回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 14 個段落, 38 個語句, 922 個語詞, 1330 個音節
Lâm-lú tùi-téng lūn 男女對等論
Tân Khêng-ku 陳瓊琚
  Lūn chit ê būn-tôe sī put-chí ho̍k-cha̍p, koh ia̍h sī chin oh-tit lūn ê sū, koh-chài lūn-chiá nā bô siâng, chiū só͘ lūn ê lāi-iông chū-jiân ia̍h ū koh-iūⁿ. Cha̍p lâng ê lūn ū cha̍p lâng ê soat, chiū-sī ta̍k-lâng ū i ê hong-hiòng, ū i ê bo̍k-tek, ū i ê ì-kiàn; chhin-chhiūⁿ sim-lí-ha̍k-chiá, i chiū tùi sim-lí hit hong-bīn lūn-khí, nā-sī seng-bu̍t-ha̍k-chiá sī tùi seng-bu̍t ê hong-bīn lâi lūn-khí; kî-si̍t nā beh lūn chit ê būn-tôe, tio̍h ài tùi kúi-nā hong-bīn lâi gián-kiù soat-bêng, chiah ōe ēng-tit. Phì-jū kóng tùi le̍k-sú chiū soat-bêng, á-sī ēng lâm-lú ê thâu-ló kap thé-keh lâi saⁿ-pí, á-sī tùi sim-lí chōng-thāi téng-téng lâi pí-kàu soat-bêng. Chóng-sī nā beh chhin-chhiūⁿ án-ni soat, tek-khak tio̍h siá chin-tn̂g, só͘-í tī-chia bô ki-hōe. Tī-chia só͘ lūn--ê, sī thang kóng beh chòe lâm-lú tùi-téng ê kám-sióng lūn nā-tiāⁿ; só͘ lūn ê ōe sī ta̍k lâng lóng khòaⁿ ōe hiáu-tit, chiū-sī chhián-hiān ê ōe.論這個問題是不止複雜,koh亦是真oh得論ê事,koh再論者若無像,就所論ê內容自然亦有各樣。十人ê論有十人ê說,就是逐人有伊ê 方向,有伊ê 目的,有伊ê 意見;親像心理學者,伊就tùi心理hit方面論起,若是生物學者是tùi生物ê方面來論起;其實若beh論這個問題,著ài tùi幾若方面來研究說明,才會用得。譬喻講tùi歷史就說明,抑是用男女ê頭腦佮體格來相比,抑是tùi心理狀態等等來比較說明。總是若beh親像án-ni說,的確著寫真長,所以tī-chia無機會。Tī-chia所論--ê,是thang講beh做男女對等ê感想論nā-tiāⁿ;所論ê話是逐人攏看會曉得,就是淺現ê話。
  Lūn lâng teh chú-chhiòng kôan-lī, phah-sǹg tùi kó͘-chá chiū-ū. Sui-jiân tùi chá chiū lâng ōe-hiáu chú-tiuⁿ kôan-lī, iáu-kú bô chit sè-tāi chhin-chhiūⁿ hiān-sî chiah tōa chhut-la̍t. Koh-chài tùi chá só͘ teh chú-chhiòng chit ê kôan-lī, khah chōe sī lâm-chú ê tiong-kan nā-tiāⁿ; bô chhin-chhiūⁿ hiān-kim kóng lú-chú teh tùi lâm-chú chú-chhiòng in ê kôan-lī.論人teh主倡權利,扑算tùi古早就有。雖然tùi早就人會曉主張權利,iáu-kú無這世代親像現時才大出力。Koh再tùi早所teh主倡這個權利,較濟是男子ê中間nā-tiāⁿ;無親像現今講女子teh tùi男子主倡in ê權利。
