hoat-lu̍t ê thiāu-chio̍h lah! Chhiáⁿ lí chiàu hoat-lu̍t lâi chìn-hêng lí ê chhâi-phòaⁿ! Góa kí góa ê lêng-hûn lâi chiù-chōa, bô lâng ōe ēng i gâu piān-lūn ê piān-sia̍t lâi piàn-ōaⁿ góa ê koat-sim lah! Put-lūn jû-hô, góa chú-tiuⁿ chiàu chèng-su-bīn lâi chhâi-phòaⁿ.Shylock:照證文面來還債,了後就可以拆破!照看你是賢明ê裁判官,有精通tī法律,你ê解說是真正確;thang講你就是最聰明國家法律ê柱石lah!請你照法律來進行你ê裁判!我指我ê靈魂來咒誓,無人會用伊gâu辯論ê辯舌來變換我ê決心lah!不論如何,我主張照證書面來裁判。
  Antonio: Chhiat gôan hoat-têng chiū-kīn phòaⁿ-koat giân-tō.Antonio:Chhiat原法庭就近判決言道。
  Portia: Nā-sī án-ni, pī-kò tio̍h ài chún-pī heng-khám, kak-ngō͘ thang hō͘ gôan-kò hē-to!Portia:若是án-ni,被告著ài準備胸坎,覺悟thang hō͘原告下刀!
  Shylock: Oh, ko-kùi ê phòaⁿ-koaⁿ lah! Cho̍at-sè ê bêng chhâi-phòaⁿ-koaⁿ lah!Shylock:Oh,高貴ê判官lah!絕世ê名裁判官lah!
  Portia: Tùi hoat-lu̍t ê cheng-sîn kap bo̍k-tek lâi khòaⁿ, chit-tiuⁿ chèng-su í-keng kè-hān, iā kap hit ê kho-liāu, chiū-sī lâng bah chi̍t-kun, ū bi̍t-chiap ê koan-hē tī-teh, lóng bô chi̍t-sut-á chhò-gō͘ kap mâu-tún tī-teh!Portia:Tùi法律ê精神kap目的來看,這張證書已經過限,也kap hit個kho-liāu,就是人肉一斤,有密接ê關係tī-teh,攏無一屑仔錯誤kap矛盾tī-teh!
  Shylock: Tông-kám, tông-kám! Oh, hiân-bêng koh kong-tō ê chhâi-phòaⁿ-koaⁿ lah!Shylock:同感,同感!Oh,賢明koh公道ê裁判官lah!
  Portia: Taⁿ Antonio, tio̍h chún-pī lí ê heng-ha̍h!Portia:今Antonio,著準備你ê胸ha̍h!
  Shylock: Sī, heng-ha̍h chèng-su án-ni siá bêng, sī siá án-ni hohⁿ? Khó-kèng ê phòaⁿ-koaⁿ lah! “Tē-it kūn-óa sim-chōng,” tú-tú siá án-ni!Shylock:是,胸ha̍h證書án-ni寫明,是寫án-ni hohⁿ?可敬ê判官lah!「第一近倚心臟」,tú-tú寫án-ni!
  Portia: Sī, iā lí ū tòa chhìn-á thang chhìn bah á-bô?Portia:是,也你有帶秤仔thang秤肉抑無?
  Shylock: Ū, ū, góa ū chún-pī lâi!Shylock:有,有,我有準備來!
  Portia: Shylock lí ū chhiáⁿ gōa-kho-i lâi á-bô? Thang tī-liâu siong-chhùi, nā bô, chhut-huih kè-to ōe tì-bēng!Portia:Shylock 你有請外科醫來抑無?Thang治療傷嘴,若無,出血過多會致命!
  Shylock: Hit hāng kám ū siá tī chèng-su mah?Shylock:Hit項kám有寫tī證書mah?
