回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 55 個段落, 141 個語句, 1066 個語詞, 1492 個音節
Tâi-gí tap-chhùi-kó͘_01 台語答嘴鼓_01
Koeh Bûn-kheng 郭文卿
  Ha̍p: Lâi lâi lâi, khòaⁿ khòaⁿ khòaⁿ, kín-lâi kín-khòaⁿ, bān-lâi kiám khòaⁿ chi̍t-pòaⁿ.合:來來來,看看看,緊來緊看,慢來減看一半。
  Thiaⁿ thiaⁿ thiaⁿ, siông-sè thiaⁿ, bô-chîⁿ chia̍h-pn̄g m̄ bián-kiaⁿ, A-píⁿ--a góan tōa-hiaⁿ.聽聽聽,詳細聽,無錢食飯m̄免驚,阿扁--a 阮大兄。
  Siūⁿ siūⁿ siūⁿ, bān-bān siūⁿ, ū-iūⁿ khòaⁿ-iūⁿ, bô-iūⁿ ka-kī siūⁿ.想想想,慢慢想,有樣看樣,無樣家己想。
  Siàu-liân bōe hiáu siūⁿ, chia̍h lāu chiū m̄ chiâⁿ-iūⁿ.少年bōe曉想,食老就m̄成樣。
  Sūn : Hiong-chhin tāi-ke pêng-an, góa kiò-chò A-sūn--a.順:鄉親大家平安,我叫做阿順--a。
  Kiok: Lâng lóng kiò góa A-kiok--a菊:人攏叫我阿菊--a 。
  Sūn : Chit tōaⁿ sī tio̍h kàu góa piáu-ián--ê, lí sī kap lâng khí-lâi beh chhòng siáⁿ ?順:這段是tio̍h 到我表演--ê,你是kap人起來beh 創啥?
  Kiok: Góa--o͘ ? Góa mā m̄ chai, lí beh piáu-ián siáⁿ ?菊:我--o͘?我mā m̄ 知,你beh表演啥?
  Sūn : Chiàu chiat-bo̍k pió khòaⁿ--lâi, góa beh piáu-ián--ê sī “Tâi-gí Tap Chhùi kó͘”.順:照節目表看--來,我beh表演--ê是「台語答嘴鼓」。
  Kiok: Chin-hó, chhiáⁿ lâi-pin tāi-ke kā i phah pho̍k--á kó͘-lē chi̍t--ē.菊:真好,請來賓大家kā伊拍pho̍k--仔鼓勵--一--下。
  Sūn : To-siā, to-siā tāi-ke tùi góa A-sūn--a chiah-ni̍h chi-chhî kap kó͘-lē. Nā kóng-khí góa A-sūn--a ū iáⁿ sī jîn-khì hoat-sio, ná-pa̍t-á thàu kin-chio, miâ-siaⁿ it-liû, ùi O͘-khì-ná-oa thôan khì kàu Liû-kiû.順:多謝,多謝大家對我阿順--a chiah-ni̍h 支持kap鼓勵。若講起我阿順--a 有影是人氣發燒,ná-pa̍t仔thàu kin蕉,名聲一流,ùi O͘-khì-na-oa 傳去到琉球。
  Kiok: O͘-khì-ná-oa kàu Liû-kiû, án-ni sī jōa hn̄g?菊:O͘-khì-na-oa 到琉球,án-ni是偌遠?
  Sūn : Chhin-chhiūⁿ Kū-kim-san kàu San Frencisco hiah hn̄g. Chú-chhî-jîn, lí ē-sái lo̍h-tâi--a.順:親像舊金山到San Frencisco hiah遠。主持人,你會使落台--a 。
  Kiok: Hó, ah bô, chò lí khoaⁿ-khoaⁿ-á ián. Bye-bye !菊:好,ah無,做你寬寬仔演。Bye-bye!
