回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 27 個段落, 155 個語句, 2330 個語詞, 3401 個音節
Iû-le̍k Chiang-chôan Kàu-hōe 遊歷漳泉教會
Lîm Iàn-sîn 林燕臣
  Tī kū-nî Chhiu-hōe ê sî, ū phài góa kap Lâu Bo̍k-su kòe-khì Ē-mn̂g hù in ê Chóng-hōe . Kàu kin-nî kū-le̍k chiaⁿ-go̍eh 1 ji̍t chiū tah-chûn kòe-khì, iû-le̍k ta̍k só͘-chāi ê kàu-hōe. Siū in Se-kok kúi-nā ê Sian-siⁿ í-ki̍p pún-tē chèng tng-chit-ê lâng hó khóan-thāi kóng bē-liáu. Sèng-keng kóng, “Lín nā saⁿ-thiàⁿ, chèng-lâng bat lí sī góa ê ha̍k-seng” (Hān 13:35); thang chai Kiù-chú ê ōe ū èng-giām. Kàu 2 go̍eh 8 ji̍t 4 tiám cheng tùi Hō͘-bóe chiūⁿ soaⁿ; kám-siā Siōng-tè, tāi-ke seng-khu lóng pêng-an; koh tit-tio̍h Tâi-pak Koa Î-su Sian-seⁿ kap Tân Chheng-gī Bo̍k-su ngiâ-chih khì in chhù, hó-lé khóan-thāi; che iā-sī Siōng-tè ê in-tián.Tī舊年秋會ê時,有派我kap劉牧師過去廈門赴in ê總會。到今年舊曆正月1日就搭船過去,遊歷逐所在ê教會。受in西國幾若個先生以及本地眾當職ê人好款待講bē了。聖經講,「Lín若相疼,眾人bat你是我ê學生」(翰13:35);thang知救主ê話有應驗。到2月8日4點鐘tùi滬尾上山;感謝上帝,大家身軀攏平安;koh得著台北柯維思先生kap陳清義牧師迎接去in厝,好禮款待;這也是上帝ê恩典。
  Taⁿ ài chiong Tn̂g-soaⁿ kàu-hōe ê chêng-hêng, tāi-lio̍k kì tī ē-té, hō͘ lia̍t-ūi chai :------今ài將唐山教會ê情形,大略記 tī下底,hō͘列位知:------
  Lūn gōa-kok lâi Chiang-chôan siat-kàu ū saⁿ-ê kong-hōe. 1. Bí-kok Tiúⁿ-ló-kàu. 2. Eng-kok Tiúⁿ-ló-kàu (kap lán chit-pêng siāng kong-hōe). 3. Lûn-tun Hô-hōe (Chit-ê Kàu ū Bo̍k-su kap Chip-sū, chóng-sī bô Tiúⁿ-ló; kî-û tō-lí kap Tiúⁿ-ló-kàu siāng). Chit 3 ê kong-hōe put-chí tâng-sim hia̍p-le̍k. Thôan-kàu hun-chò saⁿ só͘-chāi. 1. Siat tī Ē-mn̂g. 2. Siat tī Chiang-chiu. 3. Siat tī Chôan-chiu. Hia ê pài-tn̂g ióng koh hó-khòaⁿ; siāng tē-it tōa-keng--ê, chiū-sī tī Kó͘-lōng-sū, ē iông-ún 800 gōa lâng; iā ū chi̍t-ê tōa-cheng, kúi-nā-lí hn̄g to ē thiaⁿ-kìⁿ. Pún-tē Bo̍k-su 30 gōa lâng. Thôan-tō Sian-siⁿ óa chi̍t-pah lâng. Niá sé-lé ê tōa lâng 3700 lâng. Iân-hāng ū nn̄g-bāng liân. Lūn Chôan-sio̍k ê kàu-hōe, tī kū-nî ê tiong-kan, pí Chiang-sio̍k khah chìn-pō͘.論外國來漳泉設教有3個公會。1.美國長老教。2.英國長老教(kap咱chit爿像公會)。3.倫敦和會(這個教有牧師kap執事,總是無長老;其餘道理kap長老教像)。這3個公會不止同心協力。傳教分做三所在:1.設tī廈門。2.設tī漳州。3.設tī泉州。Hia ê拜堂勇koh好看;上第一大間--ê,就是tī鼓浪嶼,會容允800外人;也有一個大鐘,幾若里遠都會聽見。本地牧師30 外人。傳道先生倚一百人。領洗禮ê大人3700人。緣項有兩萬liân。論泉屬ê教會,tī舊年ê中間,比漳屬較進步。
  (Chiah-ê lâng-gia̍h kap iân-hāng sī sio̍k Tiúⁿ-ló-kàu nā-tiāⁿ, Hô-hōe bô sǹg chāi-lāi.)(Chiah-ê 人額kap緣項是屬長老教nā-tiāⁿ,和會無算在內。)
