回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 9 個段落, 34 個語句, 575 個語詞, 812 個音節
Hân Bûn-kong ê hu̍t-kut-pió 韓文公ê 佛骨表
Ô͘ Bûn-tî 胡文池
  Hân Bûn-kong ê miâ Hân Jú (A. D. 768-823) sī Tông-tiâu ê tōa ha̍k-chiá, iā sī bûn-chiuⁿ ka. Chū sè chhong-bêng, toan-chèng, ài tha̍k-chheh. Bô kiaⁿ kôan-sè, ūi-tio̍h gī chin ióng-kám, chóng-sī iā bē khòaⁿ-khin lâng.韓文公ê 名韓愈(A.D. 768-823)是唐朝ê 大學者,也是文章家。自細聰明,端正,愛讀冊。無驚權勢,為著義真勇敢,總是也bē看輕人。
  Hu̍t-kàu tī Hō͘-hàn ê sî thôan-ji̍p Tiong-kok. Tī Hoat-siông ê Hoat-bûn-sī ū thah (Hō͘-kok-chin-sin-thah), thah-lāi ū Sek-kia ê chńg-thâu-á kut chi̍t chat, chit ê thah 30 nî ū khui chi̍t pái. Hit-sî ê hông-tè Hiàn-chong, chhe lâng khì giâ chit ê hu̍t-kut lâi kiong-lāi khǹg 3 ji̍t. Hân Bûn-kong hit-sî chò hêng-pō͘-sū-lông ê koaⁿ. Khòaⁿ hông-tè só͘ chò ē hāi lán Tiong-kok, só͘-í hó-táⁿ chò chàu-chiuⁿ kan-chèng. Āu-lâi kó-jiân jiá hông-tè ê siū-khì, siū pián khì chò Tiô-chiū chhì-sú, hit-sî sī 819 nî chiaⁿ-go̍eh, kòe chin-chē kan-khó͘, kòe Chîn-léng ê sng-seh, só͘ chò ê si ū tī chhian-ka-si lán lóng chai. Taⁿ chiong i ê Hu̍t-kut-pió lâi kài-siāu hō͘ tāi-ke chai.佛教tī 後漢ê時傳入中國。Tī法翔ê 法門寺有塔 (護國真身塔),塔內有釋迦ê 指頭仔骨一節,這個塔30 年有開一擺。Hit時ê皇帝憲宗,差人去giâ這個佛骨來宮內囥3 日。韓文公hit時做刑部侍郎ê官。看皇帝所做會害咱中國,所以好膽做奏章干証。後來果然惹皇帝ê 受氣,受貶去做潮州刺史,hit時是819年正月,過真濟艱苦,過秦嶺ê霜雪,所做ê詩有tī千家詩咱攏知。今將伊ê佛骨表來介紹hō͘逐家知。
  (Chit ūi Sian-siⁿ ài chiong Hu̍t-kut- pió, ēng Hân-bûn, ìn chiūⁿ pò; khó- sioh pún kio̍k, Hàn-bûn bô ôan-chôan, só͘-í góa hoan-e̍k pe̍h-ōe-jī ìn tī chia, lâi piáu-bêng hoan-gêng sian-siⁿ ōan-chō͘ Kong-pò ê hó-ì. Koh ūi-tio̍h chóa-bīn iú-hān, bē thang hoan-e̍k siuⁿ tn̂g, chí- ū chi̍t-pō͘-hūn nā-tiāⁿ).(這位先生ài將佛骨表,用韓文,印上報;可惜本局,漢文無完全,所以我翻譯白話字印tī chia,來表明歡迎先生援助公報ê好意。Koh為著紙面有限,bē thang翻譯siuⁿ長,只有一部份 nā-tiāⁿ)。
  Chiàu sîn só͘ siūⁿ, ho̍k-sāi Pu̍t, sī hoan-á ê hoat-tō͘. Tùi Hō͘-hàn ê sî, Pu̍t ê tāi-chì, chiū thôan ji̍p Tiong-kok, chóng-sī tī kó͘-chá lán chia, lóng bô chit-hō. Chá nî, N̂g-tè chē ūi chi̍t-pah nî, chia̍h 110 hòe; Siàu-hō chē ūi peh-cha̍p nî, chia̍h 100 hòe; Chhoan-hiok chē ūi chhit-cha̍p-káu nî, chia̍h 98 hòe; Tè Khok chē ūi chhit-cha̍p nî, chia̍h 105 hòe; Tè Giâu chē ūi káu-cha̍p-peh nî, chia̍h 118 hòe; Tè Sùn kap Ú, lóng chia̍h kàu pah hòe, chit-sî thiⁿ-ē thài- pêng, peh-sìⁿ an-lo̍k tn̂g hòe-siū, hit- tia̍p Tiong-kok lóng bô Pu̍t.照臣所想,服事佛,是番仔ê法度。Tùi 後漢ê時,佛ê代誌,就傳入中國,總是tī古早咱chia,攏無這號。早年,黃帝坐位一百年,食110歲;少昊坐位八十年,食100歲;顓頊坐位七十九年,食98歲;帝嚳坐位七十年,食105 歲;帝堯坐位九十八年,食118歲;帝舜kap禹,攏食到百歲。這時天下太平,百姓安樂長歲壽,hit-tia̍p中國攏無佛。
