回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 41 個段落, 158 個語句, 4308 個語詞, 5868 個音節
Kai Bo̍k-su ê Tōan-kì_02 偕牧師ê傳記_02
Tân Khêng-ku 陳瓊琚
  Tē 2 Chiuⁿ第2章
  1.Lūn khí-thâu thôan-tō ê ûi-lân.1.論起頭傳道ê 為難。
  Taⁿ nā beh thôan tō-lí tī chit khóan ngī-sim bê-sìn ê Hàn-jîn ê tiong-kan, iáu ū chin-chōe ê ûi-lân kap kan-khó͘ ê sū, bih tī thâu-chêng teh tán i :---今若beh 傳道理tī 這款硬心迷信ê 漢人ê 中間,iáu 有真濟ê 為難kap艱苦ê事,bih tī 頭前teh 等伊:---
  (a) In khòaⁿ gōa-kok lâng sī kiò-chòe hoan-á, chin biáu-sī khòaⁿ-khin in, nā ū ki-hōe chiū beh hām-hāi in ; só͘-í ài beh thôan tō-lí ê lâng tek-khak tio̍h ū tám-le̍k kap ióng-khì.(a) In看外國人是叫做番仔,真藐視看輕in,若有機會就beh 陷害 in;所以ài beh 傳道理ê 人的確著有膽力kap勇氣。
  (b) In ka-kī chheng-chòe Tiong-kok lâng á-sī Hàn-jîn, m̄ gōan o̍h gōa-kok ōe lâi thiaⁿ in ê kà-sī, só͘-í thôan tō-lí ê lâng tio̍h ài seng o̍h in ê khiuⁿ-kháu lâi chìn-hêng hó-táⁿ thôan Hok-im hō͘ in thiaⁿ chiah ū ǹg-bāng.(b) In家己稱做中國人抑是漢人,m̄ 願學外國話來聽in ê 教示,所以傳道理ê 人著ài 先學in ê 腔口來進行好膽傳福音hō͘ in 聽才有向望。
  (c) Gōa-kok lâng sui-bóng koh-khah thong-ta̍t in ê siā-hōe sū-chêng, ia̍h sī put-ki̍p pún-tōe lâng ê chai-iáⁿ, só͘-í tek-khak tio̍h tùi in ê tiong-kan lâi tit-tio̍h tek-tong ê jîn-châi thang chai-pôe hō͘ in chòe Bo̍k-su lâi thôan tō-lí, chiah si̍t-chāi ōe thang ta̍t chin ê bo̍k-tek.(c) 外國人雖罔koh較通達 in ê 社會事情,亦是不及本地人ê 知影,所以的確著tùi in ê 中間來得著tek當ê 人才thang 栽培hō͘ in 做牧師來傳道理,才實在會通達真ê 目的。
  Chóng-sī taⁿ lūn tē-it ê khùn-lân, Kai Bo̍k-su iáu-bē lâi chia, tī Ka-ná-tāi ê sî, chiū í-keng ū kak-ngō͘, put-koh í-gōa ê khùn-lân sī nā tn̄g-tio̍h ê sî chiah ōe chai. Koh-chài lūn o̍h Tâi-ôan ōe ia̍h sī chin khùn-lân, in-ūi nā bô chin-chōe chîⁿ thang chhiáⁿ khah hó ê sian-siⁿ chīn-sim kà-sī, khah bô thang ǹg-bāng beh cheng-thong pún-tōe ōe. Chóng-sī Kai Bo̍k-su khí-thâu só͘ ū ê chîⁿ-gôan sī bô jōa-chōe, só͘-í beh ēng chit khóan chhia-chhí ê hoat-tō͘ sī bô hoat-tit, tì-kàu i só͘ chhiáⁿ ê sian-siⁿ, siōng kú sī chi̍t-nn̄g ge̍h-ji̍t chiū lī-khui, āu-lâi ko͘-put-chiong tio̍h kap só͘ chhiàⁿ ê ku-lí lâi thòan-liān pún-tōe ōe, m̄-kú kàu-bé liân ku-lí sòa bô ài hō͘ i chhiàⁿ, in-ūi hiâm put-sî tio̍h kap i kóng-ōe hùi-khì.總是今論第一個困難,偕牧師iáu-bē 來chia,tī 加拿大ê 時,就已經有覺悟,不過以外ê 困難是若tn̄g著ê 時才會知。Koh 再論學台灣話亦是真困難,因為若無真濟錢thang 請較好ê 先生盡心教示,較無thang向望beh 精通本地話。總是偕牧師起頭所有ê 錢源是無偌濟,所以beh 用這款奢侈ê 法度是無法tit,致到伊所請 ê 先生,上久是一二月日就離開,後來姑不chiong 著kap所倩ê 苦力來鍛練本地話,m̄-kú 到尾連苦力續無ài hō͘ 伊倩,因為嫌不時著kap伊講話費氣 。
  Kai Bo̍k-su āu-lâi chiū siūⁿ chhut chi̍t ê kè-tì, ài beh kap chhī-gû gín-ná kau-pôe, ia̍h thang kap in thòan-liān ōe, só͘-í chiah chhut-khì kau-iá-gōa. Hit-sî ū khòaⁿ-tio̍h cha̍p-jī-saⁿ ê gín-ná teh chhī gû, chiū kiâⁿ-óa khì beh kap in kóng-ōe, chóng-sī in tōa-siaⁿ hoah, kóng, “Hoan-á lâi lah.” Tāi-ke kín cháu khì bih. Koh keh-ji̍t, i chiū koh chhut-khì chhì-khòaⁿ leh, tē-jī pái sui-bóng in lóng bô cháu, m̄-kú i nā koh khah kūn-óa khì, in tiāⁿ-tio̍h koh cháu, só͘-í i chiū koh tńg-lâi. Kàu tē-saⁿ ji̍t, Kai Bo̍k-su chiah ōe tit-thang kap hiah-ê gín-ná kóng-ōe, hit-ê in-toaⁿ sī bô phah-sǹg thiaⁿ-tio̍h gōa-kok lâng teh kóng pún-tōe ōe chin kî-kòai, koh-chài Kai Bo̍k-su tùi tē-á the̍h chhut chi̍t ê sî-pió-á hō͘ in khòaⁿ, só͘-í tāi-ke cháu-óa lâi khòaⁿ hit ki tn̂g-chiam cháiⁿ-iūⁿ ka-kī ōe tín-tāng, koh thiaⁿ-tio̍h hit sî-pió siaⁿ chin kî-kòai, āu-lâi sòa káⁿ óa lâi i ê sin-piⁿ khòaⁿ i só͘ chhēng ê iûⁿ-ho̍k, kap gōa-kok liú-á téng-téng, chin hoaⁿ-hí, āu-lâi tāi-ke sòa kap Kai Bo̍k-su kiat hó pêng-iú.偕牧師後來就想出一個計智,ài beh kap飼牛囡仔交陪,亦thang kap in 鍛練話,所以才出去郊野外。Hit 時有看著十二三個囡仔teh 飼牛,就行倚去beh kap in講話,總是in 大聲喝,講,「番仔來lah。」大家緊走去bih。Koh 隔日,伊就koh 出去試看leh,第2擺雖罔in 攏無走,m̄-kú 伊若koh 較近倚去,in 定著koh 走,所以伊就koh 轉來。 到第3日,偕牧師才會tit-thang kap hiah-ê 囡仔講話,hit 個因端是無扑算聽著外國人teh 講本地話真奇怪,koh 再偕牧師tùi 袋仔提出1個時錶仔 hō͘ in 看,所以大家走倚來看hit 支長針怎樣家己會振動,koh 聽著hit 時錶聲真奇怪,後來續敢倚來伊ê 身邊看伊所穿ê 洋服,kap外國鈕仔等等,真歡喜,後來大家續kap偕牧師結好朋友。
  Tùi hit-sî í-āu, Kai Bo̍k-su ta̍k-ji̍t chhut-khì khòng-iá kap in kóng-ōe, tāi-khài kúi-nā tiám-cheng kú, āu-lâi hiah-ê gín-ná tian-tò khah-chá lâi thèng-hāu Kai Bo̍k-su, ū-sî ūi-tio̍h khah bān chhut-khì, sòa lâi i ê chhù chhōa i. Kai Bo̍k-su put-sî tì-ì thiaⁿ in ê hoat-im kap chham in kóng-tang kóng-sai, án-ni thòan-liān kúi-nā ge̍h-ji̍t kú, chiū put-chí gâu kóng-ōe, koh chi̍t hong-bīn, i lóng bô ài kap Se-iûⁿ lâng chham bat Eng-gú ê Tiong-kok lâng chòe-tīn, choan-sim gián-kiù Hàn-bûn kap o̍h pún-tōe ōe, só͘-í bô jōa-kú i chiū ōe-hiáu ēng pún-tōe ōe soat-kàu.Tùi hit時以後,偕牧師逐日出去曠野kap in 講話,大概幾若點鐘久,後來hiah-ê囡仔顛倒較早來聽候偕牧師,有時為著較慢出去,續來伊ê 厝chhōa伊。偕牧師不時致意聽in ê 發音kap chham in 講東講西,án-ni 鍛練幾若月日久,就不止gâu 講話,koh 一方面,伊攏無ài kap西洋人chham bat 英語ê 中國人做陣,專心研究漢文kap學本地話,所以無偌久伊就會曉用本地話說教。