  Portia: Khiok sī bô, chóng-sī chòe án-ni ê hó-sū, kiám ū sím-mi̍h chó͘-gāi!? In-ūi tùi chû-pi lâi chòe chit khóan sū, sī chòe lí ê lī-ek!Portia:卻是無,總是做án-ni ê好事,kiám有甚物阻礙!?因為tùi慈悲來做這款事,是做你ê利益!
  Shylock: Tùi chèng-su bōe tit hoat-kiàn chit hāng, chèng-su bô siá!Shylock:Tùi證書bōe得發見這項,證書無寫!
  Portia: Seng-lí lâng ah, lí ū beh hoan-hù sím-mi̍h bô?Portia:生理人ah,你有beh吩咐甚物無?
  Antonio: Bô sím-mi̍h thang kóng, góa tùi chá-chá chiū kak-gō͘ liáu. Bassanio, chhun lí ê chhiú, chòe-āu ê tùn-chhiú lah! Góa ūi-tio̍h lí tì-kàu án-ni ê pi-chhám, m̄-bián ūi-tio̍h án-ni lâi siong-pi! Ūn-bēng ê sîn tùi tī góa to iáu ū chin chhin-chhiat tī-teh, in-ūi i ê si̍p-kòan khah-siông sī ài hō͘ put-hēng ê lâng tūi-lo̍h, iā sòa pak i ê châi-sán, hō͘ i sit-chì, siūⁿ lēng-khó sí khah hó; iā hō͘ in ê bīn-phê jiâu, ba̍k-chiu thap-khang, lâi khòaⁿ i ê pîn-khùn kè ji̍t, che sī i pêng-siông ê chok-hoat. Chóng-sī i hō͘ góa bián tú-tio̍h chit khóan ê pi-chhám. Taⁿ kā lí só͘ thiàⁿ ê hu-jîn chhéng-an, pò i chai Antonio án-cháiⁿ-iūⁿ sí, iā cháiⁿ-iūⁿ thiàⁿ lí, góa nā sí liáu-āu, it-it kóng-bêng hō͘ i thiaⁿ, hō͘ i thang phòaⁿ-tòan Bassanio chāi-siⁿ iā bat ū chit khóan sìn-si̍t ê pêng-iú. Iā lí kan-ta siong-pi lí ū sit-lo̍h chi̍t ê sìn-iú, m̄-bián siong-pi lí ê sìn-iú ū taⁿ lí ê chè-bū. In-ūi Iû-thài lâng nā chha̍k góa ê heng-ha̍h kàu-gia̍h chhim ê sî, góa hoaⁿ-hí sûi-sî chiong chôan sim-koaⁿ lâi hêng--i.Antonio:無甚物 thang講,我tùi早早就覺悟了。Bassanio,伸你ê手,最後ê頓手lah!我為著你致到án-ni ê悲慘,m̄免為著án-ni來傷悲!運命ê神tùi tī我都iáu有真親切tī-teh,因為伊ê習慣較常是ài hō͘不幸ê人墜落,也續剝伊ê財產,hō͘伊失志,想寧可死較好;也hō͘ in ê面皮皺,目珠塌空,來看伊ê貧困過日,che是伊平常ê做法。總是伊hō͘我免tú著這款ê悲慘。今kā你所疼ê夫人請安,報伊知 Antonio àn怎樣死,也怎樣疼你,我若死了後,一一講明hō͘伊聽,hō͘伊thang判斷 Bassanio 在生也bat有這款信實ê朋友。也你kan-ta傷悲你有失落一個信友,m̄免傷悲你ê信友有擔你ê債務。因為猶太人若chha̍k我ê胸ha̍h夠額深ê時,我歡喜隨時將全心肝來還--伊。
  Bassanio: Antonio, góa ū chi̍t ê bó͘, góa thiàⁿ i ná góa ê sìⁿ-miā, chóng-sī, nā-sī tùi tī góa, lí ê sìⁿ-miā, góa sī khòaⁿ chòe pí í-siōng só͘ kóng ê o̍ah-miā, í-ki̍p góa ê bó͘ kap chôan sè-kài koh-khah kùi-khì. Góa sī khah ài pàng-sak só͘-ū--ê, chiong só͘-ū--ê chòe hi-seng lâi kiù lí ê sìⁿ-miā, thang thoat-lī chit ê ok-mô͘ ê chhiú-thâu!Bassanio:Antonio,我有一個某,我疼伊若我ê性命,總是,若是tùi tī我,你ê性命,我是看做比以上所講ê活命,以及我ê某kap全世界koh較貴氣。我是較愛放sak所有--ê,將所有--ê做犧牲來救你ê性命,thang脫離這個惡魔ê手頭!
