回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 5 個段落, 26 個語句, 638 個語詞, 862 個音節
Siú-chî-lô͘ 守錢奴
Lîm Chheng-kiat 林清潔
  e̍k
  Bat khòaⁿ sin-bûn teh kóng tī gōa-kok ū chi̍t ê Siú-chîⁿ-lô͘ , i ū chek-chū put-chí chōe chîⁿ khǹg tī chhù-lāi ,iā i sim-koaⁿ siông-siông teh chù-ì hiah-ê chîⁿ in-ūi kiaⁿ liáu ōe sit-lo̍h , Só͘-í siông siông chiong mn̂g koaiⁿ--teh , chiū the̍h chhut i só͘ chek-chū ê chîⁿ lâi sǹg chi̍t piàn khòaⁿ--leh , sǹg liáu chiū koh pau--khí-lâi khǹg . Chit ê Siú-chîⁿ-lô͘ í-keng chin lāu lah , bô bó͘ iā bô kiáⁿ , in-ūi i kiaⁿ-liáu chhōa bó͘ siⁿ kiáⁿ ōe khai liáu i ê chîⁿ , i chí-ū chhī chi̍t chiah eng-ko chiáu tī chhù-lāi kap i chòe phōaⁿ nā-tiāⁿ . Siú-chîⁿ-lô͘ nā teh chia̍h pn̄g ê sî , hit chiah eng-ko iā kap i tiàm toh-téng chia̍h , i nā teh sǹg chîⁿ ê sî , hit chiah eng-ko iā tī i ê sin-piⁿ thiàu-lâi thiàu-khì teh khòaⁿ ; só͘-í tû-khì hit chiah eng-ko í-gōa bô pa̍t lâng chai i ê chîⁿ-gûn khǹg tī tó-ūi .Bat看新聞teh 講 tī 外國有一個守錢奴,伊有積聚不止濟錢囥 tī 厝內,也伊心肝常常teh 注意hiah-ê錢因為驚了會失落,所以常常將門關--teh,就提出伊所積聚ê錢來算一遍看--leh,算了就koh包起來囥。這個守錢奴已經真老lah,無某也無子,因為伊驚了娶某生子會開了伊ê錢,伊只有飼一隻鸚哥鳥 tī 厝內佮伊做伴nā-tiāⁿ。守錢奴若teh 食飯ê時,hit 隻鸚哥也佮伊 tiàm桌頂食,伊若teh 算錢ê時,hit 隻鸚哥也 tī 伊ê身邊跳來跳去teh 看,所以除去hit 隻鸚哥以外無別人知伊ê錢銀囥 tī 佗位。
  Ū chi̍t pái i teh sǹg chîⁿ , sǹg liáu hut-jiân kiám put-chí chōe , i ê sim chin kî-kòai chin hôan-ló . Keh kúi-nā ji̍t koh sǹg khòaⁿ iū sī koh-khah kiám , só͘-í hit-tia̍p i ê sim chin hôan-ló kàu bōe chia̍h bōe khùn-tit , to̍k-to̍k m̄ chai i ê chîⁿ tùi tó-ūi sit-lo̍h . Ū chi̍t chá-khí i chá-chá khí-lâi khui mn̂g hut-jiân khòaⁿ-kìⁿ mn̂g-kháu sng-seh ê téng-bīn ū gín-ná ê kha-jiah , i chiū siūⁿ che sī cha-mî ū chi̍t ê gín-ná lâi thau-the̍h i ê chîⁿ . Só͘-í kín mé tùi hit ê kha-jiah ti̍t-ti̍t thêng ti̍t-ti̍t chhē , Khì chhē kàu chi̍t tui kū chhâ-liāu thia̍p chin tōa-tui ê só͘-chāi . Tī-hia ū chi̍t ê khang i chiū àⁿ--lo̍h-khì khòaⁿ lāi-tóe kó-jiân ū chi̍t ê chiâⁿ cha̍p-hè ê cha-bó͘ gín-ná tī-hia kôaⁿ kàu gîm-gîm chun ,i chiū kín kā khiú chhut-lâi iā pún-sin nǹg--ji̍p-khì chhē khòaⁿ i só͘ sit-lo̍h ê chîⁿ ū tī-hia á-bô?Chóng-sī chhē lóng bô , āu-lâi chhut-lâi khòaⁿ-kìⁿ hit ê cha-bó͘ gín-á chin kôaⁿ chin iau chin khó-lîn ê khóan , i chiū siⁿ-chhut lîn-bín ê sim kā i chhōa tò--khì in chhù pī-pān mi̍h hō͘ i chia̍h . Chia̍h pá chiū mn̄g I kóng, Lí ū pē-bú á-bô? Cha-bó͘ gín-ná ìn kóng , pē-bú hiaⁿ-tī lóng bô chí-ū góa ka-kī chi̍t ê nā-tiāⁿ , góa sī kàu-ke̍k kan-khó͘ bô i-óa ê gín-ná .Siú-chîⁿ-lô͘ chiū kóng ,Nā-sī án-ni lí kap góa tiàm chia hó mah? Cha-bó͘ gín-ná ìn kóng hó . Cha-bó͘ gín-ná put-chí koai só͘-í Siú-chîⁿ-lô͘ chin thiàⁿ i ,chòe saⁿ hō͘ i chhēng , iā sàng i ji̍p ha̍k-hāu tha̍k-chheh . Chit ê cha-bó͘ gín-ná ê miâ kiò chòe Bí-jîn .