回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 52 個段落, 208 個語句, 2976 個語詞, 4074 個音節
Ēng kha-chiah ǹg Siōng-tè_01 用kha-chiah向上帝_01
Lōa Jîn-seng 賴仁聲
  [Sū-giân: Góa m̄-sī siáu-soat-ka, só͘-í góa bô teh siūⁿ góa ē siá hó ê Chong-kàu siáu-soat thang lī-ek tāi-ke. Chóng-sī téng ji̍t chiap-tio̍h lán Lâm Tâi ê Phian-chip-pō͘ tiúⁿ bēng-lēng góa siá, chóng-sī i kā góa chí-tēng chong-kàu- tek, hok-im-tek, té-phiⁿ--ê. Só͘-í góa chiū ēng kî-tó lâi siá.〔序言:我m̄是小說家,所以我無teh想我會寫好ê宗教小說thang利益大家。總是頂日接著咱南台ê編輯部長命令我寫,總是伊kā我指定宗教的、福音的、短篇--ê。所以我就用祈禱來寫。
  Lūn siáu-soat ê kám-hòa sī chin tōa. Lí khòaⁿ Lu-so siá kàu-io̍k siáu-soat, jiá-khí Hoat-kok ê kek- bēng. Bí-kok ê bó͘ chí-mōe siá “Lô͘-châi To-má”, chiū ín-khí Bí-kok lâm-pak chiàn- cheng, pìⁿ-chòe pàng O͘-lô͘ ê ūn-tōng.論小說ê感化是真大。你看盧梭寫教育小說,惹起法國ê革命。美國ê某姊妹寫「奴才多馬」,就引起美國南北戰爭,變做放黑奴ê運動。
  Lán kok-ni̍h ê Hō-chhoan Hong- gān--sī só͘ tù ê chong-kàu siáu-soat, hit ê kám-hòa ê la̍t iā-sī chin chhim.咱國裡ê賀川豐彥--氏所著ê宗教小說,hit ê感化ê力亦是真深。
  Lūn pò-chóa chha-put-to m̄-bat kóng ū pò bô siáu-soat. Nā-sī lán ê Kong- pò tùi chá kàu-taⁿ m̄-bat khiat-chài siáu-soat. Góa khòaⁿ chit pái sī chhì- chò, iā-sī kin-nî Phian-chip-pō͘ tāi eng-tòan. Kì-tit chá-nî “Bân-lâm Sèng-hōe-pò” liân-chài “Gō͘-keⁿ-cheng” chin ū chhù-bī kap lī-ek. Bat hô hàn- bûn kap gōa gú ê hiaⁿ-ché ū chē-chē hó ê siau-sit, á-sī si̍t-ōe thang tha̍k. Nā sī tī lán Tâi-ôan chí-ū ē-hiáu tha̍k Lô- má-jī ê hiaⁿ-ché bô tú-hó ê chheh thang tha̍k, lâi pôe-iúⁿ in ê chêng-sū, kap tùi hit ê lâi bat chē-chē iú-ek ê sū. Si̍t-chāi chin ûi-hām. Chá góa bat siá “A-niâ ê ba̍k-sái”, iā-sī ūi chit ê ì-sù.論報紙差不多m̄-bat講有報無小說。若是咱ê公報tùi早到今m̄-bat khiat載小說。我看這擺是試做,亦是今年編輯部大英斷。記得早年「閩南聖會報」連載「五更鐘」真有趣味kap利益。Bat和漢文kap外語ê兄姊有濟濟好ê消息、抑是實話thang讀。若是tī咱台灣只有會曉讀羅馬字ê兄姊無tú好ê冊thang讀,來培養in ê情緒,kap tùi hit ê來bat濟濟有益ê事。實在真遺憾。早我bat寫「阿娘ê目屎」,亦是為這個意思。
  Taⁿ chit pái tī-chia ài ēng “Ēng kha- chiah ǹg Siōng-tè” chò tê-ba̍k, lâi siá chi̍t ê sū-si̍t siáu-soat. Sū, si̍t--ê. Kóng miâ khah pháiⁿ-sè, it-chhè ēng ké miâ, iā chiàu hit ê keng-kòe ê tāi- lio̍k, góa kā i hu-ián thòaⁿ-khui chò siáu-soat lâi piáu-hiān tī-chia, chò 5 pái lâi liân-chài.今這擺tī-chia ài用「用kha-chiah向上帝」做題目,來寫一個事實小說。事,實--ê。講名較歹勢,一切用假名,亦照hit 個經過ê大略,我kā伊敷衍攤開做小說來表現tī-chia,做5擺來連載。
  Chhiáⁿ hiaⁿ-ché ē kì-tit, góa m̄-sī siáu-soat-ka, góa sī Siōng-tè ê lô͘-po̍k. Só͘-í kiat-kio̍k góa só͘ siá ê siáu-soat, chiū-sī ēng siā-hōe sū-si̍t ê hêng-siòng lâi biô-siá; iû-gôan sī chi̍t-phiⁿ ê soat- kàu. Hō͘ khòaⁿ ê lâng thàu-kòe hit ê sū-si̍t, lâi tit-tio̍h chin-lí ê kà-sī. Só͘-í chit phiⁿ ê siáu-soat, thâu-bóe sī chong- kàu-tek, hok-im-tek; chhiáⁿ lín liōng- kái. Koh chit phiⁿ siáu-soat sī ēng “Teng-hû-só” chò tiong-sim lâi kóng.請兄姊會記得,我m̄是小說家,我是上帝ê奴僕。所以結局我所寫ê小說,就是用社會事實ê形象來描寫;猶原是一篇ê說教。Hō͘看ê人透過hit 個事實,來得到真理ê教示。所以這篇ê小說,頭尾是宗教的、福音的;請lín諒解。Koh這篇小說是用「Teng-hû嫂」做中心來講。
  Lūn siá siáu-soat tī pò-bīn, chit pái put-châi sī thâu-pái. Só͘-í nā ū bô tú- hó ê só͘-chāi, chhiáⁿ chit hong-bīn ê chu sian-pòe thek-chèng chiū-sī.]論寫小說tī報面,這擺不才是頭擺。所以若有無tú好ê所在,請這方面ê諸先輩斥正就是。〕
  1. Hóng-mn̄g1.訪問