  Sūn : Sūn-kiâⁿ ! nā kóng tap-chhùi-kó͘, góa A-sūn--a siōng gâu, bē su bîn-chhn̂g téng teh lia̍h kâu.順:順行!若講答嘴鼓,我阿順--a上gâu,bē輸眠床頂teh掠猴。
  Kiok: (Kiâⁿ kàu tâi-á-piⁿ) I jōa gâu ? Bô lâng kap i tap, hō͘ i chò gōng gián-thâu.菊:(行到台仔邊) 伊偌 gâu?無人kap伊答,hō͘ 伊做憨 gián 頭。
  Sūn : Óe, bô lâng kap góa èng-chhùi èng-chi̍h, góa sī beh án-chóaⁿ tap?順:Óe,無人kap我應嘴應舌,我是beh án-chóaⁿ答?
  Kiok: (Kiâⁿ--tńg-lâi) lí m̄-sī kiò góa thang hó lo̍h-tâi--a.菊:(行--轉-來) 你m̄ 是叫我thang 好落台--a。
  Sūn : Lí m̄-sī chú-chhî-jîn ? Khòaⁿ lí ê bīn bô chiâⁿ ē sái kap góa tàu ê lâng.順:你m̄是主持人?看你ê面無成會使kap我tàu ê 人。
  Kiok: Lí mā khah chha-put-to--neh, siáng beh kap lí tàu ?菊:你mā 較差不多--neh,siáng beh kap 你tàu ?
  Sūn : Tap chhùi-kó͘ bô lâng kap góa tàu, góa sī beh án-chóaⁿ tap?順:答嘴鼓無人kap我tàu,我是beh án-chóaⁿ答?
  Kiok: Nā chit-khóan ê tàu, góa sī ē sài--lah.菊:若這款ê tàu,我是會使--lah。
  Sūn : Góa sī beh kóng Tâi-gí--ê neh, lí kám ē hiáu ?順:我是beh講台語--ê neh,你kám會曉?
  Kiok: Góa ùi tú-chiah kóng kàu taⁿ, lí tòng chò góa leh kóng tó chi̍t kok ê ōe ?菊:我ùi tú-chiah 講到今,你當做我leh講tó一國ê話?
  Sūn : Sit-kèng ! Sit-kèng ! Tang-sî--á lí kóng--ê sī Tâi-gí! Bô, chhiáⁿ lí mā solo show chi̍t-tōaⁿ.順:失敬!失敬!Tang時--仔你講--ê 是台語!無,請你mā solo show一段。
  Kiok: Nā kóng Tâi-ôan-lâng bē hiáu kóng Tâi-gí, he chiū bô chhài hiah-ê han-chî-á bí, chhin-chhiūⁿ gín-á iáu-bē chò tō͘-chè seng lak chhùi-khí, chin sī khí ū chhú lí.菊:若講台灣人bē曉講台語,he 就無采 hiah-ê 蕃薯仔米,親像囡仔iáu未做tō͘-chè先落嘴齒,真是豈有此理。
  Sūn : Lí kóng-ōe koh lio̍h-á ū siak-phah, ōe-kù mā ū tàu-tah. Bô, góa kā lí khó chi̍t--ē.順:你講話koh略仔有siak-phah,話句mā 有tàu-tah。無,我kā你考一--下。
  Kiok: Góa chiah bô leh kiaⁿ, sio̍k-gí kóng “M̄-sī béng-hó͘ chiū bē chhut-soaⁿ”.菊:我chiah無leh驚,俗語講「m̄是猛虎就bē出山」。
  Sūn : Sí-lâng m̄-chiah ài kng chhut-soaⁿ. Lâi, góa mn̄g--lí, lán sî-siông thiaⁿ lâng teh kóng, “Chi̍t-kha chi̍t-pō͘ ìn”, sī sím-mi̍h ì-sù neh?順:死人m̄-chiah ài 扛出山。來,我問--你,咱時常聽人 teh講「一腳一步印」,是甚物意思neh?