  Lī Chôan-chiu-siâⁿ ê pak-lō͘ iok ū 12 phò͘, hō-chò Éng-chhun, tī hia ū kàu-hōe ū siat I-kóan, chiū-sī hiān-kim tī Hú-siâⁿ ê Má I-seng ê hiaⁿ tòa tī-hia; Lâu Bo̍k-su ū khì, i khah chai-iáⁿ. Chóng-sī góa ū khì Kim-chéⁿ, lī Chôan-chiu siâⁿ ê sai-lâm-pêng chhit-phò͘, sī hái-kîⁿ ê só͘-chāi. Hit-ê kàu-hōe ê Bo̍k-su Khó͘ Seng-iām. Khí-thâu chhiáⁿ Bo̍k-su ê sî, kan-ta 32 lâng nā-tiāⁿ. Tiong-kan ū chi̍t ê hiaⁿ-tī sèⁿ Si miâ Kim-chhoan, chiàu in kóng chin jia̍t-sim, iā kap hit 31 lâng pêⁿ-pêⁿ chò tē-ki, tâng-sim chhut-la̍t chhiáⁿ Bo̍k-su. Chit-ê lâng gôan-pún sio̍k A-kâu tông-hōe ê tiúⁿ-ló, āu-lâi tńg-khì, kin-nî 73 hòe; kìⁿ-tio̍h góa khì chin hoaⁿ-hí. Hit-ê kàu-hōe ū Chho͘-téng sió-o̍h-tn̂g, koh ū chi̍t-keng sió Lú-o̍h, sī pún-tē Lú Sian-siⁿ teh kà. Múi Sèng-ji̍t chū-chi̍p pah-gōa-lâng, téng-po͘ 9 tiám chò kî-tó-hōe, ē-po͘ 2 tiám chò Chú-ji̍t-o̍h. Pài-it-mê Chheng-liân bián-lē-hōe. Pài-jī Iù-tô͘-hōe, sī iù-chíⁿ ê ha̍k-seng ka-tī chū-chi̍p. Pài-saⁿ pò͘-tō-hōe, sī hōe-iú lûn-liû khì ta̍k só͘-chāi kóng tō-lí. Koh múi-go̍eh chi̍t-pái lé-pài-mê chū-chi̍p chò Hiàn-chú-hōe, ta̍k-lâng tio̍h chiong hit-go̍eh-ji̍t só͘ le̍k-kòe ê sū, he̍k-sī léng-sim, he̍k-sī jia̍t-sim, he̍k sī ū kî-tó, ū khòaⁿ Sèng-chheh, á-sī ū kóng tō-lí hō͘ lâng thiaⁿ, tio̍h chiàu láu-si̍t lâi kóng-bêng; āu-lâi Chú-lí chiū chhiáⁿ-lâng khí--lâi bián-lē, á-sī sio-thè kî-tó. Kàu lé-pài soah chiū phâng pôaⁿ-á khioh-chîⁿ. Che hō-chò Hiàn-chú-hōe. Chiàu-khòaⁿ chit-ê kàu-hōe chin o̍ah-tāng. Múi-nî iân-hāng 700 gōa kho͘.離泉州城ê北路約有12舖,號做永春,tī hia有教會有設醫館,就是現今tī府城ê馬醫生ê兄tòa tī-hia;劉牧師有去,伊較知影。總是我有去金井,離泉州城 ê西南爿7舖,是海墘ê所在。Hit-ê教會ê牧師許聲炎。起頭請牧師ê時,kan-ta 32人nā-tiāⁿ。中間有一個兄弟姓施名金川,照in講真熱心,也kap hit 31人平平做地基,同心出力請牧師。這個人原本屬阿猴堂會ê長老,後來轉去,今年73歲;見著我去真歡喜。Hit-ê教會有初等小學堂,koh有一間小女學,是本地女先生teh教。每聖日聚集百外人,頂晡9點做祈禱會;ē晡2點做主日學。拜一暝青年勉勵會。拜二幼徒會;是幼chíⁿ ê學生家己聚集。拜三佈道會,是會友輪流去逐所在講道理。Koh每月一擺禮拜暝聚集做獻主會,逐人著將hit月日所歷過ê事,或是冷心、或是熱心、或是有祈禱,有看聖冊,抑是有講道理hō͘人聽,著照老實來講明;後來主理就請人起--來勉勵,抑是相替祈禱。到禮拜煞就捧盤仔拾錢。Che號做獻主會。照看chit-ê教會真活動。每年緣項700外箍。
  Lūn Chôan-chiu siâⁿ-lāi ū nn̄g-keng lé-pài-tn̂g; chi̍t-keng tī Lâm-ke; Bo̍k-su Tân Soan-lēng; pài-tn̂g iông-ún 300 gōa lâng; iā ū khí-lâu hō͘ Bo̍k-su tòa. Koh chi̍t-keng tī Sai-ke; Bo̍k-su Gô͘ Hong-pho; pài-tn̂g iông-ún nn̄g-saⁿ-pah lâng. Chit-ê Gô͘ Bo̍k-su ū siat chi̍t-ê hoat-tō͘ hō-chò sûn-ke pò͘-tō-hōe, múi pài-saⁿ mê-hng chhit-tiám pòaⁿ, hiaⁿ-tī lûn-liû chhiáⁿ Bo̍k-su khì in chhù kóng tō-lí, Bo̍k-su tio̍h chiàu in hit-mê só͘ tha̍k ê sèng-keng khui-thiah tām-po̍h, lâi khó͘-khǹg bián-lē in, hō͘ hiaⁿ-tī chí-mōai khah chai-iáⁿ tō-lí. Koh pài-sì kap pài-la̍k chò Kî-tó-hōe.論泉州城內有兩間禮拜堂,一間tī南街,牧師陳宣寧;拜堂容允300外人;也有起樓hō͘牧師tòa。Koh一間tī西街,牧師吳風波;拜堂容允兩三百人。Chit-ê吳牧師有設一個法度號做巡街佈道會,每拜三暝昏7點半,兄弟輪流請牧師去in厝講道理,牧師著照in hit暝所讀ê聖經開拆淡薄,來苦勸勉勵in,hō͘ 兄弟姊妹較知影道理。Koh拜四kap拜六做祈禱會。