  2.Thâu-pái ēng pún-tōe ōe thôan-tō kap thâu-pái só͘ tit-tio̍h ê sìn-chiá.2.頭擺用本地話傳道 kap 頭擺所得著ê 信者。
  Kai Bo̍k-su thâu chi̍t-pái ēng pún-tōe ōe soat-kàu ê tôe-ba̍k sī kóng, “Siūⁿ ài tit-tio̍h kiù ê lâng tio̍h cháiⁿ-iūⁿ chòe ?” Tē saⁿ-hāng, chiū-sī beh tit-tio̍h hó ê jîn-bu̍t lâi chòe Bo̍k-su ê sū. Lūn chit-hāng ia̍h sī put-chí oh ê tāi-chì, Kai Bo̍k-su ia̍h sī ū kám-kak-tio̍h chit chân, in-ūi nā-sī sió-khóa ū ha̍k-būn ê lâng nā m̄-sī hàn-ha̍k-chiá ia̍h sī sìn Jû-kàu só͘ kà-sī ê lâng, só͘-í m̄-nā bô ài kap i chòe pêng-iú, hóan-tńg chin òan-hūn i. Hiah-ê lâng ū ê ji̍p khì Kai Bo̍k-su ê chhù-lāi the̍h i ê Sèng-keng kap chheh hiat tùi bîn-chhn̂g-kha ji̍p-khì, koh bú-jio̍k kā i thí-chhiò chiah chòe in khì, koh ū ê tùi i piah-ni̍h só͘ tiàu ê Cha̍p-tiâu-kài kā i thiah hiat-ka̍k, ū ê ēng thô͘-bê lâi kô͘ Cha̍p-tiâu-kài; tāi-ke ēng chióng-chióng ê hoat-tō͘ lâi pek-hāi i.偕牧師頭1擺用本地話說教ê 題目是講,「想ài 得著救ê 人著怎樣做?」第3項,就是beh 得著好ê 人物來做牧師ê 事。論這項亦是不止oh ê 代誌,偕牧師亦是有感覺著這層,因為若是小可有學問ê 人若m̄ 是漢學者亦是信儒教所教示ê 人,所以m̄但無ài kap伊做朋友,反轉真怨恨伊。Hiah-ê 人有ê 入去偕牧師ê 厝內提伊 ê 聖經kap冊hiat tùi 眠床腳入去,koh 侮辱kā 伊恥笑才做in 去,koh有ê tùi 伊壁ni̍h 所吊 ê十條誡kā 伊拆hiat-ka̍k,有ê 用土糜來糊十條誡;大家用種種ê 法度來迫害伊。
  Chóng-sī chi̍t ji̍t ū chi̍t ê siàu-liân ê su-seng lâi thàm i, khòaⁿ i ê siòng-māu lóng bô chhin-chhiūⁿ pêng-siông ê su-seng, sī chin phiau-phiat hó-khòaⁿ koh tiong-hō͘, ū ēng chōe-chōe būn-tôe lâi mn̄g Kai Bo̍k-su. Ta̍k-hāng Kai Bo̍k-su chhin-chhiat kā i khui-thiah, kàu i beh tńg-khì ê sî, chiū chhiáⁿ i nā ài mn̄g sím-mi̍h chiah tī àm-sî koh lâi. Chit-ê siàu-liân lâng thàn i ê ōe chiū koh lâi, tiām-tiām thiaⁿ i kî-tó kap gîm-si. Kàu gîm-si liáu-āu chiah kā i soat-bêng, sòa ēng hit pún sàng i. Chit-ê siàu-liân lâng sī put-chí phoh-si̍t tì-ì thiaⁿ Kai Bo̍k-su ê ōe. Só͘-í Kai Bo̍k-su sim-lāi teh siūⁿ chit-ê kiám m̄-sī Siōng-tè só͘ siúⁿ-sù chhong-bêng koh hó ê lâng beh lâi ji̍p Ki-tok-kàu sòa chòe Bo̍k-su ê siàu-liân lâng mah ? Hit-mî ūi-tio̍h siuⁿ hoaⁿ-hí sòa bōe khùn-tit. Keh thiⁿ-kng i koh chhōa chi̍t ê kú-jîn lâi piān-lūn chong-kàu, koh keh-ji̍t, i chhōa 6 ê kú-jîn lâi piān-lūn tō-lí óa nn̄g-tiám cheng kú. Koh saⁿ-ji̍t āu, i ū chhōa kúi-nā ê hàn-ha̍k-chiá lâi, tiong-kan chi̍t ê sī chin chhut-miâ ê phok-ha̍k-chiá. Koh keh-ji̍t i koh chhōa jī-cha̍p gōa ê lâi, kî-tiong chi̍t ê hàn-bûn sian-siⁿ chham chāi-lāi. Kai Bo̍k-su tī in ê bīn-chêng put-chí chhut-la̍t khui-thiah Jû, Tō, Sek sam-kàu ê khoat-tiám hō͘ in thiaⁿ. Hiah-ê hàn-ha̍k-chiá kî-kòai i sam-kàu ê tō-lí hiah-ni̍h se̍k, āu-lâi hō͘ i mn̄g liáu sòa lóng ōe thang ìn i, só͘-í tāi-ke tiām-tiām m̄-káⁿ koh khui-chhùi sòa saⁿ-sî kín tò-khì.總是一日有一個少年ê 書生來探伊,看伊ê 相貌攏無親像平常ê 書生,是真phiau-phiat 好看koh 忠厚,有用濟濟問題來問偕牧師。逐項偕牧師親切kā 伊開拆,到伊beh 轉去ê 時,就請伊若ài 問甚物才tī 暗時koh 來。這個少年人趁伊ê 話就koh 來,恬恬聽伊祈禱kap吟詩。到吟詩了後才kā 伊說明,續用hit 本送伊。這個少年人是不止樸實致意聽偕牧師ê 話。所以偕牧師心內teh 想這個kiám m̄ 是上帝所賞賜聰明koh 好ê 人beh 來入基督教續做牧師 ê 少年人mah?Hit 暝為著siuⁿ歡喜續bōe 睏tit。隔天光伊koh chhōa 一個舉人來辯論宗教,koh 隔日,伊chhōa 6 個舉人來辯論道理倚2點鐘久。Koh 3 日後,伊有chhōa 幾若個漢學者來,中間一個是真出名ê 博學者。 Koh 隔日伊koh chhōa二十外個來,其中一個漢文先生chham在內。偕牧師 tī in ê 面前不止出力開拆儒,道,釋三教ê 缺點hō͘ in 聽。Hiah-ê 漢學者奇怪伊三教ê 道理hiah-ni̍h 熟,後來hō͘ 伊問了續攏會thang 應伊,所以大家恬恬m̄ 敢koh 開嘴續相辭緊倒去。
  Koh keng-kè iok ū pòaⁿ-tiám cheng kú, hit-ê chheng-liân-lâng koh lâi, ia̍h tùi Kai Bo̍k-su kóng, “góa sìn lí só͘-kóng ê tō-lí lóng sī chin ê, in-ūi góa sī ài chai khòaⁿ sím-mi̍h kàu ê kà-sī khah hó, só͘-í put-sî chhōa hàn-ha̍k-chiá lâi, ta̍k-pái góa chim-chiok thiaⁿ sòa gián-kiù, í-keng chai-iáⁿ sī Iâ-so͘-kàu chiah ū chin-lí, só͘-í tùi chit-tia̍p khí, góa koat-sim beh chòe sìn-tô͘.” Chit-ê chheng-liân chiū-sī āu-lâi Kai Bo̍k-su ū kau-tāi i kóan-hat Pak-pō͘ lóng-chóng ê kàu-hōe, kap chòe Pak-pō͘ thâu chi̍t ê lâi hóan-hóe kóe-pìⁿ ê sìn-chiá, koh ia̍h sī chòe Pak-pō͘ thâu chi̍t ê Pún-tó lâng ê Bo̍k-su. I ê miâ chiū-sī kiò-chòe Giâm Chheng-hôa. Taⁿ Kai Bo̍k-su í-keng ū tit-tio̍h chi̍t ê pún-tōe lâng lâi chòe Bo̍k-su lah. Tùi chit-tia̍p liáu-āu Kai Bo̍k-su chīn-la̍t kà i ê Pe̍h-ōe-jī kap Sèng-keng, khòaⁿ-tio̍h i ê jia̍t-sim hō͘ Kai Bo̍k-su chin kám-sim. Koh-chài Kai Bo̍k-su tùi i lâi gián-kiù pún-tōe ōe chin lī-piān, in-ūi Giâm Chheng-hôa chin pún-sū koh ū châi-chêng chham hó kháu-châi, só͘-í Kai Bo̍k-su ê hoat-im chin chiàⁿ, koh āu-lâi put-chí gâu kóng pún-tōe ōe.Koh經過約有半點鐘久,hit 個青年人koh 來,亦 tùi 偕牧師講,「我信你所講ê 道理攏是真ê,因為我是ài 知看甚物教ê 教示較好,所以不時chhōa 漢學者來,逐擺我斟酌聽續研究,已經知影是耶穌教才有真理,所以tùi 這tia̍p起,我決心beh 做信徒。」 