  Kiok: Nā kóng tio̍h “Chi̍t-kha chi̍t-pō͘ ìn” sī teh kóng chò-lâng chò-sū ài kha-ta̍h si̍t-tē chiah ū hó khùi-bóe ah! Chiah-ni̍h kán-tan ê ōe, lí lóng m̄-chai ô͘! Eh, “Chi̍t-kha chi̍t-pō͘ ìn, chi̍t-kha chi̍t-pō͘ ìn”, ná chhin-chhiūⁿ kòai-kòai neh, m̄-tio̍h ah! Sī “chi̍t-pō͘ chi̍t-kha ìn” chiah tio̍h ah, lí teh o͘-pe̍h kóng lah!菊:若講著「一腳一步印」是teh講做人做事ài腳踏實地才有好氣尾ah!Chiah-ni̍h簡單ê話,你攏m̄知ô͘!Eh,「一腳一步印,一腳一步印」,那親像怪怪neh, m̄著ah!是「一步一腳印」才著ah,你teh烏白講lah!
  Sūn : Chin--ê, kám sī án-ni, bo̍h-hui góa kì m̄-tio̍h khì, chin-chiàⁿ chiâⁿ pháiⁿ-sè neh! Koh lâi chi̍t kù “Lâng teh khòaⁿ, thiⁿ teh chò” sī teh kóng sím-mi̍h neh!順:真--ê,kám是án-ni,莫非我記m̄著去,真正誠歹勢neh!Koh來一句「人teh看, 天teh做」是teh講甚物neh!
  Kiok: Lâng kóng, lâng nā bô chiàu tō-lí, thiⁿ chiū bô chiàu kah-chí, lí khòaⁿ ta̍k kài nā thàu-hong lo̍h-hō͘, Tâi-ôan tio̍h ū chai-hāi, soaⁿ-téng m̄ chèng-chhiū, chèng-chhài thàn-chîⁿ beh hiáng-siū, kóe-chí tiⁿ-tiⁿ chiâⁿ hó chia̍h, kóan thài lēng-kang ōe sàn-chhiah, soaⁿ-kha m̄ choh-sit, chhân-hn̂g pha-hng tán siau-sit, tán-thāi chèng-hú the̍h-chîⁿ lâi pó͘-chō͘, chin-chiàⁿ chèng-chhek tōa chhò-gō͘, bo̍h-kòai ē chò chúi-chai, thô͘-chhòa-lâu, thiⁿ-tē tian tò-péng, ná ū hó kong-kéng. Lâng kóng kia̍h-thâu saⁿ-chhioh ū sîn-bêng, sī-hui hó-pháiⁿ kì hun-bêng, thiⁿ-kong ba̍k-chiu kim-kim ū teh khòaⁿ, m̄-kiaⁿ lí lōan sú chòaⁿ, lí kóng kám m̄-sī án-ne à. Chiou-to-má-tè, sio tán chi̍t--ē, lí koh kā góa chng siáu--ê, sī “Lâng teh chò, thiⁿ teh khòaⁿ” chiah tio̍h ah! Lí nā án-ne khi-hū góa, góa bô ài kah lí sńg lah!菊:人講,「人若無照道理天就無照甲子」,你看逐kài若透風落雨,台灣著有災害,山頂m̄種樹、種菜趁錢beh享受,果子甜甜誠好食,管thài另工會散赤,山腳m̄作穡,田園拋荒等消息,等待政府提錢來補助,真正政策大錯誤,莫怪會做水災,塗chhòa流,天地顛倒反,那有好光景。人講kia̍h頭三尺有神明,是非好歹記分明,天公目珠金金有teh看,m̄驚你亂使chòaⁿ,你講kám m̄是án-ne à。Chiou-to-má-tè,小等一--下,你koh kā我裝痟--ê,是「人teh做, 天teh看」才著ah!你若án-ne欺負我,我無ài kah你sńg lah!
