回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 39 個段落, 188 個語句, 3120 個語詞, 4200 個音節
Ēng kha-chiah ǹg Siōng-tè_04 用kha-chiah向上帝_04
Lōa Jîn-seng 賴仁聲
  Nn̄g khóan ê thiàⁿ兩款ê疼
  Teng-hû hiaⁿ chiap-sòa kóng, “Án-chóaⁿ kóng góa ê hū-jîn-lâng pí góa khah-gâu nē ! Lūn chá ê só͘ chò si̍t-chāi m̄-sī lóng góa ê hū-jîn-lâng m̄- tio̍h, si̍t-chāi iā sī góa ka-tī ū m̄-tio̍h, iáu-kú i seng kā góa jīn chhò. Koh tùi hit-sî khí, i chin tōa piàn, piàn kàu hō͘ góa kî kòai ê tōa piàn. Bān-sū sòa tian-tò hō͘ góa ka-tī siūⁿ pháiⁿ-sè. Chē-chē pái hō͘ góa siūⁿ góa ê jîn-keh, tō͘-liōng pí i chin su, só͘-í góa chiah kám-ho̍k--i, chiah kap i sìn Iâ-so͘. I siat-sú nā m̄-sī ēng hiah-nih hó lâi iâⁿ góa, góa ún-tàng bē kap i sìn Chú. Góa m̄-nā kap i hô, sòa thiàⁿ--i, koh kap i saⁿ-kap sìn-gióng. Chin-chiàⁿ kî-kòai ah ? Góa chit ê pêng- seng ke̍k léng-chēng, thih-khí, m̄ sìn sîn ê lâng iā kap i tâng-sim sìn Chú, si̍t-chāi liân góa ka-tī to siūⁿ m̄-chhut .”Teng-hû兄接續講,「Án-chóaⁿ 講我ê婦人人比我較gâu nē!論早ê所做實在m̄是攏我ê婦人人m̄著,實在也是我家己有m̄著,iáu-kú伊先kā我認錯。Koh tùi hit時起,伊真大變,變到hō͘我奇怪ê大變。萬事續顛倒hō͘我家己想歹勢。濟濟擺hō͘我想我ê人格、度量比伊真輸,所以我chiah感服--伊,chiah kap伊信耶穌。伊設使若m̄是用hiah-nih好來贏我,我穩當bē kap伊信主。我m̄ 若kap伊和,續疼--伊,koh kap伊相kap信仰。真正奇怪ah?我這個平生極冷靜、鐵齒,m̄信神ê人也kap伊同心信主,實在連我家己都想m̄出。」
  Bo̍k-su-niû ìn kóng, “Hit tiâu lí-khì góa chai, chiū-sī chí-ū chi̍t tiâu lō͘.”牧師娘應講,「Hit條理氣我知,就是只有一條路。」
  Teng-hû hiaⁿ khòaⁿ Bo̍k-su-niû chhiò- chhiò, ka-tī ê hū-jîn-lâng iā bah-bún- chhiò, chiū mn̄g kóng, “Sím-mi̍h lō͘ ah ?”Teng-hû兄看牧師娘笑笑,家己ê婦人人也肉紋笑 ,就問講,「甚物路ah?」
  Bo̍k-su-niû kóng, “Chí-ū chiū-sī thiàⁿ- thàng ê lō͘. Sîn-sèng ê thiàⁿ, tī Chú ê thiàⁿ, sī kū ián-kú éng sin ê thiàⁿ.”牧師娘講,「只有就是疼痛ê路。神聖ê疼,tī主ê疼,是舊iáu-kú永新ê疼。」
  Teng-hû hiaⁿ mn̄g kóng, “Thiàⁿ to thiàⁿ--lah, thái tio̍h kóng sîn-sèng ê thiàⁿ, tī Chú ê thiàⁿ--leh.”Teng-hû兄問講,「疼to疼--lah,thái著講神聖ê疼,tī主ê疼--leh。」
  Bo̍k-su tī piⁿ-á teh chē, chēng-chēng chin kú. Hut-jiân ēng giâm-siok ê bīn, chhim, tîm-tio̍k kē-kē ê siaⁿ kóng, “Thiàⁿ ū nn̄g khóan.”牧師tī邊仔teh坐,靜靜真久。忽然用嚴肅ê面,深、沈逐低低ê聲講,「疼有兩款。」
  1. Sè-sio̍k-tek ê thiàⁿ. Ūi-tio̍h jio̍k- thé-bí, á-sī bu̍t-chit, tē-ūi, miâ-siaⁿ, it- sî-tek kám-chêng ê chhiong-tōng lâi kiat-chiâⁿ lō͘-chúi in-iân ê thiàⁿ, chit- khóan ê thiàⁿ sī ūi iú só͘ tham, á-sī piān- gî-tek lâi kiat-ha̍p--ê. Tú-tú ta̍t bo̍k- tek ê sî chin hoaⁿ-hí, chóng-sī keh bô lōa-kú hit ê táⁿ-sǹg-tek ê tham-io̍k nā í-keng tīⁿ, chiū léng-tām chêng ê thiàⁿ Á-sī hit ê só͘ tham nā bô tùi, á-sī kòe- liáu chiū hiat-ka̍k chêng ê kau-pôe, chhin-chhiūⁿ phòa-ê chi̍t-iūⁿ. Só͘-í bô lūn kau-iú, á-sī kiōng-êng sū-gia̍p, tek- khak m̄-thang ēng put-sûn ê sim, hô- hòng kiat-hun ê būn-tê.1. 世俗的ê疼。為著肉體美,抑是物質、地位、名聲,一時的感情ê衝動來結成露水姻緣ê疼,這款ê疼是為友所貪,抑是便宜的來結合--ê。Tú-tú達目的ê時真歡喜,總是隔無偌久hit 個扑算的ê貪慾若已經tīⁿ,就冷淡前ê疼抑是hit 個所貪若無tùi,抑是過了就hiat-ka̍k 前ê交陪,親像破ê一樣。所以無論交友,抑是共榮事業,的確m̄-thang用不純ê心,何況結婚ê問題。