  “Bo̍k-su pêng-an”. “Ôan-ché lâi chē”. Bo̍k-su tùi āu-bīn chhēng chi̍t- niá khùn-saⁿ, chhiú gia̍h khí-bín, bīn iáu tài ài-khùn-sîn, chiū tùi chàu-kha chhut-lâi. Chá-khí gōa-bīn lóng tà-bū, thiⁿ-khì chin léng. Bo̍k-su só͘ chhēng ê saⁿ chin kāu; chin kôaⁿ chhiú kiu-kiu. Chiū tùi Ôan-ché kóng, “Ôan-ché lí chá-khí thài chiah gâu chá.” ”Bô gâu chá nē ! Í-keng 8 tiám gōa lah”. “Hò͘ ! Góa chá-khí chin òaⁿ khí-lâi. Sī in-ūi góa cha-àm chin siān, khì pò͘-tō kiâⁿ chin hn̄g, hó ki-hōe sòa siuⁿ àm soah. Tò-lâi í-keng chin àm, só͘-í chá-khí chiah bān khí-lâi; sì-kè lóng tà-bū, góa lia̍h-chún iáu chá leh.”「牧師平安」。「Ôan姐來坐」。牧師tùi後面穿一領睏衫,手gia̍h齒bín,面iáu帶愛睏神,就tùi灶腳出來。早起外面攏罩霧,天氣真冷。牧師所穿ê衫真厚;真寒手勼勼。就tùi Ôan姐講,「Ôan姐你早起thài chiah gâu早?」「無gâu早nē!已經8點外lah。」「Hò͘!我早起真晚起來。是因為我cha暗真siān,去佈道行真遠,好機會續siuⁿ暗煞。倒來已經真暗,所以早起chiah慢起來;四界攏罩霧,我掠準iáu早leh。」
  “Hò͘ ! Sī án-ni o̍͘h ! Chin kiáu-jiáu, chin kiáu-jiáu.” “Bē, bē.” “Bo̍k-su, kî-si̍t góa sī ū chi̍t hāng iàu-kín ê sū ài pài-thok lí, iā chin bô sî-kan thang lâi chhōe lí, chiah sūn chit ê beh khì chhī- tiûⁿ bé chhài ê sî-kan oan tùi lí chia lâi.” “Sī án-ni o̍͘h, chhiáⁿ lí kóng, sī sím-mi̍h iàu-kín ê sū.” “M̄-sī góa ka-tī ê sū, sī góan keh-piah ê sū.” “Keh-piah sím-mi̍h lâng án-chóaⁿ ?”「Hò͘!是án-ni o̍͘h!真攪擾,真攪擾。」「Bē,bē。」「牧師,其實我是有一項要緊ê事ài拜託你,也真無時間thang來chhōe你,chiah順chi ê beh去市場買菜ê時間彎tùi你這來。」「是án-ni o̍͘h,請你講,是甚物要緊ê事?」「M̄是我家己ê事,是阮隔壁ê事。」「隔壁甚物人án-chóaⁿ?」
  “Tī chit chéⁿ-kha kóng khah pháiⁿ- sè, lâi khì lāi-bīn góa chiah kā lí kóng.” Tú teh kóng ê sî, Bo̍k-su-niû chhiú phâng chi̍t tè tāu-hū ji̍p-lâi chiū ia̍h kap Ôan-ché saⁿ-chioh-mn̄g chhéng-an. Tùi án-ni 3 ê chiū saⁿ chhōa ji̍p-khì kheh-thiaⁿ chē. Bo̍k-su-niû chiū kóng, “Ôan-ché, lí thâu-tú-á kóng, lín keh- piah sī sím-mi̍h lâng án-chóaⁿ ?”「Tī這井腳講較歹勢,來去內面我才kā你講。」Tú teh講ê時,牧師娘手捧一tè豆腐入來就亦kap Ôan姐相借問請安。Tùi án-ni 3個就相chhōa入去客廳坐。牧師娘就講,「Ôan姐,你頭tú-á講,lín隔壁是甚物人án-chóaⁿ?」
  “Góan keh-piah chi̍t ê chí-mōe kiò- chò Teng-hū-só, góa chin ài Bo̍k-su lí khì kóng tō-lí hō͘ i thiaⁿ.” “Án-ni no͘h, i sī án-chóaⁿ ?” “Chit ê Teng-hû-só in tiōng-hu sī tī .............só͘-chāi teh chò kàm-tok, chin ū tē-ūi ê lâng. Nā-sī ke-lāi chin bē hô, cha-àm nn̄g ê ang-bó͘ chiah saⁿ-phah, phah kàu tōa-khang sè- li̍h, kiàⁿ-tâi siak-siak phòa, tiû-saⁿ lì-lì phòa, gín-ná tōa-lâng khàu be-be.” “He sī cháiⁿ-iūⁿ?” Bo̍k-su kap Bo̍k-su-niû chi̍t ē thiaⁿ Ôan-ché kóng án-ni, chi̍t sim thè Teng-hû-só khó-lîn, chi̍t sim hò͘ⁿ-kî chin ài chai. Nn̄g ê ba̍k-chiu lia̍h Ôan-ché kim-kim siòng. Ôan-ché iā chin iàu-ì ê khóan-sit, chiū chiap-sòa koh kóng.「阮隔壁一個姊妹叫做Teng-hû嫂,我真ài牧師你去講道理hō͘伊聽。」「Án-ni no͘h,伊是án-chóaⁿ?」「這ê Teng-hû嫂in丈夫是tī .............所在teh做監督,真有地位ê人。若是家內真bē和,cha暗兩個尪某chiah相扑,扑到大空細li̍h,鏡台siak-siak破,綢衫lì-lì破,囡仔大人哭be-be。」「He是怎樣?」牧師kap牧師娘一下聽Ôan姐講án-ni,一心替Teng-hû嫂可憐,一心好奇真ài知。兩個目珠掠Ôan姐金金相。Ôan姐也真iàu意ê款式,就接續koh講。