這個青年就是後來偕牧師有交代伊管轄北部攏總ê 教會,kap做北部頭1個來反悔改變 ê信者,koh 亦是做北部頭1個本島人ê 牧師。伊ê 名就是叫做嚴清華。今偕牧師已經有得著1個本地人來做牧師lah。Tùi 這 tia̍p了後偕牧師盡力教伊ê 白話字kap聖經,看著伊ê 熱心hō͘ 偕牧師真感心。 Koh 再偕牧師tùi 伊來研究本地話真利便,因為嚴清華真本事koh 有才情chham好口才,所以偕牧師ê 發音真正,koh 後來不止gâu 講本地話。
  3.Giâm Chheng-hôa kap Kai Bo̍k-su chòe-tīn thâu chi̍t-pái ê pò͘-tō.3.嚴清華kap偕牧師做陣頭一擺ê 佈道。
  Kai Bo̍k-su ūi-tio̍h tit-tio̍h chit-ê chin hó ê pêng-iú chin hoaⁿ-hí, só͘-í í-āu chi̍t ê thang chòe sian-siⁿ, chi̍t ê thang chòe ha̍k-seng, ū sî nn̄g lâng tōa-siaⁿ saⁿ-kap tha̍k-chheh, koh ū-sî chhiùⁿ-koa kap thòan-liān kóng-ōe, tùi thiⁿ-kng kàu ê-hng lóng bô hioh-khùn, tì-kàu ū sî hō͘ keh-piah ê lâng giâu-gî in nn̄g ê kiám-chhái sī pìⁿ siáu-lâng, só͘-í phâng nn̄g au ê tê beh lâi hō͘ in, sòa khó͘-khǹg in tio̍h khì pu̍t-biō lâi hêng-hiuⁿ chiah ōe hó, nn̄g lâng lóng bô ài thiaⁿ i ê khó͘-khǹg, koh tāi-ke chhut-siaⁿ gîm-si, tì-kàu hit-ê lâng lia̍h chòe in ê siáu iū-koh-chài hoat lah, hit nn̄g tè au sòa hiat-ka̍k, sûi-sî kín cháu chhut-khì.偕牧師為著得著這個真好ê 朋友真歡喜,所以以後一個thang 做先生,一個thang 做學生,有時兩人大聲相kap讀冊,koh 有時唱歌kap鍛練講話,tùi天光到ê昏攏無歇睏,致到有時hō͘ 隔壁ê 人giâu疑in兩個kiám-chhái是變痟人,所以捧兩甌ê 茶beh 來hō͘ in,續苦勸in 著去佛廟來行香才會好,2人攏無ài 聽伊ê 苦勸,koh 大家出聲吟詩,致到hit 個人掠做in ê 痟又koh 再發lah,hit 2 tè 甌續hiat-ka̍k,隨時緊走出去。
  Í-āu ta̍k-àm Kai Bo̍k-su teh kóng tō-lí ê sî, Giâm Chheng-hôa tiāⁿ-tio̍h tiàm tī i ê sin-piⁿ teh-thiaⁿ. Tùi án-ni chèng-lâng siū-khì Kai Bo̍k-su, sòa siū-khì i, só͘-í ū ê kā in lóe-mā, ū-ê ēng chio̍h-thâu tùi tâi-á chêng kòng ji̍p-khì. Koh-chài siông-siông tī pòaⁿ-lō͘ lâi tán Giâm Chheng-hôa beh tńg-khì ê sî, ū ê kā i koat chhùi-phóe, ū ê khiú i ê thâu-chang, ū ê kiò káu kā i kā, koh ēng chióng-chióng ê chhiú-tōaⁿ kā i khún-tio̍k, chóng-sī i kap Kai Bo̍k-su lóng bô chi̍t-sut-á ê sit-chì, iû-gôan chin jia̍t-sim chòe in thôan tō-lí.以後逐暗偕牧師teh 講道理ê 時,嚴清華定著tiàm tī 伊ê 身邊teh 聽。Tùi án-ni 眾人受氣偕牧師,續受氣伊,所以有ê kā in lóe 罵,有ê 用石頭tùi台仔前kòng入去。Koh 再常常tī 半路來等嚴清華beh 轉去ê 時,有ê kā 伊koat 嘴phóe,有ê khiú 伊ê 頭鬃,有ê 叫狗kā 伊咬,koh用種種ê 手段kā 伊窘逐,總是伊kap偕牧師攏無一屑仔 ê 失志,猶原真熱心做in 傳道理。
  Tī 1872 nî, chhiu-thiⁿ ê sî, chi̍t-ji̍t Kai Bo̍k-su chhōa Giâm Chheng-hôa kap chhiàⁿ chi̍t ê taⁿ hêng-lí ê, kiōng saⁿ-lâng chhut-hoat khì Koe-lâng. Tī chit pái in ê chhut-gōa ū tú-tio̍h kúi-nā pái ê gûi-hiám sū. Khí-thâu kàu Báng-kah ê sî hō͘ lâng chin kong-kek, in-ūi hit sî hia sǹg-sī pài ngó͘-siōng ê tiong-sim tōe, chóng-sī kai-chài kàu-bé in ū thoat-chhut gûi-hiám ê só͘-chāi, kàu Sek-kháu ê sî, koh-chài hō͘ lâng ēng chio̍h-thâu, chng-á-kak kā in kòng, ná chhin-chhiūⁿ hō͘ lia̍p-lia̍p lūi, kai-chài tú sī àm-sî, só͘-í kín siám tùi soaⁿ-á-po͘ ji̍p khì, tùi hn̂g-chháu-tiong teh kiâⁿ ê sî koh hō͘ chi̍t-tīn chha̍t kā in jip, chóng-sī bô hō͘ in lia̍h-tio̍h, m̄-kú āu-lâi tú-tio̍h lo̍h tōa-hō͘, só͘-í tāi-ke saⁿ-khò͘ tâm lok-lok, koh lóng bô hé, ta̍k-ūi àm bong-bong, ū sî kha lap lo̍h kau-khut, ū sî that-tio̍h chio̍h-thâu, ū sî tōng-tio̍h chhiū-khok, chhin-chhiūⁿ án-ni kiâⁿ kàu Koe-lâng í-keng beh pòaⁿ-mî lah.Tī 1872年,秋天ê 時,1日偕牧師chhōa 嚴清華kap倩一個擔行李ê,共3人出發去雞籠。Tī chit擺in ê 出外有tú著幾若擺ê 危險事。起頭到艋舺ê 時hō͘ 人真攻擊,因為hit 時hia 算是拜偶像ê 中心地,總是佳哉到尾in 有脫出危險ê 所在,到錫口ê 時,koh 再hō͘ 人用石頭,磚仔角kā in kòng,若親像雨粒粒lūi,佳哉tú是暗時,所以緊閃tùi 山仔埔入去,tùi 園草中teh 行ê 時koh hō͘ 1陣賊kā in jip,總是無hō͘ in 掠著,m̄-kú 後來tú著落大雨,所以大家衫褲tâm lok-lok,koh 攏無火,逐位暗bong-bong,有時腳lap 落溝窟,有時踢著石頭,有時tōng 著樹khok,親像án-ni 行到雞籠已經beh 半暝lah。
