回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 9 個段落, 27 個語句, 832 個語詞, 1163 個音節
Iû Tang-pō͘ Só͘-kám 遊東部所感
Tân Khêng-ku 陳瓊琚
  Góa kap Tiuⁿ Ki-chôan Sian-siⁿ tī chit pái ê hioh-jo̍ah-tiong, chiū-sī tī 7 ge̍h 30 hō ū tùi Tām-súi chhut-hoat khì Tang-pō͘. Taⁿ hit-tiâu lō͘-kèng ū keng-kè Gî-lân, Lô-tong ia̍h tùi So͘-ò chē-chûn chiah khì Hoe-liân-káng. Chhoe-sì ê lé-pài-ji̍t ū tī Hoe-liân-káng pài-tn̂g kap hia ê hiaⁿ-chí saⁿ-kap siú lé-pài, ia̍h góa ū siū Lí Thôan-tō pài-thok chòe chú-lí, koh hit ē-po͘ góan ia̍h ū koh kap Lí Thôan-tō, Tām Chip-sū kap Niû A-phiau kun (i hiān-sî sī tī Tang Tâi-ôan ê Sin-bûn-siā teh chòe kì-chiá), gō͘ lâng chòe-tīn khì sin-siat ê Ka-lí-oan Káng-gī-só͘ chòe lé-pài, tāi-ke put-chí jia̍t-sim, chòe lé-pài chôe-chéng.我佮張基全先生tī 這擺ê歇熱中,就是tī 7月30號有tùi 淡水出發去東部。今hit 條路徑有經過宜蘭、羅東亦tùi 蘇澳坐船才去花蓮港。初4 ê禮拜日有tī 花蓮港拜堂佮hia ê兄姊相佮守禮拜,亦我有受李傳道拜託做主理,koh hit ē晡阮亦有koh 佮李傳道、Tām執事佮梁阿標君(伊現時是tī 東台灣ê新聞社teh 做記者),5 人做陣去新設ê Ka-lí-oan講議所做禮拜,逐家不止熱心,做禮拜齊整。
  Tī chhoe-saⁿ (pài-la̍k) ū khì thàm kúi-nā ke ê hiaⁿ-tī, ia̍h ū khì thàm chi̍t-ūi ê I-seng, chiū-sī Lâm-pō͘ Lîm Iàn-sîn Bo̍k-su tē-jī lēng-lông Lîm An-seng Sian-siⁿ, i khì hia khai-gia̍p khiok iáu-bô jōa-kú, m̄-kú chiàu thiaⁿ sêng-chek khó-kiong. Koh chi̍t-ūi sī tùi Tōa-tiū-tiâⁿ poaⁿ-khì ê Keh Hô-tâng-hiaⁿ, in sī khì tī-hia teh chòe sū-gia̍p. Ia̍h ū khì thàm tī Tām-súi Tiong-o̍h seng-tô͘ ê hū-heng, tāi-ke put-chí hoaⁿ-hí ēng jîn-ài saⁿ khóan-thāi.Tī 初3(拜6)有去探幾若家ê兄弟,亦有去探1位ê醫生,就是南部林燕臣牧師第二令郎林安生先生,伊去hia 開業卻iáu 無偌久,m̄-kú 照聽成績可恭。Koh一位是tùi 大稻埕搬去ê郭Hô-tâng兄,in是去tī-hia teh 做事業。亦有去探tī 淡水中學生徒ê父兄,逐家不止歡喜用仁愛相款待。
  Pài-it tùi Hoe-liân-káng khí-sin tāi-seng kàu Hong-tiân ū lo̍h-chhia khì thàm chi̍t-ke sìn-chiá, chiū-sī Bâ-û ê hōe-iú Ia̍p Láu-hiaⁿ, in ū poaⁿ-khì hit pêng tiàm put-chí kú, ia̍h ū tit-tio̍h Siōng-chú ê chiok-hok hō͘ in tī-hia ū kiàn-tì siong-tong ê ke-gia̍p, ia̍h tùi kàu-hōe put-chí jia̍t-sim. Koh tâng hit ē-po͘ ū kàu Hōng-lîm, āu-lâi ū kap So͘ Thôan-tō khì thàm Tiuⁿ Chhit-lông Sian-siⁿ, Phêⁿ Chio̍h-êng Sian-siⁿ, Tiuⁿ Gio̍k-bêng Sian-siⁿ kap kúi-nā ūi ê hiaⁿ-tī, koh tī hit àm siū-tio̍h Tiuⁿ Chhit-lông Sian-siⁿ kap Phêⁿ Chio̍h-êng Sian-siⁿ, ia̍h So͘ Thôan-tō in tāi-ke ê hó-ì, ūi-tio̍h góan nn̄g ê ū khui lîm-sî ê káng-ián-hōe, ki-hōe put-chí hó, tāi-ke tiām-chēng saⁿ-kap káng-kiù Chú ê tō-lí, si̍t-chāi tōa-tōa kám-siā Chú ê un. Koh-chài tī Hōng-lîm kàu-hōe tī hioh-jo̍ah-tiong tùi Sîn-ha̍k-hāu ū phài chi̍t-ūi ê ha̍k-seng Gô͘ Chheng-ek kun, i tī-hia ta̍k-ji̍t ū kà gín-ná. Chiàu thiaⁿ sêng-chek put-chí hó.