  Taⁿ in só͘ iau-kiû ê kôan-lī, chiū-sī kóng lâm-chú tio̍h pîⁿ-téng thāi-gū. Tùi chá kàu taⁿ, lūn lú-chú ê tē-ūi chin kē, chiū-sī bô-lūn sím-mi̍h hong-bīn lóng siū lâm-chú ê ap-chè, lóng bōe-ōe chhun-kha chhut-chhiú, tú-tú sī chhin-chhiūⁿ lâm-chú ê kì-seng-thâng chi̍t-iūⁿ.今in所要求ê權利,就是講男子著平等待遇。Tùi早到今,論女子ê地位真低,就是無論甚物方面攏受男子ê壓制,攏bōe會伸腳出手,抵抵是親像男子ê寄生蟲一樣。
  Taⁿ chiàu Jû-kàu ê kà-sī, lūn hū-tek sī "sūn-chiông" nn̄g-jī nā-tiāⁿ; chhin-chhiūⁿ kóng, "Chāi ka chiông hū, chhut kè chiông hu; hu sú chiông chú." Khòaⁿ chit ê sam-chiông ê kà-sī chiū chai hū-lú tùi chhut-sì kàu ji̍p bōng, kan-ta hō͘ chit jī "chiông"--jī pa̍k teh îⁿ-îⁿ-gô, éng-óan bô chhiau-seng ê ji̍t-chí, chiū-sī bô chū-iû ê sî-chūn; kì-jiân bô chū-iû, thài ū sím-mi̍h kôan-lī? Í-keng bô ū kôan-lī, thài ū ǹg-bāng pîⁿ-téng ê ji̍t-chí; í-keng bô pîⁿ-téng, chū-jiân tio̍h sūn-thàn lâng, i ê sin-thé chū-jiân sī sio̍k pa̍t-lâng, m̄-sī sio̍k ka-kī ê; í-keng sio̍k pa̍t lâng ê, chū-jiân tio̍h chhut-chāi hit ê chú-lâng phah-sǹg.今照儒教ê教示,論婦德是「順從」兩字nā-tiāⁿ;親像講,「在家從父,出嫁從夫;夫死從子。」看這個三從ê教示就知婦女tùi出世到入墓,kan-ta hō͘這字「從」--字縛teh 圓圓gô,永遠無超生ê日子,就是無自由ê時陣;既然無自由,thài有甚物權利?已經無有權利,thài有向望平等ê日子;已經無平等,自然著順趁人,伊ê 身體自然是屬別人,m̄ 是屬家己ê;已經屬別人ê,自然著出在hit個主人扑算。
  Khóng-chú kóng, "Kun-chú chi tō, chō toan hō͘ hu-hū, ki̍p kî chì iā". Chit ê ì-sù sī kóng kun-chú ê tō-lí beh thong-hêng thiⁿ-ē ê tāi-seng, sī tùi ang-bó͘ ê koan-hē khí-tiám; só͘-í nā beh chō-chiâⁿ lí-sióng ê ka-têng, tio̍h tùi hu-hū ū hia̍p-hô, tōa-sòe saⁿ-chhin saⁿ-thiàⁿ, chiah ōe ēng-tit.孔子講,「君子之道,造端乎夫婦,及其至也」。這個意思是講君子ê道理beh通行天下ê第先,是tùi翁某ê關係起點;所以若beh造成理想ê家庭,著對夫婦有協和,大細相親相疼,才會用得。
  Góa siông-siông teh siūⁿ chi̍t-ke ê lāi-bīn cháiⁿ-iūⁿ ū oan-ke saⁿ-chiⁿ ê tāi-chì chin kî-kòai; ka-kī ê ke-têng siōng-chhiáⁿ bōe-ōe hô-pêng, beh thài-ōe kà lâng chòe hô-pêng. Lūn ke-têng bōe-ōe hô, hit ê gôan-in ū chin-chōe khóan, chóng-sī tāi-khài tē-it tōa ê gôan-in, sī ūi-tio̍h kôan-lī bô pêng-kun jiá-khí, chhin-chhiūⁿ sī-tōa lām-sám ap-chè sī-sòe, á-sī tiōng-hu pháiⁿ khóan-thāi i ê hū-jîn. Nā ōe-hiáu o̍h chhin-chhiūⁿ Iâ-so͘ kā ha̍k-seng sóe kha hit ê cheng-sîn, phah-sǹg m̄ nā tī ka-têng tiong ū hô-pêng, chiū-sī tī ta̍k só͘-chāi lóng pêng-an bô tāi-chì; chóng-sī chhin-chhiūⁿ chit khóan hō-chòe chû-ài, m̄-sī hō-chòe pîⁿ-téng.