  Keh-ji̍t in nn̄g lâng khiā tī chi̍t-keng pu̍t-biō ê chio̍h-tôaⁿ téng gîm-si. Thiaⁿ-tio̍h ê lâng lóng ûi-óa lâi, tiong-kan ū lâng bat Giâm Chheng-hôa, só͘-í ēng pháiⁿ-ōe kā i mā. Hit sî Kai Bo̍k-su ū kiò i tio̍h hó-táⁿ tùi in lâi kóng tō-lí, chóng-sī i ê sim put-chí kiaⁿ, m̄-káⁿ kóng tō-lí, kan-ta thâu-khak tàm-tàm nā-tiāⁿ. Kai Bo̍k-su chiū tōa-siaⁿ gîm-si, āu-lâi i ia̍h chhut-siaⁿ kap i gîm, gîm-si liáu-āu, i ê sim-koaⁿ ū piàn-ōaⁿ lah, sòa chin hó-táⁿ tōa-siaⁿ tùi chèng-lâng soat-kàu kóng, “Góa sī Ki-tok kàu-tô͘, góa ài kèng-pài chin ê Siōng-tè, só͘-í chhin-chhiūⁿ lâng só͘ khek ê ngó͘-siōng koat-tòan bōe pài tit.” I só͘ kóng ê khiok sī bô kúi-kù, chóng-sī ū hián-chhut sìn-sim ê ōe. Kàu-chia lâi Kai Bo̍k-su chiah si̍t-chāi thang kóng ū tit-tio̍h chi̍t ê m̄ kiaⁿ lâng khún-tio̍k chin ê pún-tōe bo̍k-su. Liáu-āu ū koh chiām-chiām ke-thiⁿ pún-tōe lâng lâi chòe bo̍k-su tàu pang-chān chòe Chú ê kang, koh ia̍h ū tit-tio̍h chōe-chōe ê soan-tō-hū sì-kòe chio-ho͘ lâng lâi sìn, só͘-í kàu-hōe chiām-chiām ná khóng-khoah.隔日in 2人企tī 1間佛廟ê 石壇頂吟詩。 聽著ê 人攏圍倚來,中間有人bat 嚴清華,所以用歹話kā 伊罵。Hit 時偕牧師有叫伊著好膽tùi in 來講道理,總是伊ê 心不止驚,m̄ 敢講道理,kan-ta 頭殼tàm-tàm nā-tiāⁿ。偕牧師就大聲吟詩,後來伊亦出聲kap伊吟,吟詩了後,伊ê 心肝有變換lah,續真好膽大聲tùi 眾人說教講,「我是基督教徒,我ài 敬拜真ê 上帝,所以親像人所刻ê 偶像決斷bōe 拜tit。」伊所講ê 卻是無幾句,總是有顯出信心ê 話。到chia 來偕牧師才實在thang 講有得著一個m̄ 驚人窘逐真ê 本地牧師。了後有koh 漸漸加添本地人來做牧師鬥幫贊做主ê 工,koh 亦有得著濟濟ê 宣道婦四界招呼人來信,所以教會漸漸那khóng闊。
  4.Thâu chi̍t ê Soan-tō-hū.4. 頭一個宣道婦。
  Hit-tia̍p tùi Tām-súi tah sió-chûn-á khì iok-lio̍k ū sì-lí gōa lō͘, ū chi̍t ê chng kiò-chòe Gō͘-kó͘-khiⁿ. Chi̍t ji̍t tùi hia ū chi̍t ê chiú-kóaⁿ hū-jîn-lâng miâ kiò Thah-só, ū lâi Tām-súi thiaⁿ Kai Bo̍k-su kóng tō-lí; i put-chí ū siū kám-tōng, kàu Kai Bo̍k-su kóng soah ê sî, chiū chìn-chêng lâi kā Kai Bo̍k-su kóng, “Góa sī bô lō͘-ēng koh sòng-hiong ê kóaⁿ-hū, tī kúi-nā nî ê tiong-kan tú-tio̍h chōe-chōe chhiⁿ-chhám ê tāi-chì, ū khì mn̄g chōe-chōe sian ê pu̍t, ia̍h lóng bōe hō͘ góa tit-tio̍h pêng-an. Kai-chài kin-ná-ji̍t thiaⁿ-tio̍h lí ê tō-lí, hō͘ góa ê sim tit-tio̍h tōa pêng-an, ài kā lí seh-siā.”Hit-tia̍p tùi淡水搭小船仔 去約略有4 里外路,有一個庄叫做五股坑。一日tùi hia 有一個守寡婦人人名叫塔嫂,有來淡水聽偕牧師講道理;伊不止有受感動,到偕牧師講煞ê 時,就進前來kā 偕牧師講,「我是無路用koh 散hiong ê 寡婦,tī 幾若年ê 中間tú著濟濟悽慘ê代誌,有去問濟濟仙ê 佛,亦攏bōe hō͘ 我得著平安。佳哉今仔日聽著你ê 道理,hō͘ 我ê 心得著大平安,ài kā 你說謝。」
  Chit-ê hū-jîn-lâng kap i saⁿ-sî liáu-āu chiū tò-khì, keh lé-pài chiū chhōa sì-gō͘ ê hū-jîn-lâng lâi thiaⁿ, koh kè chi̍t lé-pài, i koh chhōa kúi-nā ê lâi, ná-kú chhōa ná chōe, in tāi-ke thiaⁿ Kai Bo̍k-su ê soat-kàu tōa-tōa siū kám-tōng, in put-chí him-bō͘ ài chhiáⁿ i khì in ê chng-siā lâi siat-kàu; Kai Bo̍k-su hoaⁿ-hí ún-chún in ê só͘ kiû. Āu-lâi ū chhōa kúi-nā ê ha̍k-seng chòe-tīn khì Gō͘-kó͘-khiⁿ ê sî, chng-bîn lóng chhut-lâi kàu hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi ngiâ-chih in, chhōa in kàu chng-tiúⁿ Tân Phauh ê chhù. Tân phauh sī put-chí kôan, koh siⁿ-chòe hó khòaⁿ. Āu-lâi Kai bo̍k-su ū sàng i chi̍t-pak ê cha̍p-tiâu-kài, só͘-í i ū chiong hit pak cha̍p-tiâu-kài lâi tah tī piah-ni̍h, koh kā chèng-lâng kóng, “Góa beh chun-siú chit-ê cha̍p-tiâu ê kài-bēng lâi kiâⁿ, í-āu góa koat-tòan m̄ koh pài pu̍t.”這個婦人人kap伊相辭了後就倒去,隔禮拜就chhōa 四五個婦人人來聽,koh 過一禮拜,伊koh chhōa 幾若個來,那久chhōa 那濟,in 逐家聽偕牧師ê 說教大大受感動,in 不止欣慕ài 請伊去in ê 庄社來設教;偕牧師歡喜允准in ê 所求。後來有chhōa 幾若個學生做陣去五股坑ê 時,庄民攏出來到遠遠ê 所在迎接in,chhōa in 到庄長陳砲 ê 厝。陳砲是不止懸,koh 生做好看。後來偕牧師有送伊一幅 ê 十條誡,所以伊有將hit 幅十條誡來貼tī 壁ni̍h,koh kā 眾人講,「我beh 遵守這個十條ê 誡命來行,以後我決斷m̄ koh 拜佛。」
  Āu-lâi i ū kì-hù chi̍t-keng chhù chòe chiām-sî ê Lé-pài-tn̂g kap hō͘ Kai Bo̍k-su nā sì-kòe khì thôan tō-lí tò-tńg lâi thang hioh-khùn ê só͘-chāi. Āu-lâi i ū koh kì-hù thó͘-tōe beh khí pài-tn̂g, koh ū chū-chi̍p chio̍h-thâu kap chng-á. Hit chng ê lâng tāi-ke chhut-la̍t hē tōe-ki, chha-put-to óa saⁿ-chhioh gōa kôan, chiah tùi Báng-kah chi̍t-tūi ê Sûn-hú-tūi ê peng lâi chó͘-tòng m̄ hō͘ in khí, chóng-sī in lóng bô ài thiaⁿ in ê ōe, chòe in phah-piàⁿ khí, āu-lâi hiah-ê peng ū ê phah tōa-kó͘, ū ê phah lô, ia̍h ū ê phah chhèng kap pí to-chhiuⁿ lâi háng-hoah in, iû-gôan sī bô lō͘-ēng. Āu-lâi chiah-ê peng-á ū ji̍p khì Tân Phauh ê chhù, ū ê khì hit-ê Thah-só ê chhù lâi háng-hoah i, chóng-sī in nn̄g lâng lóng bô kiaⁿ, só͘-í hiah-ê peng-á ko͘-put-chiong chiah koh tńg-khì Báng-kah pò-kò kóng “Chng-bîn lóng-chóng í-keng hō͘ Soan-kàu-su ê mô͘-su̍t bê-khì liáu-liáu lah.後來伊有寄附一間厝做暫時ê 禮拜堂kap hō͘ 偕牧師若四界去傳道理倒轉來thang 歇睏ê 所在。後來伊有koh 寄附土地beh 起拜堂,koh 有聚集石頭kap磚仔 。Hit庄ê 人逐家出力下地基,差不多倚3 尺外懸,才tùi 艋舺1隊ê 巡撫隊ê 兵來阻擋m̄ hō͘ in 起,總是in 攏無ài 聽in ê 話,做in 扑拚起,後來hiah-ê 兵有ê 扑大鼓,有ê 扑鑼,亦有ê 扑銃kap比刀槍來哄喝in,猶原是無路用。後來chiah-ê 兵仔有入去陳砲 ê厝,有ê 去hit個塔嫂 ê 厝來哄喝伊,總是in兩人攏無驚,所以hiah-ê 兵仔姑不chiong才koh 轉去艋舺報告講,庄民攏總已經hō͘ 宣教師ê 魔術迷去了了lah。