  Tē 2 khóan ê thiàⁿ. Sîn-sèng ê thiàⁿ. Chiū-sī tùi siāng chi̍t khóan ê sìn-liām lâi chhut-hoat, ǹg tī siāng chi̍t ê bo̍k- tek hi-bōng lâi chìn. Hit khóan ê thiàⁿ chin súi. Tâng sìn, tâng ǹg-bāng ê thiàⁿ, ná lāu tâng kiâⁿ thiⁿ-lō͘ khah kīn chó͘- ke, chiū ná gâu saⁿ an-ùi, saⁿ pang-chān. Sui-bóng tī sè-kan ê jio̍k-thé-tek bí, á-sī khòai-lo̍k, bu̍t-chit-tek ê hióng-hok í- keng bô, á-sī chū thâu chiū bô. Chóng- sī in to m̄-sī ūi-tio̍h án-ni lâi kiat ê thiàⁿ. In ê thiàⁿ sī tī tâng sìn, tâng ǹg-bāng, sī Si̍p-jī-kè tiong-sim ê thiàⁿ. Só͘-í ná lāu, chó͘-ke ná kīn, thian-tông khòaⁿ ná hiān, hit ê thiàⁿ ê bi̍t-tō͘ ē ná ke-thiⁿ chiah tio̍h. Hit-sî lāu tiōng-hu khòaⁿ lāu hū-jîn-lâng liap-liap jiâu-jiâu ê bīn kiám m̄-sī ná súi, ná khó-ài, ná-chún sîn chòe-ko ê gē-su̍t-phín, bīn jiâu-jiâu ná hián-chhut hit ê bīn ê khiok-sòaⁿ kap kng-àm ê iáⁿ, hit ê tiau-khek ná biân- bi̍t ê khóan, kiám m̄-sī ná súi mah ? Ná saⁿ chai sim-sèng, ná-chún khîm-sek ê hiân-sòaⁿ ná ē hô, im-ūn ná hô-hâi. Ná chàu ná hó thiaⁿ. Koh ū kiáⁿ-jî sim-pū, sun-á thang chò phōaⁿ-chàu. Éng-kòe sī to̍k-chàu, āu-lâi nn̄g lâng ha̍p-chàu, taⁿ chi̍t ke pìⁿ-chò ga̍k-thôan, tōa ián- chàu. Chá-àm gîm-si chàn-bí Chú, nn̄g ê lāu hu-hū chún chò hā-tiāu (bass), kiáⁿ chún-chò tiong-tiāu (tenor), sim- pū sī hù-tiāu (alto), sun-á chò siōng- tiāu (soprano), chôan-ke hô-hâi lâi o-ló Chú, kám-siā Chú, kiám m̄-sī sī kū iáu-kú éng sin mah ?第2款ê疼。神聖ê疼。就是tùi上一款ê信念來出發,向 tī上一個目的希望來進。Hit款ê疼真súi。同信,同向望ê疼,那老同行天路較近祖家,就那gâu相安慰、相幫贊。雖罔tī世間ê肉體的美,抑是快樂,物質的ê享福已經無,抑是自頭就無。總是in to m̄是為著án-ni來結ê疼。In ê疼是tī同信、同向望,是十字架中心ê疼。所以那老,祖家那近,天堂看那現,hit 個疼ê密度會那加添chiah著。Hit時老丈夫看老婦人人捏捏皺皺ê面kiám m̄是那súi,那可愛,那準神最高ê藝術品,面皺皺那顯出hit ê面ê曲線kap光暗ê影,hit ê雕刻那綿密ê款,kiám m̄是那súi嗎?那相知心性,那準琴瑟ê弦線那會和,音韻那和諧。那奏那好聽。Koh有子兒新婦,孫仔thang做伴奏。往過是獨奏,後來兩人合奏,今一家變做樂團,大演奏。早暗吟詩讚美主,兩個老夫婦準做下調(bass),子準做中調(tenor),新婦是副調(alto),孫仔做上調(soprano),全家和諧來o-ló主,感謝主,kiám m̄是是舊iáu-kú永新嗎?
  Nā sè-sio̍k-tek ê thiàⁿ--neh, chiū ū tông-chhông īⁿ-bōng (同床異夢) chi̍t lâng bîn-bāng thiàⁿ chi̍t ê, á-sī chi̍t ê bîn-bāng khì chi̍t ūi, bē thang kiâⁿ siāng lō͘ ê kan-khó͘, pòaⁿ-lō͘ hun phòa-kiàⁿ ê oan-ke, ka-têng seⁿ-chhut tē-ge̍k ê pi- chhám-ke̍k. Nā tī Chú chò tiong-sim ê thiàⁿ--leh, ka-têng sī hó káng-oan sī lí-sióng ê chhù-the̍h (sweethome), ka-têng sī lo̍k-hn̂g (paradise). Ah ! hit ê cheng-chha kiám bô tōa mah ?若世俗的ê疼--neh,就有同床異夢(同床異夢)一人眠夢疼一個,抑是一個眠夢去一位,bē thang行上路ê艱苦,半路分破鏡ê冤家,家庭生出地獄ê悲慘劇。若tī主做中心ê疼--leh,家庭是好港灣是理想 ê厝宅(sweethome),家庭是樂園(paradise)。Ah!Hit 個精差kiám無大嗎?