  Nā-sī Tân Soan-lēng Bo̍k-su ê tông-hōe ia̍h chin o̍ah-tāng. Pài-jī siat chi̍t-ê Kiù-chhin-hōe; múi lé-pài kàu hit mê-hng chhit-tiám-pòaⁿ-cheng, Bo̍k-su chiū chio kúi-nā-ê hiaⁿ-tī chò-hóe khì in chhù, hit-sî chú-lâng ū chhiáⁿ in ê chhin-lâng chhù-piⁿ pêng-iú chē-chē lâng tī-hia, beh chiap-la̍p Bo̍k-su kap hiah-ê lâng kóng tō-lí. Góa kap Lâu Bo̍k-su iā ū khì hù, hit mê-hng chin lāu-jia̍t; góan khòaⁿ-liáu tōa hoaⁿ-hí. Siat chit-ê hōe, tú-tú sī Pó-lô só͘-kóng, “Siat-sú góa ē kiù hiaⁿ-tī kut-jio̍k ê chì-chhin, sui-jiân hō͘ Ki-tok khì-cho̍at iā kam-gōan,” Lô-má 9:3. Iā tú-tú chhin-chhiūⁿ Ko-nî-liû tāi-seng chū-chi̍p chhin-chhek kap tâng-liâu thèng-hāu Pí-tek kàu, thang kóng tō-lí hō͘ in thiaⁿ, Sù-tô͘ Hēng-tōan 10:24,25.若是陳宣寧牧師ê堂會亦真活動。拜二設一個救親會;每禮拜到hit暝昏一點半鐘,牧師就招幾若個兄弟作伙去in厝,hit時主人有請 in ê親人厝邊朋友濟濟人tī-hia,beh接納牧師kap hiah-ê人講道理。我kap劉牧師也有去赴,hit暝昏真鬧熱;阮看了大歡喜。設這個會,tú-tú是保羅所講,「設使我會救兄弟骨肉ê至親,雖然hō͘基督棄絕也甘願,」(羅馬9:3)。也tú-tú親像哥尼流代先聚集親戚kap同僚聽候彼得到,thang講道理hō͘ in聽,使徒行傳10:24、25。
  Chiàu góa khòaⁿ in jīn-ūi Bo̍k-su siat chit nn̄g-khóan ê hōe, ū chin-tōa ê lī-ek. (1) Thang lī-ek kàu-hōe-lāi ê lâng, hō͘ hiaⁿ-tī chí-mōe khah bē hōan-chōe. (2) Thang lī-ek kàu-hōe-gōa ê lâng, hō͘ sè-sio̍k lâng khah ū ki-hōe thang bat Kiù-chú. Chit-ê Kiù-chhin-hōe góan Hú-siâⁿ tī múi lé-pài mê-hng í-keng ū siat kúi-nā nî, miâ sui-bóng bô siāng, chóng-sī ì-sù ū saⁿ-tâng. Góa ǹg-bāng sio̍k siâⁿ-chhī kap po͘-thâu ê kàu-hōe, tio̍h o̍h chit-ê hó hoat-tō͘ khì kiâⁿ, ún-tàng ē hō͘ kàu-hōe o̍ah-tāng heng-khí.照我看in認為牧師設這兩款ê會,有真大ê利益。(1) Thang利益教會內ê人,hō͘兄弟姊妹較bē犯罪。(2) Thang利益教會外ê人,hō͘世俗人較有機會thang bat救主。這個救親會阮府城tī每禮拜暝昏已經有設幾若年,名雖罔無像,總是意思有相同。我向望屬城市kap埠頭ê教會,著學這個好法度去行,穩當會hō͘ 教會活動興起。
  Tī Lâm-ke ê tông-hōe, koh tī pài-saⁿ mê ū siat chi̍t ê Bián-lē-hōe, miâ-kiò Chong-tō-hōe. Hit mê-hng, ū kúi-nā cha̍p ê siàu-liân lâng chū-chi̍p. Tāi-seng ū chhut tê-ba̍k hō͘ chi̍t-ê hōe-iú khì chò; kàu hit mê-hng tio̍h tha̍k hō͘ chèng-lâng thiaⁿ. Liáu-āu he̍k-sī ū lâng khí-lâi bián-lē kúi-kù, he̍k-sī ū lâng khí-lâi kî-tó kúi-kù. Kàu lé-pài soah, chiū phâng-pôaⁿ khioh-chîⁿ, chò Bián-lē-hōe ê só͘-hùi.Tī南街ê堂會,koh tī拜三暝有設一個勉勵會,名叫宗道會。Hit暝昏,有幾若十個少年人聚集。代先有出題目hō͘一個會友去做;到hit暝昏著讀 hō͘眾人聽。了後或是有人起來勉勵幾句,或是有人起來祈禱幾句。到禮拜煞,就捧盤khioh錢,做勉勵會ê所費。
