回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 20 個段落, 96 個語句, 928 個語詞, 1298 個音節
Būn-chèng Hoat-io̍h 問症發藥
Tēⁿ Khe-phòan 鄭溪泮
  Cha̍p gōa nî chêng góa bat ji̍p Tâi-lâm I-kóan khòaⁿ-kìⁿ lé-pài thiaⁿ ê tōa-thiāu ū tah chi̍t tùi pe̍h-chóa siá o͘-jī. Tê ba̍k sī kóng, “ Būn-chèng hoat-io̍h.” Si̍t-chāi chin hó thiaⁿ.十外年前我bat入台南醫館看見禮拜廳ê 大柱有貼一對白紙寫烏字。題目是講,「問症發藥」。實在真好聽。
  Ū chi̍t pái góa khì chhōe i-seng kā i kóng, I-seng ah, pêng-an. I kóng, Pêng-an, lí ū sím-mi̍h pēⁿ ? Góa ìn kóng, Chiàⁿ chhiú ê chńg-thâu-á hō͘ teh kún ê gû-leng thǹg-tio̍h, teh phòng-phā, bē bong-tit. I-seng mn̄g liáu chò i khì, lóng bô io̍h hō͘ góa. Hit sî góa ê sim tōa kan-khó͘.有一擺我去chhōe 醫生kā 伊講,醫生啊,平安。伊講,平安,你有甚物病?我應講,正手ê 指頭仔hō͘ teh滾ê 牛乳燙著,teh phòng-phā,bē 摸得。醫生問了做伊去,攏無藥hō͘我。Hit時我ê 心大艱苦。
  Chit nn̄g chân ê sū ún-ba̍t chin kú, kàu chit-tia̍p chiū nǹg chhut Kok-kok-thaⁿ ài kóng kúi kù pun lín thiaⁿ. I-seng chi̍t ê, hōan-chiá káng pah. Nā bô siông-sè gián-kiù, chiū oh-tit chai i ê pēⁿ-gôan. Kì-jiân m̄ chai, chiū chín-tòan chha-chhok. I-seng teh khòaⁿ pīⁿ ū-ê sī ēng:這兩層ê 事隱密真久,到這tia̍p 就鑽出 Kok-kok-thaⁿ愛講幾句分lín聽。醫生一個,患者講百。若無詳細研究,就oh得知伊ê 病原。既然m̄ 知,就診斷差錯。醫生teh 看病有ê 是用:
  1.Ioh--ê : Góa ū chi̍t pái pak-tó͘ thiàⁿ,chē, khùn bē an, áu-thò͘ kan-lân. Pêng-iú khòaⁿ góa ê kan-khó͘ kā i-seng kóng.I chiū phài kin-ná-chúi hō͘ góa. Chit hāng góa siāng kiaⁿ. Bián-kióng chia̍h,pēⁿ ná tāng. Iáu chi̍t ê i-seng lâi, siông-sè kiám-giām, chiah chai sī ut-liáu kòe-thâu ūi-nih chek chúi ê iân-kò͘. I só͘ phài ê io̍h, sûi chia̍h sûi hó.1.臆--ê :我有一擺腹肚痛,坐、睏bē 安,嘔吐艱難。朋友看我ê 艱苦kā 醫生講。伊就派kin-ná-chúi hō͘我。這項我上驚。勉強食,病愈重。猶一個醫生來,詳細檢驗,才知是鬱了過頭胃ni̍h積水ê 緣故。伊所派ê 藥,隨食隨好。
  Lán lâng ū sî nā bô sím-si̍t lâi tòan lâng ê sī hui, m̄-nā bô lī-ek, tian-tò lī-hāi. Hōe-iú hiâm thôan-kàu--ê, thôan-kàu--ê hiâm hōe-iú; sī-tōa hiâm sī-sè, sī-sè hiâm sī-tōa, lō͘-bóe ē seⁿ-chhut kek-lia̍t, gôan-in sī tùi bóng-ioh. Chô Chhò thâi Lū Pò͘; Ap-sa-liông ē pāi-tīn lóng sī án-ni.咱人有時若無審實來斷人ê 是非,m̄-nā無利益,顛倒厲害。會友嫌傳教--ê ,傳教--ê 嫌會友;序大嫌序細,序細嫌序大,路尾會生出激烈,原因是對罔ioh。曹操thâi 呂布,Ap-sa-liông會敗陣攏是án-ni。
