回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 9 個段落, 38 個語句, 562 個語詞, 802 個音節
Ko Tek-chiong ê Sió-tōan 高德章ê小傳
Ko Kim-seng 高金聲
  Phah-sǹg ū chē-chē pêng-iú tī chit ê jo̍ah-thiⁿ, beh kià phoe lâi Tâi-lâm kā i chhéng-an ; tiong-kan iā káⁿ ū lâng teh siàu-liām in tī Tang-kiaⁿ siū-tio̍h i ê hó khóan-thāi, beh kià mi̍h lâi Sin-lâu sàng--i. Kin-á-ji̍t kā lín thong-ti, i bô tī-chia, tī 5 go̍eh chhe-jī àm í-keng chē kip-hêng-chhia khì Lo̍k-kok.扑算有濟濟朋友tī這個熱天,beh寄批來台南kā伊請安;中間也káⁿ有人teh數念in tī東京受著伊ê好款待,beh寄物來新樓送--伊。今仔日kā lín通知,伊無tī-chia,tī 5月初二暗已經坐急行車去鹿谷。
  Góa taⁿ beh gia̍h pit lâi kì i ê lí-le̍k tām-po̍h hi-bōng tho̍k-chiá tùi chit ê ǹg Chú Iâ-so͘ lâi seⁿ-khí kek-lē ê sim. Ko Tek-chiong Sian-siⁿ chhut-sì tī Bêng-tī 37 nî it-go̍eh it-ji̍t, pún-che̍k tē tī Kong-san kūn Tiong-lō͘ chng. Tī Tāi- chèng 6 nî 3 go̍eh 20 ji̍t, chut-gia̍p Kong-ha̍k-hāu, ji̍p Tâi-lâm Tiúⁿ-ló-kàu Tiong-o̍h. Chut-gia̍p liáu, ji̍p Tâi-lâm Sîn-ha̍k-hāu, tùi hia chóan-ji̍p Tang-kiaⁿ Bêng-tī ha̍k-īⁿ, ji̍p ko-téng pō͘ bûn-gē kho; chut-gia̍p liáu, ji̍p Sîn-ha̍k pō͘. Chiau-hô 3 nî 3 go̍eh 21 ji̍t chut-gia̍p, iu-téng-seng. I cheng-thong Hi-lia̍p bûn kap Eng-gú. Í-āu tńg-lâi Tâi-ôan, tī Thài-pêng-kéng chò thôan-tō sian-siⁿ, kiam chò Sîn-ha̍k-hāu ê káng-su, án-ni chi̍t-nî kú. Keh nî chò Sîn-ha̍k-hāu ê kàu-siū, iā chò Sîn-ha̍k-hāu Lú-chú pō͘ ê káng-su, i tī Sîn-ha̍k-hāu chò kang 10 nî, tī Kong-pò-siā nn̄g nî chiok.我今beh舉筆來記伊ê履歷淡薄希望讀者tùi這個向主耶穌來生起激勵ê心。高德章先生出世tī明治37年一月一日,本籍地tī岡山近中路庄。Tī大政6年3月20日,卒業公學校,入台南長老教中學。卒業了,入台南神學校,tùi hia轉入東京明治學院,入高等部文藝科;卒業了,入神學部。昭和3年3月21日卒業,優等生。伊精通希獵文kap英語。以後轉來台灣,tī太平境做傳道先生,兼做神學校ê講師,án-ni一年久。隔年做神學校ê教授,也做神學校女子部ê講師,伊tī神學校做工10年,tī公報社兩年足。
  Hôe-sióng i tī Tiong-o̍h ê sî-tāi, tī ūn-tōng-kài chò kha-kiû ê sóan-chhiú, eng-kai tio̍h sin-thé kiān-khong, hóan- tńg thé-chit soe-jio̍k, che kiaⁿ-liáu tùi in-khîn hò͘ⁿ-ha̍k só͘ tì. Sì go̍eh 27 ê an-hioh-ji̍t ê-hng, sian-siⁿ hu-hū nn̄g- lâng lâi góan tau sio-thàm, kàu 11 tiám chiah tńg-khì, to bô khòaⁿ-tio̍h Tek- chiong Sian-siⁿ ū koh-iūⁿ ê thài-tō͘, kàu 5 go̍eh chhe-jī mê 7 tiám chhut, khì- kńg hoat pēⁿ, liâm-piⁿ tńg khì chó͘-ke. I khiā-khí tī chit-lia̍p tē-kiû chheⁿ ū 38 nî kú. Hiān-sî i ê ka-cho̍k iáu ū 10 lâng tòa tī chi̍t-ê kià-liû tē, ū pē-bó, hū- jîn-lâng, nn̄g-ê ta-po͘ gín-ná, sì-ê cha- bó͘ gín-ná, kap chi̍t-ê sió-mōe. Tùi chit hō kéng-gū, in ê sim-lāi cháiⁿ-iūⁿ, lâng lâng lóng chai, m̄-bián kóng. Chhiáⁿ lán tông-chêng, kiû chû-ài ê Thiⁿ Pē chiong I ê pêng-an lâi chhiong-móa in ê sim, ē hō͘ in ǹg-bāng Siōng-tè ê êng- kng lâi hoaⁿ-hoaⁿ hí-hí.