回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 46 個段落, 182 個語句, 3429 個語詞, 4680 個音節
Ēng kha-chiah ǹg Siōng-tè_02 用kha-chiah向上帝_02
Lōa Jîn-seng 賴仁聲
  3. Tô-cháu3. 逃走
  Teng-hû-só thâi Teng-hû-hiaⁿ. Thiaⁿ-kìⁿ Teng-hû-hiaⁿ hoah kiù-lâng, sīm-chì khòaⁿ hoeh chim-chim lâu, thiⁿ koh beh kng lah. Iā kiaⁿ ka-tī ê la̍t tù Teng-hû hiaⁿ bē tiâu, só͘-í put-kóan i saⁿ-chhit jī-cha̍p-it, saⁿ-pah la̍k-cha̍p-kè cháu ûi tē-it. Liân-bâng chi̍t khùn piàⁿ kàu Chhoan-siōng Kong-ha̍k-hāu chêng chiah thêng-kha. Liân káⁿ o̍at-thâu to m̄-káⁿ, in-ūi kiaⁿ-liáu lâng tui-lâi. Chi̍t sî sim iā khì, iā kiaⁿ, khòaⁿ-kìⁿ hoeh ti̍t- ti̍t lâu chhut--lâi, tàu-tí hit-sî i sī kā Teng-hû hiaⁿ thâi gōa-tōa khang i mā m̄-chai. Teng-hû hiaⁿ lim-chiú lim kàu chùi-chùi, thiⁿ beh kng tng hó-khùn. Khùn thán-khi-sin, bīn ǹg tī piah hit pêng, bô-hāi-sì chiah ē khì hō i thâi- tio̍h. Nā-sī Teng-hû-só͘ i chū cha-hng beh àm, khòaⁿ Teng-hû-hiaⁿ tò-lâi, i chiū ū chhûn-pān leh. Só͘-í chiah ē ōaⁿ kàu hiah chéng chê, koh un sio-chiú hō͘ Teng-hû-hiaⁿ lim, Teng-hû-hiaⁿ iū m̄- chai sí-ji̍t beh kàu lah, ti̍t lim. Kai- chài hit ki thì-thâu-to bô kàu gōa lāi. Hit ki thì-thâu-to Teng-hû-só beh cháu ê sî hiat-ka̍t tī āu-bīn hoe-hn̂g ê liân- chiau-hoe chin ām ê só͘-chāi, kàu āu-lâi chiah chai-iáⁿ.Teng-hû嫂thâi Teng-hû兄。聽見Teng-hû兄喝救人,甚至看血chim-chim流,天koh beh光lah。亦驚家己ê力tù Teng-hû兄bē tiâu,所以不管伊三七二十一,三百六十計走為第一。連忙一khùn拼到川上公學校前才停腳。連敢越頭to m̄敢,因為驚了人追來。一時心也氣、也驚,看見血直直流出--來,到底hit時伊是kā Teng-hû兄thâi外大空伊mā m̄知。Teng-hû兄lim酒lim到醉醉,天beh光當好睏。睏thán-khi身,面向tī壁hit爿,無hāi-sì才會去hō伊thâi著。若是Teng-hû嫂伊自cha昏beh暗,看Teng-hû兄倒來,伊就有chhûn-pān leh。所以才會換到hiah整齊,koh溫燒酒hō͘ Teng-hû兄lim,Teng-hû兄又m̄知死日beh到lah、直lim。佳哉hit支剃頭刀無夠外利。Hit支剃頭刀Teng-hû嫂beh走ê時hiat-ka̍t tī後面花園ê蓮蕉花真ām ê所在,到後來才知影。
  Nā-sī hit chá-khí thiⁿ iáu chin àm, só͘-í i cháu kàu Chhoan-siōng Kong- ha̍k-hāu chêng, lóng bô sím-mi̍h tú-tio̍h lâng, chí-ū gū-tio̍h kúi ê chhân-chng- lâng, tùi hiuⁿ-ē taⁿ chhài beh lâi hù chhī-tiûⁿ ê chhài-hi-chhī hō͘ lâng koah ê nā-tiāⁿ. Sî iáu chin chá, tàⁿ koh tāng, thâu-khak chhih-chhih ti̍t-ti̍t kiâⁿ, pòaⁿ- káu-cháu, só͘-í bô teh kā i tì-ì chit ê cha-bó͘-lâng sī teh cháu cháiⁿ-iūⁿ. M̄-kú Teng-hû-só nā kiàn gū-tio̍h chi̍t ê lâng-iáⁿ, á-sī chi̍t chiah káu kap i saⁿ- tn̄g-thâu i to chin kiaⁿ. I to liâm-piⁿ liân-sióng siūⁿ kóng m̄-chai sī kéng-chhat tui kàu lah, á-sī hui-siông kéng-sòaⁿ teh ûi i, káu poh-káⁿ sī kéng-chhat-sū ê kéng-chhat choan-iōng-káu, só͘-í liân tú-tio̍h káu i to kiaⁿ. Nā-sī cháu lâi kàu Chhoan-siōng kong-ha̍k-hāu chêng, o̍at-thâu chai bô lâng teh tui i, chiah an-sim tī hia thêng-khùn.若是hit早起天iáu真暗,所以伊走到川上公學校前,攏無甚物tú著人,只有遇著幾ê田庄人,tùi鄉下擔菜beh來赴市場ê 菜hi市hō͘人koah ê nā-tiāⁿ。時iáu真早,擔koh重,頭殼chhih-chhih直直行,半káu走,所以無teh kā伊致意這個查某人是teh走怎樣。M̄-kú Teng-hû嫂若kiàn遇著一個人影、抑是一隻狗kap伊相tn̄g頭伊to真驚。伊to liâm-piⁿ 聯想想講m̄知是警察追到lah、抑是非常警線teh圍伊,狗poh-káⁿ是警察署ê警察專用狗,所以連tú著狗伊to驚。若是走來到川上公學校前,越頭知無人teh追伊,才安心tī hia停khùn。
  Bián kúi hun cheng beh khì Chheng- chúi hái-hōaⁿ-sòaⁿ ê ba-suh lâi, i chiū peh khì chē.免幾分鐘beh去清水海岸線ê巴士來,伊就peh去坐。
  Chhia-lāi chin chió lâng, i ê sim chin kiaⁿ, chi̍t sim hôan-ló kóng chhia-chiáng, ūn-chóan-chhiú m̄-chai chai i thâi-lâng á bô ? Iā chiah ê lâng-kheh m̄-chai ū thiaⁿ lâng kóng bó͘-só͘-chāi ū bó͘ thâi- sí ang--ê á bô ? Kî-si̍t sū beh thái ū hiah kín chai, m̄-kú i ê sim chin put-an. Koh chi̍t sim siūⁿ kóng chá-khí ê chū- tōng-chhia thái-ē chiah bān, thái m̄ sái khah kín, iā ta̍k pái nā thêng chhia teh hō͘ lâng-kheh chiūⁿ-lo̍h, i ê sim chin peh-pak, ba̍k-chiu chin chheⁿ-kiaⁿ ê khóan. I siāng hôan-ló kéng-chhat, á- sī hêng-sū khí-lâi chē chhia, só͘-í kiaⁿ kàu bīn sè-sè ê, chē tī siāng āu-bīn ê kak-á, chhia-lāi ê lâng khòaⁿ chit ê hū- jîn-lâng seⁿ chò to bē bái, táⁿ-pān hiah chheng-chhó, khòaⁿ m̄-sī pêng-siông ka- têng, á-sī hiuⁿ-ē ê chhân-chng-lâng, chē chhia thài-ē hiah chheⁿ-kiaⁿ ê khóan. Só͘-í ta̍k ê chin ài kā i khòaⁿ. Lâng ná khòaⁿ--i, i ná kiaⁿ, sòa chhin-chhiūⁿ gōng-sîn, gōng-sîn ê khóan, chóng-sī bô lâng mn̄g--i.車內真少人,伊ê心真驚,一心煩惱講車掌、運轉手m̄知知伊thâi人抑無?亦chiah ê人客m̄知有聽人講某所在有某thâi死翁--ê 抑無?其實事beh thái有hiah緊知,m̄-kú伊ê心真不安。Koh一心想講早起ê自動車thái會chiah慢、thái m̄駛較緊,亦逐擺若停車teh hō͘人客上落,伊ê心真peh-pak,目珠真青驚ê款。伊上煩惱警察、抑是刑事起來坐車,所以驚到面細細ê,坐tī上後面ê角仔,車內ê人看這個婦人人生做to bē bái,打扮hiah清楚,看m̄是平常家庭、抑是鄉下ê田庄人,坐車thài會hiah青驚ê款。所以逐ê真ài kā伊看。人若看--伊,伊那驚,續親像憨神、憨神ê款,總是無人問--伊。