  2.Thiaⁿ--ê : Pēⁿ lâng nā chhe lâng kā i-seng mn̄g io̍h, sui-jiân ē kóng i ê pēⁿ, iáu-kú bē hiáu hêng-iông hit ê si̍t-chêng. Chit hō tùi lâng thiaⁿ-ê, i-seng phài io̍h khah lún-chhiú, in-ūi m̄ chai hōan-chiá ê pēⁿ-gôan sī hui, chin ké. Só͘ phài ê io̍h hōan-chiá khah ài giâu-gî. Kiaⁿ-liáu pò m̄-tio̍h chèng, kiaⁿ-liáu phài m̄-tio̍h io̍h. Hit ê io̍h nā sió-khóa koh-iūⁿ liâm-piⁿ khì-sak.2.聽--ê:病人若差人kā 醫生問藥,雖然會講伊ê 病,iáu-kú bē 曉形容 hit個實情。這號對人聽ê ,醫生派藥較 lún手 ,因為m̄ 知患者ê 病原是非、真假。所派ê 藥患者較愛僥疑。驚了報m̄ 著症,驚了派m̄ 著藥。 Hit個藥若小可koh樣liâm-piⁿ棄sak 。
  Só͘-í sè-sū ta̍k iūⁿ nā ū hong-siaⁿ chiū ū húi-pòng. Ū chi̍t-pái ji̍t í-keng àm, góan hiaⁿ tùi hn̄g-hn̄g lâi. Góa mn̄g i thái chiah àm ? I kóng, Góa thiaⁿ lâng hong-siaⁿ lí sí. Si̍t-chāi chin kî-kòai. Só͘-í sū-si̍t tio̍h khêng-chin chiah thang tòan-tēng.所以世事逐樣若有風聲就有誹謗。有一擺日已經暗,阮兄對遠遠來。我問伊thái chiah 暗?伊講,我聽人風聲你死。實在真奇怪。所以事實著窮真才thang 斷定。
  3. Khòaⁿ--ê : I-seng ū chhin-sin kìⁿ tio̍h hōan-chiá, ēng chèng hāng ê hong-hoat lâi chín-chhat. Hōan-chiá ê sim ke chin tek-ì. Chhin-ba̍k khòaⁿ-kìⁿ, iâⁿ-kòe chhin-hī thiaⁿ-kìⁿ.3.看--ê:醫生有親身見著患者,用眾項ê 方法來診察。患者ê 心加真得意。親目看見,贏過親耳聽見。
  Í-sek-lia̍t thiaⁿ-kìⁿ Iok-sek tī Ai-ki̍p chò tōa koaⁿ, i ài chhin-ba̍k khì khòaⁿ i. Sian-ti ū-giân Ki-tok chhut-sì, m̄ ta̍t-tio̍h Se-biān A-ná chhin-chhiú phō I.Sat-má-lī-a lâng kā hit ê pháiⁿ hū-jîn lâng kóng, Góa taⁿ m̄ sī tùi lí ê ōe lâi sìn; sī chhin-sin thiaⁿ-kìⁿ chai I sī sè-kan ê Kiù-chú.以色列聽見約瑟tī 埃及做大官,伊愛親目去看伊。先知預言基督出世,m̄ 值著Se-biān A-ná親手抱伊。Sat-má-lī-a人kā hit個歹婦人人講,我今m̄ 是對你ê 話來信;是親身聽見知伊是世間ê 救主。
  Só͘-í tio̍h tāi-seng séng-chhat kàu chin, m̄ thang lām-sám hoaⁿ-hí siū-khì,o-ló chek-pī. Kò͘-iûⁿ ê lâng koh khah tio̍h sè-jī chit ê kà-sī.所以著代先省察到真,m̄ thang濫糝歡喜受氣,o-ló責備。顧羊ê 人 koh 較著細膩這個教示。
