回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 32 個段落, 50 個語句, 940 個語詞, 1434 個音節
Puigcerda Nuevo_03 Puigcerda Nuevo_03
Voyu Taokara Lâu Voyu Taokara劉
  Saⁿ
  Chhia chē bô jōa kú, A-tek kám-kak soaⁿ--ni̍h kî-si̍t ū chin chē po͘-thâu, jî-chhiáⁿ lóng lī bô jōa hn̄g, thiⁿ-khì koh bē-bái, i m̄-chiah siūⁿ-kóng beh lo̍h-lâi kiâⁿ-kiâⁿ--leh, khòaⁿ kàu-sî-chūn sī beh tī koh-lâi ê chng-thâu chiūⁿ-chhia, ia̍h sī beh kéng chi̍t-ê chng-thâu hioh-àm mā chin sim-sek.車坐無外久,A德感覺山--ni̍h其實有chin chē埠頭,而且lóng離無外遠,天氣koh bē-bái,i m̄-chiah想講欲落來行行--leh,看到時chūn是beh tī koh來ê莊頭chiūⁿ車,ia̍h是beh kéng 1 ê莊頭hioh暗mā chin心sek。
  Kiâⁿ chha-put-to beh chi̍t tiám-cheng liáu-āu, lú lâi lú kám-kak hi-bî, lō͘ mā ná lâi ná sè-tiâu, i lú siūⁿ lú m̄-tio̍h, kám ē sī tú-chiah hit-ê lō͘-kháu, bô tì-sim khòaⁿ lō͘-phiau, chôaⁿ sit-kak-chhat oat m̄-tio̍h khì.行差不多beh 1點鐘了後,lú來lú感覺hi-bî,路mā ná來ná sè條,i lú想lú m̄-tio̍h,kám ē是tú-chiah hit-ê路口,無致心看路標,chôaⁿ失覺察oat m̄-tio̍h去。
  M̄-koh i ū-iáⁿ chin pháiⁿ-ūn teh giâ siang-liân-kê, ba̍k-chi̍t-nih niā-tiāⁿ, soah o͘-hûn tah móa-thiⁿ, lûi-kong sih-nà phì-phè-kiò, hō͘ sûi phoah tùi thiⁿ-téng lo̍h-lâi, A-tek kin-pún iáu bē-hù siūⁿ beh án-chóaⁿ kiâⁿ tò-tńg--khì, kan-taⁿ kín beh chhōe só͘-chāi thang hó bih-hō͘.M̄-koh i有iáⁿ chin pháiⁿ運 teh giâ雙連kê,目chi̍t-nih niā-tiāⁿ,soah烏雲tah滿天,雷公sih-nà phì-phè叫,雨sûi phoah tui天頂--落來,A德根本iáu bē赴想beh án-chóaⁿ行tò-tńg--去,kan-taⁿ緊beh chhōe所在thang好bih雨。
  I gia̍h-thâu khòaⁿ-tio̍h thâu-chêng saⁿ-sì pah kong-chhioh hia ū chi̍t-keng kē-chhù, kóaⁿ-kín ēng cháu--ê, lâi kàu-ūi, chiah chai chit-keng chhù í-keng chiok kú lóng bô lâng teh tòa--ah, liân mn̂g lóng bô, sì-phìⁿ piah kan-taⁿ chhun saⁿ-phìⁿ, ka-chài chhù-téng iáu tī teh, beh cha̍h-hō͘ iáu ē ēng-tit.I gia̍h頭看著頭前3、4百公尺hia有1間kē-chhù,趕緊用走--ê,來到位,chiah知chit間chhù已經足久lóng無人teh tòa--ah,連門lóng無,四片壁kan-taⁿ chhun 3片,ka-chài chhù頂iáu tī teh,beh chā雨iáu ē用得。