  Portia: (Tùi ka-kī sòe siaⁿ kóng). Lí ê bó͘ nā tī lí ê sin-piⁿ, lí só͘ kóng chiah ê ōe, ún-tàng bô hoaⁿ-hí thiaⁿ!Portia:(對家己細聲講)。你ê某若tī你ê身邊,你所講chiah ê話,穩當無歡喜聽!
  Gratiano: Góa mā chi̍t ê bó͘, góa iû-gôan chin thiàⁿ--i, nā-sī í-keng sí m̄ chin hó, in-ūi tī thiⁿ-téng ōe thang ti̍t-chiap ti̍t-sò͘ tī Thian-tè ê bīn-chêng, lâi kiû i kóe-ōaⁿ chit ê chhin-chhiūⁿ chhâi-lông ê Iû-thài lâng ê sim-koaⁿ!Gratiano:我mā一個某,我猶原真疼--伊,若是已經死m̄真好,因為tī天頂會thang直接直訴tī天帝ê面前,來求伊改換這個親像豺狼ê猶太人ê心肝!
  Nerissa: (Tùi ka-kī sòe siaⁿ kóng), Kóng chit khóan ê ōe, tio̍h tī bó͘ thiaⁿ bōe tio̍h ê só͘-chāi lâi kóng, nā bô, ka-têng ōe siⁿ-khí hong-pho.Nerissa:(對家己細聲講),講這款ê話,著tī某聽bōe著ê所在來講,若無,家庭會生起風波。
  Shylock: Hngh! Chit nn̄g ê tiōng-hu lóng sī Ki-tok-tô͘! Góa ê cha-bó͘-kiáⁿ kiat-kio̍k tio̍h lâi phòe hō͘ Pa-lia̍p-pa ê hō͘-è, m̄-thang kéng Ki-tok-tô͘ lah (O̍at piⁿ-á ka-kī kóng) ...... (tōa-siaⁿ hoah). Phah-sńg sî-kan lah! Chhiáⁿ kóaⁿ-kín soan-kò!!Shylock:Hngh!這兩個丈夫攏是基督徒!我ê查某子結局著來配hō͘巴拉巴ê後裔,m̄-thang揀基督徒lah (越邊仔家己講)....(大聲喝)。扑損時間lah!請趕緊宣告!!
  Portia: Tī hia hit ê seng-lí lâng ê bah chi̍t-kun sī lí ê! Hoat-têng sêng-jīn, hoat-lu̍t chiong hit ê kôan-lī hō͘ lí!Portia:Tī hia hit個生理人ê肉一斤是你ê!法庭承認,法律將hit個權利hō͘你!
  Shylock: Ah, kong-bêng chèng-tāi ê chhâi-phòaⁿ-koaⁿ!Shylock:Ah,光明正大ê裁判官!
  Portia: Lí tio̍h pún-sin tùi i ê heng-ha̍h lâi koah chi̍t-tè bah! Hoat-lu̍t hú-khó lí! Hoat-têng sêng-jīn lí!Portia:你著本身tùi伊ê胸ha̍h來割一塊肉!法律許可你!法庭承認你!
  Shylock: Tē-it gâu ê chhâi-phòaⁿ-koaⁿ lah! Soan-kò lah! Taⁿ Antonio, chún-pī thǹg-saⁿ!Shylock:第一gâu ê裁判官lah!宣告lah!今 Antonio,準備褪衫!