  Tī Chôan-chiu siâⁿ-lāi Kok-ka ū siat chi̍t-keng Tiong-o̍h tn̂g, tiong-kan iā ū kà Thian-bûn, Tē-lí, Hàn-bûn, Eng-bûn, Pit-sòan hiah-ê ha̍k-būn; ū chhiáⁿ lán kàu-hōe-lāi ê lâng khì kà. Koh ū chi̍t-keng kàu-hōe ê Tiong-o̍h, kiò-chò Pôe-gôan Tiong-o̍h-tn̂g, chiū-sī Eng-kok kong-hōe siat-ê. Hit-ê Hāu-tiúⁿ sī Bo̍k-su, miâ kiò An Lé-sùn. Lāi-bīn Tōa-o̍h thiaⁿ kap hun-pan teh kà ê sió-o̍h thiaⁿ lóng chiâu-pī; ha̍k-seng só͘ tòa ê siok-sià, chiū-sī lâu-téng. Só͘ tha̍k ê chiong-thêng ū ān-tiāⁿ 4,5 nî kú. Lāi-bīn koh khí nn̄g-keng o̍h-tn̂g; chi̍t-keng sī Ko-téng sió-o̍h-tn̂g, chi̍t-keng sī Chho͘-téng sió-o̍h-tn̂g; 3 keng ê ha̍k-seng kè-kiōng ū chiâⁿ-pah lâng, sian-siⁿ ū chiâⁿ-cha̍p ê. Chiàu án-ni khòaⁿ, chit-keng o̍h-tn̂g chiah heng-khí o̍ah-tāng, sī tùi Chú-lī ū piàn-thong ê iân-kò͘, bô chhin-chhiūⁿ hit-hō kiu-kiu ê lâng, m̄-káⁿ chhun-kha chhut-chhiú, tì-kàu bô sím-mi̍h jîn-châi thang ēng.Tī泉州城內國家有設一間中學堂,中間也有教天文、地理、漢文、英文、筆算hiah-ê學問;有請咱教會內ê人 去教。Koh有一間教會ê中學,叫做培元中學堂,就是英國公會設ê。Hit個校長是牧師,名叫安禮遜。內面大學廳kap分班teh教ê小學廳攏齊備;學生所tòa ê宿舍,就是樓頂。所讀ê章程有限定4、5年久。內面koh起兩間學堂;一間是高等小學堂,一間是初等小學堂;三間ê學生計共有成百人,先生有成十個。照án-ni看,這間學堂才興起活動,是對主理有變通ê緣故,無親像hit號勼勼 ê人,m̄敢伸腳出手,致到無甚物人材thang用。
  Lī Tiong-o̍h bô lōa-hn̄g, koh ū chi̍t-keng Lú-o̍h, ha̍k-seng 30 gōa lâng, sī Ko Ko͘-niû, Tân Ko͘-niû, teh chú-jīm. Iā ū Lâm ê I-kóan, sī Pe̍h I-seng teh hōaⁿ. Koh ū chi̍t-keng Lú I-kóan, lāi bīn ê Lú I-seng, sī sìⁿ Lâi kap sìⁿ Tiok. Nā lūn Chôan-chiu-siâⁿ ê kàu-hōe thang Kóng sī chiâu-pī.離中學無偌遠,koh有一間女學,學生30 外人,是高姑娘、陳姑娘,teh主任。也有男ê醫館,是白醫生teh hōaⁿ。Koh有一間女醫館,內面ê女醫生,是姓來kap姓竺。若論泉州城ê教會thang講是齊備。
  Koh kīn-lâi thôan-kàu ê hong-khì put-chí khui. Koaⁿ-hú Sin-sū iā ū hâng-ho̍k. Chhin-chhiūⁿ kū-nî Tân Soan-lēng 60 hòe, i ū chò Bo̍k-su 30 nî kú, hit-tia̍p kàu-hōe chò lāu-jia̍t. Koaⁿ-hú iā lâi kā i khèng-hō. Góa ū khòaⁿ-kìⁿ hip chi̍t-tiuⁿ-siōng, thâu chi̍t-chōa pâi-lia̍t 10 gōa lâng; Tiuⁿ Thài-siú pún-hú sī Chôan-chiu hú, chē tī tiong-ng; kî-û lióng-pêng lóng sī tōa-sió bûn-bú koaⁿ-ôan, Tân Soan-lēng khiā tī Thài-siú ê āu-piah. Che iā thang kui êng-kng Siōng-tè.Koh近來傳教ê風氣不止開。官府紳士也有降服。親像舊年陳宣寧60歲,伊有做牧師30年久,hit-tia̍p教會做鬧熱。官府也來kā伊慶賀。我有看見hip一張像,頭一chōa排列10外人;張太守本府是泉州府,坐tī中央;其餘兩爿攏是大小文武官員,陳宣寧企 tī太守ê後壁。這也thang歸榮光上帝。