  Chóng kóng chi̍t kù, ta̍k lâng tio̍h kiám-tiám lán ê ka-têng ū thiàⁿ chò tiong-sim á bô ? Nā ū, chiū ē bí-móa îⁿ-îⁿ ê seng-o̍ah. Nā bô, ún-tàng ē oai- lâi oai-khì, hit ê ka-têng ún-tàng bē bí- móa, bē toan-îⁿ. Só͘-í góa chin ǹg-bāng lín hu-hū, kòe-khì to bô kóng, chhú-khì tek-khak tio̍h ēng tī Chú ê thiàⁿ lâi saⁿ- thiàⁿ, khí-chō éng-óan thiàⁿ ê tiān-tn̂g, chò teng-tâi lâi êng-kng Chú, kap chò chi̍t ê sio̍k-tek siā-hōe ê bô͘-iūⁿ.總講一句,逐人著檢點咱ê家庭有疼做中心抑無?若有,就會美滿圓圓ê生活。若無,穩當會歪來歪去,hit 個家庭穩當bē美滿,bē端圓。所以我真向望lín夫婦,過去都無講,此去的確著用tī主ê疼來相疼,起造永遠疼ê殿堂,做燈台來榮光主,kap做一個sio̍k-tek 社會ê模樣。
  Put-ti put-kak Bo̍k-su ê ōe sòa pìⁿ- chò chhin-chhiūⁿ chi̍t phiⁿ soat-kàu. Iā Teng-hû hiaⁿ hu-hū thiaⁿ liáu tōa kám- kek, in-ūi Bo̍k-su só͘ kóng kù-kù lóng phah-tio̍h in ê sim-mn̂g. Bē khah-su chiong in ê kòe-khì kap hiān-chāi lóng bô tâu phôe-hu, chhiah lō͘-lō͘ thiah hō͘ in khòaⁿ saⁿ-tâng.不知不覺牧師ê話續變做親像一篇說教。也Teng-hû兄夫婦聽了大感激,因為牧師所講句句攏扑著in ê心門。Bē khah-su 將in ê過去kap現在攏無tâu皮膚,赤露露拆hō͘ in看相同。
  Chi̍t-sî kheh-thiaⁿ sòa pìⁿ-chò chhin- chhiūⁿ pài-tn̂g-thiaⁿ ê giâm-siok. Tāi-ke lóng chēng-chēng.一時客廳續變做親像拜堂廳ê嚴肅。大家攏靜靜。
  Hut-jiân Bo̍k-su-niû khiā khí-lâi koh thîn-tê. Nā-sī Teng-hû hiaⁿ in hu-hū chin kám-kek, put-iok jî-tông, nn̄g lâng sòa pîⁿ-pîⁿ khiā khí--lâi, ēng kiong-kèng ê thài-tō͘ tùi Bo̍k-su kiâⁿ-lé kóng,忽然牧師娘企起來koh斟茶。若是Teng-hû兄in夫婦真感激,不約而同,兩人續平平企起--來,用恭敬ê態度tùi牧師行禮講,
  “Chin léng-kàu. chin léng-kàu” “Khí-kám, khí-kám. Ǹg-bāng Chú it-hoat chiok-hok lín ê ka-têng. Bô phah-sǹg tī tâm-lūn tiong sòa kóng chiah chin- kiâm ê būn-tê, sòa khah sit-lo̍h tâm- chhiàu ê chhù-bī.”「真領教。真領教」「豈敢,豈敢。向望主一發祝福lín ê家庭。無扑算tī談論中續講chiah真鹹ê問題,續較失落談笑ê趣味。」
  “Bē, bē. Án-ni chin hó, Bô phah- sǹg góa tùi kang-tiûⁿ tò--lâi, tùi chia kòe sòa tit-tio̍h chiah hó ê kà-sī.”「Bē,bē。Án-ni真好,無扑算我tùi工場倒--來,tùi chia過續得著chiah好ê教示。」
  Teng-hû só iā chān-chhùi kóng, “Ū-iáⁿ nē, Bo̍k-su, góa kin-á-ji̍t bô phah- sǹg góa ê chú-lâng iā ē lâi, nn̄g lâng thang chò-hóe siū chiah hó ê kà-sī. Taⁿ ǹg-bāng lín siông thè góan kî-tó, hō͘ góan chhú-khì ê ka-têng kó-jiân ē chiâⁿ- chò ēng Chú ê thiàⁿ chò tiong-sim ê ka- têng.”Teng-hû嫂也贊嘴講,「有影nē,牧師,我今仔日無扑算我ê主人也會來,兩人thang做伙受chiah好ê教示。今向望lín常替阮祈禱,hō͘阮此去ê家庭果然會成做用主ê疼做中心ê家庭。」
  Teng-hû hiaⁿ chiap-sòa kóng, “Taⁿ lán kiáu-jiáu Bo̍k-su chiah kú, taⁿ tio̍h tò-lâi-khì lah.”Teng-hû兄接續講,「今咱攪擾牧師chiah久,今著倒來去lah。」
  “Ū-iáⁿ, Bo̍k-su, chin kiáu-jiáu lí ê sî- kan. Taⁿ góan tio̍h tò-lâi-khì lah.” Kóng án-ni ê sî, nn̄g hu-hū kap Ài-gio̍k-á lóng khiā khí-lâi, lī ūi beh tò-khì.「有影,牧師,真攪擾你ê時間。今阮著倒來去lah。」講án-ni ê時,兩夫婦kap愛玉仔攏企起來,離位beh倒去。
  Lióng ke̍k-toan ê Kàu-io̍k兩極端ê教育
  Bo̍k-su, Bo̍k-su-niû lóng chin hó-lé koh lâu in chē, chóng-sī in lóng beh tò- khì lah. Bo̍k-su kap Bo̍k-su-niû lóng teng-lêng sàng in kàu mn̂g-kháu, tāi-ke sū-lé pun-khui.牧師、牧師娘攏真好禮koh留in坐,總是in攏beh倒去lah。牧師kap牧師娘攏叮嚀送in到門口,大家事禮分開。