  Portia: Chhiáⁿ tán--cheh, góa iáu ū ōe beh kóng, Chit tiuⁿ chèng-su bô siá “huih” beh hō͘ lí, sī kan-ta bah nā-tiāⁿ, bêng-bêng siá bah chi̍t-kun. Só͘-í tio̍h chiàu chèng-su só͘ siá, án-ni lâi chhú chi̍t-kun ê bah. Bān-it chhú bah ê sî, nā lâu-chhut chi̍t-tih Ki-tok-tô͘ ê huih ê sî, chiū beh chiàu Venice ê kok-hoat lâi bu̍t-siu lí só͘ ū ê thó͘-tōe kap châi-sán lâi kui kok-khò͘!Portia:請等--cheh,我iáu有話beh講,這張證書無寫「血」beh hō͘你,是kan-ta肉nā-tiāⁿ,明明寫肉一斤。所以著照證書所寫,án-ni來取一斤ê肉。萬一取肉ê時,若流出一滴基督徒ê血ê時,就beh照Venice ê國法來沒收你所有ê土地kap財產來歸國庫!
  Gratiano: Oh, kong-bêng chèng-tāi ê chhâi-phòaⁿ-koaⁿ lah! Óe, Iû-thài lâng ah, ū thiaⁿ-kìⁿ bô? Kó-jiân sī phok-ha̍k ê chhâi-phòaⁿ-koaⁿ lah!Gratiano:Oh,光明正大ê裁判官lah!Óe,猶太人ah,有聽見無?果然是博學ê裁判官lah!
  Shylock: Sòa ū án-ni ê lu̍t-hoat!!Shylock:煞有án-ni ê律法!!
  Portia: Khah-hó lí tio̍h chhin-ba̍k lâi khòaⁿ chit tiuⁿ tiâu-bûn! Kiù-kèng, lí kì-jiân iàu-kiû chiàu chèng-su-bīn giâm-tiōng ê chhâi-phòaⁿ, lí tio̍h ài kak-gō͘ ōe siū chiàu lí só͘ ài í-siōng chùn-giâm ê chhâi-phòaⁿ chiah ōe ēng tit!Portia:較好你著親目來看這張條文!究竟,你既然要求照證書面嚴重ê裁判,你著ài覺悟會受照你所ài以上峻嚴ê裁判才會用tit!
  Gratiano: Oh, phok-ha̍k ê chhâi-phòaⁿ-koaⁿ! Óe, Iû-thài lâng ah! Si̍t-chāi bô chhò, hiân-bêng ê chhâi-phòaⁿ-koaⁿ lah!Gratiano:Oh,博學ê裁判官!Óe,猶太人ah!實在無錯,賢明ê裁判官lah!
  Shylock: Nā-sī án-ni, lí só͘ kóng, gôan-kim têng-pē ê gia̍h hō͘ góa, góa chiū pàng Antonio bô sū!Shylock:若是án-ni,你所講,原金重倍ê額hō͘我,我就放Antonio無事!
  Bassaino: Chá-chá chiū kā lí kóng, chîⁿ tī chia lah! Lâi the̍h lah!Bassanio:早早就kā你講,錢tī chia lah!來提lah!
  Portia: Bān-cheh, Iû-thài lâng, bô hiah sûi-piān! Tio̍h ài chiàu kong-hoat chiah ōe ēng--tit! Bô kóaⁿ-kín ê pit-iàu, Iû-thài lâng só͘ èng-tong tit ê kho-liāu í-gōa, i bōe ēng tit pòaⁿ-hāng!Portia:慢cheh,猶太人,無hiah隨便!著ài照公法才會用--tit!無趕緊ê必要,猶太人所應當得ê kho-liāu以外,伊bōe用得半項!