  Téng-bīn sī mn̄g chèng-thâu, ē-bīn sī tio̍h hoat-io̍h. Ū mn̄g chèng bô hoat-io̍h ū sím-mi̍h lō͘-ēng ? Bô lah ! Nā-sī hoat-io̍h ū kúi nā hāng tio̍h iàu-kín:頂面是問症頭,下面是著發藥。有問症無發藥有甚物路用?無啦!若是發藥有幾若項著要緊:
  1.Io̍h-thàm: Góa sui-jiân bē hiáu chò i-seng, iáu-kú sian-chó͘ ū thôan-siū sió-khóa. I-seng m̄ chai hōan-chiá ê pēⁿ-gôan, tāi-seng tùi chèng liâu-hoat,lâi chhì-khòaⁿ i ê pēⁿ lēng ji̍t cháiⁿ-iūⁿ. Sui-jiân thâu pái chia̍h bô hāu, tio̍h siūⁿ khòaⁿ cháiⁿ-iūⁿ, m̄ thang kóng bô hāu chiū m̄ chia̍h. Bo̍k-hōe ûi-lân; bo̍h-tit ūi-tio̍h án-ni lóe-chì. Chiok Kiù-chú-tàn, siuⁿ hi-hoa, eng-kai tio̍h kái-liông, kiám thang in-ūi án-ni lâi hòe-chì ? Chit hāng sit-pāi, tio̍h siūⁿ pa̍t hāng ē sêng-kong. Kha-chiah 1 khang tio̍h thiah lāi-ki lâi pó͘, tek-khak m̄ thang hiat-ka̍k.1.藥探:我雖然bē 曉做醫生,iáu-kú先祖有傳授小可。醫生m̄ 知患者ê 病原,代先對症療法,來試看伊ê 病另日怎樣。雖然頭擺食無效,著想看怎樣,m̄ thang講無效就m̄ 食。牧會為難,莫得為著án-ni餒志。祝救主誕,傷虛華,應該著改良,敢thang 因為án-ni來廢志?這項失敗,著想別項會成功。Kha-chiah 1空著拆lāi-ki 來補,的確m̄ thang hiat-ka̍k。
  Só͘-í hiaⁿ-tī ah ! Hōan-nā ū sím-mi̍h bián-lē ê ōe, sui sī kan-khó͘ thiaⁿ, iáu-kú tio̍h bóng thiaⁿ. In-ūi kiám-chhái tùi án-ni lán ê tōa I-seng ē hoat tú-hó ê io̍h hō͘ lán. Iā gōan tong-sū-chiá tio̍h chù-sîn lâi siūⁿ. Lán Kàu-hōe châi-chèng khùn-lân, bo̍k-chiá tn̂g-kang khiàm-khoeh, bo̍k-hōe ū-ê put-to͘-ha̍p,eng-kai tio̍h piàn-thong, bo̍k-tit sí-koat.所以兄弟啊!凡若有甚物勉勵ê 話,雖是艱苦聽,iáu-kú著罔聽。因為kiám-chhái 對án-ni咱ê 大醫生會發抵好ê 藥hō͘咱。也願當事者著注神來想。咱教會財政困難,牧者長工欠缺,牧會有ê 不都合,應該著變通,莫得死訣。
  2.Hó-io̍h: Pēⁿ lâng chia̍h tio̍h io̍h, chiām-chiām sóng-khòai, cheng-sîn o̍ah-tāng, lâng chiū kóng hit thiap sī hó io̍h. Sui-jiân io̍h sī chháu-io̍h-thâu, iā thang kóng sī pó-pòe.2.好藥:病人食著藥,漸漸爽快,精神活動,人就講hit 帖是好藥。雖然藥是草藥頭,也thang講是寶貝。
  Lâng nā ēng tú-hó ê ōe kám-tōng lâng, iâⁿ-kòe kui po͘ ê ián-soat. Lâng nā chia̍h tio̍h io̍h, tio̍h koh chia̍h, pēⁿ chiah ē lī. Hiaⁿ-tī nā ū sím-mi̍h ē kám-kek lín ê sim, tio̍h siông-siông chhin-kīn i, pháiⁿ chiah ē tû-khì.人若用抵好ê 話感動人,贏過歸晡ê 演說。人若食著藥,著 koh 食,病才會離。兄弟若有甚物會感激lín ê 心,著常常親近伊,歹才會除去。