  Koh tī kū-nî cha̍p-go̍eh kan, Tiong-kok Hông-siōng ūi-tio̍h beh hêng Gōa-kok ê chè, hoan-hù tī ta̍k-séⁿ, ta̍k-hú, ta̍k-kōan ê koaⁿ-ôan, tio̍h kó͘-bú peh-sìⁿ tê-gîn hō͘ Hông-tè thang hêng-chè. Só͘-í hit-sî Tiuⁿ Thài-siú tī siâⁿ-lāi kéng chi̍t keng Khai-gôan-sī ê biō chin khoah-tōa, tāi-seng ū chhiáⁿ Sin-sū tio̍h ián-soat lâi kó͘-bú peh-sìⁿ; m̄-kú Sian-sū khòaⁿ-kìⁿ lâng hiah-chē, bô siáⁿ káⁿ khui-chhùi. Hit-sî chiah chhiáⁿ Gô͘-Hong-pho Tân Soan-lēng nn̄g-ê Bo̍k-su chiū tâi khó͘-khǹg bián-lē; peh-sìⁿ thiaⁿ-liáu sim siū kám-kek, ū ê hiàn kúi-ê gîn, ū ê hiàn gîn-kak-á, ū ê hiàn chîⁿ; koh ū chi̍t-lâng hiàn chi̍t-tùi kim chhiú-chí; hit-pái hiān-siu 60 gōa kho͘. Sin-sū khòaⁿ-liáu iā put-chí hâng-ho̍k.Koh tī舊年十月間,中國皇上為著beh還外國ê債,吩咐tī逐省、逐府、逐縣ê官員,著鼓舞百姓tê銀hō͘皇帝thang還債。所以hit時張太守tī城內揀一間開源寺ê廟真闊大,代先有請紳士著演說來鼓舞百姓;m̄-kú紳士看見人hiah濟,無啥敢開嘴。Hit時才請吳風波陳宣寧兩個牧師就台苦勸勉勵;百姓聽了心受感激,有ê獻幾個銀,有ê獻銀角仔,有ê獻錢;koh有一人獻一對金手指;hit擺現收60外箍。紳士看了也不止降服。
  Góa kóng chit-hō siau-sit, sī hō͘ lán chai tī-hia hiān-kim thôan kàu ê ki-hōe. Koaⁿ-hú í-ki̍p Sin-sū-ka, lóng m̄-káⁿ khún-tio̍k. Tàn-gāi ū chi̍t-lâng chó͘-tòng, chiū-sī hit-hō tōa chong-cho̍k ê ke, lāi-bīn nā ū chi̍t lâng lâi thàn tō-lí, chiū kong-gia̍p lóng m̄ pun hō͘ i; beh ín-chhōa hit-hō lâng sī khah oh-tit. Kám-siā Siōng-tè, hiān-sî lán chit-pêng khah chió chhin-chhiūⁿ án-ni ê chó͘-tòng.我講這號消息,是hō͘咱知tī-hia現今傳教ê機會。官府以及紳士家,攏m̄敢窘逐。但礙有一人阻擋,就是hit號大宗族ê家,內面若有一人來趁道理,就公業攏m̄分hō͘伊;beh引chhōa hit號人是較oh得。感謝上帝,現時咱這爿較少親像án-ni ê阻擋。
  Lūn Ē-mn̂g ê kàu-hōe put-chí heng-ōng; ū kúi-nā keng pài-tn̂g chin-tōa koh súi. Pún-tē Bo̍k-su ū kúi-nā lâng; sī gōa-kok saⁿ-ê kong-hōe lâi siat ê. Chhin-chhiūⁿ Sin-ke ê Tông-hōe sio̍k tī Bí-kok ê Tiúⁿ-ló-kàu. Chit-keng pài-tn̂g chin hó-khòaⁿ; hit-sî khí hó, thong Tiong-kok iáu-bōe ū pài-tn̂g; kàu-taⁿ 58 nî kú. Chá-chêng tú-tú khí-hó, kan-ta 3 lâng ji̍p-kàu nā-tiāⁿ. Hiān-kim chū-chi̍p ū 300 gōa lâng. Ū khí chit-chō Bo̍k-su lâu hō͘ pún-tē Bo̍k-su N̂g Hô-sêng tòa. I kin-nî óa 60 liân hòe.論廈門ê教會不止興旺;有幾若間拜堂真大koh súi。本地牧師有幾若人;是外國3個公會來設ê。親像新街ê堂會屬tī美國ê長老教。這間拜堂真好看;hit時起好,通中國iáu-bōe有拜堂;到今 58年久。早前tú-tú起好,kan-ta 3人入教nā-tiāⁿ。現今聚集有300外人。有起一座牧師樓 hō͘本地牧師黃和成tòa。伊今年倚60 liân歲。
  Koh chi̍t-keng tī Tek-chhiū-kha, hit-keng pài-tn̂g iā chin súi koh tōa-keng; ū khí chi̍t-keng lâu teh khǹg tōa-cheng, hit-ê cheng ê siaⁿ thiaⁿ chin hn̄g. Koh khí chi̍t-chō lâu hō͘ Bo̍k-su tòa, hit-ê Bo̍k-su Tēⁿ Phêng-thêng, kin-nî óa 60 hòe.Koh一間tī竹樹腳,hit間拜堂也真 súi koh大間;有起一間樓teh 囥大鐘,hit-ê鐘ê聲聽真遠。Koh起一間樓hō͘牧師tòa,hit-ê牧師鄭鵬程,今年倚60歲。