  Kàu Chheng-chúi tāi-ke lo̍h chhia, i iáu teh chē. I ê toaⁿ sī thiah kàu Ko-bí hái-chúi-e̍k-tiûⁿ. I ê sim-té m̄-sī beh khì sé hái-chúi-e̍k, sī beh khì thiàu hái chū- chīn, in-ūi hit-sî sī 2 go̍eh bóe, chin kôaⁿ.到清水大家落車,伊iáu teh坐。伊ê單是拆到高美海水浴場。伊ê心底m̄是beh去洗海水浴,是beh去跳海自盡,因為hit時是二月尾,真寒。
  Nā-sī i gōng-sîn gōng-sîn, m̄-chai thang lo̍h chhia. Chhia-chiáng chiah kā i kóng, sím-mi̍h só, lí beh khì Ko-bí tio̍h ōaⁿ chhia, chhiáⁿ lí lo̍h chhia, tùi án-ni i chiah lo̍h chhia, nā-sī chi̍t-ki tiû hō͘-sòaⁿ bē kì-tit gia̍h, chū án-ni pàng tiàm chhia-lāi, chhia-chiáng kā i kiò, chiah gia̍h hêng i, put-kò hit-sî i sī gông-gông.若是伊憨神憨神,m̄知thang落車。車掌才kā伊講,甚物嫂,lí beh去高美著換車,請lí落車,tùi án-ni伊才落車,若是一支綢雨傘bē記tit gia̍h,自án-ni放tiàm車內,車掌kā伊叫,才gia̍h還伊,不過hit時伊是gông-gông。
  Lo̍h-chhia chū án-ni tī chhia-á-kha khiā, iā bô lâng mn̄g i sím-mi̍h, i iā bô kap lâng kóng-ōe. Hit-sî i ê sim lóng bâng, sio̍k-gú kóng, Sí-kúi teh tòe, Mô͘- sîn-á teh chhōa sio-siāng.落車自án-ni tī車仔腳企,亦無人問伊甚物,伊也無kap人講話。Hit時伊ê心攏茫,俗語講,死鬼teh tòe,魔神仔teh chhōa相像。
  Hut-jiân tùi hit pêng ū chi̍t ê chí- mōe lâi, khòaⁿ Teng-hû-só tī chhia-kha teh khiā, i bo̍k-tek sī beh tán Ko-bí ê chhia. Nā-sī hit ê chí-mōe lâi, khòaⁿ i ê bīn hui-siông ê iu-ut, koh gōng-sîn ê khóan, chiū chin chhin-chhiat kā i chioh mn̄g, chit ê tùi hit pêng lâi ê chí-mōe sī tī Chheng-chúi chi̍t ê bó͘ thè-jīm thôan- tō-su ê lēng chhian-kim. Sī jia̍t-sim khó-chhú ê chí-mōe, chheng-liân chí- mōe o̍ah-tāng hó ì, khòaⁿ Teng-hû-só ê bīn án-ni, chai i ê sim ū tōa kan-khó͘, sui-jiân m̄ saⁿ-bat, iáu-kú chin tông- chêng thiàⁿ-sim, chin in-khîn kā i chioh mn̄g.忽然tùi hit爿有一個姊妹來,看Teng-hû嫂tī車腳teh企,伊目的是beh等高美ê車。但是hit 個姊妹來,看伊ê面非常ê憂鬱,koh憨神ê款,就真親切kā伊借問,這個tùi hit爿來ê姊妹是tī清水一個某退任傳道師ê令千金。是熱心可取ê姊妹,青年姊妹活動好意,看Teng-hû嫂ê面án-ni,知伊ê心有大艱苦,雖然m̄相bat,iáu-kú真同情疼心,真殷勤kā伊借問。
  Teng-hû-só iā sī lâng, m̄-sī thih, chio̍h ê sim, koh sī siong-tong ū siū kàu-io̍k ê lâng, siū chit ūi thôan-tō-su ê lēng chhian-kim in-khîn chhin-chhiat ê chioh mn̄g, chi̍t sî ba̍k-sái kìm bē tiâu sòa sì- lâm-sûi. Thôan-tō-su ê lēng chhian-kim chin kî-kòai, sim-té àm-àm teh siūⁿ chit ê hū-jîn-lâng tek-khak m̄-sī pêng-siông, sim-té tek-khak ū hui-siông bē-tit-thang kóng-chhut ê kan-khó͘. Só͘-í chi̍t-sî siūⁿ-tio̍h Chú ê ōe kóng,Teng-hû嫂也是人,m̄是鐵、石ê心,koh是相當有受教育ê人,受這位傳道師ê令千金殷勤親切ê借問,一時目屎禁bē tiâu 續四淋垂。傳道師ê令千金真奇怪,心底暗暗teh想這個婦人人的確m̄是平常,心底的確有非常bē得thang講出ê艱苦。所以一時想著主ê話講,
  “Kìⁿ-nā kan-khó͘ pōe tāng-tàⁿ ê tio̍h chiū-kīn Góa.” (góa chí Iâ-so͘) Thôan- tō-su ê chhian-kim siūⁿ-tio̍h chit kù ê sî, sòa seⁿ-khí thôan tō-lí ê jia̍t-sêng, sòa siūⁿ kóng i ū ín-chhōa chit ê hū-jîn- lâng bat Chú ê pit-iàu, ǹg-bāng ē tùi Chú ê tō-lí lâi an-ùi chit ê hū-jîn-lâng ê sim. Koh siūⁿ kóng tio̍h thiàⁿ chì- bî-sè ê chi̍t-ê chiū-sī thiàⁿ Chú. Taⁿ chit ê chí-mōe góa nā thiàⁿ--i, ún-tàng sī thé-thiap Chú ê sim. Koh siūⁿ-tio̍h Sèng-si 238 siú tē 2 chat kóng,「見若艱苦背重擔ê 著就近我。」(我指耶穌)傳道師ê千金想著這句ê時,續生起傳道理ê熱誠,續想講伊有引chhōa這個婦人人bat主ê必要,向望會tùi主ê道理來安慰這個婦人人ê心。Koh想講著疼至微細ê一個就是疼主。今這個姊妹我若疼--伊,穩當是體貼主ê心。Koh想著聖詩238首第2節講,
  “Taⁿ kiû Thiⁿ-pē kám-hòa góa sim,
Thé-thiap chèng-lâng ê chêng;
Khòai-lo̍k ê lâng kap i khòai-lo̍k,
Iu-būn hō͘ i an-lêng;
Góa ài sim-su sî-khek thiâm-chēng,
An-ùi pa̍t lâng bô thêng.”
