回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 32 個段落, 124 個語句, 630 個語詞, 914 個音節
Kèng Hó-hiaⁿ-tī-á 敬好兄弟仔
Phian-chip-sek 編輯室
  Kèng Hó-hiaⁿ-tī-á敬好兄弟仔
  1. Chhit go̍eh kèng-hōng Hó-hiaⁿ-tī
Chit chân tāi-chì ke̍k put-gī
Sèng-jîn ê chheh ū chí-sī
Kèng-tiōng kúi-sîn jî ōan-chi
1.7月敬奉好兄弟,
這層事誌極不義,
聖人ê冊有指示,
敬重鬼神而遠之。
  2. Iàu-kín jîn-gī tōa iú-ek
Lūn kàu kèng kúi bô tì-sek
Kúi-á bô-hêng iā bô-siōng
Siáⁿ-sū kèng I hiah tùi-tiōng?
2. 要緊仁義大有益,
論到敬鬼無智識;
鬼仔無形也無相,
啥事敬伊hiah 對重?
  3. Hiān-hiān ê lâng oh ho̍k-sāi
Bô-hêng ê húi àn-chóaⁿ pài
Ta̍k-hāng tāi-chì tio̍h séng-chhat
Chū-jiân ná kú chiū ná bat
3. 現現ê人oh服侍,
無形ê鬼 án-chóaⁿ拜;
逐項事誌著省察,
自然那久就那bat 。
  4. Lâng-kheh kàu chhù beh khóan-thāi
Tāi-seng mn̄g I toh-lo̍h lâi
Tit chai miâ-sèⁿ kap só͘-chāi
Jiân-āu hòng-sim saⁿ khóan-thāi
4. 人客到厝beh 款待,
代先問伊佗落來;
得知名姓佮所在,
然後放心相款待。
  5. Che sī sian-peng jî-hō͘ lé
Tî-hông kong-kùn kap chha̍t-bé
Kau lâng siōng-chhiáⁿ tio̍h séng-chhat
Kau kúi koh-khah tio̍h saⁿ-bat
5. Che是先兵而後禮,
持防光棍佮賊馬;
交人尚且著省察,
交鬼koh較著相bat 。
  6. Che kúi khí-thâu sī chī-chūi?
Chiū-sī sè-kan ê jîn-lūi
Kúi-á bōe sí ia̍h sī lâng
Kap lán tāi-ke lóng saⁿ-tâng
6. Che鬼起頭是是誰 ?
就是世間ê人類;
鬼仔bōe死亦是人,
佮咱逐家攏相同。
  7. Chóng-sī chò lâng ke̍k-kî sàn
Chiū-sī khit-chia̍h kap lô-hàn
Kàu chhù kiû-khit ke̍k-kî mî
Khah pun ia̍h sī chi̍t nn̄g-îⁿ
7. 總是做人極其散,
就是乞食佮羅漢;
到厝求乞極其綿,
較分亦是一兩圓。
  8. Chi̍t pái nn̄g pái chiū siá-sì
Saⁿ pài sì pái, kóaⁿ I khì
Khit-chia̍h lô-hàn lín chin khī
Kàu sí kiò I Hó-hiaⁿ-tī
8. 一擺兩擺就捨施,
3擺4擺,趕伊--去;
乞食羅漢lín真忌 ,
到死叫伊好兄弟。
  9. Bōe-sí lâng khòⁿ bô ba̍k-tē
Sí-liáu sio hiuⁿ teh kā hē
Thiám-mī kúi-sîn kiû hok-khì
Che sī chōe-ok ê tāi-chì
9. 未死人看無目地,
死了燒香teh kā hē;
諂媚鬼神求福氣,
Che是罪惡ê事誌。
  10.Mûi-nî chhit-go̍eh chiàu kū-lē
Mi̍h-kiāⁿ pâi kàu bô tàng hē
Iū kóng kúi-á lâi iông-kan
Bô hàu iau-kúi ē kiò-chhan
10. 每年7月照舊例,
物件排到無tàng下;
又講鬼仔來陽間,
無孝枵鬼會叫chhan。
  11.Siat-sú kúi-á nā ū chia̍h
Jīm lí khah hàu bô kàu-gia̍h
Nā kúi ē chia̍h kui-toh sàu
Āu-nî bô lâng káⁿ koh hàu
11. 設使鬼仔若有食,
任你較孝無夠額;
若鬼會食歸桌掃,
後年無人敢koh孝。
  12.Lín taⁿ sio-hiuⁿ teh ho͘-chhiáⁿ
Siat-sú kúi-á nā ū-iáⁿ
M̄-kú chhit-go̍eh chiah hàu khí
Pa̍t go̍eh iau kàu pòaⁿ sió sí
12. Lín今燒香teh 呼請,
設使鬼仔若有影,
M̄-kú 7月才孝起,
別月枵到半小死。
  13.Sui-sī lâng-lâng lóng teh hàu
Khêng-chin sī lâng siūⁿ m̄-kàu
Sui-bóng mi̍h-kiāⁿ pâi chê-pī
Siáⁿ-lâng khòaⁿ-kìⁿ Hó-hiaⁿ-tī?
