回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 16 個段落, 89 個語句, 922 個語詞, 1366 個音節
Bô kóng bô lâng chai 無講,無人知
Phian-chip-sek 編輯室
  Beh kóng Sím-mi̍h? Kong-ho̍k Ìn- su-kio̍k ê sū-gia̍p.Beh講甚物?光復印書局ê事業。
  Chit keng siáⁿ-lâng siat--ê? Gôan- pún sī Pa Khek-lé Phok-sū. I ka-tī ē- hiáu khioh-jī, ìn-chheh, chiū bé chiah ê ìn-chheh ê khì-khū, chióng-chióng lâi hē tī Sin-lâu. Chhe chi̍t-lâng miâ Sa-á khì Ē-mn̂g o̍h ìn-chheh; í-āu tit-tio̍h chi̍t-lâng Sng Iāu-hûn lâi ha̍k-si̍p, tùi án-ni khí-kang ìn pò-chóa. Ìn-chheh ê só͘-chāi, hō miâ Chū-tin-tông. Kàu tī ū chi̍t-chām, kúi-nā ê pò-chóa liân-ha̍p chò chi̍t-ê, chit keng chiah chheng chò Tâi-ôan Kàu-hōe Kong-pò-siā. Tī 1941 nî 4 go̍eh, siū Ji̍t-pún lâng kìm-chí, thêng-khan, kàu 1945 nî, 11 go̍eh 2 ji̍t, koh khai-pān, chiū kái- miâ Kong-ho̍k Ìn-su-kio̍k; tùi chia hoat-khan ê pò-chóa, iû-gôan miâ Tâi-ôan Kàu-hōe Kong-pò.這間啥人設--ê?原本是巴克禮博士。伊家己會曉拾字,印冊,就買chiah ê印冊ê 器具,種種來下tī新樓。差一人名 Sa-á去廈門學印冊;以後得著一人孫耀雲來學習,tùi án-ni 起工印報紙。印冊ê 所在,號名聚珍堂。到tī有一chām,幾若個報紙聯合做一個,這間才稱做台灣教會公報社。Tī 1941年4月,受日本人禁止,停刊,到1945年,11月2日,koh 開辦,就改名光復印書局;tùi chia發刊ê報紙,猶原名台灣教會公報。
  Hiān-chāi sī Sím-mi̍h lâng teh liāu-lí chit keng? Sī Ko Kim-seng, kò-jîn. Kàu-hōe ū lōa-chē chu-pún chō͘-chān i? Bô; Siông-tì Úi-ôan-hōe kan-ta kóng, Chiong Kong-pò-siā ìn-chheh ê ke-si kap chhù, chioh bó͘-lâng, lâi hoat-hêng Kong-pò, án-ni nā-tiāⁿ. Tī chia teh chò kang ê jîn-ôan ū 6 miâ. Sòng Chúi-khîm, Lîm Pah-bān, Koeh Êng-jîn, Tēⁿ In-hūi, kòe-kè kiam hòan-bē, Ko Tek-chiong Sian-siⁿ-niû, Chú-pit Ko Kim-seng. Ta̍k-ji̍t êng-gia̍p ê sî-kan sī 8 tiám. Téng-po͘ 8 tiám chiūⁿ-kang, lé-pài-ji̍t hioh-khùn. Kiù-chú-tàn á-sī kòe-nî chiaⁿ-go̍eh iû-gôan ū thêng-kang.現在是甚物人teh 料理這間?是高金聲,個人。教會有偌濟資本助贊伊?無,常置委員會kan-ta講,將公報社印冊ê ke-si kap厝,借某人,來發行公報,án-ni nā-tiāⁿ。Tī chia teh做工ê人員有6名。宋水琴、林百萬、郭榮仁、鄭恩惠,會計兼販賣,高德彰先生娘;主筆高金聲。逐日營業ê 時間是8點。頂晡8點上工。禮拜日歇睏。救主誕抑是過年正月猶原有停工。