  Lī Ē-mn̂g-ke put-chí hn̄g. ū chi̍t só͘-chāi hō-chò Ē-káng, iā ū chi̍t-keng pài-tn̂g. Chit-ê kàu-hōe ê tē-ki, chiū-sī chi̍t-ê Tiúⁿ-ló put-chí chhut-la̍t; hit-ê Tiúⁿ-ló sèⁿ Lô͘, miâ Liông; i chá-chêng bat kòe-lâi Tâi-lâm kà Tōa-o̍h. Hiān-kim í-keng kòe-óng. I ū 4, 5 ê kiáⁿ chin châi-tiāu. Ū thiaⁿ-kìⁿ hit-ê Ē-káng ê só͘-chāi, khí-thâu bô kúi-lâng teh chū chi̍p, ta̍k lé-pài lóng sī Lô͘ Tiúⁿ-ló kap in chū-chi̍p; sui-jiân ū-sî lo̍h-hō͘, i iā bô hiâm kan-khó͘, kam-gōan tùi Kó͘-lōng-sū tah-chûn kòe-khì kap in chū-chi̍p. Kàu-taⁿ ū khí pài-tn̂g, Bo̍k-su-keng, sio-o̍h thiaⁿ, lóng chiâu-pī. Kàu kin-á-ji̍t lâng iáu-kú teh siàu-liām Lô͘ Tiúⁿ-ló ê tio̍h-bôa. I-ê siōng góa ū khòaⁿ-kìⁿ.離廈門街不止遠。有一所在號做下港,也有一間拜堂。Chit-ê教會ê地基,就是一個長老不止出力;hit-ê長老姓盧,名良;伊早前bat過來台南教大學。現今已經過往。伊有4、5個子真才調。有聽見hit-ê下港ê所在,起頭無幾人teh聚集,逐禮拜攏是盧長老kap in聚集;雖然有時落雨,伊也無嫌艱苦,甘願tùi鼓浪嶼搭船過去kap in聚集。到今有起拜堂、牧師間、小學廳,攏齊備。到今仔日人iáu-kú teh 數念盧長老ê著磨。伊ê像我有看見。
  Hit-ê Bo̍k-su Iûⁿ Hôai-tek, óa 40 hòe lâng, chin gâu thiàⁿ hiaⁿ-tī chí-mōe; iā chin gâu iok-sok ke-lāi ê kiáⁿ-jī. Khòaⁿ i ta̍k lé-pài só͘ chò ê kang-tiâⁿ, sǹg-sī ū tiāⁿ-tio̍h. Ū siat chi̍t-keng káng-tō͘-tn̂g tī ke-chhī, múi lé-pài 2 pái tī-hia kóng tō-lí. Koh lēng-gōa chi̍t-pái chio Sin-ke Tek-chhiū-kha ê Bo̍k-su chò-hóe chhut-mn̂g pò͘-tō. Koh tī lé-pài-mê iā ū kap hiaⁿ-tī chū-chi̍p chò kî-tó-hōe. Chiàu góa khòaⁿ chit-ê Bo̍k-su chin o̍ah-tāng chò-kang; góa chin him-bō͘ i.Hit-ê牧師楊懷德,倚40歲人,真gâu疼兄弟姊妹;也真gâu約束家內ê子兒。看伊逐禮拜所做ê工程,算是有定著。有設一間講道堂tī街市,每禮拜2擺 tī-hia講道理。Koh另外一擺招新街竹樹腳 ê牧師作伙出門佈道。Koh tī禮拜暝也有kap兄弟聚集做祈禱會。照我看這個牧師真活動做工,我真欣慕伊。
  Góa tī chiaⁿ-go̍eh chhe 5 tòa hia kòe lé-pài. Hit chá-khí lé-pài soah, tāi-ke ū hiàn kám-in-gîn; hiān-siū ê, ū 90 gōa kho͘; kap bōe lâi kau ê kè-kiōng ū pah chhut. Tī-hia ta̍k só͘-chāi ê kàu-hōe kìⁿ-nā chiaⁿ-go̍eh chhe hit lé-pài, ta̍k-lâng lóng ū chiàu i kū-nî só͘ thàn ê gîn, chē-chió chiàu lâng só͘ kam-gōan lâi hiàn, hō-chò kám-in gîn, thang chò kàu-hōe ê lō͘-ēng; ū só͘-chāi hiàn nn̄g-saⁿ-pah kho͘. Chiàu góa khòaⁿ chit-ê hoat-tō͘ chin hó. Lâng tùi nî-thâu kàu nî-bóe khah-chē lóng hō͘ Siōng-tè chiàu-kò͘, siúⁿ-sù in ū ki-hōe thang thàn chîⁿ; sui-jiân ū-ê tio̍h kan-khó͘ liáu-chîⁿ, he, sī khah-chió. M̄-kú iā sī Siōng-tè ê hó ì-sù, só͘-í lóng tio̍h hiàn. Siat chit-ê hoat sī hō͘ ta̍k-lâng ka-tī séng-chhat, nā chim-chiok siūⁿ, chiū chai góa chi̍t-nî ê tiong-kan, tit-tio̍h Siōng-tè ê in-tián lōa-ni̍h-chē; kàu chiaⁿ-go̍eh chhe hit lé-pài, bē-kìm-tit ài chiong Siōng-tè ê mi̍h hiàn hō͘ Siōng-tè, chhin-chhiūⁿ kā Siōng-tè seh to-siā.