  Gratiano: Ah, kong-bêng chèng-tāi ê chhâi-phòaⁿ-koaⁿ lah! Phok-ha̍k ê phòaⁿ-koaⁿ lah! Óe, Iû-thài lâng ah!Gratiano:Ah,光明正大ê裁判官lah!博學ê判官lah!Óe,猶太人ah!
  Portia: Só͘-í tio̍h ài chún-pī thang koah bah, m̄-thang hō͘ i lâu-huih, iā tio̍h tú-tú chi̍t-kun, bōe ēng tit ke, á-sī kiám-chió! Ká-sú koah pí chi̍t-kun khah ke, á-sī khah chió, sui ke̍k bî-sòe, chi̍t hun ê jī-cha̍p-hūn-chi̍t, ōe hō͘ bah chha khin-tāng, chiū chha chi̍t ki thâu-mn̂g ê tāng ê sî, chiū beh kā lí chhú sí-hêng, iā beh kā lí bu̍t-siu só͘ ū ê châi-sán!Portia:所以著ài準備thang割肉,m̄-thang hō͘伊流血,也著tú-tú一斤,bōe用tit加,抑是減少!假使割比一斤較加,抑是較少,雖極微細,一分ê二十分一,會hō͘肉差輕重,就差一支頭毛ê重ê時,就beh kā你處死刑,也beh kā你沒收所有ê財產!
  Gratano: Lí khòaⁿ tē-jī ê Daniel lah! Daniel lah! Óe, Iû-thài lâng ah, siáⁿ khóan? Taⁿ m̄ kín hē-chhiú!Gratiano:你看第2個Daniel lah!Daniel lah!Óe,猶太人ah,啥款?今m̄緊下手!
  Portia: Siáⁿ-sū Iû-thài lâng iáu teh iân-chhiân? Kóaⁿ-kín chhú lí ê kho-liāu!Portia:啥事猶太人iáu teh延chhiân?趕緊取你ê kho-liāu!
  Shylock: Gôan-kim hêng góa, hō͘ góa thè-têng!Shylock:原金還我,hō͘我退庭!
  Bassanio: Kā lí kóng góa to ū tòa--lâi, chiah, tī-chia lâi the̍h!Bassanio:Kā你講我都有帶--來,chiah,tī-chia來提!
  Portia: Lí tī kong-khai ê hoat-têng, kì-jiân kū-cho̍at m̄-the̍h, só͘-í chiàu kong-hoat, tû-khì chèng-su-bīn, lâng-bah chi̍t-kun í-gōa, bōe tit iàu-kiû pa̍t-hāng mi̍h!Portia:你tī公開ê法庭,既然拒絕m̄提,所以照公法,除去證書面,人肉一斤以外,bōe得要求別項物!
  Gratiano: Kā lí kóng, Daniel leh, tē-jī ê Daniel lah! Iû-thài lâng ah, góa kā lí seh-siā, in-ūi chit kù sī lí kà góa ê lah!Gratiano:Kā你講,Daniel leh,第2個Daniel lah!猶太人ah,我kā你說謝,因為這句是你教我ê lah!
  Shylock: Kan-ta gôan-kim, iā bōe ēng-tit mah?Shylock:Kan-ta原金,也bōe用得mah?
  Portia: Lí tó͘ sìⁿ-miā, só͘ ài chhú ê kho-liāu í-gōa, bōe ēng-tit the̍h pòaⁿ-hāng!Portia:你賭性命,所ài取ê kho-liāu以外,bōe用tit提半項!
  Shylock: Ngh! The̍h khì hō͘ pháiⁿ-kúi chòe lō͘-ēng ah! Bô beh chhéng-kiû lí pòaⁿ-hāng lah!Shylock:Ngh!提去hō͘歹鬼做路用ah!無beh請求你半項lah!
