回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 10 個段落, 46 個語句, 772 個語詞, 1084 個音節
Jîn-tō chú-gī 人道主義
Tân Thiam-ōng 陳添旺
  Jîn-tō chú-gī chiū sī Phok-ài, Chū-iû, Pêng-téng. Chit saⁿ ê tōa būn-tôe sī tùi Ki-tok-kàu siⁿ-chhut. Ki-tok kàng-sè thòe lâng siū sí sio̍k-chōe, thiàⁿ tùi-te̍k, thòe hāi i ê lâng kî-tó kiû Thiⁿ-pē sià in ê chōe; kà-sī lâng, tùi-te̍k tio̍h thiàⁿ i, lóe-mē lín-ê tio̍h chiok-hok i, khún-tio̍k lín-ê thòe i kî-tó, án-ni ōe tit lín Thiⁿ-pē ê pò-siúⁿ. Che sī Phok-ài.人道主義就是博愛、自由、平等。這3 個大問題是tùi基督教生出。基督降世替人受死贖罪,疼對敵,替害伊ê 人祈禱求天父赦in ê 罪;教示人,對敵著疼伊;lóe罵lín-ê 著祝福伊;窘逐lín-ê 替伊祈禱,án-ni 會得lín天父ê 報賞。Che 是博愛。
  Chū-iû. Sī bô siū ap-chè, pé-pa̍k, kiaⁿ-hiâⁿ, hōan-sū ū chū-chú ê kôan-hān. Chú ū kóng, “Chin-lí tháu-pàng lín, bián siū Mô͘-kúi pé-pa̍k, bô chòe chē-kòa ê lô͘-châi.” Pó-lô kóng, “Tio̍h ēng chū-iû thàn Sèng Sîn, m̄-thang thàn su-io̍k, che sī chin-chiàⁿ ê tháu-pàng.”自由。是無受壓制,pé-pa̍k、驚惶,凡事有自主ê 權限。主有講,「真理tháu放lín,免受魔鬼pé-pa̍k,無做坐掛 ê 奴才。」保羅講,「著用自由趁聖神,m̄-thang 趁私慾,che 是真正ê tháu放。」
  Pêng-téng. Ki-tok chì-chun kàng-kē chòe lâng, ka-kī khóan-thāi chòe lô͘-po̍k, kā ha̍k-seng sóe kha, sī lâu I ê bô͘-hōan hō͘ lâng o̍h khiam-sùn. I kóng: “Góa bô khóan-thāi lín chòe lô͘-po̍k, in-ūi lô͘-po̍k m̄-chai chú-lâng ê só͘ kiâⁿ; sī ēng lín chòe pêng-iú, chòe Thiⁿ-pē ê kiáⁿ.” Che sī sìn-tô͘ tē-it hó ê tōe-ūi, iáu-bô thang pí lah. Ū tō-lí ê kok chiū ēng chí saⁿ hāng chòe iàu-kín. Bí-kok kiàn-li̍p sī Jîn-tō chú-gī, bô ài chhim-chiàm pa̍t-lâng ê tōe, ài pó-hō͘ lâng . Chá in ê kok-lāi ū lô͘-lē; āu-lâi Lîm Khéng Chóng-thóng hiat-chiàn lâi tháu-pàng in. Chêng-nî Hôa-hú hōe-gī, ū lâng soan-giân Bí sī ài chiàm Tiong-hoa ê tōe. Āu-lâi Khap-tēng (Harding) Chóng-thóng tùi gī-hōe soat-bêng, nā ū chiàm tōe, chiū bô Jîn-tō chú-gī. Āu-lâi bô lâng koh lām-sám soan-giân.平等。基督至尊降低做人,家己款待做奴僕,kā 學生洗腳,是留伊ê 模範hō͘ 人學謙遜。伊講:「我無款待lín做奴僕,因為奴僕m̄ 知主人ê 所行;是用lín做朋友,做天父ê 子。」Che 是信徒第一好ê 地位,iáu 無thang 比lah。有道理ê 國就用這3 項做要緊。美國建立是人道主義,無ài侵佔別人ê 地,ài 保護人。早 in ê 國內有奴隸;後來林肯總統血戰來解放in。前年華府會議,有人宣言美是ài佔中華ê 地。後來Khap-tēng (Harding)總統tùi議會說明,若有佔地,就無人道主義。後來無人koh濫糝宣言。