我tī正月初五tòa hia過禮拜。Hit早起禮拜煞,大家有獻感恩銀;現收ê,有90外箍;kap尾來交ê計共有百出。Tī-hia逐所在ê教會見若正月初hit禮拜,逐人攏有照伊舊年所趁 ê銀,濟少照人所甘願來獻,號做感恩銀,thang做教會ê路用;有所在獻二三百箍。照我看這個法度真好。人tùi年頭到年尾較濟攏hō͘上帝照顧,賞賜in有機會thang thàn錢;雖然有ê 著艱苦了錢,he,是較少。M̄-kú也是上帝ê好意思,所以攏著獻。設這個法是hō͘逐人家己省察,若斟酌想,就知我一年ê中間,得著上帝ê恩典偌ni̍h濟;到正月初hit禮拜,bē禁tit ài將上帝ê物獻hō͘上帝,親像kā上帝說多謝。
  Góa khòaⁿ lán Tâi-lâm ê Soan-tō-hōe, siông-siông teh khòaⁿ-lū bô kàu; in-ūi Phêⁿ-ô͘ koh ke-thiⁿ chi̍t-ê thôan-tō sian-siⁿ, múi-nî tio̍h pah-gōa kho͘. Chiàu góa ê gû-kiàn teh siūⁿ, thái m̄ o̍h chit-ê hó hong-hoat, lâi chìn-pō͘ iân-hāng, hō͘ sèng-tō koh-khah khui-khoah bô khiàm khoeh gîn-hāng ê chó͘-tòng ? Sio̍k-gú kóng, Ū-chîⁿ chiah kiâⁿ ū-lō͘. Góa ǹg-bāng lia̍t-ūi tng-chit-ê lâng siūⁿ-khòaⁿ-māi leh; nā hó, kàu Chhiu-hōe ê sî, tāi-ke thang gī-lūn hō͘ i tiāⁿ-tio̍h; kàu mê-nî chiaⁿ-go̍eh chiū thang kú-hêng.我看咱台南ê宣道會,常常teh掛慮無夠;因為澎湖koh加添一個傳道先生,每年著百外箍。照我ê愚見teh想,thái m̄學這個好方法,來進步緣項,hō͘聖道koh較開闊無欠缺銀項ê阻擋?俗語講,有錢才行有路。我向望列位當職ê人想看māi leh;若好,到秋會ê時,大家thang議論 hō͘伊定著;到明年正月就thang舉行。
  Lūn hit-pêng ê Soan-tō-hōe ū thang chhiáⁿ Bo̍k-su kap Thôan-tō ê khì Kim-mn̂g ta̍k só͘-chāi thôan; m̄-nā só͘-hùi ū kàu-gia̍h, koh ū chhun chheng-gōa kho͘. Che sī gâu siat ta̍k-hāng ê hoat-tō͘ chiah ē án-ni.論hit爿ê宣道會有thang請牧師kap傳道ê 去金門逐所在傳;m̄-nā所費有夠額,koh有剩千外箍。這是gâu設逐項ê法度才會án-ni。
  Ē-mn̂g ê tùi-bīn chiū-sī Kó͘-lōng-sū, tī-hia ū chi̍t-keng Tōa-o̍h, miâ kiò Hôe-lân-chai; ha̍k-seng 30 liân ê, sī 3 ê kong-hōe ha̍p chò-hóe teh kà. Iā ū Sîm-gôan Tiong-o̍h tn̂g, ha̍k-seng 60 gōa ê; chiong-thêng ū kà Eng-bûn kap Koaⁿ-ōe, múi-nî chi̍t-lâng thiap 40 kho͘. Koh ū chi̍t-keng Eng-hoa Chu-īⁿ; ha̍k-seng pah-sì-gō͘ lâng. Kî-û chhin-chhiūⁿ Lú-o̍h, Sió-o̍h, sǹg bē-liáu. Chóng-kōng tī Kó͘-lōng-sū ê o̍h-tn̂g, pí pa̍t só͘-chāi siāng tē-it chē.廈門ê對面就是鼓浪嶼,tī-hia有一間大學,名叫迴瀾齋;學生30 liân個,是3個公會合作伙teh教。也有尋源中學堂,學生60外個;章程有教英文kap官話,每年一人貼40箍。Koh有一間英華書院,學生百四五人。其餘親像女學、小學,算bē了。總共tī鼓浪嶼ê學堂,比別所在上第一濟。
  Lūn Chiang-chiu siâⁿ ê kàu-hōe, sī Bí-kok ê Tiúⁿ-ló-kàu siat ê. Tī Tang-póaⁿ-āu-ke ū chi̍t-keng pài-tn̂g, tú-hó kap Thian-chú-kàu tùi-bīn. Pún-tē Bo̍k-su Ông Lîm-Kak sī siàu-liân lâng. Pài-tn̂g iông-ún sì-pa̍h-gōa lâng. Lāi-bīn ū chi̍t-keng sió-o̍h-tn̂g, kàu-ôan 3 lâng. Thôan-tō 2 lâng, Tiúⁿ-ló 4 lâng, Chip-sū 5,6 lâng. Tiong-kan ū chi̍t-ê Tiúⁿ-ló sìⁿ Tân miâ Khé-jū, i-ê sió-tī sī Kí-jîn, i pún-sin chò I-seng, tī lé-pài-ji̍t i ê kang chò put-chí chiâu-kàu. Chiàu só͘ thiaⁿ tī ta̍k lé-pài-ji̍t, tùi 9 tiám lâi kàu 12 tiám; ē-tàu tùi 2 tiám lâi kàu 4 tiám; ê-hng koh tùi 7 tiám pòaⁿ lâi kàu 9 tiám. I chò Tiúⁿ-ló ê bô͘-iūⁿ, chē-chē lâng kèng-ho̍k i.