  Portia: Thèng-hāu! Tùi tī lí ê chhâi-phòaⁿ, iáu-bē chheng-chhó! Tio̍h chim-chiok thiaⁿ! Ká-sú nā ū gōa-kok lâng, ti̍t-chiap, á-sī kàn-chiap, kè-bô͘, ēng chhiú-tōaⁿ ài beh hām-hāi Venice lâng ê sìⁿ-miā, hit ê chèng-jiah nā-sī bêng-liâu ê sî, hit ê ka-hāi-chiá, á-sī kè-bô͘ ê lâng, in só͘ ū ê châi-sán, tio̍h ài chi̍t-pòaⁿ hō͘ pī-hāi ê lâng chiah ōe ēng-tit, iáu koh chi̍t-pòaⁿ, tio̍h siū bu̍t-siu tī kok-khò͘, iā pún-lâng ê sìⁿ-miā tio̍h sûi-chāi Kong-chiok Kok-hā pān-lí, bô iông-ún pa̍t-lâng lâi kan-sia̍p. Che sī hoat-lu̍t só͘ kui-tēng--ê. Lí ê chōe-chn̄g chiū-sī siong-tong tī chit tiâu, lí ū ti̍t-chiap, kàn-chiap beh hām-hāi hit ê siong-jîn, che sī chin bêng-liâu ê sū-si̍t, só͘-í lí tòan-jiân bōe-tit-thang siám-pī í-siōng só͘ kóng ê chōe-chn̄g. In-ūi án-ni ê lí-iû, lí tio̍h ài kóaⁿ-kín kūi-lo̍h tùi Kong-chiok Kok-hā lâi kiû chû-pi!Portia:聽候!Tùi tī你ê裁判,iáu-bē清楚!著斟酌聽!假使若有外國人,直接,抑是間接,計謀,用手段ài beh陷害Venice人ê性命,hit個證跡若是明瞭ê時,hit個加害者,抑是計謀ê人,in所有ê財產,著ài一半hō͘被害ê人chiah會用tit,iáu koh一半,著受沒收tī國庫,也本人ê性命著隨在公爵閣下辦理,無容允別人來干涉。Che是法律所規定--ê。你ê罪狀就是相當tī這條,你有直接、間接beh陷害hit個商人,che是真明瞭ê事實,所以你斷然bōe得thang閃避以上所講ê罪狀。因為án-ni ê理由,你著ài趕緊跪落對公爵閣下來求慈悲!
  Gratiano: Khah-hó tio̍h kiû tiàu-tāu ê hú-khó lah! Lí ê châi-sán kì-jiân siū bu̍t-siu, chiū bô chîⁿ thang bóe tiàu-tāu soh, kiat-kio̍k tio̍h khai chèng-hú ê hùi-iōng chiah ōe ēng-tit!Gratiano:較好著求吊tāu ê許可lah!你ê財產既然受沒收,就無錢thang買吊tāu索,結局著開政府ê費用才會用tit!
  Kong-chiok: Lán ê cheng-sîn kap i bô-siāng khóan,i bē kiû ê tāi-seng, i hit tiâu sìⁿ-miā beh sià-bián--i lah! Iā châi-sán ê chi̍t-pòaⁿ kui Antonio, chi̍t-pòaⁿ kui kok-khò͘ ê siu-ji̍p, tān-sī i nā-sī chin-sim hóe-ngō͘ ê sî, kiám-chhái kho-liāu ōe siū bián-tû iā bô tiāⁿ-tio̍h.公爵:咱ê精神kap伊無siāng款,伊bē求ê代先,伊hit條性命beh赦免--伊lah!也財產ê一半歸 Antonio,一半歸國庫ê收入,但是伊若是真心悔悟ê時,kiám-chhái kho-liāu會受免除也無定著。
  Portia: Ū-iáⁿ! Kok-ka bu̍t-siu hit pō͘-hūn, kiám-chhái ēng ho̍at-kim lâi thòe, chóng-sī Antonio hit pō͘-hūn bōe ēng-tit án-ni!Portia:有影!國家沒收hit部份,kiám-chhái用罰金來替,總是 Antonio hit部份bōe用tit án-ni!