  Eng, Bí, kàu īⁿ-pang thôan chin-tō, chiū-sī ūi-tio̍h thiàⁿ Chú, thiàⁿ lâng ê bo̍k-tek; hóan-tńg ū lâng siⁿ-khí húi-pòng ê ōe, kóng in ài bóe jîn-sim, chiàm thó͘-tōe; kiat-kio̍k chiū bô-iáⁿ. Tiong-kok, Tâi-ôan ê kū-kòan bô thian-tō, só͘-í Jîn-tō chú-gī ū sit-lo̍h, tùi-tiōng Lī-kí chú-gī, Kim-chîⁿ chú-gī ê su-sióng chin chāi chhim. Tē-it bô jîn-tō sī chhōa sòe-î ê , bóe lâng chòe lô͘-châi, cha-bó͘-kán, hō͘ in chiong-sin bōe chiâⁿ lâng. Che sī ū hāi jîn-tō, iā bia̍t-bô thian-tō.英、美,到異邦傳真道,就是為著疼主,疼人ê目的;反轉有人生起毀謗ê 話,講in ài買人心、佔土地;結局就無影。中國,台灣ê 舊慣無天道,所以人道主義有失落,對重利己主義,金錢主義ê 思想真在深。第一無人道是娶細姨ê,買人做奴才,查某kán,hō͘ in 終身bōe 成人。Che 是有害人道,也滅無天道。
  Chèng-hú niá Tâi í-lâi, ū ēng chin-chōe hong-hoat ài chia̍t-chí chiah-ê pháiⁿ hong-sio̍k; m̄-kú iā sī bōe lī, lâng chin gâu nǹg hoat-lu̍t-phāng.政府領台以來,有用真濟方法ài截止chiah-ê 歹風俗;m̄-kú 也是未lī,人真gâu 鑽法律縫。
  Chèng-hú chiat-chè sòe-î, lâng chiū-chō tông-ku-jîn, siⁿ-kiáⁿ ēng jiōng-tō͘ ji̍p-hō͘. Iā ū hit hō kam-gōan chòe hā-chiān ê chhiap. Chiat-chè bóe cha-bó͘-kán, chiū ēng ióng-lú ê bêng-gī, si̍t-chāi iû-gôan sī teh chòe cha-bó͘-kán. Chiat-chè ióng-lú-ê, sī ūi-tio̍h chhiong-ki ê lâng, pun chin-chōe lâi thàn-chia̍h, m̄-kú iáu ū chi̍t sut-á lō͘ thang ji̍p. Ū chún lâng pun chi̍t nn̄g-ê lâi thôan hō͘-sû, chóng-sī lâng sūn chit ê ki-hōe, iū chin-chōe teh chòe bô jîn-tō ê sū. Nā bô kiáⁿ, si̍t-chāi pun lâi ióng-sêng chòe hō͘-sū, che sī chin ha̍p jîn-tō, in-ūi lán sī ka-cho̍k chú-gī, tāi-ke ài ū sòa-chiap hō͘-sè-tāi ê su-sióng. M̄-kú ū lâng hāu-siⁿ cha-bó͘-kiáⁿ chin tōa tīn, iáu-bóe sàn-hiong-lâng ê cha-bó͘-kiáⁿ lâi chòe chhe-ēng, che bêng-bêng ū cha-bó͘-kán ê chèng-kù.政府節制細姨,人就造同居人,生子用讓度入戶。也有hit號甘願做下賤ê 妾。節制買查某kán,就用養女ê 名義,實在猶原是teh 做查某kán。節制養女ê,是為著娼妓ê 人,分真濟來趁食,m̄-kú iáu 有一屑仔路thang 入。有准人分一二個來傳後嗣,總是人順這個機會,又真濟teh 做無人道ê 事。若無子,實在分來養成做後嗣,che 是真合人道,因為咱是家族主義,大家ài有續接後世代ê 思想。M̄-kú 有人後生查某子真大陣,iáu 買散hiong 人ê 查某子來做差用,che 明明有查某kán ê 証據。