  Sūn : Sím-mi̍h ah! Góa koh sit-giân lah, m̄-tio̍h leh, kó͘-chá lâng sī án-ni kóng bô m̄-tio̍h, m̄-kú chū 2004 nî 3 go̍eh 20 chóng-thóng sóan liáu chiū lóng thong-iōng lah! Lán lâi khòaⁿ hit kûn siàu-siūⁿ beh chhut-thâu-thiⁿ ê lâng, chin-chiàⁿ sī bô-hoat bô-thiⁿ, bô-chîⁿ òan pē-bú, sóan-su kòai chèng-hú, chi̍t kang kàu àm iau pá chhá, sī-hui put-hun sì kài háu, móa-pak òan-hūn bô tē thàu, Tâi-ôan ê hêng-siōng su liáu-liáu. Chit-pit siàu Tâi-ôan jîn-bîn lóng ē ka kì tiâu-tiâu leh! Chhin-chhiūⁿ chit-kài Ko-hiông chhī-gī-gôan sóan-kí án-ni, hō͘ in thǹg-khò͘ kiam kòng-ku, liáu-chîⁿ koh tōa su, khì-sí hiah-ê lâm-chú-hàn thô͘-tāu-hu. Só͘-í jîn-bîn ê ba̍k-chiu ài chim-chiok khòaⁿ, nî-té ê li̍p-úi ài chhiong kòe pòaⁿ, kàu sî in nā koh lōa thiⁿ-kong teh chò-phiò mā bô-iàu-kín lah!順:甚物 ah!我koh失言lah!M̄著leh,古早人是án-ni講無m̄著,m̄-kú自2004年3月20總統選了就攏通用lah!咱來看hit群數想beh出頭天ê人,真正是無法無天,無錢怨父母,選輸怪政府,一工到暗枵飽吵,是非不分四界哮,滿腹怨恨無地thàu,台灣ê形象輸了了。這筆數台灣人民攏會加記tiâu-tiâu leh!親像這屆高雄市議員選舉án-ni,hō͘ in褪褲兼槓龜,了錢koh大輸,氣死hiah-ê男子漢土豆夫。所以人民ê目珠ài斟酌看,年底ê立委ài衝過半,到時in若koh賴天公teh作票mā無要緊lah!
  Kiok: Nā chiàu lí án-ne kóng mā bô m̄-tio̍h. Hó, chiū án-ne koat-tēng, án kin-á-ji̍t khai-sí, iah tio̍h sîn, iah tio̍h jîn, thian-jîn ha̍p-it, sī-hui chiū ē hun hôaiⁿ-ti̍t ! Chit kù ōe ē-tàng chò sam-thong lah!菊:若照你án-ne講mā無m̄著。好,就án-ne決定,án今仔日開始,亦著神,亦著人,天人合一,是非就會分橫直!這句話會當做三通lah!
  Sūn: Lí thâu-khak khong-khong leh, tiàm chia teh phòng-hong sūn sòa chò sai-kong, siuⁿ beh kap kiōng-húi-á lâi sam-thong, lí nā beh o̍h thóng-phài pe̍h-chha̍t tián sîn-thong koh o͘-pe̍h kiò chó͘-kong ê ōe. Í-āu lán chhân bô-kau, chúi bô lâu, chi̍t-lâng chi̍t-ke tāi, kong-má sûi-lâng chhāi.順:你頭殼khong-khong leh,tiàm chia teh phòng風順續做師公,siūⁿ beh kap共匪仔來三通,你若beh學統派白賊展神通koh烏白叫祖公ê話。以後咱田無交、水無流,一人一家代,公媽隨人祀。