  Shylock: M̄-nā châi-sán, sìⁿ-miā sòa hō͘ lí! Bô pit-iàu sià-bián góa lah! Kok-hā nā hia̍p góa ê chhù ê thiāu-kha khí-lâi, chiū kui keng chhù sòa hō͘ lí sī siāng chi̍t-iūⁿ. Chi-chhî góa ê seng-o̍ah ê châi-sán nā kā góa bu̍t-siu--khì, chiū góa ê sìⁿ-miā sòa hō͘ lí sī tong-jiân!Shylock:M̄若財產,性命續hō͘你!無必要赦免我lah!閣下若hia̍p我ê厝ê柱腳起來,就歸間厝續hō͘你是siāng一樣。支持我ê生活ê財產若kā我沒收--去,就我ê性命續hō͘你是當然!
  Portia: Antonio! Lí ū beh si chû-pi hō͘ chit ê lâng bô?Portia:Antonio!你有beh施慈悲hō͘這個人無?
  Antonio: Kok-hā í-ki̍p lia̍t-ūi chu-hiân! I ê châi-sán ê chi̍t-pòaⁿ hit tiâu ho̍at-kim, chhiáⁿ kā i bián-tû! Beh hō͘ góa ê chi̍t-pòaⁿ iā bián, bô tit-tio̍h hit pòaⁿ góa iā sī bóan-chiok, chóng-sī hō͘ góa pó-kóan chiū hó, in-ūi Shylock nā kè-sin liáu, thang hō͘ hit ê chòe-kūn chhōa i ê cha-bó͘-kiáⁿ cháu hit ê sin-sū. Kî-thaⁿ iáu ū nn̄g tiâu, hi-bōng hoat-têng bēng-lēng i tio̍h ài iok-sok lâi lí-hêng, chiū-sī i sûi-sî lâi chòe Ki-tok-tô͘ (Christian). Koh chi̍t hāng, i nā kè-sin liáu āu, tio̍h ài chiong i só͘ ū ê châi-sán hō͘ i ê cha-bó͘-kiáⁿ hu-hū, iā chit hāng tio̍h ài tī hoat-têng lâi siá châi-sán jiōng-tō͘-su, sòa chhiam-miâ.Antonio:閣下以及列位諸賢!伊ê財產ê一半hit條罰金,請kā伊免除!Beh hō͘我ê一半也免,無得著hit半我也是滿足,總是hō͘我保管就好,因為 Shylock 若過身了,thang hō͘ hit個最近娶伊ê查某子走hit個紳士。其他iáu有兩條,希望法庭命令伊著ài約束來履行,就是伊隨時來做基督徒(Christian)。Koh一項,伊若過身了後,著ài將伊所有ê財產hō͘伊ê查某子夫婦,也這項著ài tī法庭來寫財產讓渡書,續簽名。
  Kong-chiok: Chàn-sêng! Beh chiàu án-ni lâi bēng-lēng i, nā m̄ sūn-thàn, chiū sûi-sî chhú-siau sià-bián!!公爵:贊成!Beh照án-ni來命令伊,若m̄順趁,就隨時取消赦免!!
  Portia: Iû-thài lâng hó mah? Beh sūn-thàn á bô?Portia:猶太人好mah?Beh順趁抑無?
  Shylock: Án-ni hó! Ko͘-put-chiong!Shylock:Án-ni好!姑不chiong!
  Portia: Su-kì, chhiáⁿ lí siá chi̍t-tiuⁿ châi-sán jiōng-tō͘ chèng-su.Portia:書記,請你寫一張財產讓渡證書。
  Shylock: Chit-chūn hō͘ góa thè têng, in-ūi phòa-pīⁿ! Chèng-su, āu-lâi chiah the̍h lâi hō͘ góa chhiam-miâ.Shylock:這陣hō͘我退庭,因為破病!證書,後來才提來hō͘我簽名。
  Kong-chiok: Thè-têng thang, chóng-sī tio̍h ài chiàu bēng-lēng lâi lí-hêng!公爵:退庭thang,總是著ài照命令來履行!