  Lūn go̍eh-kip. Chò chit-khóan sū- gia̍p ê lâng, tī Tâi-lâm chhī, sai-hū múi-go̍eh kang-chîⁿ sī 2400 kho͘, sai-á sī 1400 kho͘. Nā-sī Kong-ho̍k Ìn-su-kio̍k ê sai-hū, hiān-chāi chiah niá 1050; sai-á niá 770 kho͘. Kòe-kè niá 1000 kho͘. Gō͘ lâng só͘ niá--ê, chóng-kiōng 4640 kho͘.論月給。做這款事業ê人,tī台南市,師傅每月工錢是2400箍,師仔是1400箍。若是光復印書局ê師傅,現在才領1050;師仔領770箍。會計領1000箍。五人所領--ê,總共4640箍。
  Niá bô gōa-bīn lâng ê chi̍t-pòaⁿ chîⁿ. Kang-chîⁿ bô koh ke-thiⁿ, tiāⁿ-tio̍h bē ēng-tit. Í-gōa iáu ū chióng-chióng ê cha̍p-hùi. Su-kio̍k só͘ siu--ê, múi-go̍eh pêng-kin ū 5000 kho͘. M̄-sī bô lâng bé chheh, sī bô chheh thang bē. Ài ìn chē-chē tō-lí chheh lâi kong-kip Tâi- ôan ê Kàu-hōe, m̄-kú chúi-gôan sè-káng, oh chhut chúi, liâm-piⁿ khat, liâm-piⁿ ta.領無外面人ê一半錢。工錢無koh 加添,定著bē 用tit。以外iáu有種種ê雜費。書局所收--ê,每月平均有5000箍。M̄是無人買冊,是無冊thang賣。Ài 印濟濟道理冊來供給台灣ê 教會,m̄-kú 水源sè-káng,oh 出水liâm-piⁿ 渴liâm-piⁿ 礁。
  Thâu chi̍t-ē tio̍k-chhiú, sī chi̍t-bān kho͘ chò chu-pún, kàu chit-tia̍p Kong- ho̍k Ìn-su-kio̍k ê châi-sán ū 16 bān. Khòaⁿ sī tōa thàn-chîⁿ, si̍t-chāi sī hi-hàm. Chêng chi̍t-bān, si̍t-si̍t sī chi̍t-bān, taⁿ 16 bān, lím-lím-á chheng-la̍k kho͘. Án-ni lâi pí-kàu góa ê pún-chîⁿ, 100 kho͘ khai chhun 16 kho͘, 25 kho͘ siau-hùi 21 kho͘, iáu sīn 4 kho͘. Chîⁿ ti̍t-ti̍t bô kè, góan chia, chi̍t kho͘ gîn bé bô chi̍t-tiâu iû-chia̍h-kóe. Kong-ho̍k Ìn-su-kio̍k ê gûi-hiám tī ba̍k-chêng lah! Chiah ê lâng ê go̍eh-kip, nā chiàu siong-tong lâi sǹg, ta̍k go̍eh-ji̍t, tio̍h hoat chi̍t-bān gîn hō͘ in chiah tio̍h. Chóng-sī pún-kio̍k só͘ siu, put kiōng só͘ chhut, taⁿ beh siáⁿ pō͘?頭一下著手,是一萬箍做資本,到這tia̍p 光復印書局ê 財產有16萬。看是大趁錢,實在是虛hàm。前一萬,實實是一萬,今16萬,lím-lím仔千六箍。Án-ni來比較我ê本錢,100箍開chhun 16箍,25箍消費21箍,iáu剩4箍。錢直直無價,阮chia,一箍銀買無一條油食粿。光復印書局ê 危險tī目前lah!Chiah ê人ê 月給,若照相當來算,逐月日,著發一萬銀hō͘ in 才著。總是本局所收,不共所出,今beh 啥步?