我常常teh想一家ê內面怎樣有冤家相爭ê事誌真奇怪;家己ê家庭尚且bōe會和平,beh thài會教人做和平。論家庭bōe會和,hit個原因有真濟款,總是大概第一大ê原因,是為著權利無平均惹起,親像序大濫糝壓制序細,抑是丈夫歹款待伊ê 婦人。若會曉學親像耶穌kā學生洗腳hit個精神,扑算m̄若tī 家庭中有和平,就是tī 逐所在攏平安無事誌;總是親像這款號做慈愛,m̄是號做平等。
  Taⁿ, lūn lâm-lú nā beh pîⁿ-téng thāi-gū, só͘ iàu-kín ū nn̄g-hāng ê tiâu-kiāⁿ, chi̍t hāng sī lú-chú ê kàu-io̍k tio̍h chìn-pō͘ kàu bōe su lâm-chú; koh chi̍t hāng sī keng-chè hong-bīn, ka-kī tio̍h ū to̍k-li̍p seng-o̍ah ê khùi-la̍t, m̄-bián óa-khò ta-po͘ ê pang-chān iā ōe-tit seng-o̍ah.今,論男女若beh平等待遇,所要緊有兩項ê條件,一項是女子ê教育著進步到bōe輸男子;koh一項是經濟方面,家己著有獨立生活ê氣力,m̄ 免倚靠查甫ê幫贊也會得生活。
  Kî-si̍t nā ū cha̍p-hun ê kàu-io̍k, beh to̍k-li̍p seng-o̍ah sī khah khòai. Lán ū chi̍t hāng pē-pēng, chiū-sī lú-chú it-poaⁿ ê chhò-gō͘, chiū-sī khah-chōe lóng siūⁿ beh hō͘ lâng chhī. Góa siông-siông bat thiaⁿ-kìⁿ kóng, "Kè ang beh chia̍h ang," chit khóan ê su-siúⁿ chin m̄-tio̍h. Sio̍k-gú kóng, “Chia̍h lâng pn̄g, hōan lâng mn̄g." Lú-chú nā bô chū-kak, tiāⁿ-tiāⁿ khǹg chit khóan su-siúⁿ, chū-jiân chhin-chhiūⁿ góa téng-bīn só͘ kóng, lú-chú sī chòe lâm-chú ê kì-seng-thâng.其實若有十分ê教育,beh獨立生活是較快。咱有一項弊病,就是女子一般ê錯誤,就是較濟攏想beh hō͘ 人飼。我常常bat聽見講,「嫁翁beh食翁,」這款ê思想真 m̄ 著。俗語講,「食人飯,患人問。」女子若無自覺,tiāⁿ-tiāⁿ囥這款思想,自然親像我頂面所講,女子是做男子ê寄生蟲。
  Nā-sī án-ni, sī kan-ta chòe lâm-chú ê gû-lo̍k-phín nā-tiāⁿ; gôan-lâi lâm-chú sī kok chi̍t pêng nā-tiāⁿ, kan-ta lâm-chú á-sī kan-ta lú-chú, tek-khak bōe-ōe chiâⁿ-chòe ôan-chôan ê lâng. Khòaⁿ Hàn-jī(人), sī nn̄g-phiat kiat ha̍p lâi chiâⁿ, kan-ta chi̍t-phiat m̄-chiâⁿ lâng. Lūn jîn-keh, bô lūn lâm-lú, bô hun-piat pí-chhú, só͘ ū chha-pia̍t--ê sī chit-bū-siōng nā-tiāⁿ, chiū-sī lâm-chú ū lâm-chú ê thian-chit; lú-chú ū lú-chú ê thian-chit. Lūn chit ê thian-chit, sī chō-bu̍t-Chú phòe-ha̍p hó-hó, só͘-í cho̍at-tùi bōe-ōe saⁿ chhim-hōan--tit.若是án-ni,是kan-ta做男子ê娛樂品nā-tiāⁿ;原來男子是各一爿nā-tiāⁿ,kan-ta男子抑是kan-ta女子,的確bōe會成做完全ê人。看漢字「人」,是兩撇結合來成,kan-ta一撇 m̄ 成人。論人格,無論男女,無分別彼此,所有差別--ê是職務上nā-tiāⁿ,就是男子有男子ê天職;女子有女子ê天職。論這個天職,是造物主配合好好,所以絕對bōe會相侵犯--得。