  Āu-lâi Un-tiâu Thong-ông iā chia̍h 100 hòe. Thong ê sun, Thài-bō͘ chē- chhit-cha̍p-gō͘ nî, Bú-teng chē ūi gō͘- cha̍p-káu nî, Sú-kì bô kóng chia̍h lōa- chē hòe, chhui-chhek in ê nî ê siàu-gia̍h, iā sī lóng bô kiám-chió 100 hòe. Chiu Bûn-ông chia̍h 97 hòe, Bú-ông chia̍h 93 hòe, Bo̍k-ông chē ūi chi̍t-pah nî. Chit- sî Pu̍t ê hoat-tō͘ iáu-bōe thôan-ji̍p Tiong-kok, téng-bīn hiah-ê, m̄-sī in-ūi ho̍k-sāi Pu̍t chiah tì-kàu án-ni.後來殷朝湯王也食100歲。湯ê孫,太茂坐七十五年,武丁坐位五十九年,史記無講食偌濟歲,推測in ê年ê數額,也是攏無減少100歲。周文王食97歲,武王食93 歲,穆王坐位一百年,這時佛ê法度iáu-bōe傳入中國,頂面 hiah-ê,m̄是因為服事佛才致到án-ni。
  Hàn Bêng-tè ê sî, chiah ū ho̍k-sāi Pu̍t ê hoat-tō͘. Bêng-tè chē ūi, tú-á cha̍p-peh nî, āu-lâi jiáu-lōan sí-sit sio-sòa, kok-ūi bô kú-tn̂g. Sòng, Chê, Liông, Tîn, Gôan, Gūi, chiah ê tiâu-tē í-āu, lâng ho̍k-sāi Pu̍t chiām-chiām kín-sīn, nî-tāi koh-khah té. Chí-ū Liông Bú-tè chē ūi 48 nî, chêng āu 3 pái, pàng-sak seng-khu, hiàn hō͘ Pu̍t. Chong-biō ê chè-sū chiū bô ēng gû iûⁿ, ji̍t-sî chia̍h chi̍t-tǹg, chí-ū sī chhài kap kóe-chí, āu- lâi sòa hō͘ Hō͘-kèng só͘ koaⁿ-tio̍k, gō-sí tī Tâi-siâⁿ (sī tng-sî ê kiong-siâⁿ), kok iā bia̍t-bô. Ho̍k-sāi Pu̍t sī beh kiû hok- khì, sòa tú-tio̍h chai-hō. Tùi án-ni lâi khòaⁿ, chiū chai Pu̍t, m̄-thang ho̍k-sāi.漢明帝ê時,才有服事佛ê法度。明帝坐位,tú仔十八年,後來擾亂死失相續,國位無久長。宋、齊、梁、陳、元、魏,chiah ê 朝代以後,人服事佛漸漸謹慎,年代koh較短。只有梁武帝坐位48 年,前後3擺,放sak身軀,獻hō͘佛。宗廟ê 祭祀就無用牛羊,日時食一頓, 只有是菜kap果子,後來續hō͘ Hō͘-kèng 所趕逐,餓死tī 臺城(是當時ê宮城),國也滅無。服事佛是beh求福氣,續 tú著災禍。Tùi án-ni來看,就知佛,m̄-thang服事。
  Kin-á-ji̍t lán Tiong-kok ē siông-siông tú-tio̍h thian-chai, jîn-chai chē-chē ê chhi-chhám, siat-sú nā Hân Bûn-kong iáu tī-teh, i kiám m̄-sī ē chek-pī Tiong- kok lâng teh pài Pu̍t mah?今仔日咱中國會常常tú著天災,人災濟濟ê 悽慘,設使若韓文公iáu tī-leh,伊kiám m̄是會責備中國人teh拜佛mah?
  “Chóng-sī góa bat chhe góa ê chèng lô͘-po̍k, sian-ti chiū-kīn lín; sī chá-chá khí-lâi chhe i, kóng, Chhiat-chhiat gōan-lín m̄-thang kiâⁿ chit ê khó-ò͘ⁿ ê sū, góa só͘ òan-hīn ê. To̍k-to̍k in bô thiaⁿ, ia̍h bô àⁿ hī-khang, bô o̍at-tńg lī-khui in ê pháiⁿ, iû-gôan sio hiuⁿ tī pa̍t-hō ê siōng- tè. In-ūi án-ni, Góa ê tōa siū-khì piàⁿ- chhut tī Iû-tāi chiah ê siâⁿ.” (Iâ-lī-bí 44:4)「總是我bat差我ê 眾奴僕,先知就近 lín;是早早起來差伊,講,切切願lín m̄-thang行這個可惡ê事,我所怨恨ê。獨獨in無聽,亦無àⁿ耳空,無越轉離開in ê歹,猶原燒香tī別號ê上帝。因為án-ni,我ê大受氣拚出tī猶大 chiah ê siâⁿ。」(耶利米44:4)
  (Tâi-ôan Kàu-hōe Kong-pò tē 704 hō, 1947 nî 8 ge̍h)(台灣教會公報第704號,1947年8月)
回目錄    回上一頁    終戰後,   1947年, 散文