  “Thiaⁿ-kìⁿ kóng, pêng-seng Teng-hû- hiaⁿ chin gâu khai-hōa, iā cha-hng kap pêng-iú chio khì Chùi-go̍at-lâu lim. Nā-sī Teng-hû-só chin gâu kā i tng, cha-hng kàu 11 tiám gōa bô tò-lâi, i chiū koh khì kā i chhōe, chhōe kúi-nā keng, chhōe bô, chhōe kàu Chùi-go̍at- lâu tú gū-tio̍h i ê tiōng-hu tī-hia. Chi̍t- sî chhò͘ hóe tōa to̍h, chiū tng-tiûⁿ tī chiú-lâu oan chi̍t-khùn. Tāi-ke khòaⁿ-liáu kio̍k-bīn chin bái, pêng-iú chiah khó͘-khǹg Teng-hû-hiaⁿ kap i tò-khì. Kàu chhù to hoan pòaⁿ-mê āu, tiám gōa lah. Tò-lâi kàu-tè kiù-kiù jióng, chi̍t-ê chhoh, chi̍t-ê lé, sio-mē chi̍t-khùn; góan chhù-piⁿ lóng hō͘ i chhá cheng-sîn. Bô phah-sǹg thêng chi̍t ē-á sòa pìn piàng kiò, kiàⁿ siak-siak phòa, phah kàu ai-ai kiò. Teng-hû-só ka-tī bô siⁿ, pun chi̍t ê cha-bó͘ gín-ná, kin-nî tú 7 hòe, iā khàu be-be. Chi̍t-sî ke-lāi lôan kún- kún. Kan-ta tī khàu be-be ê siaⁿ-tiong thiaⁿ chi̍t-kù, “kin-á-ji̍t lâi kàu chia góa gōan sí phòe lí lah” ê siaⁿ. Hit ê siaⁿ sī chin bô-la̍t, hū-jîn-lâng ê siaⁿ. Hit-sî góa chiah kiò góa ê tiōng-hu khí-lâi, kā i kóng, phah-sǹg lán tio̍h lâi khì kā i chiàm. Khí-thâu góan sī siūⁿ kóng ang-bó͘ tāi, chhùi kap chi̍h éng ē sio- gāi; chhn̂g-thâu phah, chhn̂g-bóe chiū hô lah. M̄-ài khí-lâi kā in chiàm, àn- sǹg lâng ê ke-lāi tāi, ū-sî tio̍h-la̍t koh m̄-hó khòaⁿ. Chóng-sī thiaⁿ in phah kàu án-ni pìn piàng kiò, koh khàu kàu be-be kiò, sim iā put-jím chiah khì kā in chiàm. Khì kàu ūi, góa ê tiōng-hu chiah tùi Teng-hu-hiaⁿ kā i lám cháu, góa chiah tùi Teng-hû-só kā i giú khui. Teng-hû-só thâu-hia̍h chi̍t khang, tāi- khài sī khì hō͘ Teng-hû-hiaⁿ ēng kiàⁿ sai-tio̍h. Teng-hû-hiaⁿ chhiú-kut chi̍t khang, khòaⁿ sī hō͘ Teng-hû-só kā--tio̍h. Nn̄g ê iáu chhiauh-chhiauh jióng; i iā kóng beh phòe--i, i iā kóng beh phòe--i. Góan kā i chiàm khui, hōan iáu sī kúi pái ji̍h óa-khì beh koh saⁿ phah. Chi̍t ê iū gâu chhoh, kiāu; chi̍t ê lī gâu lé, khu̍t. Ah ! Ka-têng, sim-lāi bô tō-lí ê kng, chin-chiàⁿ óan-jû o̍ah tē-ge̍k. Góa kap góan gín-ná in a-pa nn̄g-ê kap i tiàm hia tîⁿ kui-mê, kàu thiⁿ beh kng lah, chiah kóng, taⁿ thiⁿ-kng lah, bē khòaⁿ-tit, ē hō͘ lâng chhiò, chiah soah kó͘; góan chiah tò-khì. Bē su poaⁿ chi̍t pîⁿ bē hiān-sì ê tōa-hì; m̄-sī kóng m̄-bat oan nē, sī ū làng ji̍t bô làng lé-pài--ê, sī cha-mê te̍k-pia̍t tōa poaⁿ. Só͘-í góan chiah ū kòe-khì kā i chiàm.「聽見講,平生Teng-hû兄真gâu khai-hōa,也 cha昏kap朋友招去醉月樓lim。若是Teng-hû嫂真gâu kā伊tng,cha昏到11點外無倒來,伊就koh去kā伊chhōe,chhōe幾偌間、chhōe無,chhōe到醉月樓tú遇著伊ê丈夫tī-hia。一時醋火大著,就當場tī酒樓冤一khùn。大家看了局面真歹,朋友才苦勸Teng-hû兄kap伊倒去。到厝to hoan半暝後、點外lah。倒來到tè kiù-kiù嚷,一個chhoh、一個lé,相罵一khùn;阮厝邊攏hō͘伊吵精神。無扑算停一下抑續pìn piàng叫,鏡siak-siak破,扑到ai-ai叫。Teng-hû嫂家己無生,分一個查某囡仔,今年tú 7歲,也哭be-be。一時家內亂kún-kún。Kan-ta tī哭be-be ê聲中聽一句,「今仔日來到chia我願死配你lah」ê聲。Hit ê聲是真無力、婦人人ê聲。Hit時我才叫我ê丈夫起來,kā伊講,扑算咱著來去kā伊chiàm。起頭阮是想講翁某代,嘴kap舌éng會相礙;床頭扑,床尾就和lah。M̄-ài起來kā in chiàm,按算人ê家內代,有時著力koh m̄好看。總是聽in扑到án-ni pìn piàng叫,koh哭到be-be叫,心也不忍才去kā in chiàm。去到位,我ê丈夫才tùi Teng-hû兄kā伊攬走,我才tùi Teng-hû嫂kā伊giú開。Teng-hû嫂頭額一空,大概是去hō͘ Teng-hû兄用鏡sai著。Teng-hû兄手骨一空,看是hō͘ Teng-hû嫂咬--著。兩個iáu chhiauh-chhiauh嚷;伊也講beh配--伊,伊也講beh配--伊。阮kā伊chiàm開,hōan iáu是幾擺ji̍h倚去beh koh相扑。一個iū gâu chhoh、kiāu;一個lī gâu lé、khu̍t。Ah!家庭、心內無道理ê光,真正宛如活地獄。我kap阮囡仔in阿爸兩個kap伊tiàm hia纏歸暝,到天beh光lah,才講,今天光lah,bē看tit,會hō͘人笑,才煞kó͘;阮才倒去。Bē輸搬一棚bē hiān-sì ê大戲;m̄是講m̄-bat冤nē,是有làng日無làng禮拜--ê,是cha暝特別大poaⁿ。所以阮才有過去kā伊chiàm。