13. 雖是人人攏teh 孝,
Khêng真是人想m̄ 到;
雖罔物件排齊備,
啥人看見好兄弟?
  14.”It-sim sêng-kèng”siá chāi kî
Ǹg-bāng kúi-á bo̍h the-sî
Liōng-iok sio-hiuⁿ teh ho͘-chhiáⁿ
Ki-si̍t kúi-á sī bô-iáⁿ
14. 「一心誠敬」寫在旗,
向望鬼仔莫推辭,
量約燒香teh 呼請,
其實鬼仔是無影。
  15.Lâng kóng, Kau chha̍t chia̍h-liáu bí
Kau kúi kiám bô chhōa khì sí
Pêng-an hok-khì Thian sù--lâi
M̄-sī kúi-á ē pho͘-pâi
15. 人講:「交賊食了米,
交鬼敢無chhōa 去死?」
平安福氣天賜--來,
M̄是鬼仔會鋪排。
  16.Jîn-gī lé-tì nā heng-khí
Thiⁿ chiong pêng-an siúⁿ-sù lí
Tiong-hàu liâm-chiat nā tùi-tiōng
Thian sù hok-khì bo hān-liōng
16. 仁義禮智若興起,
天將平安賞賜--你;
忠孝廉節若對重,
天賜福氣無限量。
  17.Chò hó ê lâng kàng pek-siông
Chò pháiⁿ ê lâng kàng pek-iong
M̄-sī kèng-kúi thang kiû hok
Sī khòaⁿ só͘ kiâⁿ ê siān-ok
17. 做好ê人降百祥,
做歹ê人降百殃,
M̄是敬鬼thang求福,
是看所行ê善惡。
  18.Hàu kúi tāi-ke kek hong-sîn
Lī-ek sī-bô; pe̍h-liáu gîn
Chhài, pn̄g, koe-chí, lóng ké-khang
Kúi-á khòaⁿ-kìⁿ khiú thâu-chang
18. 孝鬼逐家極風神,
利益是無,白了銀;
菜飯果子攏假空,
鬼仔看見khiú 頭鬃。
  19.Án-ni só͘ chòe bô si̍t-chāi
Siat-sú ū kúi koh-khah hāi
Ǹg-bāng kèng kúi kiû pó-pì
Hóan-tńg jiá I tōa siū-khì
19. Án-ni所做無實在,
設使有鬼koh較壞,
向望敬鬼求保庇,
反轉惹伊大受氣。
  20.Kúi-á ū-ê chin pháiⁿ-phiah
M̄-nā m̄-chia̍h sòa hoah-lia̍h
Kúi-á pí lâng khah m̄-hó
Khòaⁿ teh phiàn I sòa chhia-tó
20. 鬼仔有ê真歹癖,
M̄-nā m̄ 食續喝掠;
鬼仔比人較m̄ 好,
看teh 騙伊續車倒。
  21.Phiàn-lâng siōng-chhiáⁿ phiàn bē khì
Hô-hòng phiàn kúi ê tāi-chì
Góan kóng hàu-liáu mi̍h gôan-chāi
Lín kogn2 hàu kúi mi̍h khòai-hāi
21. 騙人尚且騙bē去,
何況騙鬼ê事誌;
阮講孝了物原在,
Lín講孝鬼物快壞。
  22.Tio̍h chai chhit-go̍eh jo̍ah-thiⁿ sî
Ta̍k-hāng mi̍h-kiāⁿ khòai sit-bī
M̄-sī bak kúi chhùi-nōa-chôaⁿ
Sī lâng ka-tī teh saⁿ-môa