  Hō͘ lo̍h beh cha̍p hun-cheng chiah soah, sui-jiân ji̍t-thâu chi̍t-sî-á tō koh tùi hûn--ni̍h nǹg--chhut-lâi, chóng--sī soaⁿ--ni̍h khì-un khah kē, A-tek ê saⁿ-khò͘ tâm-tâm, kám-kak ē kôaⁿ, koh-lâi sî-kan mā beh ē-po͘ gō͘-tiám--ah, i tio̍h kín chhōe só͘-chāi thang hioh-àm. Tng teh hôan-ló ê sî, soah khòaⁿ-tio̍h chiàⁿ-chhiú-pêng soaⁿ-phiâⁿ ê chhiū-nâ, bông-bū bān-bān-á sòaⁿ--khì, ū chi̍t-ê cheng-thah, chhun chhut-lâi tī chhiū-nâ-á téng-kôan.雨落beh 10分鐘chiah soah,雖然日頭chi̍t時á tō koh tùi雲ni̍h nǹg--出來,總是山ni̍h氣溫khah kē,A德ê衫褲tâm-tâm,感覺ē kôaⁿ,koh來時間mā beh ē-po͘ 5點--ah,i tio̍h kín chhōe所在thang hioh暗。Tng teh煩ló ê時,soah看tio̍h正手pêng 山phiâⁿ ê樹林、bông霧慢慢á散--去,有1 ê鐘塔,chhun出來tī樹林á頂kôan。
  “Bô-liōng-kóng chiah-ni̍h iap-thiap ê soaⁿ--ni̍h koh ū po͘-thâu.” A-tek sim-lāi chin hoaⁿ-hí, siūⁿ-kóng kui-khì lâi hia kòe-mê, mîn-á-chài chiah koh phah-sǹg.「無liōng講chiah-ni̍h iap-thiap ê山ni̍h koh有埠頭。」A德心內chin歡喜,想講kui-khì來hia keh暝,mîn-á-chài chiah koh phah算。
  I iân hit-tiâu sè-sè-tiâu-á ê lō͘ ti̍t-ti̍t khí--lih, kiâⁿ beh pòaⁿ-tiám-cheng chiah khòaⁿ-tio̍h chi̍t-ê kó͘-hoe kó͘-khóan ê po͘-thâu, nā chiàu i tùi Au-chiu kiàn-tio̍k ê liáu-kái, chit-ê khóan-sek pí i tīchhia--ni̍h khòaⁿ--tio̍h iân-lō͘ hiah-ê po͘-thâu, lóng iáu koh-khah chá beh chi̍t-nn̄g pah tang, m̄-koh khòaⁿ--khí-lâi bô pha-hng, koh ū thiaⁿ-tio̍h káu teh pūi, chng-lāi mā ū khòaⁿ-tio̍h teh chhut hóe-hun.I沿hit條細細條á ê路直直起--lih,行beh半點鐘chiah看tio̍h 1 ê古花古款ê埠頭,nā照i對歐洲建築ê了解,chit-ê款式比i tī車ni̍h看--tio̍h沿路hiah-ê埠頭,lóng iáu koh khah早beh 1、2百冬,m̄-koh看--起來無pha荒,koh有聽tio̍h狗teh pūi,莊內mā有看tio̍h teh出火hun。
  I kiâⁿ tùi lāi-té ji̍p--khì, kiâⁿ bô jōa kú, tú-hó ū chi̍t-ê cha-bó͘-gín-á tùi chhù--ni̍h chhut--lâi, kap i sio-tú-thâu, cha-bó͘-gín-á chi̍t-ê khòaⁿ-tio̍h i, chhoah-chi̍t-tiô. Tùi in lâi kóng, A-tek m̄-nā sī chheⁿ-hūn-lâng, jî-chhiáⁿ koh sī chin hiáⁿ-ba̍k, o͘ thâu-mn̂g, n̂g phôe-hu ê chhe-hūn-lâng.I行tùi內底--入去,行無外久,tú好有1 ê cha-bó-gín-á tùi chhù--ni̍h出來,kap i sio-tú頭,cha-bó-gín-á chi̍t-ê看tio̍h i,chhoah-chi̍t-tiô。Tùi in來講,A德m̄-nā是chheⁿ-hūn人,而且koh是chin hiáⁿ目,烏頭mmg5、黃皮膚ê chhe-hūn人。
  “Àm-an.” A-tek seng kā mn̄g.「暗安。」A德先kā問。