  Bo̍k-su lí siūⁿ án-chóaⁿ ? Lí khì kóng tō-lí hō͘ in thiaⁿ hó-bô ?” “Hó no͘h ! chhìn-chhái lâng lán mā ài kóng hō͘ in thiaⁿ.” Chóng-sī Bo̍k-su-niû chin hò͘ⁿ- kî, chiū koh tùi Ôan-ché kóng, “Ôan- ché, iáu chá-khí taⁿ án-chóaⁿ ?” “Chá- khí to bô thiaⁿ-kìⁿ teh koh jiáng, iā bô thiaⁿ-kìⁿ khí-lâi chú-pn̄g, iā gōa chá Teng-hû-hiaⁿ chiū chò i chhut-khì-lah.”牧師你想án-chóaⁿ?你去講道理hō͘ in聽好無?」「好no͘h!chhìn-chhái人咱mā ài講hō͘ in聽。」總-是牧師娘真好奇,就koh tùi Ôan姐講,「Ôan姐,iáu早起今án-chóaⁿ?」「早起to無聽見teh koh嚷,亦無聽見起來煮飯,也外早Teng-hû兄就做伊出去lah。」
  “Ah ! Bô tō-lí si̍t-chāi chin khó- sioh.” Bo̍k-su chiap Bo̍k-su-niû ê ōe- kóng “Ôan-ché, lí pêng-sî bat kóng tō- lí hō͘ in thiaⁿ á-bô ?” “Hán-tit nē, Teng-hû-hiaⁿ thàu-chá chhut-khì kàu àm-àm tò-lâi; koh ū-sî àm-sî tong-ti̍t, góan chin hán-tit tú-tio̍h i. Nā tú-tio̍h sī kap i saⁿ chioh mn̄g nā-tiāⁿ, koh chin oh chhin-kīn; m̄-chai sī chò kàm-tok ê tē-ūi á m̄-sī. Pêng-sî bīn hán-tit chhiò, nā bô seng mn̄g--i, i m̄-bat beh mn̄g lâng--ê, só͘-í góa hán-tit kap i kóng-ōe. Iā nā-sī Teng-hû-só tú-tn̄g ū-sî-á, góa bat kóng tām-po̍h hō͘ i thiaⁿ. He sī bô hiah khòai, sī hui-siông ê bê-sìn, chhú-chêng āu-piah to hē, to pài. Lán chia ê biō pài bô kàu, kū-nî chiah khì Pak-káng Tiâu-thian-kiong Má- chó͘-pô hia koah-hiuⁿ, kin-nî khì Sin- tek hē Sêng-hông. Thiaⁿ-kìⁿ kóng, Sin-tek Sêng-hông-biō hō͘ Bóan-chiu ê chêng gōa-kau tāi-sîn Siā Kài-se̍k lâi sū-pián, kóng gōa heng leh, chiū khì hē. Chiàu góa khòaⁿ hit ê lâng sī chin oh, khòaⁿ Bo̍k-su lí khì kóng hō͘ i thiaⁿ ū piàn á-bô.”「Ah!無道理實在真可惜。」牧師接牧師娘ê話講「Ôan姐,你平時bat講道理hō͘ in聽抑無?」「罕得nē,Teng-hû兄透早出去到暗暗倒來;koh有時暗時當值,阮真罕得tú著伊。若tú著是kap伊相借問nā-tiāⁿ,koh真oh親近;m̄知是做監督ê地位抑m̄是。平時面罕tit笑,若無先問--伊,伊m̄-bat beh問人--ê,所以我罕tit kap伊講話。也若是Teng-hû嫂tú-tn̄g有時仔,我Bat講淡薄hō͘伊聽。He是無hiah快,是非常ê迷信,厝前後壁to hē、to拜。咱chia ê廟拜無夠,舊年才去北港朝天宮媽祖婆hia掛香,今年去新竹hē城隍。聽見講,新竹城隍廟hō͘ 滿洲ê前外交大臣謝介石來賜匾,講外興leh,就去hē。照我看hit ê人是真oh,看牧師你去講hō͘伊聽有變抑無?」
  “Bo̍k-su mā-sī bô pān-hoat, tû-khì Siōng-tè ê sîn beh kiù--i í-gōa.”「牧師mā是無辦法,除去上帝ê神beh救--伊以外。」
  “Taⁿ sî-kan chin òaⁿ lah, Bo̍k-su lí chhiáⁿ, góa ài kín lâi khì chhī-tiûⁿ. Chóng-sī chhiáⁿ Bo̍k-su lí iàu-ì khì kóng tō-lí hō͘ i thiaⁿ hè.” “Hó, kiám-chhái ē-po͘ góa nā ū ki-hōe chiah kap Bo̍k- su-niû lâi khì chhōe Teng-hû-só chē, chóng-sī góa m̄-bat kap i siong-hōe.” “Bô iàu-kín, lí nā lâi-khì góa chiah kā lí siāu-kài.” “Hó, hó, án-ni ē-po͘ góan chiah lâi-khì.”「今時間真晚lah,牧師你請,我ài緊來去市場。總是請牧師你iàu意去講道理hō͘伊聽hè。」「好,kiám-chhái ē晡我若有機會才kap牧師娘來去chhōe Teng-hû嫂坐,總是我m̄-bat kap伊相會。」「無要緊,你若來去我才kā你紹介。」「好,好,án-ni e晡阮才來去。」
  “Bo̍k-su, Bo̍k-su-niû taⁿ lín chhiáⁿ.” “Chiah koh lâi chē, ē-po͘ góan chiah lâi khì chhōe-lí.” “Hó.” Tùi án-ni Ôan- ché kap Bo̍k-su in saⁿ-sî kín-kín khì chhī-tiûⁿ, kàu ē-po͘ Bo̍k-su kap Bo̍k- su-niû kó-jiân saⁿ-chhōa khì chhōe Ôan- ché kap i khì Teng-hû-só in tau.「牧師、牧師娘今lín請。」「Chiah koh來坐,e晡阮才來去chhōe你。」「好。」Tùi án-ni Ôan姐kap牧師in相辭緊緊去市場,到e晡牧師kap牧師娘果然相chhōa去chhōe Ôan姐kap伊去Teng-hû嫂in兜。
  “Teng-hû-só chhiáⁿ lí khui-mn̂g”, Teng-hû-só thiaⁿ-kìⁿ Ôan-ché ê siaⁿ chiū chhut-lâi, thâu-khak pau phêng- tòa, sió-khóa ū hoeh âng-âng tò͘ chhut- lâi tī gōa-bīn. Chhin-chhiūⁿ chin bô-ì pháiⁿ-sè ê khóan-sit, in-ūi tùi lāi-bīn thiaⁿ góan ê siaⁿ, koh tùi sam ê lî-pa- phāng ū khòaⁿ góan tī gōa-bīn teh khiā. Kàu khui sam lî-pa ê tōa-mn̂g ê sî, góan chiū kā i tìm-thâu; i lia̍h góan kim- kim siòng, in-ūi tāi-ke m̄-bat siong-hōe.「Teng-hû嫂請你開門。」Teng-hû嫂聽見Ôan姐ê聲就出來,頭殼包繃帶,小可有血紅紅tò͘出來tī外面。親像真無意歹勢ê款式,因為tùi內面聽阮ê聲,koh tùi杉ê籬笆縫有看阮tī外面teh企。到開杉籬笆ê大門ê時,阮就kā伊tìm頭;伊掠阮金金相,因為大家m̄-bat相會。