  Bo̍k-su seng ji̍p-khì, Teng-hû só in hu-hū chhiò-gī-gī, khan Ài-gio̍k-á chòe tiong-ng, saⁿ ê saⁿ-khan tùi hōng-hông- chhiū pèng-bo̍k (並木) bō͘-sēng ê ke-lō͘ khì. Bo̍k-su-niû khiā tī mn̂g-kháu kā in khòaⁿ. Tī khui âng-hoe, le̍k-ìm ê ke- lō͘, saⁿ ê ang-bó͘, bó-kiáⁿ, saⁿ khan-chhiú teh kiâⁿ, chhun-thiⁿ ê iông-kong (陽光) chiò tī in ê téng-bīn, hu-hū ê pō͘-tiau chê-chê, Ài-gio̍k-á chhin-chhiūⁿ sè-sè ê ô͘-tia̍p thiàu-bú tī tiong-ng, teh kiâⁿ ê khóan-sit (後姿) si̍t-chāi chin súi ah ! Put-kak thè Teng-hû só in hu-hū chiok- hok, sim-lāi sòa kám-siā Chú kóng,牧師先入去,Teng-hû嫂in夫婦笑gī-gī,牽愛玉仔做中央,3個相牽tùi鳳凰樹並木(並木)茂盛ê街路去。牧師娘企tī門口kā in看。Tī開紅花,綠蔭ê街路,3個翁某、母子,相牽手teh行,春天ê陽光(陽光)照tī in ê頂面,夫婦ê步調齊齊,愛玉仔親像細細ê蝴蝶跳舞tī中央,teh行ê款式(後姿)實在真súi ah!不覺替Teng-hû嫂in夫婦祝福,心內續感謝主講,
  Ah ! Chú ah, gōan lí ê thiàⁿ siông- siông tī in tiong-kan, hō͘ in chò éng-óan khè-ha̍p bí-móa ê ka-têng à-bēng. Tùi Chú chín-kiù Teng-hû só liáu-āu, chiàu khòaⁿ i ê ka-têng ū it tōa piàn. Chóng-sī iáu ū chin-chē lân-tê bōe kái- koat. Kî-tiong jî-tông ê ka-têng kàu- io̍k, iā sī chò in ê ka-têng chi̍t hāng ê lân-tê (難題).Ah!主ah,願你ê疼常常tī in中間,hō͘ in做永遠契合美滿ê家庭阿門。Tùi主拯救Teng-hû嫂了後,照看伊ê家庭有一大變。總是iáu有真濟難題bōe解決。其中兒童ê家庭教育,也是做in ê家庭一項ê難題(難題)。
  Taⁿ ài chai hit ê chin-siòng, lán tio̍h lâi bat in ê ka-têng kàu khah chhim. Lūn Teng-hû só pún-sin ê āu-thâu, lāu-pē sī chiân Chheng ê siù-châi. Ū nn̄g ê hiaⁿ-ko. Tōa-hiaⁿ khì gōa-kok liû-ha̍k hiān-chāi tńg-lâi hōng-chit tī bó͘ iûⁿ-hâng. Tē 2 hiaⁿ pit-gia̍p i-ha̍k, hiān-chāi tī chhī-lāi khai-gia̍p. I pún-sin sī toaⁿ-seⁿ ê cha-bó͘-kiáⁿ, koh sī soah-bóe-kiáⁿ. Só͘-í chū sè tit pē-bú thiàⁿ, ná ō͘-hio̍h phâng chin-chu, kim--ê, gîn--ê, thiàⁿ-miā-miā. Tùi án-ni sò͘-sèng chin kiau. Ka-hong chin siú kū kòan, bê-sìn chin tāng, lāu siù-châi-niû koh khah sī án-ni.今ài知hit 個真相,咱著來bat in ê家庭到較深。論Teng-hû嫂本身ê後頭,老父是前清ê秀才。有兩個兄哥。大兄去外國留學現在轉來俸職tī某洋行。第2兄畢業醫學,現在tī市內開業。伊本身是單生ê查某子,koh是煞尾子。所以自細得父母疼,那芋葉捧珍珠,金--ê、銀--ê,疼命命。Tùi án-ni素性真驕。家風真守舊慣,迷信真重,老秀才娘koh較是án-ni。
  Kàu tōa-hàn tha̍k Ko-lú chut-gia̍p, chiū khì koh káng-si̍p chi̍t nî, chhut-lâi khì kà chhī-lāi ê kong-ha̍k-hāu kúi-nā nî. Chin gâu kéng, kàu 22 hòe chiah phòe Teng-hû hiaⁿ.到大漢讀高女卒業,就去koh講習一年,出來去教市內ê公學校幾若年。真gâu揀,到22歲chiah配Teng-hû兄。
  Teh kà ha̍k-hāu ê sî iā sī chin kiau, chin gâu phah gín-ná, ha̍k-seng gín-ná tāi-ke chin kiaⁿ i. Chóng-sī gâu, léng- lī, chin gâu kà. Gín-ná kap i tha̍k khiok ta̍k ê iáu tha̍k ū chheh. Khó sioh chi̍t- hāng, ūi-tio̍h i ê kòe-giâm, gín-ná tī i ê bīn-chêng lóng chhin-chhiūⁿ niáu-chhí kìⁿ-tio̍h niau ê khóan-sit. Khah bô táⁿ ê gín-ná nā hō͘ i kiò tio̍h miâ khí-lâi khiā, seng-khu khū-khū-chùn, bīn lóng sit-sek, ū-sî-á ē-hiáu ìn, sòa kiaⁿ kàu ìn bô-lō͘-lâi. I iā ka-tī chai i siuⁿ giâm, pông-pian ê hū-heng iā tiāⁿ teh phêng- lūn. Ha̍k-seng-á khah chok-gia̍t-ê kā i hō phian-miâ, hō-chò “chhiah sian-á”, in-ūi ta̍k ê bûn-kî-bêng i chhiah. M̄-kú i tek-khak m̄-sī bô chek-jīm. I sī chin kut-la̍t kà, i m̄-sī bô thiàⁿ ha̍k-seng, i iū chin gâu kò͘ ha̍k-seng. Só͘-í ha̍k-seng kap i tha̍k lóng tha̍k ū chheh. I gâu phah ha̍k-seng, chóng-sī i m̄-kam phah tōa-ē. Khó-pí lâi kóng, i nā kà ha̍k- seng chi̍t piàn, i chiū siūⁿ kóng án-ni chiū ē lah. Tē-jī piàn nā tha̍k bô, chiū tōa siaⁿ jiáng. Tē 3 piàn nā tha̍k bô, chiū phah lo̍h-khì, chhiú-nih nā bô chhôe-á, chiū liàm ba̍k-chiu-phôe, giú hīⁿ-á Só͘-í ha̍k-seng chin kiaⁿ, i sī siūⁿ kóng i ka-tī to hiah khòai bat, iā hiah léng-lī, hiah chheng-khì, án-chóaⁿ chiah ê gín- ná ē kà bē án-ni. Iā nā chôan-hāu khó- cha ê sî, nā piàⁿ su pa̍t