「今求天父感化我心,
體貼眾人ê情;
快樂ê人kap伊快樂,
憂悶hō͘伊安寧;
我ài心思時刻恬靜,
安慰別人無停。」
  Siūⁿ-tio̍h chiah ê ōe chiū koh-khah tì- ì ài an-ùi chit ê m̄ saⁿ-bat, iu-būn ê hū- jîn-lâng. Só͘-í chin tì-ì mn̄g i beh khì tó-ūi. Khí-thâu i lóng m̄ kóng, bē jím-tit thôan-tō-su ê chhian-kim hó-chhùi, chiah kóng i beh khì Ko-bí. Thôan-tō-su ê chhian-kim mn̄g i chiah kôaⁿ hái- chúi-e̍k-tiûⁿ iā bô khui, chiah chá khì hia beh cháiⁿ-iūⁿ. Teng-hû-só bē-hiáu ìn, sòa chhngh-chhngh-háu. Thôan-tō- su ê chhian-kim ná siūⁿ ná kî-kòai, chiū it-bī bián-kióng i khì in tau hioh-khùn. khí-thâu Teng-hû-só m̄, āu-lâi bē lún- tit i ko͘-chiâⁿ, chiū kap i khì. Chi̍t-bīn lâi kàu hia chún-chò bô siūⁿ-tio̍h tiōng- hu, iā siūⁿ-tio̍h i ê kiáⁿ kap chhù-nih āu-thâu lāu-bó ê bīn. Só͘-í beh sí, kúi hun ū sí m̄-tn̄g ê sim, koh kàu chia kha iā khah nńg lah. Só͘-í hō͘ thôan-tō-su ê chhian-kim ngē-ngē kā i thoa khì in chhù. In lēng-chun sī thè-jīm thôan- tō, só͘-í chhù bô tiàm tī pài-tn̂g, sī tī pa̍t-ūi, m̄-kú kheh-thiaⁿ ū tiàu Iâ-so͘ tèng si̍p-jī-kè ê siōng. Iā ū tiàu chi̍t- tiuⁿ hu-hū kap chi̍t ê sè-kiáⁿ thôan-ôan beh chia̍h-pn̄g, teh kám-siā ê ang-á-tô͘, só͘-í chi̍t-ē ji̍p-khì, Teng-hû-só chek-sî kám-kak sī ji̍p pài Siōng-tè ê lâng ê ka- têng.想著chiah ê話就koh較致意ài安慰這個 m̄相bat、憂悶ê婦人人。所以真致意問伊beh去tó位。起頭伊攏m̄講,bē忍tit 傳道師ê千金好嘴,才講伊beh去高美。傳道師ê千金問伊chiah寒海水浴場也無開,chiah早去hia beh怎樣。Teng-hû嫂bē曉應,續 chhngh-chhngh哮。傳道師ê千金那想那奇怪,就一味勉強伊去in兜hioh睏。起頭Teng-hû嫂m̄,後來bē lún得伊ko͘-chiâⁿ,就kap伊去。一面來到hia准做無想著丈夫,亦想著伊ê子kap厝裡後頭老母ê面。所以beh死,幾分有死m̄斷ê心,koh到chia腳也較軟lah。所以hō͘傳道師ê千金硬硬kā伊拖去in厝。In令尊是退任傳道,所以厝無tiàm tī拜堂,是tī別位,m̄-kú客廳有吊耶穌釘十字架ê像。也有吊一張夫婦kap一個細子團圓beh食飯、teh感謝ê 尪仔圖,所以一下入去,Teng-hû嫂即時感覺是入拜上帝ê人ê家庭。
  Taⁿ i chòe-chheh chiū-sī lo̍h-kàu--ê, bô phah-sǹg tng tī khó͘-chhám ê ji̍t tùi i siāng chhin-chhiat ê lâng koh sī lo̍h- kàu--ê. I m̄-ài kìⁿ lo̍h-kàu lâng ê bīn, bô phah-sǹg koh sòa lâi lo̍h-kàu lâng ê chhù. Só͘-í chi̍t-sî kám-kak chin kiàn- siàu, chin pháiⁿ-sè. In-ūi i ka-tī sim-lāi liâm-piⁿ siūⁿ-tio̍h chêng-ji̍t kā Bo̍k-su siak iâm-bí, koh Bo̍k-su toaⁿ-sin khì chhōe i, i m̄ chhap Bo̍k-su, lia̍h Bo̍k-su chún-chò káu ê bô lé, chiū sim chin kiàn-siàu, chē lóng bē tiâu, chin ài kín koh chhut-khì.今伊最chheh就是落教--ê,無扑算當tī苦慘ê日tùi伊上親切ê人koh是落教--ê。伊m̄-ài見落教人ê面,無扑算koh 續來落教人ê厝。所以一時感覺真見笑、真歹勢。因為伊家己心內liâm-piⁿ想著前日kā牧師siak鹽米,koh牧師單身去chhōe伊,伊m̄ chhap牧師,掠牧師准做狗ê無禮,就心真見笑,坐攏bē tiâu,真ài緊koh出去。
  Koh sim siāng kan-khó͘--ê, chiū-sī khòaⁿ hit pak nn̄g ang-bó͘ kap chi̍t ê sè-kiáⁿ thôan-ôan beh chia̍h-pn̄g teh kám-siā ê ang-á. Siūⁿ kóng pa̍t lâng ê ka-têng thài ē haih hô-pêng, nā-sī ka- tī ê ka-têng thài ē hiah lōan, chhin- chhiūⁿ o̍ah-tē-ge̍k ê kan-khó͘. Só͘-í thâu-khak chhih-chhih, lóng m̄-káⁿ gia̍h kôan khí-lâi.Koh心上艱苦--ê,就是看hit幅兩翁某kap一個細子團圓beh食飯teh感謝ê尪仔。想講別人ê家庭thài會haih和平,若是家己ê家庭thài會hiah亂,親像活地獄ê艱苦。所以頭殼chhih-chhih,攏m̄敢gia̍h懸起來。
  Thêng tiap-á-kú lāi-bīn phâng gû-leng kap the̍h tām-po̍h ê ke-nn̄g-ko chhut-lâi, chin in-khîn chhiáⁿ i ēng, chi̍t sî sim tōa siū kám-kek. Koh chi̍t-bīn láu-si̍t kóng iā sī iau, tùi án-ni bô sè-jī chiū ēng gû-leng, chóng-sī sim kan-khó͘ chiū chi̍t-bīn iā sī chia̍h bē lo̍h khì. Só͘-í ke-nn̄g-ko bô chia̍h chū án-ni khǹg leh.停tiap仔久內面捧牛乳kap提淡薄ê雞卵糕出來,真殷勤請伊用,一時心大受感激。Koh一面老實講也是枵,tùi án-ni無細膩就用牛乳,總是心艱苦就一面也是食bē落去。所以雞卵糕無食自án-ni囥leh。