  Āu-lâi tùi Báng-kah ê koaⁿ-hú ū kià bûn-su hō͘ Eng-kok Léng-sū kóng, “Kùi-kok ê Soan-kàu-su tī Gō͘-kó͘-khiⁿ teh chè-chō phàu-tâi, thàu mî tùi Tām-súi hô chài peng-khì, kap chhèng-chí lâi, só͘-í chhiáⁿ lí tio̍h kā in tiong-chí.” Sui-bóng sī tú-tio̍h chióng-chióng ê chó͘-tòng, iáu-kú Gō͘-kó͘-khiⁿ ê pài-tn̂g chiām-chiām khí hó, kàu-bé sòa khui lo̍k-sêng-sek. Taⁿ ōe-tit-thang kàu lo̍k-sêng, che lóng sī tùi tī chng-tiúⁿ Tân Phauh kap Thah-só nn̄g lâng ê chīn-la̍t chiah ōe. Taⁿ chit-ê Thah-só chiū-sī Pak-pō͘ thâu chi̍t ê chòe Soan-tō-hū ê hū-jîn-lâng, sui-bóng i ê nî-hè la̍k-cha̍p-gōa, iáu-kú ūi-tio̍h tō-lí phe-miā chòe kang lóng bōe siān, kàu chi̍t-sì-lâng.後來tùi 艋舺ê 官府有寄文書hō͘ 英國領事講,「貴國ê 宣教師tī 五股坑teh 製造砲台,透暝tùi 淡水河載兵器,kap銃子來,所以請你著kā in 中止。」雖罔是tú著種種ê 阻擋,iáu-kú五股坑ê 拜堂漸漸起好,到尾續開落成式。今會tit-thang 到落成,che 攏是tùi tī 庄長陳砲kap塔嫂兩人ê 盡力才會。今這個塔嫂就是北部頭1個做宣道婦ê 婦人人,雖罔伊ê 年歲六十外,iáu-kú為著道理phe 命做工攏bōe siān,到一世人。
  5. Lūn kiàn-siat pài-tn̂g ê sū.5 .論建設拜堂ê 事。
  Lūn Kai Bo̍k-su thôan-kàu tī Tâi-ôan Pak-pō͘ só͘ siat ê pài-tn̂g ū kúi-nā-cha̍p keng, só͘-í chin oh-tit thang ta̍k keng tī-chia lâi kóng-bêng, koh lūn Pak-pō͘ pài-tn̂g ê sū, ū Pak-pō͘ Kàu-hōe ê le̍k-sú thang khòaⁿ, só͘-í tī-chia só͘ ài kóng ê sī bô kúi keng; chóng-sī lóng sī chin tiōng-iàu ê só͘-chāi, góa tī-chia só͘ pâi-lia̍t ê sī lóng bô chiàu nî-kō ê sūn-sū, sī kán-piān kì nā-tiāⁿ, chhiáⁿ bô gō͘-kái chiū-sī :---論偕牧師傳教tī 台灣北部所設ê 拜堂有幾若十間,所以真oh-tit thang 逐間tī-chia 來講明,koh 論北部拜堂ê 事,有北部教會ê 歷史thang 看,所以tī-chia 所ài 講ê 是無幾間;總是攏是真重要ê 所在,我tī-chia 所排列ê 是攏無照年kō ê 順序,是簡便記nā-tiāⁿ,請無誤解就是:---
  (a) Lūn Sin-tiàm. Chá-sî siông-siông tùi Sin-tiàm ū lâng khì Tām-súi thiaⁿ Kai Bo̍k-su soat-kàu, āu-lâi ū kúi-nā ê saⁿ-kap ài chhiáⁿ Kai Bo̍k-su khì Sin-tiàm kóng tō-lí, só͘-í ū chi̍t pái i hoaⁿ-hí kap in saⁿ-kap khì. Hit ji̍t tú sī Sin-tiàm teh chòe lāu-jia̍t, tiàm tī-hia ê lâng khah hán-tit khòaⁿ-tio̍h gōa-kok lâng, ia̍h tāi-ke oe-khoeh, ū ê ài khòaⁿ, chóng-sī tiong-kan ia̍h ū chin-chōe pháiⁿ-lâng ài hāi Kai Bo̍k-su. Kai-chài āu-lâi ūi-tio̍h i ū i-hó chi̍t ê tio̍h tāng-siong ê gín-ná, kap chi̍t ê lāu-lâng tùi kôaiⁿ-kôaiⁿ ê só͘-chāi po̍ah-lo̍h-lâi chio̍h-thâu-téng, só͘-í tì-kàu hō͘ chèng-lâng sòa kám-sim, tian-tò chin hó khóan-thāi i, koh chit-ê hō͘ i i-hó ê lāu-lâng hoaⁿ-hí ēng i ê chhù chioh i chòe pài-tn̂g. Āu-lâi ūi-tio̍h ài khah tōa keng, só͘-í chiah lēng-gōa koh khí chi̍t keng khah tōa kap khah ha̍p-ēng--ê. Chit keng pài-tn̂g chiū-sī tú-tú Kai Bo̍k-su siū khún-tio̍k pek-hāi ê tiong-kan lâi kiàn-siat-ê. Chit keng sī khí tī siōng kôan ê só͘-chāi, ēng chio̍h-piah lâi ûi sì-bīn. Sin-tiàm khoe oan-oan oat-oat lâu thàu kàu hái-ni̍h, chit keng pài-tn̂g ê cheng-thah ū chin kôan, tùi thah-téng thang khòaⁿ kàu kúi-nā lí-lō͘ hn̄g ê só͘-chāi. Pài-tn̂g ê āu-bīn sī cho̍at-phek kap hit tiâu khoe chêng-bīn ê soaⁿ-piah tú sī saⁿ-tùi-siòng, koh chhiū-ba̍k put-chí bō͘-sēng, koh soaⁿ-lui chi̍t-chân kè liáu iū chi̍t-chân, ti̍t-ti̍t thàu kàu kôan ê soaⁿ-chiam, kéng-tì si̍t-chāi súi kàu-ke̍k.(a)論新店。早時常常tùi 新店有人去淡水聽偕牧師說教,後來有幾若個相kap ài 請偕牧師去新店講道理,所以有1擺伊歡喜kap in 相kap去。Hit 日tú是新店teh 做鬧熱,tiàm tī-hia ê 人較罕tit看著外國人,亦逐家oe-khoeh,有ê ài 看,總是中間亦有真濟歹人ài 害偕牧師。佳哉後來為著伊有醫好一個著重傷ê 囡仔,kap 一個老人tùi 懸懸ê 所在跋落來石頭頂,所以致到hō͘ 眾人煞感心,顛倒真好款待伊,koh 1個hō͘ 伊醫好ê 老人歡喜用伊ê 厝借伊做拜堂。後來為著ài 較大間,所以才另外koh 起1間較大kap較合用--ê。這間拜堂就是tú-tú偕牧師受窘逐迫害ê 中間來建設ê。這間是起tī上懸ê 所在,用石壁來圍4面。新店溪彎彎oat-oat 流透到海ni̍h,這間拜堂ê 鐘塔有真懸,tùi 塔頂thang 看到幾若里路遠ê 所在。拜堂ê 後面是絕壁kap hit 條溪前面ê 山壁tú是相對相,koh 樹木不止茂盛,koh 山lui 1 層過了又1 層,直直透到懸ê 山尖,景致實在súi 到極。
  (b) Lūn Sin-tek. Chit só͘-chāi tú-tú sī Kai Bo̍k-su lâi Tâi-ôan liáu-āu, ū kap Lâm-pō͘ ê Soan-kàu-su Lí Bo̍k-su chham Tek I-seng saⁿ-kap khì khòaⁿ ê só͘-chāi. Chá-sî sī kiò-chòe Tek-chhàm, put-chí chhut-miâ, koh tha̍k-chheh lâng ia̍h chhut chin-chōe. Tī-chia khí-thâu sī kan-ta sè chi̍t keng ê pâng-keng, ia̍h āu-lâi chiū sè chi̍t keng chhù. Chóng-sī chia ê lâng chin ngī-sim, m̄-ài thiaⁿ tō-lí; m̄-nā án-ni, ū ê tian-tò ēng pháiⁿ-chhùi kap bô lé ê chok-hoat lâi chau-that Kai Bo̍k-su, ū ê kā i phùi-nōa, koh ū ê ēng chióng-chióng ê chhiú-tōaⁿ lâi khún-tio̍k i. Kai-chài āu-lâi Kai Bo̍k-su ū i-hó chi̍t ê put-chí chhut-miâ koh ū sè-le̍k ê tha̍k-chheh lâng, só͘-í chit lâng ū kìm-chí hiah-ê tùi Kai Bo̍k-su bô lé ê lâng, liáu-āu chiū tāi-ke lóng m̄-káⁿ koh kóng pháiⁿ-ōe lâi mā i. Kàu āu-lâi ū khí tōa keng ê pài-tn̂g, sìn tō-lí ê lâng ia̍h ū chiām-chiām ke-thiⁿ.(b)論新竹。這所在tú-tú是偕牧師來台灣了後,有kap南部ê 宣教師李牧師 chham Tek醫生相kap去看ê 所在。早時是叫做竹塹,不止出名,koh 讀冊人亦出真濟。Tī-chia起頭是kan-ta稅1間ê 房間,亦後來就稅1間厝。總是chia ê 人真硬心,m̄-ài 聽道理;m̄-nā án-ni,有ê 顛倒用歹嘴kap無禮ê 作法來chau-that偕牧師,有ê kā 伊phùi瀾,koh 有ê 用種種ê 手段來窘逐伊。佳哉後來偕牧師有醫好一個不止出名koh 有勢力ê 讀冊人,所以這人有禁止hiah-ê tùi 偕牧師無禮ê 人,了後就大家攏m̄ 敢koh 講歹話來罵伊。到後來有起大間ê 拜堂,信道理ê 人亦有漸漸加添。
