回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 54 個段落, 165 個語句, 2611 個語詞, 3562 個音節
Thian-lō͘ Le̍k-thêng_11 天路歷程_11
Bûn Iok-hān 文約翰
  Hit-tia̍p nn̄g ê ha̍k-seng iáu-kú phe sí beh tò-tńg, nā-sī sì-kòe mī àm-bong-bong, chúi mī im-im, kúi-nā pái hiám im--sí. In chiū nā chhut-la̍t khòaⁿ cháiⁿ-iūⁿ ōe kàu hit-ê lî-pa, hit mî lóng bô hoat-tit--i. Kai-chài hut-jiân tú-tio̍h chi̍t-só͘-chāi khah bô im, chiah chē teh thèng-hāu thiⁿ kng. Bô jōa kú, siān sòa khùn-khì. Tú-tú lī chit-ni̍h bô jōa hn̄g ū chi̍t-ê chē, miâ kiò Gî-chē , chē-chú chīn kiông-liông, miâ kiò Cho̍at-bōng , nn̄g ê ha̍k-seng hit-tia̍p teh khùn, chiū-sī i ê kài-lāi. Chē-chú chá-chá khí-lâi, tī hit-ê kài-lāi teh sûn, pō͘-pîn khòaⁿ-kìⁿ nn̄g ê ha̍k-seng tī hia teh khùn, chiū tōa siaⁿ hiàm in chhíⁿ; mn̄g in tùi to̍h-lo̍h lâi, siáⁿ-sū tiàm chia? Nn̄g ê ha̍k-seng kóng, Góan sī kiâⁿ thiⁿ-lō͘ ê lâng, sī kiâⁿ m̄-tio̍h chiah kàu chia.Hit-tia̍p兩個學生iáu-kú phe死beh倒轉,但是四界mī暗bong-bong,水mī淹淹,幾若擺險淹--死。In就若出力看怎樣會到hit個籬笆,hit暝攏無法tit--伊。佳哉忽然tú著 1所在較無淹,才坐teh聽候天光。無偌久,siān續睏去。Tú-tú 離這ni̍h無偌遠有1個寨,名叫疑寨 ,寨主真強梁,名叫絕望。兩個學生hit-tia̍p teh睏,就是伊ê界內。寨主早早起來,tī hit個界內teh巡,pō͘-pîn看見兩個學生tī hia teh睏,就大聲hiàm in醒,問in tùi to̍h落來,啥事tiàm chia?兩個學生講,阮是行天路ê人,是行m̄著才到chia。
  Cho̍at-bōng kóng, Lín mî--sî tiàm góa ê só͘-chāi teh khùn sī m̄-tio̍h, tek-khak tio̍h kap góa lâi-khì. Cho̍at-bōng mī tōa-hàn, khùi-la̍t mī tōa, nn̄g ê ha̍k-seng bô ta-tit-ôa chiah tè i khì, iū ka-kī chai m̄-tio̍h, lóng bōe-ōe thang hun-sò͘. Cho̍at-bōng chiū kiông-kiông thoa khì kā in koaiⁿ kaⁿ. Kaⁿ-lāi o͘-àm kòa chhàu, nn̄g ê ha̍k-seng sit-chì chiū ū kóng,絕望講,Lín暝--時tiàm我ê所在teh睏是m̄著,的確著kap 我來去。絕望mī大漢,氣力mī大,兩個學生無ta-tit-ôa才tè伊去,又家己知m̄著,攏無會thang分訴。絕望就強強拖去kā in關監。監內烏暗掛臭,兩個學生失志,就有講,
  Cho̍at-bōng chòe lâng chīn sī pháiⁿ,
Ha̍k-seng siū i chhim hām-hāi;
Koaiⁿ kaⁿ chhiⁿ-chhám ke̍k bô pí,
O͘-àm kòa chhàu kàu beh sí.
絕望做人真是歹,
學生受伊深陷害;
關監悽慘極無比,
烏暗koah臭到beh死。
  Kè pài-saⁿ kàu pài-la̍k, thong-kiōng ū sì ji̍t, nn̄g ê ha̍k-seng koaiⁿ chit--ni̍h, lóng bô chi̍t-tih chúi thang lim, chi̍t-lia̍p bí thang chia̍h, bô khòaⁿ-kìⁿ ji̍t, bô chi̍t-lâng lâi mn̄g in, ia̍h bô chhin-chhek, pêng-iú thang saⁿ-bāi, chiah ná sit-chì. Hit-tia̍p Ki-tok-tô͘ chīn hôan-ló, kóng kàu in ōe án-ni, lóng sī i m̄-tio̍h.過拜三到拜六,通共有4日,兩個學生關這--ni̍h,攏無1滴水thang lim,1粒米thang食,無看見日,無1人來問in,亦無親戚、朋友thang相覓,才那失志。Hit-tia̍p基督徒真煩惱,講到in會án-ni,攏是伊m̄著。
  Cho̍at-bōng ê bó͘ miâ kiò Hut-sìn , tò-lâi, Cho̍at-bōng ū kā i kóng, Ū nn̄g lâng lām-sám kiâⁿ góa ê kài-lāi, góa í-keng lia̍h in koaiⁿ kaⁿ, taⁿ tio̍h chái-iūⁿ siat-hoat? In bó͘ kóng, in sím-mi̍h lâng? Tùi to̍h-lo̍h lâi? Beh to̍h-lo̍h khì? Cho̍at-bōng lóng-chóng kā in kóng. I ê bó͘ kóng, Bîn-á-ji̍t lí tio̍h chá-chá khí-lâi, kā in phah kàu put-chí siong-tiōng, bo̍h-tit khó-lîn--in. Kàu bîn-á chá-khí, Cho̍at-bōng chiū chá-chá khí-lâi, kia̍h tōa ki kóaiⁿ-á, jip kaⁿ, phah nn̄g ê ha̍k-seng chhin-chhiūⁿ phah káu chi̍t-poaⁿ-iūⁿ. Nn̄g ê ha̍k-seng kù-chāi i phah, lóng bô pòaⁿ kù ōe. I iáu-kú chhut-la̍t teh phah, phah kàu hō͘ in tī hí tōe teh nòa, chha-put-to bōe tín-tāng, Cho̍at-bōng chiah khì.絕望ê某名叫弗信 ,倒來,絕望有kā伊講,有兩人 lām-sám行我ê界內,我已經掠in關監,今著怎樣設法?In某講,In甚mi̍h人?Tùi to̍h落來?Beh to̍h落去?絕望攏總kā 伊講。伊ê某講,明仔日你著早早起來,kā in扑到不止siong-tiōng,莫得可憐--in。到明仔早起,絕望就早早起來,kia̍h大枝枴仔,入監扑兩個學生親像扑狗一般樣。兩個學生據在伊扑,攏無半句話。伊iáu-kú出力teh扑,扑到hō͘ in tī hí地teh nòa,差不多bōe振動,絕望才去。