  Ôan-ché chiū kā i siāu-kài kóng, “Teng-hû-só, chit ê chiū-sī góan kàu- hōe ê bo̍k-su, chit ê chiū-sī bo̍k-su- niû.” Teng-hû-só ê bīn bô hoaⁿ-hí ê khóan, chi̍t tōa-kù chiū ìn kóng “chia̍h kàu sian-siⁿ tio̍h-m̄?” Mn̄g án-ni bô khòa thèng-hāu Ôan-ché kā i ìn, chū án-ni oat tùi lāi-bīn ji̍p-khì, iā liâm-piⁿ koh chhut-lâi, chhiú me chi̍t-la̍k pe̍h- pe̍h ê mi̍h, chhùi phùi-phùi kiò kóng, “soe, soe; phúi-phúi, Iâ-so͘ Siōng-tè phúi-phúi.” Chiong chhiú-ni̍h só͘ the̍h pe̍h-pe̍h ê mi̍h, ti̍t-ti̍t iā-lâi. Chit-sî Bo̍k-su in hu-hū kap Ôan-ché 3 ê sòa gāng-gāng.Ôan姐就kā伊紹介講,「Teng-hû嫂,這個就是阮教會ê牧師,這個就是牧師娘。」Teng-hû嫂ê面無歡喜ê款,一tōa久就應講「食教先生著m̄?」問án-ni無掛聽候Ôan姐kā伊ìn,自án-ni越tùi內面入去,也liâm-piⁿ koh出來,手me一la̍k白白ê物,嘴phùi-phùi叫講,「衰,衰;phúi-phúi,耶穌上帝phúi-phúi。」將手裡所提白白ê物,直直iā來。這時牧師in夫婦kap Ôan姐3個續憨憨。
  2. I̍t-to soat-hīn(一刀雪恨)2.一刀雪恨
  Khí-thâu Bo̍k-su, Bo̍k-su-niû khòaⁿ i ti̍t-ti̍t iā--lâi, lia̍h chún i teh iā sím-mi̍h leh. Nā-sī thiaⁿ i phùi-phùi kiò chiah siông-sè kā i khòaⁿ, tō-sī iâm kap bí. Chiah chai in chi̍t-hâng saⁿ ê, sī khì hō͘ siak iâm-bí. Siūⁿ liáu iā hó khì, iā hó chhiò, iā khó-lîn. Ôan-ché chi̍t sî sòa gāng-gāng, sim-lāi àm-àm teh siūⁿ chit ê lâng sī siong-tong ê tē-ūi ê hū-jîn- lâng, iā tha̍k kòe ko-lú, án-chóaⁿ kin-á- ji̍t ē án-ni. Tùi Bo̍k-su kap Bo̍k-su-niû chin pháiⁿ-sè, sòa tāi-ke chi̍t-sî sio-khòaⁿ, tāi-ke lóng gāng-gāng bô ōe.起頭牧師、牧師娘看伊直直iā--來,掠準伊teh iā 甚物 leh。若是聽伊phùi-phùi叫chiah詳細kā伊看,就是鹽kap米。才知in一行3個,是去hō͘ siak鹽米。想了亦好氣、亦好笑、亦可憐。Ôan姐一時續gāng-gāng,心內暗暗teh想這個人是相當ê地位ê婦人人,也讀過高女,án-chóaⁿ今仔日會án-ni。Tùi牧師kap牧師娘真歹勢,續大家一時相看,大家攏gāng-gāng無話。
  Teng-hû-só kiau-thâu koh bán-lân ê khóan-sit, bīn chhàu-chhàu, huiⁿ-leh chò i ji̍p-khì. Thiaⁿ mn̂g sòa koaiⁿ--khì.Teng-hû嫂kiau-thâu koh bán-lân ê款式,面臭臭,huiⁿ-leh做伊入去。廳門續關--去。
  Chi̍t sî Bo̍k-su siūⁿ-liáu sòa ài-chhiò, siūⁿ kóng taⁿ thài sòa án-ni. Ôan-ché kap Bo̍k-su-niû teh lâu ba̍k-sái, sim chin kan-khó͘, Bo̍k-su chiū kóng,一時牧師想了煞愛笑,想講今thài 續 án-ni。Ôan姐kap牧師娘teh流目屎,心真艱苦,牧師就講,
  “Lán tiàm chia khiā lâi thè i kî-tó kúi kù, bāng Chú khui lō͘ kiù i, chiah tò-lâi.” Tāi-ke chiū chhih-chhih khiā tī in tōa- mn̂g ê lāi-bīn piⁿ kî-tó. Saⁿ lâng tī hia kî- tó liáu-āu, Bo̍k-su, Bo̍k-su-niû kap Ôan- ché saⁿ-sî tò-khì pài-tn̂g. Ôan-ché chin m̄-kòe-sim, siūⁿ kóng i kin-á-ji̍t thiau- kang chhōa Bo̍k-su kap Bo̍k-su-niû lâi hō͘ lâng chau-that. Nā-sī Bo̍k-su in hu- hū chin hoaⁿ-hí, bô lia̍h chò ì-sù, ke̍k- le̍k an-ùi Ôan-ché ê sim. Ôan-ché àm- àm siūⁿ kóng, ūi Chú ê miâ siū lâng húi-pòng, siat-to̍k, phùi-nōa phah-sǹg sī chit ê khóan-sit. Chi̍t sim siūⁿ kóng, Chú kóng, ūi-tio̍h I ê miâ lâi siū khún- tio̍k, thí-chhiò, lé-mē ê ū hok-khì, in-ūi thian-kok sī i ê. Nā siūⁿ án-ni, sim chiū siū an-ùi, siūⁿ kóng it-seng iā sī kin-á-ji̍t thâu-pái siū chit hō lêng-jio̍k, lâi kap Chú tam-iu, chi̍t-sî sim ná-chún chin hó-táⁿ, chin hoaⁿ-hí, in-ūi chai ū kap Chú saⁿ-kap ū hūn tī si̍p-jī-kè ê kan-khó͘. Chóng-sī koh chi̍t-bīn siūⁿ hit-sî ê chêng-kéng, chi̍t-kù iā phúi, nn̄g-kù iā phúi, iā liân kiò Chú ê sèng miâ lâi phùi. Siūⁿ-liáu ūi Chú chin m̄- gōan. Siūⁿ tò-tńg, khiok sī in-ūi i m̄- bat. Koh siūⁿ-tio̍h Teng-hû-só in ê ka- têng ê chhám-kéng, chiū seⁿ-khí khó-lîn sià-bián--i ê sim.