回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 8 個段落, 21 個語句, 466 個語詞, 719 個音節
Hiok--á kap Táng--ê 旭--á kap董--ê
Tân Ui-chì 陳威志
  Ū nn̄g-ê peng-á, lóng sī 1984 nî chhut-sì--ê, chi̍t-ê kok-tiong chhut-gia̍p tō leh kang-tē chò khang-khòe, hō-chò “Hiok--á”, sī poaⁿ-sóa lo̍h-lâi Hong-gôan ê Tayal; lēng-gōa chi̍t-ê kok-tiong tha̍k bô thàu, mā ū chò chi̍t-chām-á khang-khòe, lâng lóng kiò i “Táng--ê”. Hiok--á bó͘ chhōa--a, kiáⁿ mā seⁿ--a, sui-bóng nî-hòe iáu sǹg chió, m̄-koh ē-sái kóng í-keng ū tām-po̍h-á siā-hōe keng-giām--a.有2-ê兵á,lóng是1984年出世--ê,1-ê國中出業tō leh工地做khang-khòe,號做「旭--á」,是搬sóa落來豐原ê Tayal; 另外1-ê國中讀無透,mā有做chi̍t-chām-á khang-khòe,人lóng叫i「董--ê」。 旭--á bó͘娶--a,kiáⁿ mā生--a,雖bóng年歲iáu算chió,m̄-koh ē-sái講已經有tām-po̍h-á社會經驗--a。
  Ū chi̍t-pái, Hiok--á hioh gō͘-kang ká, chiàu-lí kóng, pài-sì hit-ji̍t ài siu-ká tńg--lâi, tūi--nih kui-tēng chhit-tiám chìn-chêng ài ôan-sêng siu-ká ê têng-sû. Kàu cha̍p-tiám beh khùn--a, soah iáu bô khòaⁿ-kìⁿ lâng, kun-koaⁿ hām sū-koaⁿ lāu--ê hôan-ló i ē chhut ì-gōa, mā siūⁿ bô i ū jīn-hô tô-peng ê tōng-ki: kám-chêng ún-tēng, chò-peng-á-lâng go̍eh-kip iú-hān, mā bô thiaⁿ-kòe i teh ai, kun-tiong ê choan-gia̍p ki-su̍t sui-bóng oh-laiu2 ū khah bān, chóng--sī “giām-siu” mā lóng ū kòe.有1-pái,旭--á hioh 5工假,照理講,拜4 hit日ài收假tńg--來,隊--nih規定7點chìn前ài完成收假ê程序。 到十點beh睏--a,soah iáu無看見人,軍官hām士官老--ê煩惱i ē出意外,mā想無i有任何逃兵ê動機: 感情穩定,做兵á人月給有限,mā無聽過i teh哀,軍中ê專業技術雖bóng oh了有khah慢,總--是「驗收」mā lóng有過。
  Chi̍t-kang, nn̄g-kang, saⁿ-kang, kàu tē-gō͘-kang, tūi-á bē kham-tit tán--a, beh kā “lī-iâⁿ thong-pò” hoat--chhut-khì, tī chit-ê sî-chūn, koh it-ti̍t hām in tau ê lâng liân-lo̍k, mā lóng iáu bô i ê siau-sit, ûi-it khak-tēng--ê sī i cháu bē kú, sin-khu taⁿ-á saⁿ-chheng-kho͘. Tē-gō͘-kang ê sî, in tau ê lâng chóng-sǹg chiap-tio̍h i khà--tńg-khì ê tiān-ōe, sûi tō kā tūi--nih kóng, ē chhin-sin kā i chài-lâi Chó-iâⁿ. Tán i tńg--lâi, chiah thiaⁿ in thîn-siōng ê sū-koaⁿ lāu--ê kóng, kai siu-ká hit-kang, i kàu Chó-iâⁿ ê sî tō chhiân chi̍t-tiám-cheng kú--a, m̄-káⁿ khà tiān-ōe tńg tūi--nih, mā m̄-káⁿ khà tiān-ōe tńg chhù--nih, choaⁿ-á tī『網咖』chiú gō͘-kang, bô-chîⁿ--a chiah hām chhù--nih liân-lo̍k.1工,2工,3工,到第5工,隊á bē堪得等--a,beh kā「離營通報」發--出-去,tī chit-ê時chūn,koh一直hām in tau ê人連絡,mā lóng iáu無i ê消息,唯一確定--ê是i走bē久,身軀taⁿ-á 3千kho͘。 第5工ê時,in tau ê人總算接tio̍h i khà--tńg-去ê電話,隨tō kā隊--nih講,ē親身kā i載來左營。 等i tńg--來,chiah聽in艇上ê士官老--ê講,該收假hit工,i到左營ê時tō chhiân 1點鐘久--a,m̄敢khà電話tńg隊--nih,mā m̄敢khà電話tńg厝--nih,choaⁿ-á tī『網咖』chiú 5工,無錢--a chiah hām厝--nih聯絡。