22. 著知7月熱天時,
逐項物件快失味;
M̄ 是bak鬼嘴瀾泉,
是人家己teh 相瞞。
  23.Góa taⁿ kóng che sī phì-jū
M̄-sī kó-jiân ū che sū
Chiàu lín só͘ chai lâi kóng-khí
Chí-bêng chi̍t chân bô tō-lí
23. 我今講che是譬喻,
M̄ 是果然有che事;
照lín所知來講起,
指明這層無道理。
  24.Phì-jū lâng khì pa̍t só͘-chāi
Hó-ì chhiáⁿ i lâi khóan-thāi
Pn̄g-táu ē-té hē chho͘-khng
Téng-bīn chí-ū tām-po̍h pn̄g
24. 譬喻人去別所在,
好意請你伊來款待;
飯斗下底下粗糠,
頂面只有淡薄飯。
  25.Lâng-kheh phâng óaⁿ beh khì té
Chiah chai chú-lâng teh khau-sé
Lâng-kheh siū-khì chin bô-kio̍k
“Siáⁿ-sū kiò góan lâi lêng-jio̍k?”
25. 人客捧碗beh 去té,
才知主人teh khau洗,
人客受氣真無kio̍k :
「啥事叫阮來凌辱?」
  26.Lí taⁿ m̄-thang kàu góan tau
Kho͘ káu jiok lí kha-chhng-āu
Lán lâng siōng-chhiáⁿ ū che tāi
Khi-phiàn kúi-á koh-khah hāi
26. 你今m̄-thang到阮兜,
呼狗jiok你kha-chhng後。」
咱人尚且有che事,
欺騙鬼仔koh較壞。
  27.Lâng kóng teh hàu hó-hiaⁿ-tī
Hàu-lâi hàu-khì hàu ka-tī
Chiong lâng phì-jū Hó-hiaⁿ-tī
Che sī lêng-jio̍k á m̄-sī?
27. 人講teh 孝好兄弟,
孝來孝去孝家己;
將人譬喻好兄弟,
Che是凌辱抑m̄ 是?
  28.Siōng-tè tō-lí lâi thôan-pò
Kóng lâng kèng kúi tōa chōe-kō
Lín chhiáⁿ hôe-siūⁿ lâi chiūⁿ-chō
Ǹg-bāng pêng-an siau chai-hō
28. 上帝道理來傳播,
講人敬鬼大罪過;
Lín請和尚來上座,
向望平安消災禍。
  29.Tha̍k-sò͘ bêng-pe̍k hiù chēng-chúi
Phiàn-lâng kóng i khòaⁿ-kìⁿ kúi
Ēng chhiú lāng-lâi iū lāng-khì
Bêng-pe̍k ê lâng ū ki-chhì
29. 讀sò͘明白hiù淨水,
騙人講伊看見鬼;
用手弄來又弄去,
明白ê人有譏刺。
  30.Kìⁿ kúi sai-kong pe̍h-chha̍t-hì
Che sī bê-he̍k gōng peh-sìⁿ
Khún-kiû Thiⁿ-pē sù tì-sek
Hō͘ lâng kín-kín tio̍h bêng-pe̍k
30. 見鬼司公白賊戲,
Che是迷惑憨百姓;
懇求天父賜智識,
Hō͘人緊緊著明白。
  (Tâi-ôan Kàu-hōe-pò Tē 487 hō, 1925 nî 10 ge̍h)(台灣教會報第487號,1925年10月)
回目錄    回上一頁    日治時期,   1925年, 詩