  Nn̄g ê ha̍k-seng hit-tia̍p tī kaⁿ-lāi chīn chhám, chi̍t-ji̍t chheng-chheng thó͘-khùi, kiò ai-o nā-tiāⁿ. Hit mî Hut-sìn chai--kiò nn̄g ê ha̍k-seng iáu-bē sí, tùi i ê ang kóng, Lí tio̍h kā in ka-kī sí.兩個學生hit-tia̍p tī監內真慘,1日清清吐氣,叫ai-o nā-tiāⁿ。Hit暝弗信知--kiò兩個學生iáu未死,對伊ê翁講,你著kā in家己死。
  Cho̍at-bōng thiⁿ phú-kng koh pìⁿ bīn ji̍p kaⁿ, khòaⁿ-kìⁿ nn̄g ê ha̍k-seng thong seng-khu ū tāng siong, chiū kā in kóng, Lín tī chia sī éng-éng bōe tit chhut-khì, lêng-khó͘ kiám-chhái tio̍h ēng to, ēng soh, ēng to̍k-io̍h, kín-kín ka-kī sí, che sī khah hó. Koh kóng, Lín kàu chia kan-khó͘, siáⁿ-sū m̄ ka-kī sí teh--ah?絕望天phú光koh變面入監,看見兩個學生通身軀有重傷,就kā in講, Lín tī chia是永永bōe得出去,寧可kiám-chhái著用刀、用索、用毒藥,緊緊家己死,che是較好。Koh講,Lín到chia艱苦,啥事 m̄ ka-kī死teh--ah?
  Hit-tia̍p nn̄g ê ha̍k-seng kiû i pàng, i koh-khah pìⁿ bīn, kah in tio̍h tiàm chia liâm-piⁿ sí. Nā m̄-sī Cho̍at-bōng hit-sî ū khí iûⁿ-hîn, kha-chhiú bōe chhut-la̍t, chiū tek-khak hō͘ i hāi-sí.Hit-tia̍p兩個學生求伊放,伊koh較變面,教in著tiàm chia liâm-piⁿ死。若m̄是絕望hit時有起羊眩 ,腳手bōe出力,就的確hō͘伊害死。
  Hit-tia̍p chiah lī nn̄g ê ha̍k-seng khì, hō͘ in ka-kī phah-sǹg beh cháiⁿ-iūⁿ. Nn̄g ê ha̍k-seng chiah chiong Cho̍at-bōng kóng ê ōe chham-siông khòaⁿ thang á m̄-thang.Hit-tia̍p 才離兩個學生去,hō͘ in家己扑算beh怎樣。兩個學生才將絕望講ê話參詳看thang抑m̄-thang。
  Hit-tia̍p Ki-tok-tô͘ kóng, Taⁿ lán tio̍h cháiⁿ-iūⁿ? Kan-khó͘ kàu án-ni, m̄-chai tio̍h o̍ah á tio̍h sí. Lêng-khó͘ káⁿ tio̍h sí khah hó, sī chit-ê kaⁿ kú pí bōng khah chhám. Lâi thàn cho̍at-bōng ê ōe khah hó.Hit-tia̍p基督徒講,今咱著怎樣?艱苦到án-ni,m̄知著活抑著死。寧可káⁿ著死較好,是這個監kú比墓較慘。來趁絕望ê話較好。
  Hiân-bōng chiū kóng, Taⁿ chin-chiàⁿ chhám, nā beh éng-éng án-ni, káⁿ tio̍h sí, khah hó. Nā-sī lán tio̍h koh siūⁿ, beh khì thiⁿ-siâⁿ, thiⁿ-chú ū kóng, ‘bo̍h-tit thâi lâng’, lâng to m̄-thang thâi, bô kóng--kiò thiaⁿ lâng ê ōe, lâi ka-kī hāi sí mah? Cheh thâi pa̍t lâng put-kò sī hāi i ê seng-khu, kú bōe hāi sí i ê lêng-hûn, kàu ka-kī hāi sí sī hāi seng-khu, sòa hāi sîn-hûn. Án-hiaⁿ, lí kóng tī kaⁿ--ni̍h pí bōng khah chhám, siáⁿ-sū m̄ siūⁿ sí liáu-āu iáu-kú ū tē-ge̍k, chiū hāi sí lâng ê tio̍h tiàm hit só͘-chāi, Sèng-chheh ū kóng, ‘Kìⁿ-nā thâi lâng--ê, i ê lāi-bīn bô éng-o̍ah.’ Iū tio̍h siūⁿ, Cho̍at-bōng ê khùi-la̍t chiū nā tōa, i tek-khak bōe ta̍k hāng ū kôan, hō͘ i lia̍h--ê, liōng ū sî ia̍h ōe-tit-thang cháu-chhut, Siōng-tè sī ta̍k hāng ōe, kiám-chhái ōe bia̍t-bô chit-ê Cho̍at-bōng; á-sī kiám-chhái hō͘ Cho̍at-bōng ê kaⁿ-mn̂g ū-sî bōe kì-tit chōan. Kiám-chhái koh bô jōa kú tú-tú tiàm lán ê bīn-chêng pīⁿ koh khí, kha-chhiú bô la̍t, ia̍h kú káⁿ. Taⁿ tio̍h siòng khòaⁿ ū phāng thang cháu á-bô. Lán m̄-thang siūⁿ--kiò tio̍h sí, it-ì khòaⁿ lâu-pái chiū-sī--lah. Hiân-bōng kóng che, lio̍h-á an-ùi Ki-tok-tô͘ ê sim. Hit ji̍t nn̄g ê ha̍k-seng tiàm hí kaⁿ-lāi, sì-kòe àm bo̍k-bo̍k, chin-chiàⁿ sī chhiⁿ-chhám.賢望就講,今真正慘,若beh永永án-ni,káⁿ著死,較好。但是咱著koh想,beh去天城,天主有講,「莫得thâi人」,人都m̄-thang thâi,無講--kiò聽人ê話,來家己害死mah?Cheh thâi別人不過是害伊ê身軀,kú bōe害死伊ê靈魂;到家己害死是害身軀續害神魂。俺兄,你講tī監--ni̍h比墓較慘,啥事m̄想死了後iáu-kú有地獄,就害死人ê著tiàm hit所在。聖冊有講,「見若thâi人--ê,伊ê內面無永活。」又著想,絕望ê氣力就若大,伊的確bōe逐項有權。Hō͘伊掠--ê,諒有時亦會tit-thang走出。上帝是逐項會,kiám-chhái會滅無這個絕望;也是kiám-chhái hō͘絕望ê監門有時bōe記tit chōan。Kiám-chhái koh無偌久 tú-tú tiàm咱ê面前病koh起,腳手無力,亦kú敢。今著相看有縫thang走抑無。咱m̄-thang想--kiò著死,一意看lâu-pái就是--lah。賢望講che,略仔安慰基督徒ê心。Hit日兩個學生tiàm hí監內,四界暗bo̍k-bo̍k,真正是悽慘。
  Kàu ji̍t àm, Cho̍at-bōng koh ji̍p kaⁿ-lāi, lâi khòaⁿ nn̄g ê ha̍k-seng ū thàn i ê ōe á-bô, khòaⁿ-kìⁿ in chha-put-to beh sí, chi̍t-tiâu khùi teh the̍h nā-tiāⁿ, sī nn̄g ê ha̍k-seng kú-kú bô chia̍h, khit i phah, seng-khu tio̍h tāng-siong chiah án-ni. Cho̍at-bōng khòaⁿ-kìⁿ in bē sí, liâm-piⁿ tōa siū-khì, kóng in m̄ thàn i ê ōe, tek-khak tio̍h phah khah thiám, hō͘ in siūⁿ--kiò sí khah hó. Nn̄g ê ha̍k-seng thiaⁿ-kìⁿ che, chám-jiân kha-chhiú-bah chhoah, kiaⁿ kàu bōe-kò͘--tit. Ki-tok-tô͘ chit-sî khioh hūn--khì, put ti jîn-sū, tiap-á-kú chiah cheng-sîn. In chiong Cho̍at-bōng ê ōe koh saⁿ-kap chham-siông, iáu-bē koat-tòan. Ki-tok-tô͘ chē-teh, khóan-sit chhin-chhiūⁿ ài thàn Cho̍at-bōng. Hiân-bōng koh kā i kóng, Án-hiaⁿ lí pêng-sò͘ chīn hó-táⁿ, chit-tia̍p siáⁿ-sū kiaⁿ kàu án-ni? A-pho-lûn thâi to bōe iâⁿ lí. Kàu hit-ê Sí-ìm ê soaⁿ-kha ū chīn-chāi hiám, lí to bô kiaⁿ, chit-tia̍p kiaⁿ kha̍uh-kha̍uh mi̍h-tāi? Góa pún sī khah sió-táⁿ lí, taⁿ Cho̍at-bōng hāi lán tāi-ke koaiⁿ chí kaⁿ-lāi, góa to bô chhin-chhiūⁿ lí chiah lún. Lán tio̍h nōa-nōa sèng-tē, khòaⁿ ū hó-sè thang cháu. Lán m̄-thang ka-kī sí, phah-pháiⁿ sèng-tô͘ ê miâ-siaⁿ.到日暗,絕望koh入監內,來看兩個學生有趁伊ê話抑無。看見in差不多beh死,1條氣teh the̍h nā-tiāⁿ,是兩個學生久久無食,khit伊扑,身軀著重傷才án-ni。絕望看見in未死,liâm-piⁿ大受氣,講in m̄趁伊ê話,的確著扑較thiám,hō͘ in想--kiò死較好。兩個學生聽見che,chám然腳手肉chhoah,驚到bōe顧--tit。基督徒這時卻昏--去,不知人事,tiap仔久才精神。In將絕望ê話koh相kap 參詳,iáu未決斷。基督徒坐teh,款式親像ài趁絕望。賢望koh kā伊講,俺兄你平素真好膽,這tia̍p啥事驚到án-ni?阿波侖thâi都bōe贏你。到hit個死蔭ê山腳有盡在險,你都無驚,這tia̍p驚kha̍uh-kha̍uh mi̍h代?我本是較小膽你,今絕望害咱大家關chí監內,我都無親像你chiah 忍。咱著爛爛性地,看有好勢thang走。咱m̄-thang家己死,扑歹聖徒ê名聲。
  Hit-mî Hut-sìn koh mn̄g nn̄g ê ha̍k-seng ū thàn i ê ōe á-bô? Cho̍at-bōng kóng, Chit nn̄g lâng ke̍k húi-lūi, sim-koaⁿ sòa lia̍h thán-hôaiⁿ, ōe kham-tit chiah-ê kan-khó͘, lóng m̄-kam ka-kī sí. Hit-tia̍p i ê bó͘ kóng, Bîn-á-ji̍t tio̍h thoa in khì khòaⁿ chí chē-lāi teh sī-chiòng ê thâu-khak kut, kóng, Lín nā m̄ ka-kī sí, bē jōa kú lín ōe chhin-chhiūⁿ chit-hō.Hit暝弗信koh問兩個學生有趁伊ê話抑無?絕望講,這兩人極匪類,心肝sòa掠坦橫,會堪得chiah-ê艱苦,攏m̄甘家己死。Hit-tia̍p伊ê某講,明仔日著拖in去看chí寨內teh示眾ê頭殼骨,講,Lín若m̄家己死,bē偌久lín會親像這號。