  Chá ū cha-bó͘-kiáⁿ chhut-kè, ū kah lāu-pô, cha-bó͘-kán; taⁿ chiū pun ióng-lú sûi khì chòe chhe-ēng. Che kám m̄-sī bô jîn-tō Chú-gī mah ? Án-ni lâi khòaⁿ lâng ê liông-sim sī sún-jîn lī-kí khah chōe, gâu thé-thiap kan-khó͘ lâng-ê sī chió. Chòe chit hō sī bô kong-tek-sim, pé-pa̍k lâng, chhut-chāi in khó͘-to̍k bōe tô-siám-tit. Nā ū khiàm-ēng lâi ēng chhiàⁿ, si̍t-chāi sī khah hó miâ-siaⁿ, chiah ōe siⁿ-khí chū-iû pêng-téng ê thiàⁿ-sim.早有查某子出嫁,有kah老婆、查某kán;今就分養女隨去做差用。Che 敢m̄是無人道主義mah?Án-ni 來看人ê 良心是損人利己較濟,gâu 體貼艱苦人ê是少。做這號是無公德心,pé-pa̍k人,出在in 苦毒bōe逃閃tit。若有欠用來用倩,實在是較好名聲,才會生起自由平等ê 疼心。
  Lūn chit chân ióng-lú chòe cha-bó͘-kán ēng, lán tâng sìn Chú ê hiaⁿ-tī chí-bē put-chí tio̍h sió-sim tî-hông. Nā bô, ná chún ti̍t-ti̍t teh liû-hêng ê khóan, in-ūi hōe-gōa ê lâng teh phoe-phêng lán, só͘-í tio̍h sió-sim. Lán sìn Chú lâm-hū ló-iù, hù-kùi pîn-chiān sī Pêng-téng chú-gī, m̄-thang án-ni bô jîn-tō, ōe hō͘ hōe-gōa ê lâng chhē khang-phāng; iā kiaⁿ-liáu Sian-ti chiù-chó͘ ê ōe ū èng-giām. Í-sài-a, Iâ-lī-bí, put-sî chek-pī Iû-thài ê peh-sìⁿ bô thiàⁿ sòng-hiong-lâng , só͘-í in ū chōe lah ! Ná-tan tùi Tāi-pi̍t kóng, “Ū hó-gia̍h lâng, gû-iûⁿ chin-chōe; lâng-kheh lâi m̄-kam thâi; sòng-hiong lâng chí-ū chi̍t chiah iûⁿ-á-bú, chiū kā i khan-lâi thâi, i ê chōe tio̍h cháiⁿ-iūⁿ pān ?” Tāi-pi̍t ìn kóng, “Tio̍h thâi, thang tû pháiⁿ hong-sio̍k tī peh-sìⁿ ê tiong-kan.” Sian-ti kóng, “Chòe chit hō sū chiū-sī lí.” Hit-sî Tāi-pi̍t chiah jīn-chōe, chai sī ū tōa sit-lo̍h i ê liông-sim, siū chiù-chó͘. Chiàu thian-lí lâi lūn, tio̍h ū Jîn-tō chú-gī chiah ha̍p-lí. Nā khòaⁿ Se-kok ū Jîn-tō chú-gī lóng khah hoat-ta̍t.論這層養女做查某kán 用,咱同信主ê 兄弟姊妹不止著小心tî防。若無,ná 準直直teh 流行ê 款,因為會外ê 人teh 批評咱,所以著小心。咱信主男婦老幼,富貴貧賤是平等主義,m̄-thang án-ni 無人道,會hō͘會外ê 人chhōe 空縫;也驚了先知咒詛ê 話有應驗。以賽亞、耶利米,不時責備猶太ê 百姓無疼散hiong人,所以in 有罪lah!拿但對大衛講,「有好額人,牛羊真濟;人客來m̄ 甘thâi;散hiong 人只有一隻羊仔母,就kā 伊牽來thâi,伊ê 罪著怎樣辦?」大衛應講,「著thâi,thang 除歹風俗tī百姓ê 中間。」先知講,「做這號事就是你。」Hit 時大衛才認罪,知是有大失落伊ê 良心,受咒詛。照天理來論,著有人道主義才合理。若看西國有人道主義攏較發達。
  Án-ni put-lūn kok-ka, chong-kàu, siā-hōe, ka-têng, kò-jîn, tio̍h ū Jîn-tō chú-gī, hō͘ chiah-ê put-hoat ê hong-sio̍k ōe tû-khì, chiah ū si̍t-hêng Ki-tok só͘ kiàn Phok-ài, Chū-iû, Pêng-téng ê bo̍k-tek. Nā ûi-hōan sī ko͘-hū Chú ê tōa-un chin chhim.Án-ni 不論國家、宗教、社會、家庭、個人,著有人道主義,hō͘ chiah-ê 不法ê 風俗會除去,才有實行基督所建博愛,自由,平等ê 目的。若違犯是辜負主ê 大恩真深。
  (Tî-ôan Kàu-hōe-pò tē 469 kòan, 1924 nî 4 ge̍h)(台灣教會報第469卷,1924年4月)
回目錄    回上一頁    日治時期,   1924年, 散文