  Kàu-hōe Kong-pò ê kè-chîⁿ, chi̍t-nî 30 kho͘, hiah kùi, án-chóaⁿ chò kang ê lâng niá chió chîⁿ? Kū-nî, lâng bé pò-chóa, chi̍t-nî 3.5 kho͘, ū thàn á-bô, m̄- bián koh kóng, tāi-ke bêng-pe̍k. Kū-nî lâng bé pò 1850 hūn, kin-nî chiah ū 1300 hūn. Chi̍t hūn ê pò-chóa, chóa-chîⁿ tio̍h 2.25, 12 hūn sī 27 kho͘. Lia̍t- ūi kau 30 kho͘, lín siūⁿ, ū thàn 3 kho͘. Kang-chîⁿ bô sǹg, thài ū thang thàn. Chún chò thàn 3 kho͘, chiū 1300 hūn, chôan-nî sī thàn 3900 kho͘, beh hoat chò chi̍t go̍eh ê kang-chîⁿ, to bô kàu.教會公報ê價錢,一年30箍,hiah貴,án-chóaⁿ做工ê人領少錢?舊年,人買報紙,一年3.5箍,有趁抑無,m̄免koh講,逐家明白。舊年人買報1850 份,今年才有1300份。一份ê報紙,紙錢著2.25,12 份是27箍。列位交30箍,lín想,有趁3箍。工錢無算,thài有thang趁。準做趁3箍,就1300 份,全年是趁3900箍,beh發做一月ê工錢,都無夠。
  Án-chóaⁿ teh î-chhî go̍eh-go̍eh ê só͘-hùi?Án-chóaⁿ teh 維持月月ê所費?
  1.Tùi Kong-ho̍k Ìn-su-kio̍k, bē cha̍p-chheh lâi thiam-pó͘.1、Tùi光復印書局,賣雜冊來添補。
  2.Chiah-ê tâng-tio̍h-bôa ê pêng-iú, kam-gōan niá chió-chîⁿ.2、Chiah-ê同著磨ê朋友,甘願領少錢。
  3.Iú-chì-chiá kià-hù. Tī kū-nî 11 go̍eh ê pò-chóa, ū kì pêng-iú chôan-nî-tō͘ sàng 4525 kho͘. Kū-nî bóe, Siōng- hái ê hó pêng-iú sàng 8400 kho͘, ū lóng pun hō͘ in chò kòe-nî ê ùi-lô. Hiān-chāi iáu ū pêng-iú hoe-hoe kià-hù. Che ùi-an sī hó, iáu-bōe ū kin-pún-tek ê tī-liâu.3、有志者寄付。Tī 舊年11月ê報紙,有記朋友全年度送4525箍。舊年尾,上海ê好朋友送8400箍,有攏分hō͘ in 做過年ê 慰勞。現在iáu有朋友hoe-hoe寄付。Che 慰安是好,iáu未有根本的ê 治療。
  Hiān-sî khui chit keng, sī kiông-kiông teh chò, chhin-chhiūⁿ sàn-hiong lâng, phòa-saⁿ phòa-khò͘ pó͘-pó͘ leh, lâi jia seng-khu. Beh koh chéng-lí hó-sè, tio̍h káng kúi-nā cha̍p bān. Tàu-tí chit-keng lán khòaⁿ chò Sím-mi̍h lō͘-ēng? Kan-lân kàu án-ni, koaiⁿ-koaiⁿ khí--lâi, kiám bô khah chheng-sim? Beh kóng, chit-keng ê lī-ek, ōe-thâu tn̂g, tāi-lio̍k lâi kóng, sī soan-thôan thian-kok ê bûn-hòa, tī thong Tâi-ôan, bô su Sîn Ha̍k-hāu, iā bô su lia̍t-ūi kiàn-siat lé-pài-tn̂g. Tùi chia só͘ bē-chhut ê chheh, só͘ hoat-khan ê pò, nā ē hō͘ lâng sim-sîn pêng-an, sim-koaⁿ ǹg Siōng-tè, án-ni góan chiū thàn tōa chîⁿ. Kū-nî 11 go̍eh ê pò-chóa tē 2 bīn, ū chhut Hong-óan Kàu-hōe ê lé-pài-tn̂g, hō͘ hong-thai phah-tó, hia ê hōe-iú bô la̍t thang koh khí. Taⁿ tī Tâi-lâm N̂g Chhun-chhó hiaⁿ, téng ji̍t kià-hù 5000 kho͘ khì chō͘-chān. I kóng, Góa siⁿ-ji̍t m̄-ài chò, chò siⁿ-ji̍t sī hi-hoa. Beh chiong chit-tiâu chîⁿ, hiàn chò kàu-hōe ê lō͘-ēng. Góa thiaⁿ án-ni, chin hoaⁿ-hí. Pún-kio̍k thàn-chîⁿ chiū-sī che.