有一擺伊teh 算錢,算了忽然減不止濟,伊ê心真奇怪真煩惱。隔幾若日koh算看又是koh較減,所以hit-tia̍p 伊ê心真煩惱到bōe食bōe睏得,獨獨m̄ 知伊ê錢對佗位失落。有一早起伊早早起來開門忽然看見門口霜雪ê頂面有囡仔ê腳跡,伊就想che是昨暝有一個囡仔來偷提伊ê錢。所以緊猛對hit 個腳跡直直停直直chhōe,去chhōe 到一堆舊柴料疊真大堆ê所在。Tī-hia有一個孔伊就àⁿ--落-去看內底果然有一個成十歲ê查某囡仔 tī-hia寒到gîm-gîm chun ,伊就緊kā khiú出來也本身nǹg--入-去chhōe 看伊所失落ê錢有tī-hia抑無?總是chhōe 攏無,後來出來看見hit 個查某囡仔真寒真枵真可憐ê款,伊就生出憐憫ê心kā 伊chhōa倒--去in 厝備辦物hō͘ 伊食。食飽就問伊講,你有父母抑無?查某囡仔應講,父母兄弟攏無只有我家己一個nā-tiāⁿ,我是到極艱苦無依倚ê囡仔。守錢奴就講,若是án-ni 你佮我tiàm chia好mah?查某囡仔應講好。查某囡仔不止乖所以守錢奴真疼伊,做衫hō͘ 伊穿,也送伊入學校讀冊。這個查某囡仔ê名叫做美人。
  I ū chi̍t ji̍t teh peh chhiū thit-thô ê sî chhē-tio̍h chi̍t ê chiáu-siū lāi-bīn ū chin chōe kim po̍at-á tī-teh i chiū khì pò Siú-chîⁿ-lô͘ chai . Siú-chîⁿ-lô͘ khì khòaⁿ chiū jīn-tit sī i chêng só͘ sit-lo̍h ê chîⁿ ,chiū sī teh sǹg ê sî hō͘ hit chiah eng-ko thau-kā khì , taⁿ koh tit-tio̍h chin hoaⁿ-hí ; Só͘ í koh khah thiàⁿ Bí-jîn , khóan-thāi i chòe ka-kī ê cha-bó͘-kiáⁿ . Bí-jîn chin gâu tha̍k chheh iā ū hō͘ tâng-phōaⁿ chio khì tha̍k Chú-ji̍t-o̍h . Bí-jîn thiaⁿ tō-lí put-chí siū kám-kek , i chiū koat-ì sìn Iâ-so͘ . Siú-chîⁿ-lô͘ iā bô chó͘-tòng i . Bí-jîn 16 hè ê sî Siú-chîⁿ-lô͘ chiū sí--khì . I só͘ chek-chū ê chîⁿ-gûn lóng hō͘ Bí-jîn tit-khì . Bí-jîn ū siūⁿ i só͘ tit-tióh ê chîⁿ-gûn bêng-bêng sī Siōng-tè siúⁿ--ê , só͘-í i chiū li̍p chì beh chiong i pún-sin kap só͘ tit-tio̍h--ê lâi chòe kàu-hōe ê lī-ek . Āu-lâi chiū chiong i ê chîⁿ kià-hù chin chōe tī lé-pài-tn̂g ,i kóan ,ha̍k-hāu , iā i pún-sin koh ji̍p Sîn-ha̍k-īⁿ tha̍k-chheh chut-gia̍p , chòe ko͘-niû sì-kòe pò-iông tō-lí put-chí ū lī-ek kàu-hōe . Sio̍k-gú kóng , Lâng teh chòe thiⁿ teh chhiâu .Lán khí-thâu khòaⁿ-kìⁿ Siú-chîⁿ-lô͘ teh siú chîⁿ ta̍k lâng ài hiâm i , chóng-sī kiat-bé lâi khòaⁿ iû-gôan sī Siōng-tè ê ì-sù .Chim-giân ū kóng , Lâng ê só͘ chòe kàu-bé lóng kui Siōng-tè tī-lí .伊有一日teh peh樹thit-thô ê時chhōe 著一個鳥siū內面有真濟金po̍at仔 tī-teh 伊就去報守錢奴知。守錢奴去看就認得是伊前所失落ê錢,就是teh 算ê時hō͘ hit 隻鸚哥偷咬去,今koh得著真歡喜;所以koh較疼美人,款待伊做家己ê查某子。美人真gâu 讀冊也有hō͘ 同伴招去讀主日學。美人聽道理不止受感激,伊就決意信耶穌。守錢奴也無阻擋伊。美人16歲ê時守錢奴就死--去。伊所積聚ê錢銀攏hō͘ 美人得去。美人有想伊所得著ê錢銀明明是上帝賞--ê,所以伊就立志beh 將伊本身佮所得著--ê來做教會ê利益。後來就將伊ê錢寄附真濟 tī 禮拜堂、醫館、學校,也伊本身koh入神學院讀冊卒業,做姑娘四界播揚道理不止有利益教會。俗語講,人teh 做天teh chhiâu。咱起頭看見守錢奴teh 守錢逐人ài嫌伊,總是結尾來看猶原是上帝ê意思。箴言有講,人ê所做到尾攏歸上帝治理。
  (Tâi-ôan Kàu-hōe-pò tē 423 kòan,1920 nî 6 ge̍h)(台灣教會報第423卷,1920年6月)
回目錄    回上一頁    日治時期,   1920年, 散文