  “Àm-an, lí sī sím-mi̍h lâng, sī án-chóaⁿ ē lâi tī chia?” Cha-bó͘-gín-á kā mn̄g, chit-ê cha-bó͘-gín-á ū o͘ koh kim-ku̍t ê tn̂g-thâu-chang, phôe-hu hō͘ ji̍t-thâu pha̍k chò be̍h-á ê sek-chúi, o͘-jîn ê ba̍k-chiu tōa-tōa-lúi, chi̍t-ē khòaⁿ tō-si phiau-chún ê Latin súi ko͘-niû-á.「暗安,lí是sím-mi̍h人,是án-chóaⁿ ē來tī chia?」Cha-bó-gín-á kā問,chit-ê cha-bó-gín-á有黑koh金滑ê長頭chang,皮膚hō͘日頭pha̍k chò be̍h-á ê色水,烏仁ê目chiu大大lúi,chi̍t-ē看tō是標準ê Latin súi姑娘á。
  “Hó ka-chài!”「好ka-chài!」
  “Hó ka-chài--siáⁿ?”「好ka-chài--siáⁿ?」
  “Hó ka-chài lín kóng ê ōe kap soaⁿ-kha kāng-khóan, lín mā sī kóng Castilian kap Catalan--ho͘hⁿ.” A-tek kóng-kóng--leh choaⁿ-á chhiò chhut-siaⁿ, cha-bó͘-gín-á m̄-chai beh án-chóaⁿ kā ìn.「好ka-chài lín講ê話kap山kha kāng款,lín mā是講Castilian kap Catalan--ho͘hⁿ。」A德講講--leh choaⁿ-á笑出聲,cha-bó-gín-á m̄-chai beh án-chóaⁿ kā應。
  “Góa siūⁿ-kóng lín chia chiah-ni̍h-á chhim-soaⁿ nâ-lāi, lín ê chhù koh khí kah chiah-ni̍h kó͘-hong kó͘-phài, bô tek-khak lín kóng--ê, sī bó͘ chi̍t-chióng í-keng sit-lo̍h ê gí-giân--leh.”「Góa想講lín chia chiah-ni̍h-á深山林內,lín ê chhù koh起kah chiah-ni̍h古風古派,無的確lín講--ê,是某1種已經失落ê語言--leh。」
  Nn̄g-ê lâng lóng tiû-tû chi̍t-khùn, A-tek chiah kóng: “Góa kiò-chòe A-tek, kū-nî chiah tùi Tâi-ôan ê Chèng-tī Tāi-ha̍k Se-pan-gâ-gí-hē pi̍t-gia̍p, sī lâi chiah chhit-thô--ê, bô tú-hó sit-lō͘ chiah ē lâi kah chia, siūⁿ-kóng ū-ūi thang hō͘ góa kòe-mê--bô.”2 ê人lóng tiû-tû chi̍t-khùn,A德chiah講:「Góa叫chòe A德,kū年chiah tùi Tâi-ôan ê政治大學西班牙語系畢業,是來chiah chhit-thô--ê,無tú好失路chiah ē來kah chia,想講看有位thang hō͘ góa kòe暝--無。」
  Cha-bó͘-gín-á ba̍k-chiu kim-kim kā A-tek siòng chiok kú, chiah ìn: “Góa kiò Milagros, lí nā m̄-sī pháiⁿ-lâng, gún tau iáu ū chi̍t-ê pâng-keng bô-lâng tòa, lí ē-tàng tī chia hioh chi̍t-mê, m̄-koh góa ài seng mn̄g gún ko--ko ê ì-kiàn, gún a-pah kap a-bú lóng í-keng kòe-sin--ah, a-hiaⁿ téng lé-pài tńg--lâi, chhù--ni̍h ê tāi-chì i teh chú-ì.”Cha-bó-gín-á目chiu金金kā A德相chiok久,chiah應:「Góa叫Milagros,lí nā m̄是pháiⁿ-lâng,gún tau iáu有1 ê房間無人tòa,lí ē-tàng tī chia hioh 1暝,m̄-koh góa ài先問gún哥哥ê意見,gún a-pah kap a母lóng已經過身--ah,a兄頂禮拜tńg--來,chhù--ni̍h ê tāi-chì i teh主意。」