  Tùi án-ni tāi-ke chin hó-ì saⁿ-kap tī kheh-thiaⁿ chē. Thôan-tō sian-siⁿ-niû sī chin chhut-miâ ê sán-pô, chin jîn-chiá chû-pi ê khóan-sit. Teng-hû-só khòaⁿ chit ê ka-têng ê khong-khì ôan-chôan siū kám-kek, àm-àm teh siūⁿ ka-tī ê ka- têng nā ē chhin-chhiūⁿ án-ni m̄ chin hó. Chóng-sī siūⁿ tò-tńg, che sī lo̍h-kàu--ê beh sí. Liâm-piⁿ chiū koh siūⁿ lâng teh keng-thé “lo̍h-kàu sí-liáu bô lâng khàu,” iā siūⁿ-tio̍h Lâm-iâu-kiong chi̍t ê gōan bōe siā, beh án-chóaⁿ kap i hūn-kàu. Iā siūⁿ-tio̍h chin m̄-gōan, beh khì Sêng- hông-biō, chhiáⁿ biō-chêng hit ê hiuⁿ- tiàm, kiam chò Sêng-hông-hú ê tāi-su- jîn, beh chhiáⁿ i chò chi̍t-tiâⁿ pín lâi kò in Teng-hû-hiaⁿ. Beh tùi Sêng-hông kò, kiò Sêng-hông lâi lia̍h in Teng-hû -á khì giâ-kê, i sí-ba̍k chiah gōan kheh. Sim cha̍p-ê gō͘-ê, lâng sui-jiân tiàm thôan-tō-su ê tau chē, nā-sī sim teh siūⁿ hiah ê sū. Só͘-í chhiú tiāⁿ lo̍ah sim-koaⁿ thó͘ tōa-khùi, ū-sî chiū siūⁿ-tio̍h thiⁿ beh kng thâi in tiōng-hu ê chêng-hêng, bīn chiū sit-sek chin kiaⁿ ê khóan, chóng- sī kiaⁿ lâng chai i ê sim.Tùi án-ni大家真好意相kap tī客廳坐。傳道先生娘是真出名ê產婆,真仁者慈悲ê款式。Teng-hû嫂看這個家庭ê空氣完全受感激,暗暗teh想家己ê家庭若會親像án-ni m̄真好。總是想倒轉,che是落教--ê beh死。Liâm-piⁿ就koh想人teh keng-thé「落教死了無人哭,」亦想著南瑤宮一個願bōe謝,beh án-chóaⁿ kap伊混教。也想著真m̄願,beh去城隍廟,請廟前hit ê hiuⁿ店,兼做城隍府ê代書人,beh請伊做一tiâⁿ稟來告in Teng-hû兄。Beh tùi城隍告,叫城隍來掠in Teng-hû仔去giâ 枷,伊死目才願kheh。心十個五個,人雖然tiàm傳道師ê兜坐,若是心teh想hiah ê事。所以手定lo̍ah心肝吐大氣,有時就想著天beh光thâi in丈夫ê情形,面就失色真驚ê款,總是驚人知伊ê心。
  Nā-sī thôan-tō sian-siⁿ-niû kap lēng chhian-kim lóng m̄-chai Teng-hû-só sim teh siūⁿ sím-mi̍h, chóng-sī it-bī kóng tō-lí, khó͘-khǹg i. Khòaⁿ i lóng bô siū an-ùi ê khóan, chiū siūⁿ tio̍h tha̍k Sèng- keng hō͘ i thiaⁿ, chiū hian Má-thài 11: 28 chat.若是傳道先生娘kap令千金攏m̄知Teng-hû嫂心teh想甚物,總是一味講道理、苦勸伊。看伊攏無受安慰ê款,就想著讀聖經hō͘伊聽,就掀馬太11:28節。
  “Lín kìⁿ-nā tio̍h-bôa taⁿ tāng-tàⁿ ê, tio̍h chiū-kīn góa, góa beh hō͘ lín an- hioh” (Góa beh siúⁿ-sù lín pêng-an).「Lín見若著磨擔重擔ê,著就近我,我beh hō͘ lín安歇」(我beh賞賜lín平安)。
  Teng-hû-só chi̍t-ē thiaⁿ-tio̍h chit kù hō͘ i pêng-an, beh thè i taⁿ tāng-tàⁿ, chi̍t-sî sim-koaⁿ hòang chi̍t--ē, chek-sî bīn tńg chhiò-iông, mn̄g kóng sím-mi̍h lâng ē kā i taⁿ tāng-tàⁿ ? Iā sè-kan kiám chin-chiàⁿ ū hit hō ē sù lâng pêng- an ê lâng ? Thôan-tō sian-siⁿ-niû kap lēng chhian-kim chiah chêng thâu it-lí it-gō͘ it-cha̍p, chiong Iâ-so͘ ê tō-lí koh kóng chi̍t piàn hō͘ i thiaⁿ. Kàu hit-sî Teng-hû-só chiah khui-siaⁿ háu, chiong i ê khó͘-chêng kóng hō͘ in thiaⁿ, iā kā in kóng chá-khí i sī beh khì Ko-bí thiàu-hái. Hāi thôan-tō sian-siⁿ-niû in bó-kiáⁿ thiaⁿ chi̍t-ē tio̍h tōa kiaⁿ. Tāi- ke chiah tī-hia kūi-lo̍h lâu ba̍k-sái lâi kám-siā Chú. Iā in-khîn chhiáⁿ Teng- hû-sú tio̍h sìn Iâ-so͘.Teng-hû嫂一下聽著這句hō͘伊平安,beh替伊擔重擔,一時心肝hòang一--下,即時面轉笑容,問講甚物人會kā伊擔重擔?也世間kiám真正有hit號會賜人平安ê人?傳道先生娘kap令千金才前頭一理一五一十,將耶穌ê道理koh講一遍hō͘伊聽。到hit時Teng-hû嫂才開聲哮,將伊ê苦情講hō͘ in聽,也kā in講早起伊是beh去高美跳海。害傳道先生娘in某子聽一下著大驚。大家才tī-hia跪落流目屎來感謝主。亦殷勤請Teng-hû嫂著信耶穌。
  4. Hí-lē4. 喜淚
  Saⁿ lâng tāi-ke kūi-lo̍h lâu ba̍k-sái kî-tó. Kî-tó soah sî í-keng òaⁿ, in chiū lâu i tī-hia keh ē-tàu. Hit ē-tàu sian-siⁿ-niû ēng chin hó-ì lâi chiap-thāi i, sian-siⁿ chhut-khì chhōe--lâng iā tò--lâi, sè-kiáⁿ kúi-nā ê khì tha̍k Kong-ha̍k-hāu iā tò-lâi. Tāi-ke chin ū lé-sò͘, chin ū tōa-sè, beh chia̍h-pn̄g lóng kî-tó kám- siā, chi̍t ê ka-têng óan-jiân lo̍k-hn̂g, óan- jiân thian-tông tī sè-kan si̍t-hiān-hòa. Hit-sî Teng-hû só móa-sim kám-kek, chhim-chhim him-siān, cháiⁿ-iūⁿ pài Siōng-tè ê ka-têng kap ka-tī ê ka-têng ē hiah tōa ê cheng-chha. Chi̍t-sî sim kìm bē-tiâu, chiah kóng chêng ji̍t i tùi Bo̍k-su ê bô lé hō͘ sian-siⁿ-niû in thiaⁿ. Kóng beh chai pài Siōng-tè sī hiah hó, i tek-khak beh khah-chá pài Siōng-tè.3人大家跪落流目屎祈禱。祈禱煞時已經晚,in就留伊tī-hia隔ē晝。Hit ē晝先生娘用真好意來接待伊,先生出去chhōe--人亦倒--來,細子幾若個去讀公學校亦倒來。大家真有禮數,真有大細,beh食飯攏祈禱感謝,一個家庭宛然樂園、宛然天堂tī世間實現化。Hit時Teng-hû嫂滿心感激,深深欣羨,怎樣拜上帝ê家庭kap家己ê家庭會hiah大ê 增差。一時心禁bē-tiâu,才講前日伊tùi牧師ê無禮hō͘先生娘in聽。講beh知拜上帝是hiah好,伊的確beh較早拜上帝。