拜一tùi 花蓮港起身第先到豐田有落車去探1家信者,就是Bâ-û ê會友葉老兄,in有搬去hit 爿tiàm 不止久,亦有得著上主ê祝福hō͘ in tī-hia 有建置相當ê家業,亦tùi教會不止熱心。Koh 同hit ē晡有到鳳林,後來有佮蘇傳道去探張七郎先生、彭石榮先生、張玉明先生佮幾若位ê兄弟,koh tī hit 暗受著張七郎先生佮彭石榮先生,亦蘇傳道in 逐家ê 好意,為著阮2個有開臨時ê講演會,機會不止好,逐家恬靜相佮講究主ê道理,實在大大感謝主ê恩。Koh 再tī 鳳林教會tī 歇熱中tùi 神學校有派1位ê學生吳清益君,伊tī-hia 逐日有教囡仔。照聽成績不止好。
  Taⁿ tī-hia keh chi̍t-àm ia̍h hit chá-khí ū So͘ Thôan-tō chhōa góan khì Tāi-hô thàm hiah-ê hiaⁿ-tī, tī-hia ê hōe-iú khah chōe sī teh chèng kam-chià ū khah bô êng, tī hit ē-po͘ chiū lo̍h-khì kàu Gio̍k-lí. Tāi-seng kàu lé-pài-tn̂g tú-tio̍h Iûⁿ Thôan-tō ūi-tio̍h sin-siat Káng-gī-só͘ ê sū ū khì Kong-po͘ bô tī-teh, āu-lâi ū khì thàm chi̍t-ūi ê I-seng sī Chhòa Bêng-him Sian-siⁿ, i tī Kiaⁿ-to͘ chāi-ha̍k ê sî chiū saⁿ kau-pôe put-chí kú, só͘-í khòaⁿ-tio̍h chin hoaⁿ-hí, āu-lâi sòa hō͘ in lâu tiàm hia. Tī-hia ài thàm hōe-iú, chóng-sī tāi-ke put-chí bô êng ê khóan, só͘-í kiat-kio̍k kan-ta thàm chi̍t-pòaⁿ-ê ū tio̍h nā-tiāⁿ. Āu-lâi ū koh khì Kong-po͘ chiū-sī Tân Ōng Bo̍k-su só͘ tiàm ê kàu-hōe, tī-hia keh chi̍t-àm, ia̍h ū khì thàm kúi-nā ke ê kàu-hōe, tāi-ke put-chí chhin-chhiat.今tī-hia 隔1暗亦hit 早起有蘇傳道chhōa阮去大和探hiah-ê兄弟,tī-hia ê會友較濟是teh 種甘蔗有較無閒,tī hit ē晡就落去到玉里。第先到禮拜堂抵著楊傳道為著新設講議所ê事有去Kong-po͘無tī-teh,後來有去探1位ê醫生是蔡明欣先生,伊tī 京都在學ê 時就相交陪不止久,所以看著真歡喜,後來煞hō͘ in 留tiàm hia。Tī-hia ài探會友,總是逐家不止無閒ê款,所以結局kan-ta探1半個有著nā-tiāⁿ。後來有koh 去Kong-po͘就是陳旺牧師所tiàm ê教會,tī-hia 隔1暗,亦有去探幾若家ê教會,逐家不止親切。
  Án-ni chit pái góan ū kàu kúi-nā ūi ê kàu-hōe, chóng-sī iáu kúi-nā ūi bōe tit khì chin ûi-hām, in-ūi ū só͘-chāi sī ū khoe-lâu ê chó͘-tòng só͘-tì. Koh ūi-tio̍h hong-thai ê in-toaⁿ soah bōe-tit thang kàu Tâi-tang, lâi tùi hia chē chûn tùi Ko-hiông hia tńg-lâi. Āu-lâi koh tùi Hoe-liân-káng tńg-lâi ê sî, soah hō͘ hong-thai ke koaiⁿ sì-gō͘-ji̍t kú, kàu 13 hō chá-khí chiah ū koh khòaⁿ-kìⁿ chûn-chiah ji̍p-káng. Só͘-í góan tī siâng-ji̍t ū tah-chûn tńg-lâi, kàu-chhù tú-á pòaⁿ-mî.Án-ni 這擺阮有到幾若位ê教會,總是iáu 幾若位bōe-tit去真遺憾,因為有所在是有溪流ê阻擋所致。Koh 為著風颱ê因端煞bōe得 thang 到台東,來tùi hia 坐船tùi 高雄hia 轉來。後來koh tùi 花蓮港轉來ê 時,續hō͘風颱加關四五日久,到13號早起才有koh 看見船隻入港。所以阮tī 像日有搭船轉來,到厝抵仔半暝。