  Cho̍at-bōng chiah chá-chá khí-lâi, kó-jiân thoa nn̄g ê ha̍k-seng khì khòaⁿ, lóng chiàu in bó͘ ê ōe kóng. I kóng--kiò, Lín teh khòaⁿ ê thâu-khak kut lóng sī kiâⁿ thiⁿ-lō͘--ê, chhin-chhiūⁿ lín ji̍p góa ê kài-lāi; in ê seng-khu chhut-chāi góa thâi kàu chhùi-chhùi; in ê thâu-khak chhut-chāi góa chûi, lín bē jōa kú chóng m̄-sái kiaⁿ m̄-tio̍h án-ni. Liâm-piⁿ chiū hiàm nn̄g ê ha̍k-seng, kah in tò-khì kaⁿ--ni̍h, chi̍t-lō͘ kā in phah kàu thiám-thiám. Hit ji̍t tú-tú sī pài-la̍k, nn̄g ê ha̍k-seng tiàm hí kaⁿ-lāi, iû-gôan sī chiàu-kū án-ni chhiⁿ-chhám.絕望才早早起來,果然拖兩個學生去看,攏照in某ê話講。伊講--kiò,Lín teh看ê頭殼骨攏是行天路--ê,親像lín入我ê界內,in ê身軀出在我thâi到碎碎,in ê頭殼出在我chûi。Lín bē偌久總m̄-sái 驚m̄著án-ni。Liâm-piⁿ就hiàm兩個學生,kah in倒去監--ni̍h,1路kā in扑到thiám-thiám。Hit日 tú-tú 是拜六,兩個學生tiàm hí監內,猶原是照舊án-ni悽慘。
  Hit mî Hut-sìn koh kap i ê ang kóng kàu chit chân ê tāi-chì. Cho̍at-bōng kóng--kiò, Góa to ū thiám-thiám phah in, koh ēng ōe pek in, in to m̄ ka-kī khì sí, góa to bōe-hiáu-tit. I ê bó͘ kóng, in kàu án-ni iáu m̄ sí, liōng in káⁿ ia̍h sī ū ǹg-bāng, kiám-chhái sī khòaⁿ ū lâng thang lâi kiù in, á-sī in seng-khu ū sai-khia ê chōan-sî thang chōan khui cháu. Cho̍at-bōng kóng, Hiân-chhe, lí kóng che chīn tio̍h, thiⁿ-kng góa tek-khak beh chhiau in ê seng-khu, chhiau kàu chim-chiok chim-chiok.Hit暝弗信koh kap 伊ê翁講到這層ê代誌。絕望講--kiò,我都有thiám-thiám扑in,koh用話逼in,in都m̄家己去死,我都bōe曉tit。伊ê某講,In到án-ni iáu m̄死,諒in káⁿ亦是有向望,kiám-chhái是看有人thang來救in,抑是in身軀有sai-khia ê chōan匙thang chōan開走。絕望講,賢妻,你講che 真著,天光我的確beh chhiau in ê身軀,chhiau到斟酌斟酌。
  Hit mî kiⁿ chhim--lah, nn̄g ê ha̍k-seng teh kiû Siōng-tè, kàu thiⁿ-kng iáu-kú bē soah. Hit-tia̍p Ki-tok-tô͘ liâm-piⁿ ōe-hiáu siūⁿ kóng, Góa seng-khu to ū chōan-sî, mih-sái kàu chiah gōng, iû-gôan tiàm chí chhàu kaⁿ--ni̍h. Góa chit-ê chōan-sî tek-khak ōe khui chit-ê Gî-chē sì-kòe ê mn̂g.Hit暝更深--lah,兩個學生teh求上帝,到天光iáu-kú未煞。Hit-tia̍p基督徒liâm-piⁿ會曉想講,我身軀都有chōan匙,mih-sái到chiah憨,猶原tiàm chí臭監--nih。我這個chōan匙的確會開這個疑寨四界ê門。
  Hiân-bōng kóng, Nā ū che, hehⁿ, chin-chiàⁿ sī hó, siáⁿ-sū m̄ kín-kín the̍h chhut-lâi chhì-khòaⁿ--teh? Ki-tok-tô͘ chiū the̍h chhut-lâi, khin-á chi̍t-ē chōan--teh, kaⁿ-mn̂g liâm-piⁿ khui, nn̄g ê ha̍k-seng lóng cháu chhut-lâi. Kàu hit ê tiong mn̂g, koh chi̍t-ē chōan--teh, ia̍h khui. Kàu hit-ê gōa-ûi-mn̂g, chit-ê mn̂g sī thih--ê, chīn oh khui, ēng hit-ê chōan-sî kā i chōan, ia̍h khui, chiū chhut-la̍t sak hit-ê mn̂g, kín-mé ài cháu chhut-lâi. Mn̂g siaⁿ chi̍t-ē tân, Cho̍at-bōng sòa chhíⁿ--teh, chhiⁿ-chin chiū khí-lâi, beh jip-khì lia̍h nn̄g ê ha̍k-seng; hit-tia̍p i ê pīⁿ koh khí, kha-chhiú nńg kô-kô, pòaⁿ pō͘ to bōe jip. Hit-tia̍p nn̄g ê ha̍k-seng ti̍t-thàu cháu, cháu kàu hit-ê lî-pa mn̂g, koh ji̍p thiⁿ-lō͘, chiah m̄-bián kiaⁿ, sī hit--ni̍h Cho̍at-bōng bōe tit kàu. Nn̄g ê ha̍k-seng kai-chài kàu chia, koh saⁿ-kap siong-liông kóng, tio̍h ēng sím-mi̍h hoat-tō͘ thang hō͘ āu-sin ê lâng chai, hō͘ i bo̍h-tit tùi piⁿ lō͘ khì, bián-tit koh hō͘ Cho̍at-bōng lia̍h-tio̍h. Chiū khiā chi̍t-ê pâi, phah jī kóng, “Tùi chit-ê lî-pa mn̂g khì thàng Gî-chē, hia ū chi̍t-ê kiông-liông ê lâng, miâ kiò Cho̍at-bōng tiàm teh pé-siú. I khòaⁿ thiⁿ chú m̄ chiūⁿ-ba̍k, ta̍uh-ta̍uh beh hāi i ê sèng-tô͘.” Chit-ê pâi hō͘ hit-tia̍p nn̄g ê ha̍k-seng ū chi̍t-siú si kóng,賢望講,若有che,hehⁿ,真正是好,啥事m̄緊緊the̍h出來試看--teh?