  Nā-sī lūn pa̍t hāng, chhin-chhiūⁿ kóng lâm-chú tī-gōa, lú-chú tī-lāi. Che sī tāi-iok án-ni kóng, chóng-sī m̄-sī cho̍at-tùi ê tēng-lí, lūn lú-chú thé-keh ōe su lâm-chú, sī ūi-tio̍h bô o̍ah-tāng, ia̍h bô ūn-tōng só͘ tì; koh thâu-khak khah-su ta-po͘--ê sī ūi-tio̍h tùi bô ki-hōe thang chhin-chhiūⁿ lâm-chú án-ni siū kàu-io̍k ê in-toaⁿ. Chhiáⁿ khòaⁿ tùi sòe-hàn ê sî bô-lūn lâm á-sī lú, lóng hō͘ in siū siāng-khóan ê kàu-io̍k, kap siāng-khóan ê ūn-tōng, chiū in āu-lâi ōe ná pîⁿ-téng, bô-lūn sin-thé á-sī tì-sek. Chóng-sī góa teh kóng pîⁿ-téng, ì-sù m̄-sī kóng lâm-chú nā gō͘-chhioh kôan, lú-chú iû-gôan ōe gō͘-chhioh kôan. Nā pîⁿ-pîⁿ hō͘ in siū siāng-khóan thêng-tō͘ ê kàu-io̍k, chiū lâm-chú chiâⁿ-chòe lí-sióng ê lâm-chú, lú-chú chiâⁿ-chòe lí-sióng ê lú-chú, chū án-ni chiū thang kóng sī pîⁿ-téng.若是論別項,親像講男子治外,女子治內。Che是大約án-ni講,總是 m̄ 是絕對ê定理,論女子體格會輸男子,是為著無活動,亦無運動所致;koh頭殼較輸查甫--ê是為著tùi無機會thang親像男子án-ni受教育ê因端。請看tùi細漢ê 時無論男抑是女,攏hō͘ in受像款ê教育,佮像款ê運動,就in後來會那平等,無論身體抑是智識。總是我teh講平等,意思 m̄ 是講男子若5尺懸,女子猶原會5尺懸。若平平hō͘ in受像款程度ê教育,就男子成做理想ê男子,女子成做理想ê女子,自án-ni就thang講是平等。
  Góa ài ín chi̍t kù Tennyson ê si lâi chòe kiat-bé:我愛引一句Tennyson ê詩來做結尾:
  "Either sex alone Is half itself, and in true marriage lies. Nor equal, nor unequal; each fulfils Defect in each."「Either sex alone Is half itself, and in true marriage lies. Nor equal, nor unequal; each fulfils Defect in each.」
  Hit-ê tōa-ì sī kóng kan-ta lâm iah-sī lú sǹg chi̍t-pòaⁿ nā-tiāⁿ. Tùi chin ê kiat-hun liáu-āu, iā-bōe ōe kóng-tit sī chhiūⁿ khóan iah-sī bô chhiūⁿ-khóan, kan-ta sī kok-pêng tio̍h saⁿ-pó͘ kok-pêng bô-kàu ê só͘-chāi.Hit 個大意是講kan-ta男抑是女算一半nā-tiāⁿ。Tùi真ê結婚了後,亦bōe會講得是像款抑是無像款,kan-ta是各爿著相補各爿無到ê所在。
  (Tâi-ôan Kàu-hōe-pò tē 486 kòan,1925 nî 9 ge̍h)(台灣教會報第486卷,1925年9月)
回目錄    回上一頁    日治時期,   1925年, 散文 / 論述