  (c) Lūn Saⁿ-kak-éng. Chit só͘-chāi sī tī Tōa-kho͘-hām ê tang-pak pêng, tī 50 nî chêng sī chin pháiⁿ kóan-hat ê só͘-chāi, in-ūi ū chi̍t-tūi ê soaⁿ-chha̍t put-sî chhut-lâi chhiúⁿ-kiap, sui-bóng chham hiah-ê chha̍t ê chhin-cho̍k sòa kā in pān tāng-chōe, ia̍h sī bô hoat-tō͘ thang châu-bia̍t in. Chi̍t ji̍t ū chi̍t ê Sûn-bú lâi sûn-sī ê sî, hit tīn soaⁿ-chha̍t ēng chhiuⁿ lâi chha̍k kiō, kai-chài Sûn-bú ū thoat-lī in ê to̍k-chhiú. Ū-sî chheng-thian pe̍h-ji̍t ia̍h tiau-tî hun tūi-ngó͘ ná chhiùⁿ-koa kóng, “Lín khò koaⁿ, góan khò soaⁿ,” ná kūn-óa tùi siâⁿ-ni̍h lâi. Kai Bo̍k-su khí-thâu lâi chia thôan tō-lí ê sî, tī-hia ê lâng ū ê kóng tio̍h chiong hit-ê hoan-á thoa lâi khì soaⁿ-ni̍h ó͘ ba̍k-chiu. Kî-tiong chi̍t ê bû-nāi-hàn the̍h chi̍t tè tōa tè chio̍h tùi Kai Bo̍k-su ê bīn kā i hám khì. Kai-chài siòng bô cheng, kiat tùi thâu-khak-téng kè-khì, tōng-tio̍h tēng piah. Chit tè chio̍h ū khioh tńg-lâi khǹg tī su-khia siat ê Phok-bu̍t-sek. Kai Bo̍k-su ê Phok-bu̍t-sek-lāi ū chhái-chi̍p chōe-chōe hāng ê mi̍h thang chòe kì-liām. Siat-sú chit tè chio̍h nā kiat-tio̍h i ê thâu-khak, chiū lán Pak-pō͘ ê lâng kiám-chhái bōe-tit-thang koh tit-tio̍h chit khóan lêng-kài ê úi-jîn, ia̍h sī bô tiāⁿ-tio̍h. Si̍t-chāi hō͘ i ōe thoat-lī chit khóan ê gûi-hiám, lóng sī Siōng Chú ê kôan-lêng.(c)論三角湧。這所在是tī 大嵙陷ê 東北爿,tī 50年前是真歹管轄ê 所在,因為有1隊ê 山賊不時出來搶劫,雖罔 chham hiah-ê 賊ê 親族續kā in 辦重罪,亦是無法度thang 剿滅in。一日有一個巡撫來巡視ê 時,hit 陣山賊用槍來chha̍k 轎,佳哉巡撫有脫離in ê 毒手。有時青天白日亦刁持分隊伍那唱歌講,「Lín靠官,阮靠山,」那近倚tùi 城ni̍h來。偕牧師起頭來chia 傳道理ê 時,tī-hia ê 人有ê 講著將hit個番仔拖來去山ni̍h挖目珠。其中1個無賴漢提1 tè大tè 石tùi 偕牧師ê 面kā 伊hám 去。佳哉相無精,kiat tùi 頭殼頂過去,撞著tēng 壁。這tè 石有拾轉來囥tī su-khia設ê 博物室。偕牧師ê 博物室內有採集濟濟項ê 物thang 做紀念。設使這tè 石若kiat 著伊ê 頭殼,就咱北部ê 人 kiám-chhái bōe-tit-thang koh 得著這款靈界ê 偉人,亦是無定著。實在hō͘ 伊會脫離這款ê 危險,攏是上主ê 權能。
  Āu-lâi koh keng-kè kúi-nā ge̍h-ji̍t, hit-ê chêng beh hám Kai Bo̍k-su ê pháiⁿ-lâng sòa lâi hóan-hóe sìn tō-lí. Koh bô kú, Lé-pài-tn̂g ia̍h khí hó, tī-hia-ê peh-sìⁿ ia̍h khah ài thiaⁿ tō-lí ê khóan, koh soaⁿ-chha̍t ia̍h lóng bô--khì, in-ūi in só͘ teh khò ê soaⁿ lóng pìⁿ-chòe chhân-hn̂g.後來koh 經過幾若月日,hit 個前beh hám 偕牧師ê 歹人續來反悔信道理。Koh 無久,禮拜堂亦起好,tī-hia ê 百姓亦較ài 聽道理ê 款,koh 山賊亦攏無去,因為in 所teh 靠ê 山攏變做田園。
  (d) Lūn Pat-lí-hun. Tī-chia thôan tō-lí bô jōa-kú, chiū kiàn-siat Lé-pài-tn̂g. Tāi-seng sī tī siuⁿ-si-á chhiū-kha chòe lé-pài, āu-lâi chiū kā thó-hî ê lâng chioh chi̍t keng chhù lâi kóng tō-lí, āu-lâi ū koh poaⁿ-khì tiàm chi̍t ê choh-sit lâng ê chháu-chhù, chóng-sī bô kú chiū khí chi̍t-keng ê thô͘-kat-chhù chòe Lé-pài-tn̂g. Tú-tio̍h Chheng-kok kap Hoat-lân-se teh saⁿ-thâi ê sî sòa hō͘ lâng húi-hōai khì. Chóng-sī āu-lâi ū koh kè-ōe khí chi̍t keng koh-khah súi koh-khah ióng ê sin Pài-tn̂g. Chiū-sī hiān-sî iáu tī-teh chit keng Pài-tn̂g.(d)論八里坌。Tī-chia 傳道理無偌久,就建設禮拜堂。代先是tī 相思仔樹腳做禮拜,後來就kā 討魚ê 人借1間厝來講道理,後來有koh 搬去tiàm一個作穡人ê 草厝,總是無久就起1間ê 塗角厝做禮拜堂。Tú著清國 kap 法蘭西teh 相thâi ê 時續hō͘ 人毀壞去。總是後來有koh 計畫起1間koh 較súi koh 較勇ê 新拜堂。就是現時iáu tī-teh 這間拜堂。
  (e)Lūn Báng-kah. Chit só͘-chāi kap Tōa-tiū-tiâⁿ sī pîⁿ-pîⁿ chòe Tâi-pak hú-gōa chó-iū ê lāu-jia̍t chhī-koe. Tī Tōa-tiū-tiâⁿ ū khí chio̍h thia̍p ê lé-pài-tn̂g. Tī hit-sî thang kóng sī tē-it súi ê pài-tn̂g ê chi̍t ê. Kai Bo̍k-su chòe tē-it kan-khó͘ thôan tō-lí ê só͘-chāi chiū-sī Báng-kah.(e)論艋舺。這所在kap大稻埕是平平做台北府外左右ê 鬧熱市街。Tī 大稻埕有起石疊 ê 禮拜堂。Tī hit 時thang 講是第一súi ê 拜堂ê 一個。偕牧師最第一艱苦傳道理ê 所在就是艋舺。
  Chiàu téng-bīn só͘ kóng Báng-kah sǹg-sī chòe pài ngó͘-siōng ê tiong-sim-tōe, só͘-í bê-sìn chin chhim, òan-hūn Ki-tok-kàu ê sim sī chin-chhim. Kai Bo̍k-su ia̍h sī chai-iáⁿ nā beh siat-kàu tī-hia tek-khak ōe tú-tio̍h tōa pek-hāi, só͘-í chiah khǹg tī lō͘-bé lâi siat. Koh tī-chia ê tē-hng-koaⁿ ū chhut bēng-lēng kóng, “Nā ū lâng ēng chhù á-sī pa̍t-hāng lâi chioh gōa-kok ê Soan-kàu-su, á-sī bōe hō͘ in ê lâng tio̍h siū tāng-hêng.” Chhin-chhiūⁿ án-ni lâi háng-hoah peh-sìⁿ, kóng beh kā in koaiⁿ-kaⁿ kap thâi-thâu, só͘-í bô lâng káⁿ ēng chhù chioh Kai Bo̍k-su.照頂面所講艋舺算是最拜偶像ê 中心地,所以迷信真深,怨恨基督教ê 心是真深。偕牧師亦是知影若beh 設教tī-hia 的確會tú著大迫害,所以才囥tī 路尾來設。Koh tī-chia ê 地方官有出命令講,「若有人用厝抑是別項來借外國ê 宣教師,抑是賣hō͘ in ê 人著受重刑。」親像án-ni 來哄喝百姓,講beh kā in 關監kap thâi 頭,所以無人敢用厝借偕牧師。