基督徒就the̍h出來,輕仔一下chōan--teh,監門liâm-piⁿ開,兩個學生攏走出來。到hit ê中門,koh一下chōan--teh,亦開。到hit個外圍門,這個門是鐵--ê,真oh開,用hit個chōan匙kā伊chōan,亦開,就出力sak hit個門,緊猛ài走出來。門聲一下tân,絕望卻醒--teh,醒chin就起來,beh jip去掠兩個學生。Hit-tia̍p伊ê病koh起,腳手軟kô-kô,半步都bōe jip。Hit-tia̍p兩個學生直thàu走,走到hit個籬笆門,koh入天路,才m̄免驚,是hit--ni̍h絕望bōe得到。兩個學生佳哉到chia,koh相kap 商量講,著用甚mi̍h法度thang hō͘後身ê人知,hō͘伊莫得tùi邊路去,免得koh hō͘絕望掠著。就企1個牌,扑字講,「Tùi這個籬笆門去thàng疑寨,hia有1個強梁ê人,名叫絕望tiàm teh把守。伊看天主m̄上目,ta̍uh-ta̍uh beh害伊ê聖徒。」這個牌hō͘ hit-tia̍p兩個學生有一首詩講,
  Kìm-tōe só͘-chāi m̄-chai siám,
Tùi chia lâi kiâⁿ chīn gûi-hiám;
Taⁿ lán tāi-ke cháu chhut-lâi,
Khiā pâi phah jī kà lâng chai.
禁地所在m̄知閃,
Tùi chia來行真危險;
今咱大家走出來,
企牌扑字教人知。
  Hit-tia̍p nn̄g ê ha̍k-seng koh tùi thiⁿ-lō͘ teh kiâⁿ, ū kàu Lo̍k-san . Kàu chit-ê soaⁿ, chiū peh-khì, khòaⁿ-kìⁿ hia ū hoe-ba̍k, ké-chí hn̂g, iáu ū chúi-chôaⁿ. I chiū bán ké-chí chia̍h, ia̍h ū iúⁿ chúi sóe seng-khu. Hit-ê soaⁿ-téng ū Bo̍k-chiá teh chhī iûⁿ, tú-tú khiā tī lō͘-piⁿ. Nn̄g ê ha̍k-seng chiū óa lâi mn̄g kóng, Cheh soaⁿ chú chī-chūi, chia̍h chháu ê iûⁿ chī-chūi-á ê?Hit-tia̍p兩個學生koh tùi天路teh行,有到樂山 。到這個山,就peh起,看見hia有花木,果子園,iáu有水泉。伊就挽果子食,亦有舀水洗身軀。Hit個山頂有牧者teh飼羊,tú-tú 企tī路邊。兩個學生就倚來問講,Cheh山主是誰,食草ê羊是誰仔ê?
  Bo̍k-chiá kóng, Cheh soaⁿ chiū-sī Í-má-lōe-lī ê tōe, tùi chia thang khòaⁿ-kìⁿ i kiaⁿ-siâⁿ, iûⁿ lóng sī i ê, i thòe iûⁿ pàng-sak sìⁿ-miā.牧者講,Cheh山就是以馬內利ê地,tùi chia thang看見伊京城,羊攏是伊ê,伊替羊放sak性命。
  Ki-tok-tô͘ kóng, Tùi chia khì sī thàng thiⁿ-siâⁿ mah? Bo̍k-chiá kóng, Tio̍h.基督徒講,Tùi chia去是thàng天城mah?牧者講,著。
  Ki-tok-tô͘ kóng, Tùi chia kàu thiⁿ-siâⁿ jōa hn̄g?基督徒講,Tùi chia到天城偌遠?
  Bo̍k-chiá kóng, Kóng--kàu chit tiâu lō͘, nā m̄-sī kiâⁿ thiⁿ-lō͘ ê lâng tek-khak sī hn̄g, kiâⁿ bōe tit kàu.牧者講,講--到這條路,若m̄是行天路ê人的確是遠,行bōe tit到。
  Ki-tok-tô͘ kóng, Chit tiâu lō͘ sī hó kiâⁿ, á pháiⁿ kiâⁿ?基督徒講,這條路是好行,抑歹行?
  Bo̍k-chiá kóng, Ū chi̍t-hō lâng kiâⁿ liáu chīn hó kiâⁿ, chí-ū pōe-ge̍k tō-lí ê lâng tek-khak ōe po̍ah-tó tī hia.牧者講,有這號人行了真好行,只有背逆道理ê人的確會跋倒tī hia。
  Ki-tok-tô͘ mn̄g i kóng, Kiâⁿ thiⁿ-lō͘ ê lâng kàu chia, seng-khu siān ài hioh, ū só͘-chāi á bô?基督徒問伊講,行天路ê人到chia,身軀siān愛歇,有所在抑無?
  Bo̍k-chiá kóng, Che soaⁿ chú í-keng ū hoan-hù góan kóng, ‘tio̍h thiàⁿ chhut-gōa lâng, bo̍h-tit bōe kì-tit.’ Taⁿ chit--ni̍h ū só͘-chāi, chhut-chāi lí hioh. Bo̍k-chiá koh mn̄g nn̄g ê ha̍k-seng kóng, Lín tùi to̍h-lo̍h lâi? Tùi to̍h-lo̍h ji̍p chit tiâu lō͘? Lín siáⁿ-lō͘ ōe kham-tit kú-kú kiâⁿ chit tiâu lō͘, lâi kàu chia?牧者講,Che山主已經有吩咐阮講,「著疼出外人,莫得bōe記tit。」今這--ni̍h有所在,出在你歇。牧者koh問兩個學生講,Lín tùi to̍h落來?Tùi to̍h落入這條路?Lín啥路會堪得久久行這條路,來到chia?
