回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 38 個段落, 95 個語句, 622 個語詞, 919 個音節
Tùi-ōa Hì 對話戲
Lâu Chú-siông 劉主常
  Tùi-ōa Hì對話戲
  Tōa hoaⁿ-hí ê hó Siau-sit (Lō͘ 2:10)大歡喜 ê好消息 ﹙路 2:10﹚
  Tâi-lâm台南
  Chit chhut ke̍k sī beh hō͘ Chú-ji̍t-o̍h ko-téng kho chò, lâi siá ê. Lāi-iông chiàu sian-seⁿ ê ì-sù, tām-po̍h piàn-keng bô iàu-kín, chóng-sī beh kà ha̍k-seng ê í-chêng, iàu-kín sian-seⁿ tio̍h gián-kiù, Chú chhut-sì hit sî ê Iû-thài ê siā-hōe chōng-thài, ia̍h soat-bêng hō͘ ha̍k-seng bêng-pe̍k.這齣劇是beh hō͘ 主日學高等科做,來寫 ê。內容照先生ê 意思,淡薄變更無要緊,總是beh 教學生 ê以前,要緊先生著研究,主出世hit 時ê 猶太 ê 社會狀態,亦說明hō͘學生明白。
  Nā chit tè ke̍k ē-thang pang-chān lia̍t-ūi Chú-ji̍t-o̍h ê Sèng-tàn Chiok-hō-hōe, sī góa ê sim só͘ gōan.若這tè劇會thang 幫贊列位主日學 ê 聖誕祝賀會,是我ê 心所願。
  Jîn-bu̍t. 1.Kò͘-iûⁿ--ê, A. B. C. D. E. F.......人物。 1.顧羊--ê, A. B. C.D. E. F......
  2.Thiⁿ-sài chi̍t miâ. Kî-thaⁿ sò͘-miâ.2.天使一名。其他數名。
  Tiûⁿ-só͘. Pek-lī-hêng iá-gōa.場所。伯利恆野外。
  Chún-pī. 1.Pòe-kéng—iûⁿ-kûn teh khùn, thiⁿ ū chheⁿ.準備。 1.背景—羊群teh睏,天有星。
  2.Bú-tâi—chó (iū) pêng chi̍t tè chio̍h-í.2.舞臺—左﹙右﹚爿一塊石椅。
  3.Chiàu-bêng— àm-àm.3.照明— 暗暗。
  (Tùi bú-tâi chiàⁿ-pêng kò͘-iûⁿ ê ji̍p-lâi).﹙Tùi 舞臺正爿顧羊ê 入來﹚。
  A.‘E-hng thài chiah léng-khì. Khong-khì chēng kàu ná chhin-chhiūⁿ chin chong-giâm ê khóan. Iûⁿ-á lóng koai-koai teh khùn, lán lâi hang chi̍t-ē-á hóe lè, chiah lâi khùn.’A. 「E昏thài才冷去。空氣靜到那親像真莊嚴ê 款。羊仔攏乖乖teh睏,咱來烘一下仔火lè,才來睏。」
  It-tông‘án-ni hó.’......一同 「án-ni 好。」.....