  Gratiano: Shylock ah, lí beh siū sóe lâi chòe Christian ê sî, tio̍h ài nn̄g-miâ ê kàu-hū lâi-hōe chiah ōe ēng-tit! Ká-sú góa nā-sī phòaⁿ-koaⁿ, góa beh bēng-lēng ke-thiⁿ cha̍p-miâ, kiōng cha̍p-jī miâ, chóng-sī m̄-sī beh chhōa lí khì siū sóe ê só͘-chāi, sī beh ah lí lâi khì Ká-siú-tâi lah! (Shylock ji̍p-tiûⁿ).Gratiano:Shylock ah,你beh受洗來做Christian ê時,著ài兩名ê教父來會才會用tit!假使我若是判官,我beh命令加添十名,共十二名,總是m̄是beh chhōa你去受洗ê所在,是beh押你來去絞首台lah!(Shylock入場)。
  Kong-chiok: Chhiáⁿ sian-siⁿ tông-tō pè-the̍h hōng siōng chho͘-chhan.公爵:請先生同道敝宅奉上粗餐。
  Portia: Kám-siā lí ê hó-ì! Chóng-sī e-hng góa tio̍h ài tńg-khì Padua, só͘-í tī-chia ài kap Kok-hā saⁿ-sî lâi chhut-hoat.Portia:感謝你ê好意!總是ê昏我著ài轉去 Padua,所以tī-chia ài kap閣下相辭來出發。
  Kong-chiok: Chin ûi-hām, in-ūi lí ê sî-kan m̄ iông-ún lí, ... (tùi Antonio) Antonio, lí tio̍h kā chit ūi sian-siⁿ seh-siā. In-ūi lí ū siū-tio̍h i ê un-gī chin tōa!公爵:真遺憾,因為你ê時間m̄容允你,…(對Antonio)Antonio,你著kā這位先生說謝。因為你有受著伊ê恩義真大!
  Bassanio: Khó-kèng ê sian-siⁿ. Góa kap góa ê iú-jîn Antonio, tùi tī lí ê châi-tì, ōe-tit-thang thoat-lī chit ê ū koan-hē sìⁿ-miā, chân-jím ê kho-liāu! Tī chia ū 3000 ducat beh hêng Iû-thài lâng--ê, góan chin hoaⁿ-hí piáu-sī góan pò-tap sian-siⁿ khún-chhiat ê lô-le̍k, ǹg-bāng sian-siⁿ hoaⁿ-hí siu!Bassanio:可敬ê先生。我kap我ê友人 Antonio,tùi tī你ê才智,會得thang脫離這個有關係性命,殘忍ê kho-liāu!Tī chia有3000 Ducat beh還猶太人--ê,阮真歡喜表示阮報答先生懇切ê努力,向望先生歡喜收!
  Antonio: Kin-ná-ji̍t ê un-chêng, í-āu kú-kú bô bōe kì-tit! thang chòe kèng-ài sian-siⁿ lí ê sêng-ì.Antonio:今仔日ê恩情,以後久久無bōe記tit!Thang做敬愛先生你ê誠意。
  Portia: Ka-kī bóan-chiok ê lâng í-keng tit-tio̍h pò-siúⁿ--lah! Góa ōe thang kiù lí ê sìⁿ-miā, ka-kī chin bóan-chiok, án-ni í-keng tit-tio̍h--lah. Góa m̄-bat ǹg-bāng tit-tio̍h khah ke ê pò-siû! Chhiáⁿ ōe kì-tit góa, kàu chài-hōe ê sî, bāng lín khong-kiān, lín chhiáⁿ!!Portia:家己滿足ê人已經得著報賞--lah!我會thang救你ê性命,家己真滿足,án-ni已經得著--lah。我m̄-bat向望得著較加ê報酬!請會記得我,到再會ê時,望lín康健,lín請!!
  Ôan.完。
回目錄    回上一頁    終戰後,   1950年, 劇本