  Sian-siⁿ-niû in chiah an-ùi--i, kā i kóng chêng-ji̍t tùi Bo̍k-su kap Ôan-ché ê sū bô iàu-kín, sī in-ūi m̄-bat, Bo̍k-su in ún-tàng bô khioh-hūn, ún-tàng hoaⁿ- hí sià-bián, iā kiò i chit pái tò-khì tek- khak tio̍h khì lé-pài.先生娘in才安慰--伊,kā伊講前日tùi牧師kap Ôan姐ê事無要緊,是因為m̄-bat,牧師in穩當無khioh恨,穩當歡喜赦免,亦叫伊這擺倒去的確著去禮拜。
  M̄-kú Teng-hû só chòe khòa-lū--ê, chiū-sī Lâm-iâu-kiong ê gōan iáu-bōe siā. Sian-siⁿ-niû chiah koh chêng-thâu it-lí soat-bêng hō͘ i thiaⁿ, sim kúi hun ū khah bêng-pe̍k ê khóan.M̄-kú Teng-hû嫂最掛慮--ê,就是南瑤宮ê願iáu-bōe謝。先生娘才koh 從頭一理說明hō͘伊聽,心幾分有較明白ê款。
  M̄-kú iáu chi̍t chân tōa-sū, chiū-sī chá-khí thiⁿ-kng-chá thâi tiōng-hu ê chōe beh án-chóaⁿ liáu-kiat. Iā m̄-chai taⁿ i ê tiōng-hu hō͘ i thâi chi̍t-ē, tàu-tí sī cháiⁿ-iūⁿ lah. Só͘-í sim chin tiu-tû.M̄-kú iáu一層大事,就是早起天光早thâi丈夫ê罪beh án-chóaⁿ了結。亦m̄知今伊ê丈夫hō͘伊thâi一下,到底是怎樣lah?所以心真tiu-tû。
  Chóng-sī chit-sî Teng-hû só ka-tī í- keng bô chū-sat ê ióng-khì lah. Iā tùi thôan-tō sian-siⁿ-niû kap sian-siⁿ ê lēng chhian-kim thiaⁿ hiah chē tō-lí, koh tāi- ke chòe-hóe kî-tó, só͘-í iā kúi-hun ka-tī chai ka-tī ê chhò, koh chai chū-sat sī m̄- tio̍h. Só͘-í beh chū-sat ê sim thang kóng í-keng bô khì lah.總是這時Teng-hû嫂家己已經無自殺ê勇氣lah。亦tùi傳道先生娘kap先生ê令千金聽hiah濟道理,koh大家做伙祈禱,所以亦幾分家己知家己ê錯,koh知自殺是m̄著。所以beh自殺ê心thang講已經無去lah。
  Taⁿ beh cháiⁿ-iūⁿ ? Lia̍h chún thâi-sí tiōng-hu liáu, ka-tī iā beh chū-sat, it-sìn tāi-ke sí, bián teh koh saⁿ-kìⁿ, saⁿ kau-tîⁿ. Nā-sī taⁿ ka-tī tú-tio̍h hó kùi-jîn iū sí bô khì. Bān-it nā tò-khì, tiōng-hu nā í-keng sí beh án-chóaⁿ ? Iā tiōng-hu nā bô sí beh án-chóaⁿ ? Sim tōa kan-khó͘ ? beh tò-khì m̄ thih, m̄ tò-khì m̄-thih. Beh tò-khì chhù-nih, taⁿ m̄ chai cháiⁿ-iūⁿ, Poh-kàⁿ kéng-chhat, hêng-sū lōng-lōng- kún lah, nā m̄ tò khì tiāⁿ tòa thôan-tō sian-siⁿ-niû tau iā sī bē ēng-tit. Siat-sú tiōng-hu nā í-keng sí, i tiàm chia iā sī bih bē-tiâu. Koh Sian-siⁿ-niû in iā chin pek-chhiat khó͘-khǹg i tio̍h tò-khì. Sū lâi kàu chia tek-khak tio̍h tam-su-iâⁿ, ka-tī káⁿ chòe tio̍h káⁿ tng. Siat-sú tiōng-hu nā í-keng sí, iā tio̍h khì chū- siú, iā chhut-chāi Siōng-tè ê chí-ì, chí-ū jīn-chōe tī Chú ê bīn-chêng, óan-jiân si̍p-jī-kè téng ê chha̍t. Sin-thé ho̍k- chōe siū hêng, nā-sī ǹg-bāng Chú khoan- sù lîn-bín kiù lí ê lêng-hûn, chóng-sī lí tio̍h chhim-chhim ê hóan-hóe jīn-chōe.今beh怎樣?掠準thâi死丈夫了,家己亦beh自殺,一sìn大家死,免teh koh相見、相交纏。若是今家己tú著好貴人又死無去。萬一若倒去,丈夫若已經死beh án-chóaⁿ?亦丈夫若無死beh án-chóaⁿ?心大艱苦,beh倒去m̄ thih、m̄倒去m̄-thih。Beh倒去厝裡,今m̄知怎樣?Poh-káⁿ警察、刑事lōng-lōng-kún lah,若m̄倒去定tòa傳道先生娘兜亦是bē用tit。設使丈夫若已經死,伊tiàm chia亦是bih bē-tiâu。Koh先生娘in亦真迫切苦勸伊著倒去。事來到chia的確著tam輸贏,家己敢做著敢當。設使丈夫若已經死,亦著去自首,亦出在上帝ê旨意,只有認罪tī主ê面前,宛然十字架頂ê賊。身體伏罪受刑,若是向望主寬恕憐憫救你ê靈魂,總是你著深深ê反悔認罪。