cho͘, i chiū gêng- sim, ū sî gêng kàu khàu, bô chia̍h, keh- ji̍t tùi ha̍k-seng chiū o̍ah beh ok--sí. Só͘-í hiah ê gín-ná ta̍k ê ē piàⁿ, piàⁿ kàu bē piàⁿ Só͘-í hū-heng iū m̄-káⁿ khòng- gī i ê chhiah, siūⁿ kóng i to kut-la̍t kà koh ū thiàⁿ gín-ná. Chóng-sī ta̍k ê liām kóng i kòe giâm, iā ū lâng siá bô miâ ê phoe lâi khó͘-khǹg i khah m̄-thang hiah giâm. Chóng-sī i bô lūn kàu tó-ūi, i to chú-tiuⁿ gín-ná tio̍h ok hō͘ i lo̍h-thâu, ē kiaⁿ i, i chiah ē hó kà. Hāu-tiúⁿ iā bat tī Kàu-ôan-hōe phôe-phôe-á kóng- khí, kóng kīn-lâi ê kàu-siū-hoat í-keng tùi pán-poe kòe liáu, kàu tī thiàⁿ ê kám- kek sî-tāi lah. Hō͘ gín-ná kiaⁿ lâi hâng- ho̍k, m̄-ta̍t tio̍h hō͘ gín-ná chun-kèng lâi sūn-thàn sī khah hó, sī khah ha̍p hiān-tāi ê su-siúⁿ. Sian-siⁿ 10 hun lí-kái gín-ná ê sim-lí, ûn-ûn-á ēng khé-hoat ê hoat-tō͘ lâi ín-chhōa gín- ná chāi-lâi ê só͘ bat, lâi chiap sin-sin ê kà-sī, hō͘ nn̄g pêng hiông-ha̍p. Sī tùi chhián kàu chhim, tùi kīn kàu hn̄g, tùi kū kàu sin. Tio̍h chat gín-ná ê la̍t, kap i ê chhù-bī, iā chiàu-sî ēng ha̍p-gî ê hoat-tō͘ lâi ín-chhōa. M̄-sī bô tán-hāu gín-ná ê siau-hòa, iā bô kóan gín-ná ài á bô-ài, ū pī-pān sim piān á bô piān, ē lí-kái á-sī bē lí-kái, ti̍t-ti̍t kā i kòan lo̍h- khì. Ná chún khòaⁿ gín-ná chò kan-á, iā ēng lāu-táu kā i khǹg tī chhùi, iā chiong só͘ ài ê ti̍t-ti̍t kā i thîn lo̍h-khì chiū hó, che m̄-sī hō chò kàu-siū-hoat.Teh教學校ê時也是真驕,真gâu扑囡仔,學生囡仔大家真驚伊。總是gâu、伶俐,真gâu教。囡仔kap伊讀卻逐個 iáu讀有冊。可惜一項,為著伊ê過嚴,囡仔tī伊ê面前攏親像老鼠見著貓ê款式。較無膽ê囡仔若hō͘伊叫著名起來企,身軀khū-khū-chùn,面攏失色,有時仔會曉應,續驚到應無路來。伊也家己知伊siuⁿ嚴,旁邊ê父兄也定teh評論。學生仔較作gia̍t-ê kā伊號偏名,號做「赤仙仔」,因為逐ê聞其名伊赤。M̄-kú伊的確m̄是無責任。伊是真骨力教,伊m̄是無疼學生,伊又真gâu顧學生。所以學生kap伊讀攏讀有冊。伊gâu扑學生,總是伊m̄甘扑大下。可比來講,伊若教學生一遍,伊就想講án-ni就會lah。第2遍若讀無,就大聲嚷。第3遍若讀無,就扑落去,手nih若無chhôe仔,就liàm目珠皮,giú耳仔所以學生真驚,伊是想講伊家己都hiah快bat,也hiah伶俐,hiah清氣,án-chóaⁿ chiah ê囡仔會教bē án-ni。也若全校考查ê時,若拚輸別組,伊就gêng心,有時gêng到哭,無食,隔日tùi學生就活beh惡--死。所以hiah ê囡仔逐個會拚,拚到bē拚所以父兄又m̄敢抗議伊ê赤,想講伊都骨力教koh有疼囡仔。總是逐個念講伊過嚴,也有人寫無名ê批來苦勸伊較m̄-thang hiah嚴。總是伊無論到tó位,伊都主張囡仔著惡hō͘伊落頭,會驚伊,伊才會好教。校長也bat tī教員會phôe-phôe仔講起,講近來ê教授法已經tùi板杯過了,到tī疼ê感激時代lah。Hō͘囡仔驚來降服,m̄值著hō͘囡仔尊敬來順趁是較好,是較合現代ê思想。先生10分理解囡仔ê心理,勻勻仔用啟發ê法度來引chhōa囝仔在來ê所bat,來接新新ê教示,hō͘兩爿融合。是tùi淺到深,tùi近到遠,tùi舊到新。著chat囡仔ê力,kap伊ê趣味,也照時用合宜ê法度來引chhōa。M̄是無等候囡仔ê消化,也無管囡仔愛抑無愛,有備辦心便抑無便,會理解抑是bē理解,直直kā伊灌落去。那準看囡仔做矸仔,也用漏斗kā伊囥tī嘴,也將所ài ê直直kā伊thîn落去就好,che m̄是號做教授法。
  Koh gín-ná sī chin tiōng un-si̍p, chhin- chhiūⁿ gû hoan-chháu, chi̍t piàn koh chi̍t piàn, kàu hō͘ gín-ná cha̍p-hun kì- tit chi̍t hāng, i chū-jiân chiū ē him-bō͘ ài koh chai tē-jī hāng, iā tē-it hāng ê chai-bat ū cha̍p-hun, i chū-jiân tio̍h ē ū khah ē lí-kái tē-jī hāng ê le̍k-liōng. Koh chi̍t hāng, lâng m̄-thang khòaⁿ gín-ná chò chheh-siuⁿ. Sian-siⁿ siūⁿ kóng chiong góa ū tha̍k ê chheh, chò chi̍t-ē poaⁿ kòe-khì thia̍p tī gín-ná ê chheh-siuⁿ, chiū-sī siāng chīn-tiong, chiū-sī hō chò bô khǹg pō͘, i-poat chin thôan (衣缽真傳) lah, án-ni sī tōa chhò. Kàu-io̍k ê tiong-sim tek-khak m̄ sī tī-hia. Kàu-io̍k ê tiong-sim tek-khak m̄- sī tī “Chú-o̍at, chú-o̍at” (子曰,子曰) ê thôan-siū. Iā m̄-sī tī xx xx ê thôan- siū. Siāng iàu-kín sī jîn-keh ê chō-chiū, Sī beh chō-chiū hó ê chhī-bîn, kok-bîn, kap sè-kài-jîn. Chóng kóng sī beh chō chiū chhiong-iông iông-khì (從容陽氣) tōa khì-kū, chí khó-í kóng, thè khò í siú. Chìn khó-í chò tông tông chi̍t ê sè-kài-jîn, khiā tī kok-chè bô kiàn-siàu, ē ūi-tio̍h sè-kài lâi kòng-hiàn ê kong-jîn (公人). Thè--lâi ūi-tio̍h lán chi̍t kok, chi̍t bîn-cho̍k ē-tit-thang chò chí-tō-chiá ê lâng, che sī kong-bîn kàu-io̍k ê tōa bo̍k-tek.Koh囡仔是真重溫習,親像牛翻草,一遍koh一遍,到hō͘囡仔十分記得一項,伊自然就會欣慕ài koh知第2項,也第一項ê知bat有十分,伊自然著會有較會理解第2項ê力量。