回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 7 個段落, 43 個語句, 481 個語詞, 679 個音節
Âng Tek-sin Sió-tōan 洪德新小傳
Û-seng 餘生
  Kun sī Hoan-oah kàu-hōe ê hōe-iú. Tī 11, 12 hòe ê sî , khì Sin-kiat-chng ê Sió-o̍h kap N̂g Chok-pang Sian-siⁿ tha̍k. Cha̍p-la̍k hòe ji̍p Tiong-o̍h; 20 hòe ji̍p Tōa-o̍h; 24 hòe chut-gia̍p Sîn Ha̍k. Liáu-āu siū-phài tòa Pak-káng, Kiâm-chúi-káng, Hōng-soaⁿ. Taⁿ kòe-sin 29 hòe.君是Hoan-oah 教會ê會友。Tī 11、12歲ê時,去Sin-kiat庄ê小學佮黃Chok-pang先生讀。十六歲入中學,20歲入大學,24歲卒業神學。了後受派tòa北港、鹽水港、鳳山。今過身29歲。
  Chhit go̍eh 4 hō ê Chú-ji̍t tī Hōng-soaⁿ ko-seng chò Tiúⁿ-ló, iā koh bô lōa-kú kiám-chhái ē chò bo̍k-su. Bô phah-sǹg 5 hō chá-khí 10 tiám khí kôaⁿ-jia̍t; 6 hō chá-khí 8 tiám chiū kôaⁿ kàu khàu. Tùi án-ni kū-nî ê kū hek-súi-jia̍t ê chèng koh khí. Pún-sin chiū liām kóng, “Sè-kan sī khó͘-hái, tio̍h tńg-lâi-khì khah tio̍h, góa ê sim í-keng piān.” Sian-siⁿ-niû ìn i kóng, “ Lí tńg-khì góan beh án-chóaⁿ?” Kun bô ìn. Āu-lâi chhiáⁿ Phêⁿ Chheng-iok I-su tiau-tī, chóng-sī Kun put-chí bô ài chia̍h io̍h, kóng, “M̄-bián i, bē hó lah.” Nā-sī in-ūi hū-jîn lâng kap i-seng ê khó͘-khǹg, chiū bián-kióng chia̍h, kìⁿ chia̍h io̍h kìⁿ thò͘. Ta̍k ji̍t ná siong-tiōng, lō͘-bóe tāi-siáu-piān kap chhùi lóng chhut hoeh. Pài-it khí chèng, pài-gō͘ mê óa 8 tiám chiū kòe-sin. Pài-la̍k ē-po͘ 3 tiám chhut-chòng.7月4號ê主日tī鳳山高升做長老,也koh無偌久kiám-chhái會做牧師。無扑算5號早起10點起寒熱,6號早起8點就寒到哭。對án-ni舊年ê舊hek-súi 熱ê症koh 起。本身就唸講,「世間是苦海,著轉來去較著,我ê心已經便。」先生娘應伊講,「你轉去阮beh 按怎?」君無應。後來請彭清約醫師調治,總是君不止無ài食藥,講,「M̄免醫,bē好--lah。」若是因為婦人人佮醫生ê苦勸,就勉強食,見食藥見吐。逐日那傷重,路尾大小便佮嘴攏出血。拜一起症,拜五暝倚8點就過身。拜六ē晡3點出葬。
  Kun pêng-seng ióng-kiāⁿ tōa-hàn. Lāu-pē khiām-tn̂g neh-tō͘ thàn chîⁿ lâi hō͘ Kun tùi sè-hàn tha̍k kàu tōa-hàn, ǹg-bāng Kun ji̍t-āu thang chò tōa lō͘-ēng ê lâng. Tī chûn-nî Kun ê lāu-pē pia̍t-sè. Ke-lāi chí-ū chhun āu-bó kap chi̍t ê tōa-chí kap chi̍t ê sió-mōe; chóng-sī chí-mōe lóng chò kheh, kè-bó kap sió-mōe tòa chò-hóe. Só͘-í Kun thang kóng í-keng bô liân-lūi, kap lōe-chō͘ thang choan-sim chò kang. Iū-kiam Kun ê seng-khu, ha̍k-būn, tek-hēng, nî-hòe, seng-ho̍at-kè lóng siong-tong. Koh keng-kòe hit 3 ūi kàu-hōe ê sêng-chek iā sī chha-put-to. Kun chit-tia̍p thang kóng sī tē-it tōa thang o̍ah-tāng ê sî. M̄-kú Chú ê chí-ì sī lâng só͘ bē chhek-to̍k--tit. Taⁿ sè-kan ê sū Kun soah lah.