  (E. Chò tiong-sim, it-tông chē)﹙E做中心,一同坐﹚
  B. (Bô gôan-khì)‘Á-á-á! Sè-kan thài ē chiah bô sim-sek, ta̍k-ji̍t to teh hō͘ Lô-má koaⁿ kap peng khún-tio̍k, lán beh án-chóaⁿ-iūⁿ kòe-ji̍t lè!’ (thó͘-khùi).B.﹙無元氣﹚「Á-á-á﹗世間thài會才無心適,逐日to teh hō͘ 羅馬官kap兵捆著,咱beh án-chóaⁿ樣過日lè﹗」﹙吐氣﹚。
  C.‘Ū-iáⁿ tō-tio̍h! Í-sek-lia̍t ê peh-sìⁿ m̄-chai tio̍h tī-tang-sî chiah ē tùi chit ê kan-khó͘ ê seng-o̍ah siū tháu-pàng.’(Ū chi̍t-ē-á).C. 「有影就著﹗以色列 ê 百姓m̄知著tī-tang時才會tùi這個艱苦 ê 生活受tháu放。」﹙有一下仔﹚。
  D.‘Góa teh siūⁿ hit ê hō-chòe Bí-sài-a hit ê, nā khah-kín lâi m̄-chiaⁿ hó.’D. 「我teh想hit個號做彌賽亞hit個,若較緊來m̄-chiaⁿ好。」
  E.‘Tio̍h là! (Khah-tāng ê siaⁿ) tāi-ke thiaⁿ lè! Góa chò-chêng-ji̍t khì Iâ-lō͘-sat-léng ê sî, ū khì tiān-ni̍h, tú hó thiaⁿ-kìⁿ sian-siⁿ teh kóng hit-ê Bí-sài-a koh bô lōa-kú ē lâi lán chit ê Pek-lī-hêng.’ (It-tông chin gông-ngia̍h chē thêng)E. 「著 là﹗﹙較重 ê 聲﹚大家聽lè﹗我昨前日去耶路撒冷ê 時,有去殿ni̍h,tú好聽見先生teh講hit個彌賽亞koh無偌久會來咱這個 Pek-lī-hêng。」﹙一同真gông-ngia̍h 坐thêng﹚
  D. Siáⁿ hòe ah! Bí-sài-a beh lâi hò͘ⁿ!D. 啥貨ah﹗彌賽亞beh來hò͘ⁿ﹗
  F. Án-chóaⁿ! Beh lâi lán chia hò͘ⁿ!F. Án-chóaⁿ﹗Beh來咱chia hò͘ⁿ﹗
  B. (Iû-gôan bô gôan-khì) He káⁿ-sī sian-seⁿ kóng m̄-tio̍h, á-sī lí thiaⁿ m̄-tio̍h.B. ﹙猶原無元氣﹚He káⁿ是先生講m̄著,抑是你聽m̄著。
  E. Bô ah! Lâng Sian-seⁿ hian Sian-ti Bí-ka ê chheh tha̍k kóng, “To̍k-to̍k lín Pek-lī-hêng, I-hoat-tāi tī Iû-tāi ê siâⁿ-tiong, sui-jiân pi-bî, nā-sī teh beh ū jîn kun tùi lín chhut, thòe góa chiàu-kò͘ Í-sek-lia̍t ê peh-sìⁿ.” Án-ni góa bêng-bêng ū thiaⁿ-kìⁿ.E.無ah﹗人先生掀先知米加 ê 冊讀講,「獨獨lín 伯利恆、I-hoat-tāi tī 猶大ê 城中,雖然卑微,若是teh beh有仁君tùi lín出,替我照顧以色列ê 百姓。」 Án-ni 我明明有聽見。
  A. Hit-ê Bí-sài-a tek-khak ē kóaⁿ hia ê kiau-ngō͘ ê Lô-má koaⁿ-hú kap hia ê chân-jím ê kun-tūi tùi lán Iû-thài kok chhut-khì.A.Hit個彌賽亞的確會趕hia ê 驕傲 ê 羅馬官府kap hia ê 殘忍 ê 軍隊tùi咱猶太國出去。
  C. Tio̍h lah! Tek-khak ē cheng-ho̍k sè-kài lóng-chóng ê kok-ka. Iâ-lō͘-sat-léng khí chi̍t keng chin-súi ê Ông-kiong, hō͘ Bí-sài-a chē ūi chò Hông-tè.C.著lah﹗的確會征服世界攏總 ê 國家。耶路撒冷起一間真súi ê 王宮,hō͘ 彌賽亞坐位做皇帝。
  D. Í-sek-lia̍t ê peh-sèⁿ pìⁿ chin kiông, chin hó-gia̍h, lán ē-thang chò chin gâu ê tōa-koaⁿ.D.以色列 ê 百姓變真強,真好額,咱會thang 做真gâu ê 大官。