「咱tiàm chia企來替伊祈禱幾句,望主開路救伊,才倒來。」大家就chhih-chhih企tī in大門ê內面邊祈禱。3人tī hia祈禱了後,牧師、牧師娘kap Ôan姐相辭倒去拜堂。Ôan姐真m̄過心,想講伊今仔日thiau-kang chhōa牧師kap牧師娘來hō͘人糟蹋。若是牧師in夫婦真歡喜,無掠做意思,激勵安慰Ôan姐ê心。Ôan姐暗暗想講,為主ê名受人毀謗、褻瀆、phùi瀾扑算是這個款式。一心想講,主講,為著伊ê名來受窘逐、恥笑、lé罵ê有福氣,因為天國是伊ê。若想án-ni,心就受安慰,想講一生也是今仔日頭擺受這號凌辱,來kap主擔憂,一時心那準真好膽、真歡喜,因為知有kap主相kap有份tī十字架ê艱苦。總是koh一面想hit時ê情景,一句也phúi、兩句也phúi,也連叫主ê聖名來phùi。想了為主真m̄願。想倒轉,卻是因為伊m̄-bat。Koh想著Teng-hû嫂in ê家庭ê慘景,就生起可憐赦免--伊ê心。
  Chóng-sī koh chi̍t-bīn chin m̄-gōan Mô͘-kúi ê chò-kang. Óan-jiân Chú ê lô͘-po̍k ū thâi-su siū lêng-jio̍k ê khóan-sit. Só͘-í sim chin kan-khó͘, kha-pō͘ chin tāng, kap Bo̍k-su saⁿ-sî chiū thâu chhih-chhih chin lóe-chì iā oat tùi i ê tiâⁿ ji̍p-khì.總是koh一面真m̄願魔鬼ê作工。宛然主ê奴僕有thâi-su受凌辱ê款式。所以心真艱苦,腳步真重,kap牧師相辭就頭chhih-chhih真餒志亦越tùi伊ê埕入去。
  Bo̍k-su in hu-hū kap Ôan-ché saⁿ-sî tò-khì. Hit àm ka-têng lé-pài tú-gū ū pa̍t ê hiaⁿ-ché lâi saⁿ chhōe chē, chiū tāi-ke ūi chit chân sū lâi kî-tó.牧師in夫婦kap Ôan姐相辭倒去。Hit暗家庭禮拜tú 遇有別個兄姊來相chhōe坐,就大家為這層事來祈禱。
  Keh kúi ji̍t āu, Bo̍k-su ka-tī chi̍t lâng koh khì hóng-mn̄g Teng-hû-só. Chit- pái bô tùi tōa-mn̂g, sī tùi āu-bīn tiâⁿ ê sió-mn̂g khì. Khì ê sî Teng-hû-só thâu- khak ê phêng-tòa lóng tháu khí-lâi lah, chiàu khòaⁿ m̄-sī sím-mi̍h tāng-siong, chiū liâm-piⁿ hó-hó, tī āu-bīn chóng-pho͘ sòa chhut-lâi ê cháu-bé-lō͘ teh ta̍h kha- ta̍h-chhia , teh chhia gín-ná saⁿ.隔幾日後,牧師家己一人koh去訪問Teng-hû嫂。這擺無tùi大門,是tùi後面埕ê小門去。去ê時Teng-hû嫂頭殼ê繃帶攏tháu起來lah,照看m̄是甚物重傷,就liâm-piⁿ好好,tī後面chóng-pho͘續出來ê走馬路teh踏腳踏車,teh車囡仔衫。
  Bo̍k-su khì, khòaⁿ i ê cha-bó͘-kiáⁿ iā tī hia, chiū kap in tìm thâu kā in chhéng-an. Chit-pái Teng-hû-só khah bô hiah pháiⁿ. Phah-sǹg siūⁿ téng-ji̍t ka-tī ê só͘ chò pháiⁿ-sè, só͘-í khah bô hiah pháiⁿ. Chóng-sī bīn chhih-chhih chò i chhia saⁿ, iā bô beh chhiù-chhái Bo̍k-su. Bo̍k- su iā bô iàu-kín i ū chhiù-chhái i á bô. Ti̍t-ti̍t kiâⁿ kàu Teng-hû-só teh ta̍h chhia chò saⁿ ê ūi, chiū chē tī nî-chîⁿ cháu-bé-lō͘ ê kîⁿ (chóng-pho͘ sòa chhut-- lâi ê kîⁿ 緣側) chiū kóng,牧師去,看伊ê查某子亦tī hia,就kap in tìm頭kā in請安。這擺Teng-hû嫂較無hiah歹。扑算想頂日家己ê所做歹勢,所以較無hiah歹。總是面chhih-chhih做伊車衫,亦無beh chhiù睬牧師。牧師亦無要緊伊有chhiù睬伊抑無。直直行到Teng-hû嫂teh踏車做衫ê位,就坐tī nî-chîⁿ走馬路ê 墘(chóng-pho͘續出--來ê kîⁿ緣側)就講,
  “Chêng-ji̍t chin sit-lé, kap Ôan-ché chin chhióng-pōng lâi pài-hāu--lí. Kin- á-ji̍t koh lâi, ǹg-bāng bô khì-hiâm, góa ài tha̍k kúi kù Sèng-keng hō͘ lí thiaⁿ.”「前日真失禮,kap Ôan姐真chhióng-pōng來拜候--lí。今仔日koh來,向望無棄嫌,我ài讀幾句聖經hō͘你聽。」
  Bo̍k-su kóng án-ni, Teng-hû-só iā sī bô thêng-kha, chò i chhâi-hông-chhia ti̍t-ti̍t lap, chhia ê siaⁿ phē-phē-kiò. Phah-sǹg i sī khòaⁿ bo̍k-su chò chhin- chhiūⁿ káu teh pūi, só͘-í m̄-chhap--i.牧師講án-ni,Teng-hû嫂亦是無停腳,做伊裁縫車直直lap,車ê聲phē-phē叫。扑算伊是看牧師做親像狗teh吠,所以m̄-chhap--伊。