  Chóng-sī 1877 nî 12 ge̍h, sui-bóng sī kìm m̄ hō͘ Kai Bo̍k-su ji̍p Báng-kah, iáu-kú kàu-bé i ia̍h ū ji̍p-khì, koh ū sè chi̍t-keng chhù. Tī mn̂g-bâi téng ū siá pián kóng, “Iâ-so͘ Sèng-tông.” Bú-koaⁿ chit ē khòaⁿ-tio̍h hit-ê pián chin siū-khì, chiū chhōa chi̍t tūi ê peng-á khì kóng hit tè tōe sī sio̍k tī kun-iâⁿ, só͘-í bēng-lēng i tio̍h kín lī-khui. Kai Bo̍k-su ū chhiáⁿ i the̍h chèng-kù hō͘ i khòaⁿ, khòaⁿ-liáu kó-jiân sī sio̍k tī kun-iâⁿ, só͘-í ū ín tī keh-ji̍t beh piàⁿ hêng in, ia̍h tī hit àm peng-á chat-iâⁿ tī mn̂g-chêng, ū ê kā i mā,ū ê siūⁿ beh kā i lòng pháiⁿ chhù, ia̍h ū ê lām-sám ji̍p khì pâng-keng háng beh thâi i, kui-mî lóng sī án-ni, óan-jiân ná chhin-chhiūⁿ poaⁿ-hì chi̍t-iūⁿ.總是1877年12月,雖罔是禁m̄ hō͘ 偕牧師入艋舺,iáu-kú 到尾伊亦有入去,koh 有稅1間厝。Tī 門楣頂有寫匾講,「耶穌聖堂。」武官這下看著hit 個匾真受氣,就chhōa一隊ê 兵仔去講hit tè 地是屬tī 軍營,所以命令伊著緊離開。偕牧師有請伊提證據hō͘ 伊看,看了果然是屬tī 軍營,所以有允tī 隔日beh 拚還in,亦tī hit 暗兵仔紮營tī 門前,有ê kā 伊罵,有ê 想beh kā 伊撞歹厝,亦有ê lām-sám入去房間哄beh thâi 伊,歸暝攏是án-ni,宛然若親像搬戲一樣。
  Keh thiⁿ-kng chiàu iok-sok lâi kiâⁿ, Kai Bo̍k-su chhut khì ê sî pháiⁿ-lâng kui-tīn oe-kheh, ū ê ēng thô͘-ôan kā i kòng, ū ê ēng chng-á-kak kā i hám, kai-chài lóng bô tú-tio̍h siong-hāi, pêng-an kàu Tām-súi hô-hōaⁿ, chhiàⁿ chi̍t-chiah chûn-á tùi Báng-kah kò kàu Tōa-lōng-pōng. Hit-ji̍t kap ha̍k-seng saⁿ-kap tiàm, ia̍h àm-sî kóng tō-lí kàu àm-àm, chiah sūn ki-hōe koh-chài ji̍p-khì Báng-kah. Khòaⁿ sì-ûi lóng chēng chiauh-chiauh, kan-ta ū nn̄g-saⁿ pha ê teng-hé tùi lâng ê mn̂g-phāng chiò chhut-lâi nā-tiāⁿ. Hit-sî i ū tú-tio̍h chi̍t ê lāu-lâng, só͘-í Kai Bo̍k-su mn̄g khòaⁿ i ū chhù thang sè á bô ? Lāu-lâng kóng ū chhù beh chioh i, chiū chhōa i khì in tau. Kai Bo̍k-su kap i iok-sok ta̍k hāng hó-sè, keh-ji̍t sûi-sî koh siá pián kóng, “Iâ-so͘ Sèng-kàu” sòa kā i tiàu khí lâi. Peh-sìⁿ khòaⁿ-kìⁿ, tāi-ke chin siū-khì, kui-ji̍t chat-iâⁿ tī hit keng chhù.隔天光照約束來行,偕牧師出去ê 時歹人歸陣oe-kheh,有ê 用塗丸kā 伊摃,有ê 用磚仔角kā 伊hám,佳哉攏無tú著傷害,平安到淡水河岸,倩一隻船仔tùi 艋舺kò 到大浪泵。Hit 日kap學生相kap tiàm,亦暗時講道理到暗暗,才順機會koh 再入去艋舺。看4圍攏靜 chiauh-chiauh,kan-ta有二三 pha ê 燈火tùi 人ê 門縫照出來nā-tiāⁿ。Hit 時伊有tú著1個老人,所以偕牧師問看伊有厝thang 稅抑無?老人講有厝beh 借伊,就chhōa 伊去in 兜。偕牧師kap伊約束逐項好勢,隔日隨時koh 寫匾講,「耶穌聖教」續kā 伊吊起來。百姓看見,大家真受氣,歸日紮營tī hit 間厝。
  Tē-jī ji̍t, chôan-koe ê lâng lóng chhut-thâu lâi kong-kek i, chóng-sī i lóng bô kiaⁿ-hiâⁿ, chiàu-kū chhut-khì koe-lō͘ kā lâng i pīⁿ. Sì-bīn ê lâng khah chōe lóng sī i ê tùi-te̍k, tiong-kan iû-gôan ia̍h ū tông-chêng i ê lâng. Tē-saⁿ ji̍t, koe-bîn koh khah hui-siông, ū ê tiâu-tî chhōa khit-chia̍h, kap thái-ko ê lâng hō͘ i óa tī Kai Bo̍k-su ê sin-piⁿ, ia̍h sī bô chhái-kang, só͘-í koh sì-gō͘-tiám cheng kú, tāi-ke chiū kiuh thâu-chang-lê-á beh chhut-chhiú lâi phah i. Hiah-ê lâng ū ê tī mn̂g-gōa kia̍h kùn-á lòng-phòa chhù, ū ê peh-khí-khì chhù-téng thiah kòa, ū ê ó͘ tōe-ki-kha beh hō͘ hit keng chhù tó-hōai. Kai Bo̍k-su tùi chèng-lâng ê tiong-kan tiām-tiām tô-siám khì lí-kóan-lāi, m̄-kú lí-kóan ê chú-lâng kiaⁿ-liáu tú-tio̍h chai-ē, só͘-í chhiáⁿ i tio̍h chhut-khì. Ko͘-put-chiong Kai Bo̍k-su tio̍h koh ōaⁿ khì pa̍t só͘-chāi.第2日,全街ê 人攏出頭來攻擊伊,總是伊攏無驚惶,照舊出去街路kā 人醫病。四面ê 人較濟攏是伊ê 對敵,中間猶原亦有同情伊ê 人。第3 日,街民koh 較非常,有ê 刁持chhōa 乞食,kap thái-ko ê 人hō͘ 伊倚tī 偕牧師ê 身邊,亦是無采工,所以koh 四五點鐘久,逐家就kiuh 頭鬃螺仔beh 出手來扑伊。Hiah-ê 人有ê tī 門外kia̍h棍仔撞破厝,有ê peh起去厝頂拆蓋,有ê 挖地基腳beh hō͘ hit 間厝倒壞。偕牧師tùi 眾人ê 中間恬恬逃閃去旅館內,m̄-kú 旅館ê 主人驚了tú著災厄,所以請伊著出去。姑不chiong偕牧師著koh 換去別所在。
  Āu-lâi peh-sìⁿ ū khah chēng. Báng-kah ê bú-koaⁿ ū lâi chhiáⁿ Tām-súi ê Eng-kok Léng-sū (Scott) khì, hit sî Kai Bo̍k-su ia̍h chòe-tīn, bú-koaⁿ chhiáⁿ Léng-sū tio̍h bēng-lēng Soan-kàu-su lī-khui hia, chóng-sī Léng-sū siū-khì, kā i kū-cho̍at, kóng i bô hit-ê kôan. Koh kóng Soan-kàu-su lâi kàu in ê só͘-chāi, eng-kai tio̍h chin hó-lé khóan-thāi in, chhut-la̍t pó-hō͘ in chiah tio̍h, hóan-tńg beh kóaⁿ-tio̍k in, chin kî-kòai. Āu-lâi Léng-sū m̄-chhap i, chòe i tńg-khì.後來百姓有較靜。艋舺ê 武官有來請淡水ê 英國領事(Scott)去,hit 時偕牧師亦做陣,武官請領事著命令宣教師離開hia,總是領事受氣,kā 伊拒絕,講伊無hit 個權。Koh 講宣教師來到in ê 所在,應該著真好禮款待in,出力保護in 才著,反轉beh 趕逐in,真奇怪。後來領事m̄-chhap伊,做伊轉去。