現時開這間,是強強teh做,親像散hiong人,破衫破褲補補leh,來遮身軀。Beh koh 整理好勢,著káng幾若十萬。到底這間咱看做甚物路用?艱難到án-ni,關關起--來,kiám無較清心?Beh 講,這間ê利益,話頭長,大略來講,是宣傳天國ê文化,tī通台灣,無輸神學校,也無輸列位建設禮拜堂。Tùi chia所賣出ê冊,所發刊ê報,若會hō͘人心神平安,心肝向上帝,án-ni阮就趁大錢。舊年11月ê報紙第二面,有出芳苑教會ê禮拜堂,hō͘風颱扑倒,hia ê 會友無力thang koh 起。今tī 台南黃春草兄,頂日寄付5000 箍去助贊。伊講,我生日m̄-ài做,做生日是虛華。Beh將這條錢,獻做教會ê 路用。我聽án-ni,真歡喜。本局趁錢就是che。
  Chá-sî Lia̍p-sat-lō͘ tâi tī bōng--nih, Iâ-so͘ khiā tī bōng-chêng, kah lâng sóa- khui bōng-chio̍h. Lâng ū sóa, Iâ-so͘ kî-tó liáu, hoah kóng, Lia̍p-sat-lō͘ chhut--lâi. Sí lâng chiū chhut--lâi, chhiú, kha chat-pò͘, bīn pau kin. Chú kā in kóng, Tháu-khui hō͘ i kiâⁿ. (Iok-hān 11:44)早時拉撒路埋tī墓--nih,耶穌企tī墓前,kah 人徙開墓石。人有徙,耶穌祈禱了,喝講,拉撒路出--來。死人就出--來,手、腳紮布,面包巾。主kā in 講,Tháu開hō͘伊行 。(約翰11:44)
  Iû-thài lâng ê Bo̍k-su, i-ê cha-bó͘-kiáⁿ sí--khì. Iâ-so͘ khan i-ê chhiú kóng, Chá-bó͘-gín-ná, góa bēng-lēng lí khí--lâi. Cha-bó͘-gín-ná liâm-piⁿ khí-lâi kiâⁿ. Chú hoan-hù tio̍h hō͘ cha-bó͘-gín-ná chia̍h. (Má-khó 5:43)猶太人ê 牧師,伊ê查某子死--去。耶穌牽伊ê 手講,查某囡仔,我命令你起--來。查某囡仔liâm-piⁿ起來行。主吩咐著hō͘查某囡仔食。(馬可 5:43)
  Taⁿ lán chit ê chheh-pâng, khak-si̍t ū sí--khì, 4 nî gōa kang-tiûⁿ hng-hùi. Góan tit-tio̍h Siōng-tè pang-chān, hō͘ i koh o̍ah kàu chit-tia̍p; tú-tio̍h keng-chè khùn-khó͘, chhin-chhiūⁿ téng-bīn hit nn̄g ê lâng khiàm èng-ôan. Sím-mi̍h lâng ū thiaⁿ-tio̍h Chú ê siaⁿ kóng: “Tháu-khui hō͘ i kiâⁿ”, koh kóng: “Tio̍h hō͘ cha-bó͘ gín-á chia̍h.” Ū chhiú--ê, tio̍h chhun; ū pn̄g--ê, chhiáⁿ phâng--lâi. Chú teh kiò, tio̍h tháu, tio̍h hō͘ i chia̍h. Kong-ho̍k Ìn-su-kio̍k sī tiōng-iàu ê pò͘-kàu ki-koan. Chhiáⁿ lia̍t-ūi tio̍h lâi kè-sio̍k pān-lí. Í-keng o̍ah, hō͘ i koh sí--khì, kiám bô khó͘-liân-tāi?今咱這個冊房,確實有死--去,四年外工場荒廢。阮得著上帝幫贊,hō͘伊koh 活到這tia̍p;tú 著經濟困苦,親像頂面hit 兩個人欠應援。甚物人有聽著主ê聲講:「Tháu開hō͘伊行,」koh講:「著hō͘查某囡仔食。」有手--ê,著chhun;有飯--ê,請捧--來。主teh叫,著tháu,著hō͘伊食。光復印書局是重要ê佈教機關。請列位著來繼續辦理。已經活,hō͘ 伊koh死--去,kiám 無可憐代?
  (Tâi-ôan Kàu-hōe Kong-pò tē 700 hō, 1947 nî 4 ge̍h)(台灣教會公報第700號,1947年4月)
回目錄    回上一頁    終戰後,   1947年, 散文