  Nn̄g ê ha̍k-seng chiū chiong chêng-iû kā in kóng.兩個學生就將情由kā in講。
  Bo̍k-chiá thiaⁿ-liáu chiū hoaⁿ-hí, chhiò-chhiò kā in kóng, Lín lâi chit-ê Lo̍k-soaⁿ, góan ê sim chin hoaⁿ-hí. Bo̍k-chiá ê miâ chiū-sī Tì-sek, Liān-ta̍t , Kín-siú , Sêng-si̍t, chiah-ê. In ū khan nn̄g lâng ê chhiú, chhōa in ji̍p tiùⁿ-pâng, ēng in tú-tú beh chia̍h ê mi̍h chhek-èng--i. Chia̍h liáu, koh chhiáⁿ in ke tiàm chi̍t nn̄g ji̍t, ōe-tit-thang khah siong-se̍k, seng-khu koh ōe tit-thang khah khòaⁿ-o̍ah. Nn̄g ê ha̍k-seng ia̍h ài hō͘ in lâu, hit-tia̍p kiⁿ chhim--lah, chiah khì khùn.牧者聽了就歡喜,笑笑kā in講, Lín來這個樂山,阮ê心真歡喜。牧者ê名就是智識、練達、謹守 、誠實,chiah-ê。In有牽兩人ê手,chhōa in入帳房,用in tú-tú beh食ê物策應--伊。食了,koh請in加tiàm一、兩日,會tit-thang較相熟,身軀koh會tit-thang較快活。兩個學生亦愛hō͘ in留,hit-tia̍p更深--lah,才去睏。
  Kàu thiⁿ-kng, chhiáⁿ nn̄g ê ha̍k-seng khí-lâi, kah in khì chit-ê soaⁿ thit-thô, thang sì-kòe khòaⁿ kong-kéng. Hit-tia̍p Bo̍k-chiá saⁿ-kap kóng, Ū kúi-nā kî-kòai ê só͘-chāi, lán tio̍h chhōa in khì khòaⁿ. Chiū chhōa in peh chi̍t-ê soaⁿ, miâ hō chòe īⁿ-toan, chit-ê soaⁿ āu-piah chīn kôaiⁿ koah chhiâ. Bo̍k-chiá kah in tio̍h àⁿ lo̍h-khì khòaⁿ, kóng--kiò ē-tóe ū kut-thâu, lóng sī soaⁿ-téng po̍ah lo̍h-khì ê lâng, seng-khu hu, kut-thâu chhùi. Ki-tok-tô͘ kóng, Che sī sím-mi̍h in-toaⁿ?到天光,請兩個學生起來,kah in去這個山thit-thô,thang四界看光景。Hit-tia̍p牧者相kap 講,有幾若奇怪ê所在,咱著chhōa in去看。就chhōa in peh 1個山,名號做異端。這個山後壁真懸koah斜。牧者教in著àⁿ落去看,講--kiò下底有骨頭,攏是山頂跋落去ê人,身軀hu,骨頭碎。基督徒講,Che是甚mi̍h因端?
  Bo̍k-chiá kóng, Chāi-chá Hú-pí-nái, Hui-lī-tô͘, lām-sám kóng koh-o̍ah ê tō-lí, ū lâng thàn i ê ōe, liâm-piⁿ pōe tō-lí, lām-sám kiâⁿ, lí kám bô thiaⁿ-kìⁿ mah?牧者講,在早Hú-bí-nái、Hui-lí-tô͘,lām-sám講koh活ê道理,有人趁伊ê話,liâm-piⁿ背道理,lām-sám行,你kám無聽見mah?
  Nn̄g ê ha̍k-seng kóng, Góan ia̍h bat thiaⁿ-kìⁿ.兩個學生講,阮亦bat 聽見。
  Bo̍k-chiá kóng, Soaⁿ-ē chhùi-chhùi ê kut-thâu chiū-sī chiah-ê. Kàu taⁿ iáu bē chòng, sī beh lok--teh hō͘ āu-sin ê lâng khòaⁿ, hō͘ in m̄-káⁿ kūn chit-ê īⁿ-toan soaⁿ.牧者講,山下碎碎ê骨頭就是chiah-ê。到今iáu未葬,是beh lok--teh hō͘後身ê人看,hō͘ in m̄敢近這個異端山。
  Bo̍k-chiá chiū koh chhōa in peh chit-ê kôaiⁿ soaⁿ, soaⁿ miâ kiò-chòe Kéng-kài, kah in tio̍h siòng hí hn̄g-hn̄g. In siông-sè teh khòaⁿ, khòaⁿ-kìⁿ hit-ni̍h ū chi̍t-ê thióng-soaⁿ, kúi-nā lâng tùi hia kiâⁿ-lâi kiâⁿ-khì. Koh siông-sè teh khòaⁿ, khòaⁿ-kìⁿ hiah-ê lâng chin-chiàⁿ sī chhiⁿ-mî, ta̍uh-ta̍uh tak--tio̍h, chheng-chheng tiàm hí thióng-soaⁿ--ni̍h teh tîⁿ, lóng bōe tit chhut-lâi.牧者就koh chhōa in peh這個懸山,山名叫做警戒,教in著相hí遠遠。In詳細teh看,看見hit-ni̍h有1個塚山,幾若人tùi hia行來行去。Koh詳細teh看,看見hiah-ê人真正是青瞑,ta̍uh-ta̍uh觸--著,清清tiàm hí塚山--ni̍h teh纏,攏bōe得出來。
  Ki-tok-tô͘ kóng, Che sī cháiⁿ-iūⁿ?基督徒講,Che是怎樣?