論漳州城ê教會,是美國ê長老教設ê。Tī東póaⁿ後街有一間拜堂,tú好kap天主教對面。本底牧師王林覺是少年人。拜堂容允四百外人。內面有一間小學堂,教員3人。傳道2人、長老4人,執事5、6人。中間有一個長老姓陳名啟裕,伊ê小弟是舉人,伊本身做醫生,tī禮拜日伊ê工做不止齊到。照所聽tī逐禮拜日,tùi 9點來到12點;ē晝tùi 2點來到4點;ê昏koh tùi 7點半來到9點。伊做長老ê模樣,濟濟人敬服伊。
  Chiàu khòaⁿ chit-ê kàu-hōe chin o̍ah-tāng. Tī téng-po͘ 9 tiám pòaⁿ chò sió lé-pài, kàu 10 tiám tōa lé-pài; ē-po͘ 2 tiám chò Chú-ji̍t-o̍h; hiaⁿ-tī chí-mōe hun-chò chiâⁿ-cha̍p só͘-chāi teh tha̍k Sèng-chheh. Kàu 3 tiám chiàⁿ tōa lé-pài, pòaⁿ-tiám cheng kú chiū soah. Kàu ê-hng 7 tiám pòaⁿ koh chū-chi̍p tha̍k Sèng-chheh; kàu 8 tiám ū chi̍t lâng chò Chú-lí, chhōa chèng-lâng lé-pài, āu-lâi he̍k-sī kî-tó, he̍k-sī chiong tō-lí bián-lē kúi-kù, miâ chò Hú-tek-hōe; chiū-sī pang-chān tek-hēng ê ì-sù. Hit mê-hng chū-chi̍p ū pah-gōa lâng, khòaⁿ liáu chin lāu-jia̍t, góan ê sim put-chí hoaⁿ-hí. Tī pài-tn̂g tùi-bīn ū khui chi̍t-keng chheh-pâng, tiàm-hō kiò-chò Ek-bûn su-sek, m̄-sī chiong chheh teh bē lâng ê chîⁿ, ì-sù sī pâi-lia̍t chē-chē hāng ê chheh hō͘ lâng ta̍k ji̍t lâi khòaⁿ. Che iā-sī chi̍t-hāng thang chān lâng bat tō-lí.照看這個教會真活動。Tī頂晡9點半做小禮拜,到10點大禮拜;ē晡2點做主日學;兄弟姊妹分做成十所在teh讀聖冊。到3點正大禮拜,半點鐘久就soah。到ê昏7點半koh聚集讀聖冊;到8點有一人做主理,chhōa眾人禮拜,後來或是祈禱,或是將道理勉勵幾句,名做輔德會;就是幫贊德行ê意思。Hit暝昏聚集有百外人,看了真鬧熱,阮ê心不止歡喜。Tī拜堂對面有開一間冊房,店號叫做益文書室,m̄是將冊teh賣人 ê錢,意思是排列濟濟項ê冊hō͘人逐日來看。Che也是一項thang贊人bat道理。
  Chiàu khòaⁿ chit-ê kàu-hōe chiah heng-khí, bo̍k-kòai kî-jiân, in-ūi tng-chit-ê lâng tâng-sim chin o̍ah-tāng gâu siat-hoat. Ū thiaⁿ-kìⁿ kúi-nā ê Tiúⁿ-ló lóng o̍h i-seng, khui tiàm iā lī bô lōa-hn̄g; iáu-kú tī sèng-ji̍t ē saⁿ-hô saⁿ-thiàⁿ saⁿ-chān chò kang, bô chhin-chhiūⁿ hit hō kan-ta kò͘ ka-tī á-sī tông-gē siong-tò͘, chin-chiàⁿ thang hō͘ lâng kèng-ho̍k.照看這個教會才興起,莫怪其然,因為當職ê人同心真活動gâu設法。有聽見幾若個長老攏學醫生,開店也離無偌遠;iáu-kú tī聖日會相和相疼相贊做工,無親像hit號kan-ta顧家己抑是同藝相妒,真正thang hō͘人敬服。
  Tī Chiang-chiu siâⁿ-lāi ū chi̍t keng Tiong-se o̍h, ha̍k-seng chin-chē lâng, lāi-bīn kà-hoat put-chí chiâu-pī, lóng-sī kàu-hōe lāi ê lâng kó͘-bú tê-gîn ka-tī siat-hoat, m̄-bián óa-khò gōa-kok lâng.Tī漳州城內有一間中西學,學生真濟人,內面教法不止齊備,攏是教會內ê人鼓舞tê銀家己設法,m̄免倚靠外國人。
  (Tâi-lâm Hú-siâⁿ Kàu-hōe-pò tē 266~269 kòan, 1907 nî 5~8 ge̍h)(台南府城教會報第266~269卷,1907年5~8月)
回目錄    回上一頁    日治時期,   1907年, 散文