Koh一項,人m̄-thang看囡仔做冊箱。先生想講將我有讀ê冊,做一下搬過去疊tī囡仔ê冊箱,就是上盡忠,就是號做無囥步,衣缽真傳(衣缽真傳)lah,án-ni是大錯。教育ê中心的確m̄是tī-hia。教育ê中心的確m̄是tī「子曰,子曰」(子曰,子曰) ê傳授。也m̄是tī xx xx ê 傳授。上要緊是人格ê造就,是beh造就好ê市民、國民,kap世界人。總講是beh造就從容陽氣(從容陽氣)大器具,只可以講,退靠以守。進可以做堂堂一個世界人,企tī國際無見笑,會為著世界來貢獻ê公人(公人)。退--來為著咱一國、一民族會得thang做指導者ê人,che是公民教育ê大目的。
  Lâng m̄-nā tio̍h su-chóan (私轉), iā tio̍h kong-chóan (公轉), ì-sù chhin- chhiūⁿ tē-kiû m̄-nā ka-tī teh tńg lâi tēng kng, àm, koh tio̍h tàng lóng-chóng ê hêng-chheⁿ (行星), á-sī iû-chheⁿ (游星) lâi se̍h tī thài-iông ê chiu-ûi lâi tēng sù- sî. Lâng iā sī án-ni, só͘-í bo̍k-tek tio̍h khòaⁿ khah hn̄g. Nā kan-ta gia̍h pán- poe phì-phì-kiò, lia̍h gín-ná ok chi̍t ē kòe-lâi, ok chi̍t ē kòe-khì. Kà kúi tiâu 2+2=4 sǹg bô chhò, chiū-sī hō chò chīn-chit, he sī tōa chhò.人m̄ 若著私轉(私轉),也著公轉(公轉),意思親像地球m̄ 若家己teh轉來tēng光、暗,koh著tàng攏總ê行星(行星),抑是游星(游星)來se̍h tī太陽ê周圍來定四時。人也是án-ni,所以目的著看較遠。若kan-ta舉板杯phì-phì叫,掠囡仔惡一下過來,惡一下過去。教幾條2+2=4算無錯,就是號做盡職,he是大錯。
  Sī khòaⁿ tùi chò kok-bîn, kap sè-kài ê kong-jîn (世界的公人), chò kàu-ôan ū sím-mi̍h bô͘-iūⁿ thang hō͘ ha̍k-seng khòaⁿ, hō͘ ha̍k-seng o̍h á bô.是看tùi做國民,kap世界ê公人(世界的公人),做教員有甚物模樣thang hō͘學生看,hō͘學生學抑無。
  Teng-hû só chò cha-bó͘-gín-ná sî-tāi kà kong-ha̍k-hāu ê sî, i khah bē-hiáu siūⁿ tùi hia khì. Bû-kò͘ giâm chi̍t-jī- bīn. Ji̍p kàu-sek, chiū-sī thiaⁿ i teh mē gín-ná. Nā hiah ê khah gâu o̍at-liām, jī siá bô chhò--ê, chiū khah tit i thiàⁿ. Só͘-í i ê ha̍k-kip ê gín-ná, tì-tek (智的) hong-bīn khah hoat-ta̍t; nā-sī sim, cheng-sîn-tek ê hong-bīn bô thang khó-chhú. Che sī i pêng-seng teh kà ha̍k-seng ê khóan-sit.Teng-hû嫂做查某囡仔時代教公學校ê時,伊較bē曉想tùi hia去。無顧嚴一二面。入教室,就是聽伊teh罵囡仔。若hiah ê較gâu閱唸,字寫無錯--ê,就較得伊疼。所以伊ê學級ê囡仔,智的(智的)方面較發達;若是心,精神的ê方面無thang可取。Che是伊平生teh教學生ê款式。
  Taⁿ i ka-tī bô siⁿ, iā kā lâng pun chi̍t ê cha-bó͘-kiáⁿ. Chit ê gín-ná tī in chhù hō-chò Bóng-chhī-á, in-ūi in Seⁿ- bó tau, cha-bó͘--ê siuⁿ chē, só͘-í kā i hō-chò Bóng-chhī-á. Nā-sī Teng-hû só kā i pun--lâi, chiū kā i ōaⁿ miâ kiò Ài-gio̍k-á. Hián-bêng chin thiàⁿ--i, chóng-sī hit ê kàu-siū-hoat, kap i kà kong-ha̍k-hāu ê khóan bô koh-iūⁿ. Iáu khah giâm, siūⁿ kóng kong-ha̍k-hāu sī pa̍t-lâng ê gín-ná, taⁿ chit ê sî ka-tī ê ; koh ka-tī bē seⁿ, chīn bāng sī chit-ê. Só͘-í bān-sū tio̍h tú-tú chiàu i só͘ ōe ê hûn lâi kiâⁿ. I siūⁿ kóng nā ē kà chi̍t ê chhin-chhiūⁿ i, án-ni chiū chin bóan- chiok, i bô teh siūⁿ gín-ná iā ū chū-iû. Ū-sî tio̍h giâm, ū-sî tio̍h khoan, ū-sî Tio̍h ho̍at, ū-sî tio̍h siūⁿ, ū-sî tio̍h kā i mē, ū-sî tio̍h kap gín-ná sńg, chhiò, chò hó pêng-iú. I lóng bô teh siūⁿ, i sī kóng, “Góa sī lāu-bó, hō͘ lí gín-ná bat- khì.” I lia̍h gín-ná chò ôan-chôan m̄- bat, nā bô i kà in sī khang khang, kî-si̍t bô-iáⁿ. Gín-ná i tùi khôan-kéng, chū-jiân, tùi ka-tī ê giâu-gî, āu-lâi i ē ka-tī chhui-chhek, gián-kiù, i iā ē hoat-kiàn sin