  3. Pó͘-io̍h : Pēⁿ í-keng khah hó,tio̍h phài pó͘-io̍h lâi chia̍h, hō͘ sin-thé khah khòai ióng-kiāⁿ.3.補藥:病已經較好,著派補藥來食,hō͘身體較快勇健。
  Lán í-keng chai-iáⁿ lán ê kàu-hōe ê Khiàm-khoeh, tio̍h chhut-la̍t lâi lī-ek i. Khòaⁿ lâng po̍ah-lo̍h hām-kheⁿ ka-tī nā bē ē kiù i iā tek-khak hoah pa̍t lâng lâi kiù i. Nā kan-ta khiā tī-hia hiâm i bô sè-jī bô lō͘-ēng. Siōng-tè chhe Kiáⁿ kàng-sè chiū-sī chit hō ê sim.咱已經知影咱ê 教會ê 欠缺,著出力來利益伊。看人跋落陷坑家己若bē 會救伊也的確喝別人來救伊。若kan-ta企tī-hia嫌伊無細膩無路用。上帝差子降世就是這號ê 心。
  Hiaⁿ-tī ah ! Tng tī chit-tia̍p lán í-keng chai lán ê Kàu-hōe ê mâu-pēng; châi-chèng ê khùn-lân; kàu-sè bô sáⁿ heng; pān sū chin ûi-lân; iûⁿ-á bô koai; bo̍k-chiá cháiⁿ-iūⁿ; chiah-ê sū bo̍k-tit kòe-thâu gī-lūn. Phì-jū i-seng kìⁿ-tio̍h pēⁿ lâng tio̍h iàu-kín mn̄g chèng, liáu-āu tio̍h hoat-io̍h hō͘ i chia̍h. Kan-ta chek-pī i bô sè-jī sī tian-tò hō͘ i kan-khó͘. Che sī siau-ke̍k-tek ê pān hoat. Só͘-í tng tī chit ê chiu-chè kái-kek, chū-tī chū-pī ê cheng-sîn chhut-hiān. Chiū gōan tāi-ke tio̍h chhut-la̍t hùn-ióng, tâng-sim saⁿ-kap lī-ek, kó͘-bú Chú-ji̍t-o̍h, kó͘-bú kî-tó-hōe, ka-têng lé-pài,kó͘-bú kèng-khiân ê hong-sio̍k jia̍t-sim ho̍k-sāi Chú. Gôan-thâu nā jia̍t,chiū piⁿ-á iā jia̍t. Hiaⁿ-tī nā jia̍t-sim chiū Kàu-hōe o̍ah-tāng, iân-kim m̄ bián tê bô, ka-seng m̄ bián kiám chió; thôan-kàu--ê m̄ bián thó͘-khùi sî-chit. Chhiáⁿ tāi-ke tio̍h tùi kin-pún kái-koat. Gō͘-keⁿ-cheng teh tân lah ! Pêng-iú ah, tāi-ke khí-lâi chò kang. Tōa lâng tio̍h tín-tāng, gín-ná pang-chān lâng.兄弟啊!當tī 這tia̍p 咱已經知咱ê教會ê 毛病:財政ê 困難;教勢無啥興;辦事真為難;羊仔無乖;牧者怎樣;chiah-ê 事莫得過頭議論。譬喻醫生見著病人著要緊問症,了後著發藥hō͘伊食。Kan-ta責備伊無細膩是顛倒hō͘伊艱苦。這是消極的ê 辦法。所以當tī 這個周濟改革,自治自備ê 精神出現。就願逐家著出力奮勇,同心相佮利益,鼓舞主日學,鼓舞祈禱會,家庭禮拜,鼓舞敬虔ê 風俗熱心服侍主。源頭若熱,就邊仔也熱,兄弟若熱心就教會活動,緣金m̄ 免題無,家聲m̄ 免減少;傳教--ê m̄ 免吐氣辭職。請逐家著對根本解決。5更鐘 teh 彈啦!朋友啊,逐家起來做工。大人著振動,囡仔幫贊人。
  Ūi Chú koh chò chi̍t ji̍t kang.
Tio̍h-bôa m̄ sī khang-khang.
為主 koh 做一日工。
著磨m̄ 是空空。
  (Tâi-lâm-kàu-hōe-pò tē 428 kòan, 1920 nî 11 go̍eh)(台南教會報第428卷,1920年11月)
回目錄    回上一頁    日治時期,   1920年, 散文