  Bo̍k-su iā put kóan-thaⁿ, chiū hian chi̍t-ūi Sèng-keng tha̍k hō͘ i thiaⁿ. Tha̍k liáu chiū chio i kî-tó. In-ūi Bo̍k-su khòaⁿ bô ki-hōe thang kóng tō-lí hō͘ i thiaⁿ. M̄-kú kì-jiân lâi, m̄-ài khang- khang tò-khì. Bo̍k-su chiū khiā khí-lâi kî-tó. Teng-hû-só khòaⁿ chò bô kap i kan-sia̍p, iû-gôan chò i ta̍h chhâi-hông- chhia, i ê cha-bó͘-kiáⁿ 7 hòe, tī sin-piⁿ ba̍k-chiu kim-kim siòng. Phah-sǹg i sī siūⁿ chit ê o-jih-sàng sī khí siáu, góan a-bó to m̄-chhap--i, i thài ba̍k-chiu kheh- kheh teh liām sím-mi̍h. Só͘-í cha-bó͘ gín-ná lia̍h chò chin kî-īⁿ, chin sim-sek kim-kim siòng.牧師也不管它,就掀一位聖經讀hō͘伊聽。讀了就招伊祈禱。因為牧師看無機會thang講道理hō͘伊聽。M̄-kú既然來,m̄-ài空空倒去。牧師就企起來祈禱。Teng-hû嫂看做無kap伊干涉,猶原做伊踏裁縫車,伊ê查某子7歲,tī身邊目珠金金相。扑算伊是想這個o-jih-sàng是起痟,阮阿母to m̄-chhap--伊,伊thài目珠kheh-kheh teh唸甚物。所以查某囡仔掠做真奇異、真心適金金相。
  Bo̍k-su bián lōa-kú chiū kî-tó soah, chiū kap Teng-hû-só saⁿ-sî tìm-thâu chhut-khì. Teng-hû-só iû-gôan bô pàng kang chò i ta̍h chhâi-hông-chhia, thâu- bóe i lóng m̄ chhap Bo̍k-su. Kàu Bo̍k- su chhut sió-mn̂g ê sî, chiū kiò i ê sè cha-bó͘-kiáⁿ kín khì koaiⁿ mn̂g, óan-jiân kiaⁿ Bo̍k-su koh oat tò-tńg ê khóan.牧師免lōa久就祈禱煞,就kap Teng-hû嫂相辭tìm頭出去。Teng-hû嫂猶原無放工做伊踏裁縫車,頭尾伊攏m̄ chhap牧師。到牧師出小門ê時,就叫伊ê細查某子緊去關門,宛然驚牧師koh越倒轉ê款。
  Chóng-sī Bo̍k-su chin hoaⁿ-hí i kin- á-ji̍t ē tit tī hit ê lâng ê ka-têng tha̍k Sèng-keng. Iā ē tit tī Teng-hû-só ê bīn-chêng ēng Iâ-so͘ ê miâ kî-tó, iā m̄- bián koh siū siak iâm-bí, só͘-í chi̍t-lō͘ iân-lō͘ kám-siā Siōng-tè. Siūⁿ kóng Chú í-keng ū iâⁿ Mô͘-kúi chi̍t pō͘ lah.總是牧師真歡喜伊今仔日會tit tī hit個人ê家庭讀聖經。亦會tit tī Teng-hû嫂ê面前用耶穌ê名祈禱,亦m̄免koh受siak鹽米,所以一路沿路感謝上帝。想講主已經有贏魔鬼一步lah。
  Ū chi̍t chá-khí, Ôan-ché tōa-pō͘ kiâⁿ, sè-pō͘ lap, lâi kàu Bo̍k-su ê siok-sià, phēⁿ-phēⁿ chhóan, bīn sit-sek, kóng-ōe tōa-chi̍h-kâu, chhin-chhiūⁿ chin kiaⁿ ê khóan-sit.有一早起,Ôan姐大步行、細步lap,來到牧師ê宿舍,phēⁿ-phēⁿ喘、面失色,講話大舌kâu,親像真驚ê款式。
  Bo̍k-su kap Bo̍k-su-niû khòaⁿ i hiah- nih tio̍h-kip koh kiaⁿ-hiâⁿ ê khóan, chiū kín chhiáⁿ i ji̍p-lâi chē.牧師kap牧師娘看伊hiah-nih著急koh驚惶ê款,就緊請伊入來坐。
  Ôan-ché bô khòa chē lo̍h í, chiū kóng, “hāi-lah-nē, Bo̍k-su.”Ôan姐無khòa坐落椅,就講,「害lah-nē,牧師。」
  “Án-chóaⁿ hāi ? Hāi án-chóaⁿ ? Taⁿ lí mā chhóan lī--leh, chiah kóng”.「Án-chóaⁿ害?害án-chóaⁿ?今你mā喘lī--leh,才講。」
  Ôan-ché hōan iáu sī phēⁿ-phēⁿ-chhóan tōa-chi̍h, kiam ka-láu-lóe, thi̍h-thi̍h-kiò teh kóng, “Bo̍k-su, lán téng-ji̍t khì chhōe hit ê Teng-hû-só hāi lah nē.”Ôan姐hōan iáu是phēⁿ-phēⁿ喘大舌、兼ka-láu-lóe,thi̍h-thi̍h叫teh講,「牧師,咱頂日去chhōe hit 個 Teng-hû嫂害lah nē。」
  “Kan-ta hāi, hāi, taⁿ sī hāi án-chóaⁿ?”「Kan-ta害、害,今是害án-chóaⁿ?」
  Ôan-ché chiah chē lo̍h í, chhin-chhiūⁿ khah bô chheⁿ-kông ê khóan chiah kóng,Ôan姐才坐落椅,親像較無chheⁿ-kông ê款才講,
  “Bo̍k-su, lán chêng-ji̍t khì thàm--i, hit ê chí-mōe cha-hng ēng thì-thâu-to beh thâi-sí in tiōng-hu nē.”「牧師,咱前日去探--伊,hit ê姊妹cha昏用剃頭刀beh thâi死in丈夫nē。」
  “Ia̍h ū kā i thâi á bô ?” “Ū.” “Thâi- tio̍h tó-ūi ?” “Thâi-tio̍h ām-kún.”「亦有kā伊thâi抑無?」「有。」「Thâi著tó位?」「Thâi著頷頸。」
  Bo̍k-su-niû thiaⁿ-liáu chin kiaⁿ, sim- koaⁿ pho̍k-pho̍k-chhéng kín mn̄g kóng, “Taⁿ án-chóaⁿ ?”牧師娘聽了真驚,心肝pho̍k-pho̍k-chhéng緊問講,「今án-chóaⁿ?」
  Ôan-ché kóng, “Hit-sî Teng-hû hiaⁿ kín hoah kiù-lâng, m̄-kú í-keng thâi chi̍t khang, tī tò-pêng ê hīⁿ-á-āu, hoeh chim-chim lâu.”Ôan姐講,「Hit時Teng-hû兄緊暍救人,m̄-kú已經thâi一空,tī倒爿ê耳仔後,血chim-chim流。」