ê tì-sek. Teng-hû só m̄-bat hō͘ gín-ná khòaⁿ i teh chhiò ê bīn, i kóng án-ni sī sit-lo̍h ui-giâm, gín-ná ài m̄-kiaⁿ. I kiò Teng-hû hiaⁿ iā tio̍h án-ni, i m̄-chún Ài-gio̍k-á óa in a-pa ê seng-khu, sui-jiân sī pē-kiáⁿ, i chú-tiuⁿ lâm, lú tio̍h lēng- se̍k (另席) chun-siú lāu-pē lāu siù-châi ê kà-sī. Só͘-í i nā khòaⁿ Teng-hû hiaⁿ kóng hó-chhiò ê sū hō͘ gín-ná sim-sek, i chiū siū-khì, tiāⁿ mē i bô châi, put- sēng-sòan lāu-pē. I pún-sin tùi gín-ná nā ū sim-sek ê sū beh chhiò, tio̍h o̍at piⁿ-á, gín-ná bô khòaⁿ-kìⁿ ê ūi. Chhiò- liáu, bīn koh tiuⁿ hō͘ i ok-ok, chiah koh o̍at tò-tńg-lâi ǹg gín-ná. I chu-chu siūⁿ góa tio̍h cháiⁿ-iūⁿ hō͘ gín-ná bat góa ê ui-giâm, che sī i ê khó͘-sim. I tiāⁿ mē gín-ná kóng, “Lí m̄-kiaⁿ góa--hō͘, lín pē chiah phah kàu hō͘ lí kiò m̄-káⁿ, khòaⁿ lí beh kiaⁿ góa á m̄.” I lia̍h Ài-gio̍k-á nā ē kiaⁿ i, chiū-sī i kàu-io̍k chòe tōa ê bo̍k-tek.今伊家己無生,也kā人分一個查某囝。這個囡仔tī in厝號做罔市仔,因為in生母兜,查某--ê傷濟,所以kā伊號做罔市仔。若是Teng-hû嫂kā伊分--來,就kā伊換名叫愛玉仔。顯明真疼--伊,總是hit個教授法,kap伊教公學校ê款無各樣。Iáu較嚴,想講公學校是別人ê囡仔,今這個時家己ê;koh家己bē生,盡望是這個。所以萬事著tú-tú照伊所畫ê痕來行。伊想講若會教一個親像伊,án-ni就真滿足,伊無teh想囡仔也有自由。有時著嚴、有時著寬、有時著罰、有時著想、有時著kā伊罵、有時著kap囡仔爽、笑,做好朋友。伊攏無teh想,伊是講,「我是老母,hō͘你囡仔bat去。」伊掠囡仔做完全m̄-bat,若無伊教in是空空,其實無影。囡仔伊tùi環境,自然,tùi家己ê giâu疑,後來伊會家己推測、研究,伊也會發見新ê智識。Teng-hû嫂m̄-bat hō͘囡仔看伊teh笑ê面,伊講án-ni是失落威嚴,囡仔ài m̄驚。伊叫Teng-hû兄也著án-ni,伊m̄准愛玉仔倚in阿爸ê身軀,雖然是父子,伊主張男、女著另席(另席)遵守老父老秀才ê教示。所以伊若看Teng-hû兄講好笑ê事hō͘囡仔心適,伊就受氣,定罵伊無才,不sēng-sòan 老父。伊本身tùi囡仔若有心適ê事beh笑,著越邊仔,囡仔無看見ê位。笑了,面koh張hō͘伊惡惡,chiah koh越倒轉來向囡仔。伊孜孜 想我著怎樣hō͘囡仔bat我ê威嚴,che是伊ê苦心。伊定罵囡仔講,「你m̄驚我--hō͘,lín父chiah扑到hō͘你叫m̄敢,看你beh驚我抑m̄。」 伊掠愛玉仔若會驚伊,就是伊教育做大ê目的。
  Si̍t chāi chin hó-chhiò. Hō͘ sè-kài ê lâng lóng-chóng kiaⁿ i chiū ū sím-mi̍h lī-ek. Chîn Sí-hông, Ná-pho-lûn chi̍t-sî lâng lóng kiaⁿ i ū sím-mi̍h lī-ek ? Hō͘ gín-ná kiaⁿ-hiâⁿ m̄-ta̍t-tio̍h hō͘ gín-ná kèng, thiàⁿ, hō͘ gín-ná tùi chun-kèng, kap thiàⁿ lâi sūn-thàn m̄-chai gōa hó leh !實在真好笑。Hō͘世界ê人攏總驚伊就有甚物利益。秦始皇、拿破崙一時人攏驚伊有甚物利益?Hō͘囡仔驚惶m̄值著hō͘囡仔敬、疼,hō͘囡仔tùi尊敬,kap疼來順趁m̄知外好leh!
  Pē-bó nā kòe giâm, m̄-nā sit-lo̍h pē- kiáⁿ bó-kiáⁿ ê thiàⁿ-chêng, sī āu-lâi tī lióng pêng ē ū chhim-ian keh-tn̄g, ì-chì bē so͘-thong. Koh gín-ná ē hóan-ge̍k, iā pe̍h-chha̍t pah chhut. Tio̍h hō͘ kiáⁿ- jî kap lí ná pêng-iú, hó chham-siông, saⁿ chun-tiōng, lâi saⁿ pó͘-tah bô kàu ê ūi.父母若過嚴,m̄ 若失落父子母子ê疼情,是後來tī兩爿會有深淵隔斷,意志bē疏通。Koh囡仔會反逆,也白賊百出。著hō͘子兒kap你那朋友、好參詳、相尊重,來相補tah無到ê位。
  Teng-hû só bē bêng chit ê lí-khì, ūi chit ê sū hu-hū siông-siông ì-chì bē hô. Chóng-sī Teng-hû hiaⁿ tùi chit tiám chin ū thun-lún.Teng-hû嫂bē明這ê理氣,為這個事夫婦常常意志bē和。總是Teng-hû兄tùi這點真有吞忍。
  Taⁿ koh lâi kóng Teng-hû hiaⁿ ê pē- bó, Teng-hû hiaⁿ ê lāu-pē sī chi̍t ê tùi sàn-hiong, siang-chhiú the̍h nn̄g phìⁿ kiuⁿ lâi sêng-kong ê lâng. Hō chò Pūn-á, chi̍t-ē iù chíⁿ, nî-lāu ê sî ta̍k ê kiò i “Tōa Pūn peh”. Sin-thé bô kàu gōa ióng, é- sè, é-sè. Nā-sī Tōa-pūn-ḿ sī chi̍t ê ná thô lâng tún leh, pûi lok-lok. Bē su lāu ke-pô, ke lāi ê sū lóng sī i teh hû- khí siak-tó͘, ná chún lú chóng-lí chi̍t iūⁿ. Tī chhân-chng tek-ûi-á nā ū sím-mi̍h tāi-chì, cha-bó͘-lâng-phōaⁿ ta̍k ê to khì pài-hāu Tōa-pūn-ḿ.今koh來講Teng-hû兄ê父母,Teng-hû兄ê老父是一個tùi散hiong,雙手提兩片薑來成功ê人。號做笨仔,一下幼嫩,年老ê時逐個叫伊「大笨伯」。身體無到外勇,矮細、矮細。若是大笨姆是一個那桃人盾leh,肥lok-lok。Bē輸老雞婆,家內ê事攏是伊teh扶起siak-tó͘ ,那準女總理一樣。Tī 田庄竹圍仔若有甚物代誌,查某人伴逐個都去拜候大笨姆。