  Kiâⁿ lâi-kàu Milagros in tau, nn̄g-ê lâng kiâⁿ ji̍p-mn̂g, chi̍t-ê cha-po͘-lâng tùi pâng-keng kiâⁿ tò chhut--lâi.行來到Milagros in tau,2 ê人行入門,1 ê cha-po͘人tùi房間行tò出--來。
  “Juan, che sī A-tek. A-tek, che sī gún ko--ko Juan.” Milagros kā in siàu-kài.「Juan,che是A德。A德,che是gún哥哥Juan。」Milagros kā in紹介。
  “Juan Lorca, lí hó.” Juan chhun-chhiú kap A-tek ak-chhiú.「Juan Lorca,lí好。」Juan伸手kap A德ak手。
  “Juan, A-tek sī tùi...tùi Tâi-ôan lâi chia chhit-thô--ê, in-ūi sit-lō͘, siūⁿ beh tī lán chia kòe-mê, kám ē-sái?” Milagros tùi Tâi-ôan chit-ê miâ iáu kì bô siáⁿ ē khí--lâi, kóng ê sî koh o̍at-thâu teh kā A-tek khak-tēng.「Juan,A德是tùi……tùi Tâi-ôan來chia chhit-thô--ê,因為失路,想beh tī lán chia過暝,kám ē-sái?」Milagros tùi Tâi-ôan chit-ê名iáu記無siáⁿ ē--起來,講ê時koh o̍at頭teh kā A德確定。
  “Tâi-ôan?” M̄-koh Juan chi̍t-ê thiaⁿ-tio̍h Tâi-ôan, soah ū sió-khóa gōng-gia̍h, chóng--sī i bô ke chò kái-soeh, sûi koh kóng: “Kah-nā sī án-ne, hoan-gêng--ah, lí nā kah-ì, tòa--kúi-kò-go̍eh ah mā bô iáu-kín.”「Tâi-ôan?」M̄-koh Juan chi̍t-ê聽tio̍h Tâi-ôan,soah有sió-khóa gōng-gia̍h,總是i無ke chò解釋,sûi koh講:「Kah nā是án-ne,歡迎--ah,lí nā kah意,tòa幾--個月ah mā無iáu緊。」
  Àm-tǹg chia̍h-pá, Juan chhiáⁿ Milagros tī chhù--ni̍h kā beh hō͘ A-tek khùn ê pâng-keng khóan-khóan--leh, kóng i beh kap A-tek chhut-khì kiâⁿ-kiâⁿ--leh, kā A-tek siàu-kài chia ê khôan-kéng.暗tǹg chia̍h飽,Juan chhiáⁿ Milagros tī chhù--ni̍h kā beh hō͘ A德khùn ê房間khóan-khóan--leh,講i beh kap A德出去行行--leh,kā A德紹介chia ê環境。
  In nn̄g-ê lâng kiâⁿ tī pho͘ chho͘-hoe chio̍h-kak sè-sè-tiâu ê lō͘--ni̍h, tú-tio̍h chin chē tòa tī chia ê lâng, Juan lóng kā in kap A-tek hō͘-siong siàu-kài.In 2 ê人行tī舖粗花石角 sè-sè條ê路--ni̍h,tú tio̍h chin chē tòa tī chia ê人,Juan lóng kā in kap A德互相紹介。
  “Chiah-ê lâng lóng chin liông-siān, góa káⁿ kóng, sī chit-ê sè-kan siōng-kài liông-siān ê chi̍t-tīn lâng, lí ē-tàng sìn-iōng--in,” Juan ná kiâⁿ ná kóng, “góa āu--ji̍t tō beh koh lo̍h-soaⁿ, lí nā beh tòa kah hit-ê sî-chūn, góa khó-lêng bô hoat-tō͘ kā lí khòaⁿ-thâu khòaⁿ-bóe, m̄-koh lí nā ū sím-mi̍h tāi-chì su-iàu tàu-saⁿ-kāng--ê, chò li kóng, gún chia ê lâng lóng ē chin jia̍t-sèng kā lí tàu-kha-chhiú.”