  Teng-hû só thiaⁿ kàu chia koh khui-siaⁿ háu, siūⁿ kóng kin-á-ji̍t i thài ē hō͘ Mô͘-kúi ji̍p-sim, chò kàu chiah-nih thang kiaⁿ ê sū. Sian-siⁿ-niû in bó, kiáⁿ khòaⁿ chit ê chêng-hêng iā sī chin kan-khó͘, chiū koh chi̍t pái tāi-ke saⁿ-chio kūi-lo̍h lâi ūi-tio̍h Teng-hû só jīn-chōe, Teng- hû só iā kūi-lo̍h ka-tī jīn kúi-kù chōe tī Siōng-tè ê bīn-chêng. I chí-ū siūⁿ i ún-tàng ē hō͘ chèng-hú lia̍h-khì, chi̍t-sî siūⁿ kóng kin-á-ji̍t i thâi ē chò kàu chiah kiàn-siàu, m̄-nā hiān-chāi tiōng-hu ê ka- têng ê thé-biān, kap āu-thâu ê pē-bó ê bīn-phôe, koh phah-sńg i tha̍k hiah chē chheh. Kin-á-ji̍t nā it-tàn khiā tī hoat- têng lâi siū kong-phòaⁿ, chèng-lâng teh khòaⁿ, lâi siū sat-hu ê sí-hêng phòaⁿ-koat, hit-sî i beh thái ū bīn thang kìⁿ lâng. Chi̍t-sî kiaⁿ kàu ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah, koh-khah háu. Háu kàu ba̍k-chiu ham-ham, phīⁿ-chúi kho̍k-kho̍k-tin.Teng-hû嫂聽到chia koh開聲哮,想講今仔日伊thài會hō͘魔鬼入心,做到chiah-nih thang驚ê事。先生娘in母、子看這ê情形亦是真艱苦,就koh一擺大家相招跪落來為著Teng-hû嫂認罪,Teng-hû嫂也跪落家己認幾句罪tī上帝ê面前。伊只有想伊穩當會hō͘政府掠去,一時想講今仔日伊thâi會做到chiah見笑,m̄但現在丈夫ê家庭ê體面,kap後頭ê父母ê面皮,koh扑損伊讀hiah濟冊。今仔日若一旦企tī法庭來受公判,眾人teh看,來受殺夫ê死刑判決,hit時伊beh thái有面thang見人。一時驚到ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah,koh較哮。哮到目珠ham-ham、鼻水kho̍k-kho̍k津。
  Nā-sī sian-siⁿ-niû in khòaⁿ i án-ni, sòa siūⁿ bô sím-mi̍h ōe thang an-ùi i, iā sī kap i thīn-thâu háu, koh chi̍t pái chhim- chhim kám-kak chōe ê lī-hāi. Sian-siⁿ- niû koh thè i kî-tó, chai chí-ū kî-tó kiû Chú sèng chhiú gia̍h kôan, í-gōa bô lō͘.若是先生娘in看伊án-ni,續想無甚物話thang安慰伊,亦是kap伊thīn頭哮,koh一擺深深感覺罪ê厲害。先生娘koh替伊祈禱,知只有祈禱求主聖手gia̍h懸,以外無路。
  Āu-lâi an-ùi--i, kā i kóng, ǹg-bāng Teng-hû hiaⁿ bô kàu sí ê tē-pō͘, ǹg-bāng Chú in-tián lín, ē koh ū chi̍t pái thôan-ôan ê ki-hōe. An-ùi soah, ji̍t í-keng mńg-po͘, Teng-hû só chiū ka-tī koat-sim, bô-lūn cháiⁿ-iūⁿ bô tò-khì chi̍t chōa iā sī bē ēng-tit, chiū koat-ì beh tò-khì.後來安慰--伊,kā伊講,向望Teng-hû兄無到死ê地步,向望主恩典lín,會koh有一擺團圓ê機會。安慰煞,日已經mńg晡,Teng-hû嫂就家己決心,無論怎樣無倒去一chōa亦是bē用tit,就決意beh倒去。
  Sian-siⁿ-niû in bó-kiáⁿ chiū sàng i khì kàu thêng-chhia-tiûⁿ, iā chiong chi̍t pún Sèng-keng sàng--i, sòa chhiáⁿ i siông tha̍k Sèng-keng, kî-tó. Teng-hû só chiū chē chhia tò-khì.先生娘in母子就送伊去到停車場,亦將一本聖經送--伊,續請伊常讀聖經、祈禱。Teng-hû嫂就坐車倒去。
  Chiah kóng Teng-hû hiaⁿ hō͘ lâng siat-hoat khì i-īⁿ. Sui-jiân m̄-sī chin tāng siong, iáu-kú tio̍h chiâⁿ-cha̍p ji̍t ê tī-liâu chiah ē hó. Ūi sè-kan-thài (世間態) kiaⁿ-liáu pháiⁿ-khòaⁿ-siùⁿ, koh ka- tī ê tē-ūi, bīn-phôe ê koan-hē, koh bô tì- kàu sí ê siong, chiū bô khì pò kéng-chhat. Iā ji̍p-īⁿ khah bē hō͘ lâng lâi biān- hōe, kô͘-io̍h iā khah lī-piān, chū án-ni bih tiàm i-īⁿ tī-liâu, siá biān-hōe siā- cho̍at ê toaⁿ tah tī gōa-bīn. Ôan-ché khòaⁿ sè-bīn án-ni iā chin khó-lîn in, chêng-ji̍t hō͘ in siak iâm-bí ê sū lóng bô koh kì tī sim, chhù-piⁿ tāi kòe-khì lāi- bīn kā i khioh-khioh hó-sè, chóng-pho͘ ê hoeh kā i chhit-chhit leh, mn̂g chhōe chi̍t mn̂g só kā i só leh, iā chiong hit ê 7 hòe ê cha-bó͘ gín-ná kā i chhōa khì chhù-nih. Iā khì kā Teng-hû hiaⁿ kóng i ū thè i siat-hoat lāi-bīn, koh gín- ná chhōa khì tī i hia, Teng-hû hiaⁿ pêng- seng chai Óan-ché in chi̍t ke sī pài Siōng-tè. Iā ta̍k hāng chin gâu-chò, chin ū thiàⁿ-sim, chiū chin seh-siā.Chiah講Teng-hû兄hō͘人設法去醫院。雖然m̄是真重傷,iáu-kú 著成十日ê治療才會好。為世間態(世間態)驚了歹看siùⁿ,koh家己ê地位、面皮ê關係,koh無致到死ê傷,就無去報警察。亦入院較bē hō͘人來面會,糊藥也較利便,chū án-ni bih tiàm醫院治療,寫面會謝絕ê單貼tī外面。Ôan姐看世面án-ni亦真可憐in,前日hō͘ in siak鹽米ê事攏無koh記tī心,厝邊tāi過去內面kā伊khioh-khioh好勢,chóng-pho͘ ê血kā伊拭拭 leh,門chhōe一門鎖kā伊鎖leh,亦將hit個7歲ê查某囡仔kā伊chhōa去厝裡。亦去kā Teng-hû兄講伊有替伊設法內面,koh囡仔chhōa去tī伊hia,Teng-hû兄平生知Óan姐in一家是拜上帝。亦逐項真gâu做,真有疼心,就真說謝。