  Kiok: Tāi-jîn ah! Oan-óng lah! Góa sī kóng ngó͘-kim-tiàm lāi-té ê “sam-thong” ah ! Ū liáu sam-thong, chúi-kóng ōe thong, thô͘-chúi sai-hū chhēng se-chong, sam-kàu kiú-liû ē sio-thong, ngó͘-ô͘ sù-hái ē jīm-tông. Chhin-chhiūⁿ lán Tâi-ôan sī to-gôan ê bûn-hòa, kok cho̍k-kûn pêng-téng saⁿ tùi-thāi, ta̍k-ke iûⁿ-iûⁿ chò-hóe, put-kóan lí sī ō͘-á han-chî, lóng sī chit-tè thó͘-tē ê chú-lâng, iōng-sim thiàⁿ-thàng, hō͘ Tâi-ôan âng-âng-âng.菊:大人ah!冤枉lah!我是講五金店內底ê「三通」ah!有了三通,水管會通,塗水師父穿西裝,三教九流會相通,五湖四海會認同。親像咱台灣是多元ê文化,各族群平等相對待,逐家溶溶做伙,不管你是芋仔蕃薯,攏是這塊土地ê主人,用心疼痛,hō͘台灣紅紅紅。
  Sūn: Lán kóng hiah kú lah, iáu-bōe kóng tio̍h chiàⁿ-tê. Hó, lâi mn̄g lí khah kán-tan koh seng-o̍ah-hòa ê būn-tê, lán saⁿ-tǹg teh chia̍h ê “lô-pô͘” Tâi-gí beh án-chóaⁿ kóng.順:咱講hiah久lah,iáu未講著正題。好,來問你較簡單koh生活化ê問題,咱三頓teh食ê 【蘿蔔】台語beh án-chóaⁿ講。
  Kiok: Chit-khóan būn-tôe siuⁿ kán-tan, góa iōng kha-thâu-u siūⁿ mā chai, kiò-chòe “chhài-thâu”.菊:這款問題siuⁿ簡單,我用腳頭u想mā知,叫做「菜頭」。
  Sūn : Ah “lô-pô͘-kau”--leh ?順:Ah 【蘿蔔糕】leh ?
  Kiok: Chhài-thâu-kóe.菊:菜頭粿。
  Sūn : “Tán-kau”--leh ?順:【蛋糕】leh ?
  Kiok: Nn̄g-kóe.菊:卵粿。
  Sūn : Lí ê kha-thâu-u siūⁿ m̄-tio̍h khì--á. Sī “ke-N̄g-ko”.順:你ê 腳頭u想m̄ 著去--a。是「雞卵糕」。
  Kiok: Pîⁿ-pîⁿ sī “kau” ná ē chha hiah chē ? Ū-iáⁿ sī “ko-ko tîⁿ”.菊:平平是【糕】哪會差hiah濟?有影是「糕糕纏」。
  Sūn : Lí kóng siáⁿ-mih ōe ?順:你講啥物話?
  Kiok: Ko-ko-tîⁿ--lah. Lí ē kā góa siat-kè, ōaⁿ góa khó--lí, Góa kóng Hôa-gí lí hoan Tâi-gí.菊:Ko-ko纏--lah。你會kā 我設計,換我考--你,我講華語你翻台語。
  Sūn : Hó, bé-kha lo̍h làm-chhân, chhiáⁿ kín “chhut-tê”.順:好,馬腳落làm田,請緊「出題」。
  Kiok: “Thian sáng seng-seng hên to”.菊:【天上星星很多】。
  Sūn : Thiⁿ-téng ê chheⁿ chin-kāu順: 天頂ê星真kāu。
  Kiok : “Chó kò jên hóa hên to” .菊:【這個人話很多】。
  Sūn : Chit-ê lâng ōe kài-kāu.順:這個人話kài-kāu。
  Kiok: “Chin-thian lâi-pin hên to”.菊:【今天來賓很多】。
  Sūn : Kin-á-ji̍t lâi-pin chin kāu.順:今仔日來賓真kāu。
  Kiok: Lí ê ì-sù sī kóng “chin-thian to lâi-pin hên máu-sńg” sī--bô ?菊:你ê 意思是講【今天的來賓很茂盛】是--無?
  Sūn : Lí kioh-sī góa liân che iā bē hiáu hiouh? góa sī tiâu-kang kóng m̄-tio̍h hō͘ lí hoaⁿ-hí--ê. Sio̍k-gí kóng “jiá hîm jiá hó͘, m̄-thang khì jiá-tio̍h súi cha-bó͘”, bô sió niū--chi̍t-ē, tāi-chì tōa-tiâu chiū chin bái-châi.順:你kioh是我連che也bē曉hiouh?我是tiâu-kang講m̄著hō͘你歡喜--ê。俗語講「惹熊惹虎,m̄-thang去惹著súi 查某」,無小讓--一下,代誌大條就真bái-châi。
回目錄    回上一頁    終戰後,   2004年, 劇本