「Chiah-ê人lóng chin良善,góa敢講,是chit-ê世間siōng-kài良善ê 1陣人,lí ē-tàng信用--in,」Juan ná行ná講,「góa後日tō beh koh落山,lí nā beh tòa kah hit-ê時chūn,góa可能無法度kā lí看頭看尾,m̄-koh lí nā有sím-mi̍h tāi-chì需要tàu-saⁿ-kāng--ê,chò li講,gún chia ê人lóng ē chin熱性kā lí tàu-kha手。」
  “Juan, góa lâi pòaⁿ-po͘--ah, iáu m̄-chai chit-ê tē-thâu hō-chò siáⁿ-miâ.” A-tek kā mn̄g.「Juan,góa來半po͘--ah,iáu m̄-chai chit-ê地頭號做siáⁿ名。」A德kā問。
  “Chia hō-chò Puigcerda Nuevo.”「Chia號做Puigcerda Nuevo。」
  “Puigcerda Nuevo? Puigcerda góa chai, góa tō-sī tùi hia ê chhia-thâu chiūⁿ pah-suh--ê, só͘-í lín chia sǹg sī ‘sin ê Puigcerda’--loh?” A-tek kin-kù nuevo tī Se-pan-gâ-bûn ê ì-sù án-ne kóng, “M̄-koh, kóng si̍t-chāi--ê, lín chit-ê po͘-thâu, tùi kiàn-tio̍k khòaⁿ--khí-lâi, koh-khah kó͘-chá khóan--neh? Nā beh lūn-chin kóng, lín èng-kai khah sêng sī ‘kū ê Puigcerda’.”「Puigcerda Nuevo?Puigcerda góa chai,góa tō是tùi hia ê車頭chiūⁿ pah-suh--ê,所以lín chia算是”新ê Puigcerda”--loh?」A德根據nuevo tī西班牙文ê意思án-ne講,「m̄-koh,講實在--ê,lín chit-ê埠頭,tùi建築看--起來,koh khah古早款--neh?Nā beh論真講,lín應該khah sêng是”Kū ê Puigcerda”。」
  “A-tek, che tō-sī góa beh chhōe lí kóng--ê tāi-chì, chit-ê po͘-thâu ê le̍k-sú, kap i ê pì-bi̍t.”「A德,che tō是góa beh chhōe lí講--ê tāi-chì,chit-ê埠頭ê歷史,kap i ê秘密。」
  “Chū-té chiah-ê tāi-chì sī bô-ài lâng chai--ê, m̄-koh chit-má pān-sè bô kāng-khóan--ah, m̄-chai sím-mi̍h sî-chūn chia lóng ē hō͘ lâng châu-bia̍t lu-pêⁿ.” Juan thó͘ chi̍t-kháu-khùi liáu-āu án-ne kóng.「自底chiah-ê tāi-chì是無ài人chai--ê,m̄-koh chit-má pān勢無kāng款--ah,m̄-chai sím-mi̍h時chūn chia lóng ē hō͘人châu-bia̍t lu平。」Juan吐一口氣了後án-ne講。
  Hit-àm go̍eh-niû kng-kng-kng, A-tek tòe tī Juan ê tò-chhiú-pêng, khòaⁿ-tio̍h i ām-á-kún āu-piah ū hō͘ pô-ché chò kì-hō, bē-su chi̍t-chiah bóe-ia̍h-á hioh tī hia.Hit暗月娘光光光,A德tòe tī Juan ê tò手pêng,看tio̍h i ām-á-kún後壁有hō͘婆姐做記號,bē輸1 chiah尾ia̍h-á hioh tī hia。
  (Tâi-bûn Bóng-pò tē 100~102 kî, 2005 nî 1~3 go̍eh)(台文罔報第100~102期,2005年1~3月)
回目錄    回上一頁    終戰後,   2005年, 小說