  Bo̍k-chiá kóng, Tī cheh soaⁿ-ē bô jōa hn̄g, lō͘-piⁿ ū chi̍t-ê lî-pa-mn̂g, ū lō͘ thang ji̍p chháu-po͘, lí kám bô khòaⁿ-kìⁿ mah?牧者講,tī cheh山下無偌遠,路邊有1個籬笆門,有路thang入草埔,你kám無看見mah?
  Nn̄g ê ha̍k-seng kóng, Ū.兩個學生講,有。
  Bo̍k-chiá kóng, Tùi lî-pa-mn̂g ji̍p-khì, ti̍t-ti̍t thàng kàu Gî-chē, ū chi̍t-ê kiông-liông ê lâng, miâ kiò Cho̍at-bōng, tiàm hia pé-siú. Chí kúi ê kiâⁿ thióng-soaⁿ ê lâng tāi-seng ia̍h sī kiâⁿ thiⁿ-lō͘. Kiâⁿ kàu lî-pa-mn̂g, lō͘ chīn pháiⁿ kiâⁿ, chiah oat ji̍p chháu-pō͘-nih, hō͘ Cho̍at-bōng lia̍h khì koaiⁿ hit-ê Gî-chē ê kaⁿ. Koaiⁿ ū hiah kú, āu-lâi ū iah in ê ba̍k-chiu, chhōa in khì thióng-soaⁿ--ni̍h, chhut-chāi in lo̍k-lo̍k se̍h, kàu taⁿ iáu bōe thang chhut-lâi, chiū-sī cheh tāi-chì. Chhin-chhiūⁿ Só͘-lô-bûn kóng, ‘Pàng hiat-ka̍k tì-sek ê lō͘, tek-khak ōe khiā chiah-ê sí-lâng ê tiong-ng.’牧者講,Tùi籬笆門入去,直直thàng到疑寨,有1個強梁ê人,名叫絕望,tiàm hia把守。Chí幾個行塚山ê人代先亦是行天路。行到籬笆門,路真歹行,才越入草埔ni̍h,hō͘絕望掠去關hit個疑寨ê監。關有hiah久,後來有挖in ê目珠,chhōa in去塚山--ni̍h,出在in lo̍k-lo̍k se̍h,到今iáu未thang出來,就是cheh代誌。親像所羅門講,「放hiat-ka̍k智識ê路,的確會企chiah-ê死人ê中央。」
  Hit-tia̍p nn̄g ê ha̍k-seng siūⁿ kàu che, tāi-ke tùi-siòng lâu ba̍k-sái.Hit-tia̍p兩個學生想到che,大家對相流目屎。
  Hit-tia̍p góa ū bāng-kìⁿ Bo̍k-chiá chhōa nn̄g ê ha̍k-seng koh kàu chi̍t-ê só͘-chāi, tú-tú sī hit ê soaⁿ-ē. Tī hia ū mn̂g, Bo̍k-chiá chiū khui cheh mn̂g, kah in óa khì khòaⁿ. Lāi-bīn lóng o͘-àm sì-kòe hun-hun, ū thiaⁿ-kìⁿ pi-pi pia̍k-pia̍k ê siaⁿ, chhin-chhiūⁿ hé teh pia̍k, ia̍h ū thiaⁿ-kìⁿ chhiⁿ-chhám, thî-khàu ê siaⁿ, koah ū phīⁿ-kìⁿ liû-hông ê bī.Hit-tia̍p我有夢見牧者chhōa兩個學生koh到1個所在,tú-tú 是hit個山下。Tī hia有門,牧者就開cheh門,教in倚去看。內面攏烏暗四界昏昏,有聽見pi-pi pia̍k-pia̍k ê聲,親像火teh pia̍k,亦有聽見悽慘啼哭ê聲,koah有鼻見硫磺ê味。
  Ki-tok-tô͘ kóng, Che sī sím-mi̍h?基督徒講,Che是甚mi̍h?
  Bo̍k-chiá kóng, Che sī tē-ge̍k ê sai-khia mn̂g, hō͘ chiah-ê ké ê ha̍k-seng tùi chia teh ji̍p. Ū chhin-chhiūⁿ o̍h Í-sò--ê, bōe i tōa kiáⁿ ê ke-hé; o̍h Iû-tāi--ê, bōe Kiù-chú; o̍h kim-kang A-le̍k-san-tāi--ê, húi-pòng siat-to̍k hok-im; o̍h A-ná-nî-á kap i ê bó͘ Sat-hui-lah ê, kóng pe̍h-chha̍t, chiah-ê lâng, lóng sī tùi chia ji̍p.牧者講,Che是地獄ê sai-khia門,hō͘ chiah-ê假ê學生tùi chia teh入。有親像學以掃--ê,賣伊大子ê家伙;學猶大--ê,賣救主;學金工亞歷山大--ê,誹謗褻瀆福音;學亞拿尼亞kap 伊ê某撤非拉ê,講白賊,chiah-ê人,攏是tùi chia入。
  Hit-tia̍p Hiân-bōng kā Bo̍k-chiá kóng, Góa khòaⁿ chí chiah ê lâng, ta̍k-ê ū kiâⁿ thiⁿ-lō͘, si̍t-chāi kap lán pîⁿ-pîⁿ.Hit-tia̍p賢望kā牧者講,我看chí chiah ê人,逐個有行天路,實在kap 咱平平。
  Bo̍k-chiá kóng, Tio̍h, in kiâⁿ thiⁿ-lō͘ kú--lah.牧者講,著。In行天路久--lah。
  Hiân-bōng kóng, in kiâⁿ thiⁿ-lō͘, sī kiâⁿ kàu jōa hn̄g chiah bô?賢望講,In行天路,是行到偌遠才無?