君平生勇健大漢。老父儉腸凹肚趁錢來hō͘君對細漢讀到大漢,ǹg望君日後thang做大路用ê人。Tī chûn年君ê老父別世。家內只有偆後母佮1個大姊佮1個小妹,總是姊妹攏做客,繼母佮小妹tòa做夥。所以君thang 講已經無連累,佮內助thang專心做工。又兼君ê 身軀、學問、德行、年歲,生活計攏相當。Koh經過hit 3位教會ê成績也是差不多。君chit-tia̍p thang 講是第一大thang 活動ê時。M̄-kú主ê 旨意是人所bē chhek-to̍k--tit。今世間ê事君煞lah。
  Hàiⁿ--ah! Lâng ê sìⁿ-miā chin bô tiāⁿ-tio̍h. Lám--ê sí, ióng--ê iā sí. Phí-jîn chiap-tio̍h Kun sí ê tiāu-pò, lia̍h-chò kún-chhiò, khì thàm-thiaⁿ kúi-nā ūi sian-siⁿ, tāi-ke iā sī kóng, “ Káⁿ bô iáⁿ”. Góa chiū chē kip-hêng chhia khì khòaⁿ, sòa ǹg-bāng beh kap Kun kóng-ōe.Hàiⁿ--ah! 人ê性命真無定著。Lám--ê死,勇--ê也死。鄙人接著君死ê兆報,掠做滾笑,去探聽幾若位先生,逐家也是講,「敢無影。」我就坐急行車去看,續ǹg望beh佮君講話。
  Hàiⁿ--ah! Chi̍t-ē kàu ūi, thiaⁿ-kìⁿ Kun tâi liáu, sim bô m̄ tōa gông-ngia̍h. Hōan-nā sio bat ê sian-siⁿ pêng-iú thiaⁿ-kìⁿ, iā bô m̄ án-ni. Koh Kun pêng-seng sī pêng-hô chú-gī ê lâng, só͘-í chē-chē lâng ūi-tio̍h Kun tōa pi-siong. Nā-sī si̍t-chāi só͘ thang pi-siong ê, chí-ū sī Kun ê ûi-cho̍k nā-tiāⁿ. Ǹg-bāng Thiⁿ-pē chiàu-kò͘ Kun ê hū-jîn lâng kap 2,3 ê sè-hàn ê cha-bó͘-kiáⁿ.Hàiⁿ--ah!1下到位,聽見君埋了,心無m̄大憨ngia̍h。凡若相bat ê先生朋友聽見,也無m̄ án-ni。Koh 君平生是平和主義ê人,所以濟濟人為著君大悲傷。若是實在所通悲傷ê,只有是君ê遺作nā-tiāⁿ。Ǹg望天父照顧君ê婦人人佮2、3個細漢ê查某子。
  Nā lūn kàu Kun, sī m̄ bián thè i iu-būn, in-ūi i ê sim pī-pān ū piān, si̍t-chāi tio̍h thè i kiong-hí. Taⁿ “Bô koh iau, chhùi-ta; ji̍t bē pha̍k, hóe bē sio-tio̍h. Siōng-tè chhit-khì i lóng-chóng ê ba̍k-sái.” Góa iā tōa ǹg-bāng ē chhin-chhiūⁿ Kun pī-pān ū piān thang hù sí; kàu sî pêng-an kìⁿ Chú. Sòa kap Kun tī chō-ūi-ni̍h saⁿ-kap gîm “Ha-le-lu-iah. A-men.”若論到君,是m̄免替伊憂悶,因為伊ê心備辦有便,實在著替伊恭喜。今「無koh枵、嘴焦;日bē曝,火bē燒著。上帝拭去伊攏總ê目屎。」我也大ǹg望會親像君備辦有便thang 赴死;到時平安見主。續佮君tī座位nih 相佮吟「Ha-le-lu-iah。A-men。」
  (Tâi-ôan Kàu-hōe-pò tē 425 kòan, 1920 nî 8 ge̍h)(台灣教會報第425卷,1920年8月)
回目錄    回上一頁    日治時期,   1920年, 散文 / 傳記