  Kóng Teng-hû só chē chiūⁿ hóe-chhia, sim chin hôan-ló, lóng m̄-káⁿ gia̍h-thâu khí-lâi khòaⁿ lâng, chí-ū sim-lāi àm-àm kî-tó. Kóng, Siōng-tè ah ! Iâ-so͘ Kiù- chú ah ! Lí nā-sī ū-iáⁿ, ū lêng, ū siàⁿ, Lí tio̍h kiù góa chi̍t tiâu káu miā. Góa tō-sī m̄-bat chiah ē chò kàu chit hō chōe. Lí nā sù góa pêng-an, Iâ-so͘ lí nā thè góa taⁿ chit ê tàⁿ, góa chiān-pī tek-khak gōan chò lí ê lô͘-châi, cha-bó͘-kán, gōan pò lí ê in, sì-kè lâi-khì kóng lí ê tō hō͘ lâng thiaⁿ. Sim-té chi̍t kù iā góa Iâ-so͘ lí tio̍h chò góa ê Chú, lí ê chhiú tio̍h gia̍h-kôan, jiâu góa chiān-pī chi̍t tiâu káu-miā. Nn̄g-kù iā góa Chú Iâ-so͘ lí tio̍h chò góa ê Chú, jiâu góa chiān-pī káu- miā. Chêng-ji̍t ê phúi-phúi Iâ-so͘ phúi- phúi, lóng bē kì-tit lah. Ba̍k-sái sip-sip lâu, chhiú-kin ná chhit, bián lōa-kú chiū kàu ūi lo̍h chhia, kiò chi̍t tiuⁿ jîn-le̍k- chhia chit khùn piàⁿ kàu in chhù.講Teng-hû嫂坐上火車,心真煩惱,攏m̄敢gia̍h頭起來看人,只有心內暗暗祈禱。講,上帝ah!耶穌救主ah!你若是有影、有靈、有聖,你著救我一條狗命。我就是m̄-bat才會做到這號罪。你若賜我平安,耶穌你若替我擔這個擔,我賤婢的確願做你的奴才、查某kán,願報你ê恩,四界來去講你ê道hō͘人聽。心底一句也我耶穌你著做我ê主,你ê手著gia̍h懸、饒我賤婢一條狗命。兩句也我主耶穌你著做我ê主,饒我賤婢狗命。前日ê phúi-phúi耶穌phúi-phúi,攏bē記tit lah。目屎sip-sip流,手巾ná 拭,免偌久就到位落車,叫一張人力車chit khùn piàⁿ到in厝。
  Kàu-ūi khòaⁿ-kìⁿ mn̂g só leh, sim-koaⁿ chhia̍k chi̍t--ē, siūⁿ kóng taⁿ hāi lah, tāi- khài sī chòng-sek liáu lah. Iā gín-ná tāi-khài sī siū chèng-hú pó-hō͘, chiong- lâi tī hoat-têng thang chò î-it ê chèng- jîn. In-ūi teh thâi hoah kiù-lâng ê sî, lāi-bīn chí-ū chit ê gín-ná tī-teh nā-tiāⁿ. Tú teh kiaⁿ ê sî, Ôan-ché tùi keh-piah khòaⁿ-kìⁿ chi̍t ê cha-bó͘-lâng chē jîn- le̍k-chhia, iā ji̍t í-keng beh àm, hóan-o͘ lah, chhia-phâng khàm-khàm leh, m̄-ài lâng khòaⁿ. Tàu-tí chit ê sī sím-mi̍h lâng, chi̍t-ē khòaⁿ tō-sī Teng-hû só. Ôan-ché kóaⁿ-kín kā i kiò ji̍p-khì, gín-ná iā lâi chhōe in lāu-bó, Ôan-ché chiah chiong chiah ê sū chêng-thâu it-lí kóng hō͘ i thiaⁿ.到位看見門鎖leh,心肝chhia̍k一--下,想講今害lah,大概是葬式了lah。亦囡仔大概是受政府保護,將來tī法庭thang做唯一ê證人。因為teh thâi喝救人ê時,內面只有這個囡仔tī-teh nā-tiāⁿ。Tú teh驚ê時,Ôan姐tùi隔壁看見一個查某人坐人力車,亦日已經beh暗、反烏lah,車蓬khàm-khàm leh、m̄-ài人看。到底這個是甚物人,一下看就是Teng-hû嫂。Ôan姐趕緊kā伊叫入去,囡仔也來chhōe in老母,Ôan姐才將chiah ê事前頭一理講hō͘伊聽。
  Kóng Teng-hû hiaⁿ ê siong bô lōa tāng, i-seng kóng óa chiâⁿ-cha̍p ji̍t chiū ē hó, hiān-chāi ji̍p-īⁿ tiong. Teng-hû- só sim-koaⁿ hòang chi̍t-ē, sim khui-khui khì. Put-ti put-kak kóng chi̍t kù, ah ! Kám-siā Siōng-tè, Kiù-chú Iâ-so͘ lí ū kiù góa chiān-pī.講Teng-hû兄ê傷無lōa重,醫生講倚成十日就會好,現在入院中。Teng-hû嫂心肝hòang一下,心開開去。不知不覺講一句,ah!感謝上帝,救主耶穌你有救我賤婢。
  Ôan-ché chin kî-kòai, chit ê pêng-sî tō-sī phúi-phúi Iâ-so͘ ê lâng, kin-á-ji̍t ná ē kóng Siōng-tè ōe, chin kî-kòai ! Ôan-ché kín mn̄g Teng-hû só, lí thái ē kóng kám-siā Siōng-tè ? Teng-hû só chiah chiong i kin-á-ji̍t beh khì Ko-bí thiàu hái, kàu Chheng-chúi só͘ tú-tio̍h ê sū. Iā chiah tháu i ê chhiú-kin, chiong Sèng-keng hō͘ Ôan-ché khòaⁿ. Ah ! Ôan-ché hoaⁿ-hí kàu lâu ba̍k sái, nn̄g- lâng chiah koh kūi-lo̍h kám-siā Chú. Teng-hû só iā chai Teng-hû hiaⁿ ūi kiaⁿ- liáu ka-tī ê tē-ūi tùi siā-hōe pháiⁿ khòaⁿ, koh bô kàu lōa tāng-siong, só͘-í bô khì pò kéng-chhat. Sū ì-gōa ê an-chēng bô tōng-iâu, só͘-í Teng-hû só koh chi̍t hoan ê chhim-chhim kám-siā Siōng-tè.Ôan姐真奇怪,這ê平時就是phúi-phúi耶穌ê人,今仔日ná會講上帝話,真奇怪!Ôan姐緊問Teng-hû嫂,你thái會講感謝上帝?Teng-hû嫂才將伊今仔日beh去高美跳海、到清水所tú著ê事。亦才tháu伊ê手巾,將聖經hō͘ Ôan姐看。Ah!Ôan姐歡喜到流目屎,兩人才koh跪落感謝主。Teng-hû嫂亦知Teng-hû兄為驚了家己ê地位tùi社會歹看、koh無到偌重傷,所以無去報警察。事意外ê安靜無動搖,所以Teng-hû嫂koh一番ê深深感謝上帝。