  Bú-koaⁿ bô hoat-tō͘, ko͘-put-chiong tio̍h ōaⁿ chhiú-tōaⁿ, só͘-í chiah lâi kiû Kai Bo̍k-su chhiáⁿ i lī-khui in ê só͘-chāi. Kai Bo̍k-su kā i kóng koat-tòan m̄ lī-khui. Bú-koaⁿ kàu-bé sòa tio̍h phài chi̍t-tūi peng khì tī hit keng phòa-chhù ê chiu-ûi kā i kò͘. Keng-kè chi̍t lé-pài kú, bú-koaⁿ ēng chhī-gōa ê tōe hō͘ i khí pài-tn̂g, koh iok-sok kóng beh pó-hō͘ in khí kàu ôan-chôan. Chóng-sī Kai Bo̍k-su m̄-chún, bú-koaⁿ koh chhe lâng kā i kóng m̄-thang khí tī gôan-ūi, in-ūi hia sī óa tī khó-kàu ê só͘-chāi. Kai Bo̍k-su chai-iáⁿ hit só͘-chāi lī khó-tiûⁿ put-chí hn̄g, só͘-í m̄-ài thiaⁿ bú-koaⁿ ê ōe, chòe i khí-kang, tú-tú sī khí tī hō͘ peh-sìⁿ chhòng pháiⁿ hit keng chhù ê kū só͘-chāi. M̄-kú peh-sìⁿ chiàu-kū kiáu-chhá bô soah, liân hit keng chhù ê chú-lâng hiám-hiám hō͘ in phah-sí, kìⁿ-nā bat lâi thiaⁿ tō-lí ê lâng lóng hō͘ chhin-chhek pêng-iú kā in cho̍at-kau. Chóng-sī ná kú lâi sìn tō-lí ê lâng ná ke-thiⁿ, keng-kè bô kúi-nî, Kai Bo̍k-su tit-tio̍h chin khoah ê thó͘-tōe, chiah koh khí chng-á ê pài-tn̂g.武官無法度,姑不chiong著換手段,所以才來求偕牧師請伊離開in ê 所在。偕牧師kā 伊講決斷m̄ 離開。武官到尾煞著派1隊兵去tī hit 間破厝ê 周圍kā 伊顧。經過1禮拜久,武官用市外ê 地hō͘ 伊起拜堂,koh 約束講beh 保護in 起到完全。總是偕牧師m̄ 准,武官koh 差人kā 伊講m̄-thang 起tī 原位,因為hia 是倚tī 考校ê 所在。偕牧師知影hit 所在離考場不止遠,所以m̄-ài 聽武官ê 話,做伊起工,tú-tú是起tī hō͘ 百姓創歹hit 間厝ê 舊所在。M̄-kú 百姓照舊攪吵無煞,連hit 間厝ê 主人險險hō͘ in 扑死,見若bat 來聽道理ê 人攏hō͘ 親戚朋友kā in 絕交。總是那久來信道理ê 人那加添,經過無幾年,偕牧師得著真闊ê 土地,才koh 起磚仔ê 拜堂。
  Tī 1884 nî, Chheng-kok kap Hoat-lân-se saⁿ-thâi ê sî, pài-tn̂g koh hō͘ thó͘-húi thiah khì. Kàu saⁿ-thâi soah liáu saⁿ-ge̍h-ji̍t āu chiū ēng chio̍h koh khí sin ê pài-tn̂g, chiū-sī hiān-sî hit keng kū ê pài-tn̂g. Chhin-chhiūⁿ án-ni, khí-thâu beh kiàn-siat pài-tn̂g sī chin ûi-lân, tú-tio̍h chióng-chióng ê pek-hāi, koh chhin-chhiūⁿ tī 1879 nî, tī Báng-kah Kai Bo̍k-su-niû chē tī kiō-lāi ū lâng chhng hé-pé beh ji̍p khì kā i sio. Taⁿ chhiáⁿ lâi khòaⁿ chhin-chhiūⁿ chit-ê hui-siông ê hiông-ok, gûi-hiám ê Báng-kah, kàu-bé cháiⁿ-iūⁿ ah ? Koh 10 nî āu chiū-sī tī 1893 nî Kai Bo̍k-su beh tńg-khì Ka-ná-tāi ê sî, chèng-lâng cháiⁿ-iūⁿ khóan-thāi i, chit-tia̍p ài kóng tām-po̍h tī ē tóe :---Tī 1884年,清國kap法蘭西相 thâi ê 時,拜堂koh hō͘ 土匪拆去。到相thâi 煞了3月日後就用石koh 起新ê 拜堂,就是現時hit 間舊ê 拜堂。親像án-ni,起頭beh 建設拜堂是真為難,tú著種種ê 迫害,koh 親像tī 1879年,tī 艋舺偕牧師娘坐tī 轎內有人穿火把beh 入去kā 伊燒。今請來看親像這個非常ê雄惡,危險ê 艋舺,到尾怎樣ah?koh 10年後就是tī 1893年偕牧師beh 轉去加拿大ê 時,眾人怎樣款待伊,這tia̍p ài 講淡薄tī 下底:---
  Chi̍t pái Kai Bo̍k-su ūi-tio̍h beh tńg-khì Ka-ná-tāi tī Báng-kah kàu-tn̂g-lāi teh kap chèng hōe-iú saⁿ-sî hit-tia̍p, tī-hia ū sè-le̍k ê lâng siá-phoe hō͘ Kai Bo̍k-su chhéng beh kā i ngiâ-koe lâi sàng i, khí-thâu Kai Bo̍k-su m̄ ín, āu-lâi ūi-tio̍h in pek-chhiat ê khún-kiû koh siūⁿ-tio̍h chá-nî ê chêng-hêng hit khóan hiah pháiⁿ, ia̍h chit-tia̍p ê jîn-sim lóng bô saⁿ-tâng, put-chí ū thang chòe kì-liām, só͘-í chiah chún in ê só͘ iàu-kiû. Taⁿ hiah-ê lâng ēng âng-téng sì-kiō hō͘ i chē, koh ū Im-ga̍k-tūi, chhin-chhiūⁿ cheng-kó͘, tâng-lô, hō-thâu sàu-kak, kap hiân-kóan téng-téng, kúi-nā tūi lóng tī thâu-chêng, ia̍h ū kúi-nā pah ki ê kî-á hêng-lia̍t tè tī Im-ga̍k-tūi ê āu-bīn, koh ū pàng-phàu ê lâng chham bûn-bú koaⁿ-ôan pâi-lia̍t tī kiō-chêng. Koh tī chòe tē-it āu-bīn ū la̍k ê khiâ-bé ê, kap jī-cha̍p la̍k téng kiō, tāi-ke chôe-chéng hêng-lia̍t sûi tùi Báng-kah ê chiàⁿ-lō͘ lâi kiâⁿ.一擺偕牧師為著beh 轉去加拿大tī 艋舺教堂內teh kap眾會友相辭hit-tia̍p,tī-hia 有勢力ê 人寫批hō͘ 偕牧師請beh kā 伊迎街來送伊,起頭偕牧師m̄ 允,後來為著in 迫切ê 懇求koh 想著早年ê 情形hit 款hiah 歹,亦這tia̍p ê 人心攏無相同,不止有thang 做紀念,所以才准in ê 所要求。今hiah-ê 人用紅頂4轎hō͘ 伊坐,koh 有音樂隊,親像鐘鼓、銅鑼、號頭哨角,kap弦管等等,幾若隊攏tī 頭前,亦有幾若百支ê 旗仔行列tè tī 音樂隊ê 後面,koh 有放砲ê 人參文武官員排列tī 轎前。Koh tī 最第一後面有6 個騎馬ê,kap二十六頂轎,逐家齊整行列隨tùi 艋舺ê 正路來行。
  Tī jī-cha̍p nî chêng hō͘ lâng beh phah beh thâi ê Kai Bo̍k-su, kàu tī chit-tia̍p tú-tú sī chhin-chhiūⁿ o̍ah-pu̍t hō͘ lâng kng teh ngiâ. Koe-lō͘ ê nn̄g-pêng lâng that-that tīⁿ, im-ga̍k ê siaⁿ-im hiáng-liāng thàu kàu chin hn̄g ê só͘-chāi, kàu Kai Bo̍k-su beh lo̍h chûn ê sî tāi-ke hoah bān-sòe, ū ê m̄-kam kap i saⁿ lī-khui sòa lâu ba̍k-sái.Tī二十年前hō͘ 人beh 扑beh thâi ê 偕牧師,到tī 這tia̍p tú-tú是親像活佛hō͘ 人扛teh 迎。街路ê 兩爿人塞塞tīⁿ,音樂ê 聲音響亮透到真遠ê 所在,到偕牧師beh 落船ê 時大家喝萬歲,有ê m̄ 甘kap伊相離開煞流目屎。
  Taⁿ Kai Bo̍k-su tī chit-khóan chhin-chhiūⁿ chhâi-lông-tōng ê Báng-kah thôan tō-lí ōe sêng-kong kàu án-ni, si̍t-chāi sī tùi tī i ê jia̍t-sim, ū Ki-tok ê thiàⁿ-sim kap kam-gōan chiong i ê cheng-sîn kap sin-thé lóng hiàn tī lán Tâi-ôan Pak-pō͘ ê chèng-kù, si̍t-chāi thang chheng chòe chi̍t ê lêng-kài ê tōa úi-jîn lah.今偕牧師tī 這款親像豺狼洞ê 艋舺傳道理會成功到án-ni,實在是tùi tī 伊ê 熱心,有基督ê 疼心kap甘願將伊ê 精神kap身體攏獻tī 咱台灣北部ê 證據,實在thang 稱做一個靈界ê 大偉人lah。
回目錄    回上一頁    日治時期,   1930年, 散文 / 傳記