  Bo̍k-chiá kóng, Ū-ê kiâⁿ kàu chit-ê soaⁿ, ū-ê bē kàu chit-ê soaⁿ.牧者講,有ê行到這個山,有ê未到這個山。
  Hit-tia̍p nn̄g ê ha̍k-seng saⁿ bián-lē kóng, Lán tio̍h pek-chhiat kiû Kiù-chú, bāng i ēng khùi-la̍t siúⁿ-sù lán.Hit-tia̍p兩個學生相勉勵講,咱著迫切求救主,望伊用氣力賞賜咱。
  Bo̍k-chiá kóng, Tio̍h, lín tit-tio̍h che khùi-la̍t, put-sî tio̍h ēng.牧者講,著。Lín得著che氣力,不時著用。
  Hit-tia̍p nn̄g ê ha̍k-seng koh ài chìn-chêng kiâⁿ, Bo̍k-chiá ia̍h ài tit in án-ni, liâm-piⁿ sàng in kàu soaⁿ-āu. Ū si kóng,Hit-tia̍p兩個學生koh ài進前行,牧者亦愛tit in án-ni,liâm-piⁿ送in到山後。有詩講,
  Kiâⁿ kàu khòai-lo̍k hí soaⁿ-tiûⁿ,
Bo̍k-chiá tī hia teh chhī iûⁿ;
Ài-tit ha̍k-seng kàu thiⁿ-siâⁿ,
Kà i chìn-chêng koh-chài kiâⁿ.
行到快樂hí山場,
牧者tī hia teh飼羊;
愛tit學生到天城,
教伊進前koh再行。
  Hit-tia̍p Bo̍k-chiá tāi-ke saⁿ-kap kóng, Taⁿ thiⁿ-siâⁿ ê mn̂g, lán ū chhian-lí-kiàⁿ, tio̍h chioh chit nn̄g ê ha̍k-seng khòaⁿ, iáu chiū chhōa in peh chit-ê kôaiⁿ soaⁿ, soaⁿ miâ kiò-chòe Chheng-kéng . Bo̍k-chiá chiū chiong kiàⁿ chioh nn̄g ê ha̍k-seng. Nn̄g ê ha̍k-seng chih-khì, tú-tú teh beh khòaⁿ, siūⁿ-tio̍h kàu Bo̍k-chiá chhōa in khì khòaⁿ soaⁿ-ē tē-ge̍k sai-khia mn̂g ê tāi-chì, sim-koaⁿ mī kiaⁿ, chhiú mī chhoah, khòaⁿ-liáu lóng bōe chún-chîn. Nā-sī án-ni, iáu-kú lî-lî-á khòaⁿ-kìⁿ thiⁿ-siâⁿ ê mn̂g, ia̍h ū khòaⁿ-kìⁿ hit-ê mn̂g chīn kng. Nn̄g ê ha̍k-seng khòaⁿ soah, chiū koh chìn-chêng kiâⁿ. Hit-tia̍p ū gîm si kóng,Hit-tia̍p牧者大家相kap 講,今天城ê門,咱有千里鏡,著借這兩個學生看。Iáu就chhōa in peh這個懸山,山名叫做清景。牧者就將鏡借兩個學生。兩個學生接去,tú-tú tit beh看,想著到牧者chhōa in去看山下地獄Sai-khia門ê代誌,心肝mī驚,手mī chhoah,看了攏bōe準繩。但是án-ni,iáu-kú厘厘仔看見天城ê門,亦有看見hit個門真光。兩個學生看煞,就koh進前行。Hit-tia̍p有吟詩講,
  Chhōa lán peh-chiūⁿ Chheng-kéng soaⁿ,
Bo̍k-chiá chiong kiàⁿ chioh lán khòaⁿ;
Chù-sîn teh chiò ba̍k chīn kng,
Hn̄g-hn̄g khòaⁿ-kìⁿ thiⁿ-siâⁿ mn̂g.
Chhōa咱peh上清景山,
牧者將鏡借咱看;
注神teh照目真光,
遠遠看見天城門。
  Nn̄g ê ha̍k-seng tit-beh khí-sin, hit-tia̍p chiah-ê Bo̍k-chiá, chi̍t-ê ēng lō͘-chām ê chheh hō͘ in, chi̍t-ê kah in tio̍h sòe-jī, tî-hông phô͘-tháⁿ ê lâng, chi̍t-ê kah in kàu hit-ê bê-he̍k lâng ê só͘-chāi, tek-khak m̄-thang khùn, koh chi̍t-ê thòe in kî-tó kóng, Gōan Siōng-tè chi̍t lō͘ kap lín saⁿ-kap tī-teh.兩個學生tit-beh起身,hit-tia̍p chiah-ê牧者1個用路站ê冊hō͘ in;1個教in著細膩,持防phô͘-tháⁿ ê人;1個教in到hit個迷惑人ê所在,的確m̄-thang睏;koh 1個替in祈禱講,願上帝一路kap lín相kap tī-teh。
  Góa bāng-kìⁿ kàu chia chiū chhíⁿ. Āu-lâi khùn koh bāng-kìⁿ, khòaⁿ-kìⁿ chit nn̄g ê ha̍k-seng ûn-ûn-á lo̍h soaⁿ, ǹg thiⁿ-siâⁿ khì. Lio̍h-lio̍h-á lī chit-ê soaⁿ ê chó-pêng, ū chi̍t-só͘-chāi kiò-chòe Chū-bóan , chit só͘-chāi ū chi̍t-tiâu lō͘ thang chhiah ji̍p thiⁿ-lō͘. Lō͘ sòe tiâu, koah oan-oat. Nn̄g ê ha̍k-seng kàu chí lō͘-kháu, tú-tio̍h chi̍t-ê siàu-liân lâng, khóan-sit iô-iô pái-pái, tùi hit--ni̍h lâi, miâ chòe Bû-ti . Ki-tok-tô͘ mn̄g i tùi to̍h-lo̍h lâi, beh to̍h-lo̍h khì.我夢見到chia就醒。後來睏koh夢見,看見這兩個學生勻勻仔落山,向天城去。略略仔離這個山ê左爿,有1所在叫做自滿。這所在有1條路thang chhiah入天路。路細條,koah彎越。兩個學生到chí路口,tú著1個少年人,款式搖搖擺擺,tùi hit--ni̍h來,名做無知。基督徒問伊tùi to̍h落來,beh to̍h落去。
回目錄    回上一頁    日治時期,   1897年, 小說