回想伊tī中學ê時代,tī運動界做腳球ê選手,應該著身體健康,反轉體質衰弱,che驚了tùi殷勤好學所致。四月27 ê安息日e昏,先生夫婦兩人來阮兜相探,到11點才轉--去,都無看著德章先生有各樣ê態度,到5月初二暝7點出,氣管發病,liâm-piⁿ轉去祖家。伊企起tī這粒地球生有38年久。現時伊ê家族iáu有10人tòa tī一個寄留地,有父母、婦人人、兩個查甫囡仔、4個查某囡仔、kap一個小妹。Tùi這號境遇,in ê心內怎樣,人人攏知,m̄免講。請咱同情,求慈愛ê天父將伊ê平安來充滿in ê心,會hō͘ in 向望上帝ê榮光來歡歡喜喜。
  Taⁿ tùi Tek-chiong Sian-siⁿ ê seng- pêng, kán-tan kì kúi hāng :今tùi德章先生ê生平,簡單記幾項:
  1. Ka-têng hàu-kèng pē-bó, hu-hū hô-sūn, chiat-khiām hùi-iōng, gâu chek- tok kiáⁿ-jî, tùi-tiōng ka-têng lé-pài.1、家庭孝敬父母,夫婦和順,節儉費用,gâu績督囝兒,tùi重家庭禮拜。
  2. Siā-hōe. Lâng ài hô-pêng, siat- sú ū pêng-iú put-ho̍k, i siông-siông tōa- sū hòa sió-sū, sió-sū hòa bô sū. Koh ài khàm lâng ê pháiⁿ, pò-iông lâng ê hó.2、社會。人ài和平,設使有朋友不服,伊常常大事化小事,小事化無事。Koh ài蓋人ê歹,報揚人ê好。
  3. Tha̍k-chheh. Tùi sè-hàn chiū hò͘ⁿ-ha̍k, ki-hōe hó, só͘-í tha̍k kàu sêng- kong. I tha̍k-chheh ê bo̍k-tek, sī ài kòng-hiàn chò lán kàu-hōe ê lō͘-ēng. Sui-jiân sin-thé khah lóan-jio̍k, iáu-kú m̄-kam pàng-sak thôan-kàu ê kang.3、讀冊。Tùi細漢就好學,機會好,所以讀到成功。伊讀冊ê目的,是ài貢獻做咱教會ê路用。雖然身體較軟弱,iáu-kú?甘放sak傳教ê工。
  4. Chò kang. I chò kàu-hōe ê kang 13 nî ê kú. Tī kàu-hōe put-chí kó͘- chhui ka-têng ê lé-pài, tī Sîn-ha̍k-hāu sī in-khîn kà chheh. Hiān-sî tī Kong- pò-siā só͘ bē ê chheh, kî-tiong ū chi̍t- pún miâ kiò Pêng-bîn ê Ki-tok-tōan, chit pún gôan-té sī Eng-bûn hoan-e̍k chò Tâi-ôan ōe. Lōe-iông teh káng-lūn Chú Iâ-so͘ chin chiu-chì, ē chān lâng kap Chú chhin-bi̍t. Hoan-e̍k chit pún chheh, chiū-sī Tek-chiong Sian-siⁿ chīn sim-la̍t lâi chò, beh chò lán kàu-hōe ê lī-ek; í-siōng chiah ê chin kham-tit hō͘ lán thang siàu-liām. Taⁿ í-āu tī Chú lâi sí ê lâng ū hok-khì; Sèng-sîn kóng Tio̍h, hō͘ in soah in ê tio̍h-bôa lâi an-hioh, in só͘ chò ê kang ia̍h tòe in. (Khé 14:13).4、做工。伊做教會ê工13年ê久。Tī教會不止鼓推家庭ê禮拜,tī神學校是殷勤教冊。現時tī公報社所賣ê冊,其中有一本名叫平民ê基督傳,這本原底是英文翻譯做台灣話。內容teh講論主耶穌真週至,會贊人kap主親蜜。翻譯這本冊,就是德章先生盡心力來做,beh做咱教會ê利益;以上chiah ê真堪tit hō͘咱thang數念。今以後tī主來死ê人有福氣;聖神講著,hō͘ in煞in ê著磨來安hioh,in所做ê工亦tòe in。(啟14:13)。
  (Tâi-ôan Kàu-hōe Kong-pò tē 675 hō, 1941 nî 6 go̍eh)(台灣教會公報第675號,1941年6月)
回目錄    回上一頁    日治時期,   1941年, 散文 / 傳記