  Só͘-í chit ê Tōa-pūn-ḿ iā sī ka-tī lia̍h chò chin gâu, seⁿ 3 ê hāu-seⁿ, bô cha- bó͘-kiáⁿ. Tōa hāu-seⁿ sè-hàn chiū phah- sńg-khì, Teng-hû hiaⁿ sī pâi tē-jī--ê, chū-sè gâu tha̍k-chheh. Khì kàu Lōe-tē tha̍k Ko-téng Kang-gia̍p, chit-tia̍p teh chò bó͘ kang-tiûⁿ ê kàm-tok, koh chhōa Siù-châi ê cha-bó͘-kiáⁿ, sī lú sian- siⁿ. Só͘-í lāu Tōa-pūn-ḿ khí-thâu chin bóan-chiok, kìⁿ lâng kìⁿ tián. Iā tē 3 hāu-seⁿ ún-ku m̄-chiâⁿ lâng, 20 gōa hòe lah, iáu-bōe kā i chhōa. Só͘-í chīn ǹg chiū-sī Teng-hû hiaⁿ chit ki sún. Bô phah-sǹg Teng-hû só lâi koh bē seⁿ, chi̍t nî tán kòe chi̍t nî, Siù-châi-niû kap Tōa-pūn-ḿ ah khì Má-chó͘-biō kūi kàu chng-á beh lap lo̍h-khì. Tùi chù-seⁿ niû-niû kha̍p kàu thâu-hia̍h liù-phôe.所以這ê大笨姆也是家己掠做真gâu,生3個後生,無查某子。大後生細漢就扑損去,Teng-hû兄是排第2--ê,自細gâu讀冊。去到內地讀高等工業,這tiapt8 teh做某工場ê監督,koh chhōa秀才ê查某子,是女先生。所以老大笨姆起頭真滿足,見人見展。也第3後生ún-ku m̄成人,20外歲lah,iáu-bōe kā伊chhōa。所以盡向就是Teng-hû兄這支筍。無扑算Teng-hû嫂來koh bē生,一年等過一年,秀才娘kap大笨姆也去媽祖廟跪到磚仔beh lap落去。Tùi注生娘娘磕到頭額liù皮。
  Nn̄g nî tán bô, saⁿ nî tán bô, lāu Tōa- pūn-ḿ tiāⁿ kiò Teng-hû ā chhōa sè-î. M̄-kú Teng-hû hiaⁿ kúi hun kiaⁿ Teng- hû só ê lī-hāi, iā kiaⁿ in āu-thâu, só͘-í m̄-káⁿ. Tùi án-ni nn̄g ta-ke sim-pū chin bē hô. Só͘-í Teng-hû só in chiah poaⁿ chhut-lâi tiàm ke-á, beh khì kang-tiûⁿ iā khah kīn. Hán-hán-á lāu Tōa-pūn-ḿ nā lâi, Teng-hû só chin hán-tit kap i kóng-ōe, chin pháiⁿ bīn sio-kìⁿ. Chóng-sī Tōa-pūn-ḿ chin thiàⁿ chit ê cha-bó͘- sun-á, sui-jiân m̄ sī chhin-seⁿ sun, m̄-kú lāi-bīn bô pa̍t ê sè-hàn gín-ná, só͘-í lâi kàu ūi, chîⁿ, mi̍h chhut-chāi i ài. Só͘-í Ài-gio̍k-á nā a-má lâi, ba̍k-chiu chiū kim, iā ē thau tâu in a-má, kóng in a- bó chin giâm, ū-sî thau péng in a-bó phah ê o͘ chheⁿ hō͘ i khòaⁿ. A-má sim- koaⁿ-niû thiàⁿ tiuh-tiuh chiū tōa siaⁿ, sè-siaⁿ mē Teng-hû só. O̍ah ! Nn̄g ta- ke sin-pū oan-ke lô-chè. Só͘-í lāu Tōa- pūn-ḿ nā lâi tiàm chi̍t go̍eh ji̍t tī ke-á, Teng-hû hiaⁿ hia, Ài-gio̍k-á ê thiⁿ-nî kàu lah, i chiū m̄-kiaⁿ in a-bó, ū chîⁿ thang khai, ū mi̍h thang chia̍h, m̄- bián sàu thô͘-kha, a-má chhōa chhut- khì kòe ke, nā ài mi̍h chiū khiâu, chiūⁿ chîⁿ, chin hiⁿ, Teng-hû só khòaⁿ-tio̍h ba̍k-hóe chiū to̍h. Chit-pái a-má nā tò- khì, Ài-gio̍k-á chiū chai sí lah.兩年等無,3年等無,老大笨姆定叫Teng-hû也chhōa細姨。m̄-kú Teng-hû兄幾分驚Teng-hû嫂ê厲害,也驚in後頭,所以m̄敢。Tùi án-ni兩ta-ke新婦真bē和。所以Teng-hû嫂in chiah搬出來tiàm街仔,beh去工場也較近。罕罕仔老大笨姆若來,Teng-hû嫂真罕tit kap伊講話,真歹面相見。總是大笨姆真疼這個查某孫仔,雖然m̄是親生孫,m̄-kú內面無別ê細漢囡仔,所以來到位,錢、物出在伊ài。所以愛玉仔若阿媽來,目珠就金,也會偷tâu in阿媽,講in阿母真嚴,有時偷péng in阿母扑ê烏青hō͘伊看。阿媽心肝樑疼tiuh-tiuh就大聲、細聲罵Teng-hû嫂。O̍ah!兩大家新婦冤家lô-chè。所以老大笨姆若來tiàm一月日tī街仔,Teng-hû兄hia,愛玉仔ê天年到lah,伊就m̄驚in阿母,有錢thang開、有物thang食、m̄免掃塗腳,阿媽chhōa出去過街,若ài物就khiâu,chiūⁿ chîⁿ,真hiⁿ。Teng-hû嫂看著目火就著。這擺阿媽若倒去,愛玉仔就知死lah。
  Ah ! chhám-àh ! Chit ê lióng ke̍k- toan ê kàu-io̍k. Kai-chài tùi sìn Chú liáu-āu, Teng-hû só chin tōa piàn. Chóng-sī chit ê lāu ta-ke chiū m̄-sī án-ni.Ah!慘ah!這個兩極端ê教育。佳哉tùi信主了後,Teng-hû嫂真大變。總是這個老ta-ke就m̄是án-ni。
  (Tâi-ôan Kàu-hōe Kong-pò tē 653~656, 658, 661~665 hō, 1939 nî 8~11 ge̍h, 1940 nî 1, 4~8 ge̍h)(台灣教會公報第653~656、658、661~665號,1939年8~11月、1940年1、4~8月)
回目錄    回上一頁    日治時期,   1940年, 小說