  Bo̍k-su-niû koh mn̄g kóng, ”Sī án- chóaⁿ kā i thâi.”牧師娘koh問講,「是án-chóaⁿ kā伊thâi?」
  “Thiaⁿ-kìⁿ kóng, chū hit-ji̍t ang-bó͘ oan-ke liáu-āu, Teng-hû-hiaⁿ koh-khah khì. Chū án-ni m̄-chai tùi tó-ūi khì, sa chîⁿ khì tùi Chùi-go̍at-lâu ê thâu-ke sio̍k hit ê Pó-chu-á, chū án-ni khì sòe chi̍t tè chhù tī Mûi-ki-teng. Kóng iā hak saⁿ-á-tû kiàⁿ-tâi, ta̍k hāng to ū, chiah kú àm-sî tiāⁿ bô tò-lâi chhù- nih. Teng-hû-só thî, khàu, siak, chiah kú bīn chheⁿ-sún-sún bē su khí kông.「聽見講,自hit日翁某冤家了後,Teng-hû兄koh較氣。自án-ni m̄知tùi tó位去,sa錢去tùi醉月樓ê頭家贖hit ê寶珠仔,自án-ni去稅一tè厝tī Mûi-ki町。講亦hak衫仔櫥鏡台,逐項to有,chiah久暗時tiāⁿ無倒來厝裡。Teng-hû嫂啼、哭、siak,chiah久面青sún-sún bē輸起kông。
  M̄-chai sím-mi̍h lâng kā i thok-thàu, chū án-ni khì chhōe, chù-sí khì hō͘ i chhōe-tio̍h hit keng chhù. Khì, kó-jiân khòaⁿ Teng-hû-hiaⁿ kap Pó-chu-á óan- jiân hu-hū to bô hiah chhin, chū án-ni bē tit Pó-chu-á sí, beh ji̍p-khì phah Pó- chu-á, Teng-hû-hiaⁿ chhò͘-hóe koh tōa- to̍h. Ēng chi̍t ki siông ēng ê kàu-chhôe, sa khí--lâi tùi Teng-hû-só liân phah sò͘ cha̍p ē. Teng-hû-só jû-thâu sàm-kòe, chi̍t siaⁿ pē, chi̍t siaⁿ bó, chi̍t siaⁿ lé, chi̍t siaⁿ khu̍t, iân-lō͘ khàu tò-lâi.M̄知甚物人kā伊thok-thàu,自án-ni去chhōe,注死去hō͘伊chhōe著hit間厝。去,果然看Teng-hû兄kap寶珠仔宛然夫婦to無hiah親,自án-ni bē tit寶珠仔死,beh入去扑寶珠仔,Teng-hû兄醋火koh大著。用一支常用ê教chhôe,sa起--來tùi Teng-hû嫂連扑數十下。Teng-hû嫂jû-thâu sàm-kòe,一聲父、一聲母,一聲lé、一聲khu̍t,沿路哭倒來。
  Chhàu-tú-khám cha-mê Teng-hû-hiaⁿ tò-lâi chhù-nih khùn, cha-hng ê àm- thâu-á góa khòaⁿ Teng-hû-só chng kàu chheng-chheng chhó-chhó, so hún chhah hoe, chhēng kûn, góa sim-koaⁿ-té àm- àm teh siūⁿ kóng, ê-hng tāi-ke ang-bó͘ káⁿ sī khah ū ōe kóng lah. Ná chai thiⁿ beh kng ê sî, hut-jiân gín-ná háu kàu kè-kè-kiò, iā cha-po͘ lâng siaⁿ teh hoah kiù-lâng. Góan chi̍t-ē kòe-khì kā i khòaⁿ, chi̍t chóng-pho͘ chôan hoeh. Chhù-piⁿ ûi-ûi lâi khòaⁿ, ū-ê kín khì kā i kiò i-seng, ū-ê kóng phah-sǹg tio̍h khì pò phài-chhut-só͘, ū-ê kóng ang-bó͘ tāi pháiⁿ-khòaⁿ. Taⁿ i-seng seng lâi khòaⁿ siong sī tāng á khin chiah lâi phah-sǹg. I-seng lâi khòaⁿ, chai sī bô sím-mi̍h tāng siong, sī thâi tùi hīⁿ-á-āu siah chi̍t-li̍h, kut tēng-tēng, só͘-í bô tōa siong-hāi, kín siat-hoat khì i-īⁿ kô͘-io̍h.Chhàu-tú-khám cha暝Teng-hû兄倒來厝裡睏,cha昏ê暗頭仔我看Teng-hû嫂妝到清清楚楚,so粉插花、穿裙,我心肝底暗暗teh想講,Ê昏大家翁某káⁿ是較有話講lah。哪知天beh光ê時,忽然囡仔哮到kè-kè叫,亦查甫人聲teh喝救人。阮一下過去kā伊看,一chóng-pho͘全血。厝邊圍圍來看,有ê緊去kā伊叫醫生,有ê講扑算著去報派出所,有ê 講翁某代歹看。今醫生先來看傷是重抑輕才來扑算。醫生來看,知是無甚物重傷,是thâi tùi耳仔後削一li̍h,骨tēng-tēng,所以無大傷害,緊設法去醫院糊藥。
  Tāi-ke lōan soah, chiah siūⁿ-tio̍h Teng-hû-só bô tī lāi-bīn. Iā chhōe bô hit ki to. Ū-ê kóng kiàm-chhái chhut- khì chū-chīn, ū-ê kóng phah-sǹg sī cháu tò-khì āu-thâu. Tāi-ke sim chin hôan- ló, hun kúi-nā ūi khì chhōe.”大家亂煞,才想著Teng-hû嫂無tī內面。也chhōe無hit支刀。有ê講kiàm-chhái出去自盡,有ê講扑算是走倒去後頭。大家心真煩惱,分幾若位去chhōe。」
  Bo̍k-su kap Bo̍k-su-niû thiaⁿ chiah ê ōe sim chin kan-khó͘, Bo̍k-su-niû kín koh mn̄g kóng, “Ia̍h chhōe ū á bô ?”牧師kap牧師娘聽這個話心真艱苦,牧師娘緊koh問講,「亦 chhōe有抑無?」
  “M̄-chai leh, góa khòaⁿ-kìⁿ án-ni liâm- piⁿ lâi kā lín kóng, taⁿ tàu-tí m̄-chai cháiⁿ-iūⁿ.”「M̄知leh,我看見án-ni liâm-piⁿ來kā lín講,今到底m̄知怎樣?」
回目錄    回上一頁    日治時期,   1940年, 小說