  Hit àm Ôan-ché lâu Teng-hû só tī i ê tau chia̍h-pn̄g, Teng-hû hiaⁿ tī pēⁿ-chhn̂g kúi hun iā sī siūⁿ-tio̍h ka-tī ê chhò, chiah ē lâi pek hū-jîn-lâng kiâⁿ kàu chit tiâu lō͘. Iā teh hôan-ló bān-it Teng-hû só nā khì chū-sat, i iā sī chin tōa ê chek- sêng. Koh kám-kek Ôan-ché chi̍t ke chò chhù-piⁿ, sī pài Siōng-tè lâng, chin chhin-chhiat. Só͘-í sim àm-àm iā teh siūⁿ kóng chhú-khì nā ē tit chi̍t ke pêng- hô, iā chin ài hō͘ hū-jîn-lâng khì sìn-kàu.Hit暗Ôan姐留Teng-hû嫂tī伊ê兜食飯,Teng-hû兄tī病床幾分也是想著家己ê錯,才會來逼婦人人行到這條路。亦teh煩惱萬一Teng-hû嫂若去自殺,伊也是真大ê責sêng。Koh感激Ôan姐一家做厝邊,是拜上帝人,真親切。所以心暗暗亦teh想講此去若會得一家平和,亦真ài hō͘婦人人去信教。
  Kóng kàu hit àm Ôan-ché chiū chio Teng-hû só khì i-īⁿ khòaⁿ Teng-hû hiaⁿ. Teng-hû só khí-thâu m̄-káⁿ khì. Nā-sī i ti̍t-ti̍t kā i khó͘-khǹg. Taⁿ lí to iā beh jīn Iâ-so͘ chò Chú lah, bān-sū tek-khak tio̍h lún-khì, ēng hó iâⁿ phái, lí sià-bián lâng, Chú iā chiah beh sià-bián lí. Khó͘- khǹg liáu Teng-hû só chiū kap Ôan-ché chò-hóe khì. Chóng-sī Ôan-ché m̄-káⁿ hō͘ Teng-hû-hiaⁿ chai in Teng-hû só ū beh kap i sìn Iâ-so͘, Teng-hû só iā m̄-káⁿ kóng, in-ūi kiaⁿ-liáu Teng-hû hiaⁿ siū- khì, put-kò khì chhōe--i, kap i hōe bīn. Tāi-ke iā bô ōe, i iā m̄ seng khui-chhùi, i iā m̄-gōan seng khui-chhùi, chí-ū Ôan- ché ná ke-pô-leh, chò-hó chò-khiap kóng kúi kù ōe chiū saⁿ-sî tò-khì, Teng-hû só iā tò-khì.講到hit暗Ôan姐就招Teng-hû嫂去醫院看Teng-hû兄。Teng-hû嫂起頭m̄敢去。若是伊直直kā伊苦勸。今你to亦beh認耶穌做主lah,萬事的確著忍氣、用好贏歹,你赦免人、主也才beh赦免你。苦勸了Teng-hû嫂就kap Ôan姐做夥去。總是Ôan姐m̄敢hō͘ Teng-hû兄知in Teng-hû嫂有beh kap伊信耶穌,Teng-hû嫂亦m̄敢講,因為驚了Teng-hû兄受氣,不過去chhōe--伊,kap伊會面。大家亦無話,伊也m̄先開嘴、伊也m̄願先開嘴,只有Ôan姐若雞婆leh,做好做khiap講幾句話就相辭倒去,Teng-hû嫂也倒去。
  Hit àm Teng-hû só tī Ôan-ché in tau keh-mê, tāi-ke chò-hóe chò ka-têng lé- pài, tha̍k Má-thài, Iâ-so͘ kóng, Lâng tio̍h thiàⁿ tùi-te̍k, koh lé-mē lín ê tio̍h thè in chiok-hok, òan-hīn lín ê tio̍h thè i kî-tó, Teng-hû só tōa siū kám-kek, keh bîn-á chá-khí ka-tī chiū khì chhōe Teng-hû-hiaⁿ.Hit暗Teng-hû嫂tī Ôan姐in兜過暝,大家作伙做家庭禮拜,讀馬太,耶穌講,人著疼對敵,koh lé罵lín ê著替in祝福,怨恨lín ê著替伊祈禱,Teng-hû嫂大受感激,隔明仔早起家己就去chhōe Teng-hû兄。
  Teng-hû hiaⁿ khòaⁿ i toaⁿ-sin lâi, chhia̍k chi̍t-ē, àn-sǹg cha-hng kap Ôan- ché lâi m̄-káⁿ, cha-khí ka-tī lâi, chit kioh chhiah cha-bó͘ tek-khak sī beh lâi kap i tōa nāu chi̍t-leh lah. Só͘-í i iā chiū táⁿ-pān hó-hó, bīn kek kàu phòng sai-sai, chhàu kiâ-kiâ. Bô phah-sǹg, óa- lâi koh khin-siaⁿ sè-soeh, koh ba̍k-sái kâm ba̍k-kîⁿ, chin ū lé-sò͘, thìm-thâu, chhim-chhim hōe i ê m̄-tio̍h, chin khó- ài, chin sûn-chêng ê khóan-sit, chēng- chēng khiā, chhiú the̍h chhiú-kin-ná ng tī bīn-nih, chhn̍gh-chhn̍gh-háu, khin- siaⁿ kóng, “Hu-kun chhiáⁿ lí sià-bián góa ê m̄-tio̍h, kiû lí chiàu-kū thiàⁿ góa.” Ah ! Kah m̄-sī khîm-siù ê Teng-hû hiaⁿ ná jím-tit thiaⁿ ka-tī ê chhe-chú ēng sûn-chêng khó-ài, hóan-hóe ê thài-tō͘ lâi kóng an-ùi ê ōe leh. Chi̍t-sî tòng bē tiâu, khòaⁿ pēⁿ-sek bô pa̍t lâng tī- hia, chí-ū in nn̄g hu-hū nā-tiāⁿ. Chū án-ni peh khí-lâi chē tī thih-bîn-chhn̂g-kiⁿ, chhun-chhiú khan Teng-hû só kóng,Teng-hû兄看伊單身來,chhia̍k一下,按算cha昏kap Ôan姐來m̄敢,早起家己來,這kioh chhiah查某的確是beh來kap伊大鬧一leh lah。所以伊亦就打扮好好、面kek到膨sai-sai、臭kiâ-kiâ。無扑算,倚來koh輕聲細說、koh目屎kâm目墘,真有禮數、thìm頭,深深hōe伊ê m̄著,真可愛、真純情ê款式,靜靜企,手提手巾仔ng tī面裡,chhn̍gh-chhn̍gh哮,輕聲講,「夫君請你赦免我ê m̄著,求你照舊疼我。」Ah!Kah m̄是禽獸ê Teng-hû兄ná忍得聽家己ê妻子用純情可愛、反悔ê態度來講安慰ê話leh。一時擋bē tiâu,看病室無別人tī-hia,只有in兩夫婦nā-tiāⁿ。自án-ni peh起來坐tī鐵眠床kiⁿ,伸手牽Teng-hû嫂講,
  “Góa, ài-kheng lí iā-tio̍h sià-bián góa.” Nn̄g ê tiàm hia tiap-á-kú lâu ba̍k-sái, bô chi̍t kù ōe thang kóng.「我,愛卿你亦著赦免我。」兩個 tiàm hia tiap仔久流目屎,無一句話thang講。
回目錄    回上一頁    日治時期,   1940年, 小說