  E. M̄-sī ah! Sian-seⁿ kóng hit ê Bí-sài-a, m̄-sī hit hō chiàn-cheng ê hông-tè.E.M̄是ah﹗先生講hit個彌賽亞,m̄是hit 號戰爭ê 皇帝。
  B. (Sió-khóa gôan-khì) Bô sī sím-mi̍h khóan ê hông-tè leh! Kóaⁿ-kín kóng no͘h!B. ﹙小可元氣﹚無是甚mi̍h款 ê 皇帝leh﹗趕緊講no͘h﹗
  E. Sian-seⁿ hian Sian-ti Í-sài-a siá hit-pún tōa-pún Sèng-chheh tha̍k kóng, “Ū chi̍t ê kiáⁿ beh chhut-sì, sī Siōng-tè siúⁿ-sù ê, lán siū i ê lī-ek; i tek-khak tam-tng kok-ka ê chèng-sū, chheng-ho͘ m̄-nā chi̍t-iūⁿ, kiò-chòe Sîn-biāu, Bô͘-sū Chôan-lêng ê Siōng-tè, éng-o̍ah ê Chú-cháiⁿ, Pêng-hô ê jîn-kun.”Kóng sī pêng-hô ê jîn-kun lah!E.先生掀先知以賽亞寫hit本大本聖冊讀講,「有一個子beh出世,是上帝賞賜 ê,咱受伊ê利益;伊的確擔當國家ê 政事,稱呼m̄若一樣,叫做神妙、謀事全能 ê 上帝,永活ê主宰,平和ê 仁君。」講是平和 ê 仁君lah﹗
  (Hut-jiân thiⁿ pìⁿ kng, kò͘-iûⁿ ê lóng tio̍h kiaⁿ; thiⁿ-sài chhut-hiān).﹙忽然天變光,顧羊ê 攏著驚;天使出現﹚。
  Thiⁿ-sài. Bo̍h-tit kiaⁿ; in-ūi góa pò-lín tōa hoaⁿ-hí ê siau-sit, hō͘ peh-sèⁿ lóng ū hūn, in-ūi kin-á-ji̍t tī Tāi-pi̍t ê siâⁿ Pek-lī-hêng, í-keng ūi-tio̍h lín seⁿ chi̍t ê chín-kiù ê, chiū-sī Chú Ki-tok. Lín beh khòaⁿ-kìⁿ chi̍t ê eⁿ-á ēng pò͘ pau, khùn tī bé-chô-lāi, chit ê chiū-sī hō͘ lín chò kì-hō.天使:莫tit驚;因為我報lín大歡喜 ê 消息,hō͘ 百姓攏有份,因為今仔日tī 大衛 ê 城伯利恆,已經為著lín 生一個拯救 ê,就是主基督。Lín beh看見一個嬰仔用布包,睏tī 馬槽內,這個就是hō͘ lín做記號。
  (Thian-peng kap thiⁿ-sài chhut-lâi lâi gîm-si (Sèng-koa-tūi ia̍h hó) Chàn-bí-koa 60 siú 1 chat (nn̄g pái) á-sī Sèng-si 145 siú lóng-chóng.﹙天兵 kap 天使出來來吟詩 ﹙聖歌隊亦好﹚讚美歌 60 首 1 節 ﹙兩擺﹚抑是聖詩145 首攏總。
  (Thiⁿ-sài lī-khui, thiⁿ piàn àm.)(天使離開,天變暗。)
  (Ū chi̍t-ē-á, kò͘-iûⁿ ê chiah khiā khí-lâi).﹙有一下仔,顧羊ê 才企起來。﹚
  F. O! Bí-sài-a chhut-sì lah! Kiù-chú lán ê ông chhut-sì lah!F.O﹗彌賽亞出世lah﹗救主咱ê 王出世lah﹗
  E. Lán tio̍h kóaⁿ-kín lâi khì Pek-lī-hêng, lâi khì pài hit ê thiⁿ-sài pò lán ê Kiù-chú Ki-tok. It-tông. Góa ia̍h lâi-khì....... Kóaⁿ-kín lâi-khì.......E.咱著趕緊來去伯利恆,來去拜hit個天使報咱ê 救主基督。一同。我亦來去.....趕緊來去…
  (Kò͘-iûⁿ ê tùi ji̍p lâi ê só͘-chāi chhut-khì).﹙顧羊ê tùi 入來ê 所在出去。﹚
  (Sèng si 146 siú 1 chat. Sèng-koa-tūi).﹙聖詩146 首 1 節。聖歌隊﹚。
  (Tâi-ôan Kàu-hōe-pò tē 540 kòan, 1930 nî 12 ge̍h)(台灣教會報第540卷,1930年12月)
回目錄    回上一頁    日治時期,   1930年, 劇本