  Tô-peng tī kun-tiong tiāⁿ thiaⁿ-kóng, m̄-koh nā m̄-sī tòa bē tiâu, tō-sī kám-chêng in-sò͘, iáu m̄-bat ū chhiūⁿ i án-ne: sî-kan bē-hù--a, tō kui-khì mài tńg--khì. Chit chân tāi-chì hián-sī, i bô chhú-lí tāi-chì ê lêng-le̍k, tú-tio̍h tāi-chì tō siūⁿ beh siám, án-ne beh án-chóaⁿ chhiâⁿ i ê gín-á? Khah hō͘ lâng hôan-ló--ê sī, chit-má ê siàu-liân-lâng kám lóng án-ne? Mài kóng beh sio-chiàn iah beh kiàn-kok, liân chò-lâng ê lāu-pē, chhú-lí ka-tī ê sū-hāng khióng-kiaⁿ to ū būn-tê--a, i koh sī ū tām-po̍h-á siā-hōe keng-giām--ê. Nā taⁿ-á i chi̍t-ê án-ne, hōan-sè sī góa siūⁿ siuⁿ chē. M̄-koh góan tūi--nih lēng-gōa chi̍t-ê soah koh jú hàm-kó͘.逃兵tī軍中tiāⁿ聽講,m̄-koh若m̄是tòa bē tiâu,tō是感情因素,iáu m̄-bat有像i án-ne:時間bē赴--a,tō kui-khì mài tńg--去。 Chit chân tāi-chì顯示,i無處理tāi-chì ê能力,tú-tio̍h tāi-chì tō想beh閃,án-ne beh án-chóaⁿ chhiâⁿ i ê gín-á? Khah hō͘人煩惱--ê是,chit-má ê少年人kám lóng án-ne? Mài講beh sio戰iah beh建國,連做人ê老pē,處理ka-tī ê事項恐驚to有問題--a,i koh是有tām-po̍h-á社會經驗--ê。 若taⁿ-á i 1-ê án-ne,hōan-sè是góa想siuⁿ chē。 M̄-koh góan隊--nih另外1-ê soah koh jú hàm-kó͘。
  Táng--ê pàng-ká hit-kang, ùi Chó-iâⁿ chē bá-suh kàu Ko-hiông hóe-chhia-thâu, kàu hia chiah hoat-hiān chîⁿ-tē-á pháng--khì, m̄-káⁿ khà tiān-ōe tńg-khì tūi--nih, mā m̄-káⁿ kap chhù--nih liân-lo̍k, tō iōng kiâⁿ--ê, kiâⁿ nn̄g-kang chiah tńg kàu Chó-iâⁿ (tiong-ng koh kiâⁿ bô--khì). Che si̍t-chāi hō͘ lâng siūⁿ bô, i soah m̄-chai chhia-thâu lóng ū kun-jîn ho̍k-bū-chām? I kám m̄-chai ē-sái chhōe kéng-chhat?董--ê放假hit工,ùi左營坐bá-suh到高雄火車頭,到hia chiah發現錢袋--á pháng--去,m̄敢khà電話tńg去隊--nih,mā m̄敢kap厝--nih連絡,tō用行--ê,行2工chiah tńg到左營(中ng koh行無--去)。 Che實在hō͘人想無,i soah m̄知車頭lóng有軍人服務站? I kám m̄知ē-sái chhōe警察?
  Chhiūⁿ chit-khóan kî-kî-khòai-khòai ê tāi-chì, tī góan tūi--nih ē-sái kóng chin sù-siông, khah hôan-ló --ê sī, che tō-sī chín siàu-liân-ke ê sò͘-chit, pau-khoah chìn-chêng thiaⁿ-tio̍h『草莓世代』ê chióng-chióng hàm-kó͘, lán kám bē hôan-ló? Kàu sî-chūn, in ài lâi keng chit-ê kok-ka neh?像chit款奇奇怪怪ê tāi-chì,tī góan隊--nih ē-sái講真sù常,khah煩惱--ê是,che tō是chín少年家ê素質,包括chìn前聽tio̍h『草莓世代』ê種種hàm-kó͘,lán kám bē煩惱? 到時chūn,in ài來keng chit-ê國家neh?
  Siông-sè kā siūⁿ, che sī án-chóaⁿ chō-chiâⁿ--ê?詳細kā想,che是án-chóaⁿ造chiâⁿ--ê?
  (TGB Thong-sìn tē 66 kî, 2005 nî 3 go̍eh)(TGB通訊第66期,2005年3月)
回目錄    回上一頁    終戰後,   2005年, 散文