  Taⁿ chit-pái góan nn̄g lâng kàu ta̍k só͘-chāi ū siū-tio̍h chōe-chōe tâng sio̍k Chú ê hiaⁿ-tī kap hó pêng-iú ê hō͘-thāi, só͘-í ài tī-chia tōa-tōa kā tāi-ke seh-siā.今這擺阮2人到逐所在有受著濟濟同屬主ê兄弟佮好朋友ê厚待,所以愛tī-chia 大大kā逐家說謝。
  Koh-chài ū lâng tùi góa teh mn̄g khòaⁿ lūn Tang-pō͘ ê thôan tō-lí ê sū-gia̍p sím-mi̍h khóan, só͘-í tī-chia ài kóng tām-po̍h góa kò-jîn ê kiàn-kái hō͘ tāi-ke chòe chham-khó.Koh 再有人tùi 我teh 問看論東部ê傳道理ê事業甚物款,所以tī-chia ài講淡薄我個人ê見解hō͘逐家做參考。
  Lūn Tang-pō͘ chóng-kóng sī iáu sio̍k tī tōe-khòng jîn-hi ê khóan, nā sī lūn chéng-tùn ū só͘-chāi chhin-chhiūⁿ Hoe-liân-káng ê koe-lō͘ sī chin khoah, chū-tōng-chhia chū-iû chū-chāi thang óng-lâi si̍t-chāi bô khah su lán chit pêng. Nā-sī lūn thôan tō-lí góa khòaⁿ chin hó ki-hōe, khó-sioh tī hit-pêng thôan tō-lí ê lâng bô kúi-ê, só͘-í ta̍k lâng tio̍h kiam Káng-gī-só͘, lūn hit pêng ê káng-gī-só͘ ū ê kap pài-tn̂g saⁿ-lī put-chí hn̄g, ū só͘-chāi ū khoe-lâu ê koan-hē, só͘-í nā lo̍h tōa-hō͘ chiū bōe-tit kè, nā-sī lūn kiam-chit tian-tò lán chit pêng khah bô iàu-kín, in-ūi óng-lâi ê ki-koan chin lī-piān. Nā-sī hit pêng ū khah chōe lâng thang khì thôan tō-lí sī tē-it hó. In-ūi bô lūn thó͘-tōe ê keng-êng ia̍h sī siâng-khóan, nā jú pháiⁿ khai-khún ê só͘-chāi tio̍h ēng jú chōe lâng. Só͘-í khai-khún Thian-kok ia̍h sī án-ni. Hit khóan kau-thong bô lī-piān ê só͘-chāi khah bo̍h-tit saⁿ-kiam, chiū ǹg-bāng só͘ chòe ê kang khah ū hó kiat-kó, in-ūi hō͘ thôan tō-lí ê lâng khah ōe choan-sim koh ū ki-hōe thang pī-pān sim. Koh góa ǹg-bāng chiong-lâi ū ná chōe-lâng hoaⁿ-hí khì hia thòe Chú thôan-pò I ê hok-im sī sim só͘ gōan.論東部總講是iáu 屬tī 地曠人稀ê款,若是論整頓有所在親像花蓮港ê街路是真闊,自動車自由自在thang 往來實在無較輸咱這爿。若是論傳道理我看真好機會,可惜tī hit 爿傳道理ê人無幾個,所以逐人著兼講議所,論hit 爿ê講議所有ê 佮拜堂相離不止遠,有所在有溪流ê關係,所以若落大雨就bōe-tit過,若是論兼職顛倒咱這爿較無要緊,因為往來ê機關真利便。若是hit 爿有較濟人thang 去傳道理是第一好。因為無論土地ê經營抑是像款,若愈歹開墾ê所在著用愈濟人。所以開墾天國亦是án-ni 。Hit 款交通無利便ê所在較莫tit相兼,就向望所做ê工較有好結果,因為hō͘ 傳道理ê人較會專心koh 有機會thang 備辦心。Koh 我向望將來有那濟人歡喜去hia 替主傳播伊ê 福音是心所願。
  (Tâi-ôan Kàu-hōe-pò tē 535 kòan,1929 nî 10 ge̍h)(台灣教會報第535卷,1929年10月)
回目錄    回上一頁    日治時期,   1929年, 散文