回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 25 個段落, 118 個語句, 1874 個語詞, 2694 個音節
Bó-gí tōa-pó͘-ôan 母語大補丸
Koeh Bûn-kheng 郭文卿
  A: Lâi, lâi, lâi, khòaⁿ, khòaⁿ, khòaⁿ, kín-lâi kín-khòaⁿ, bān-lâi kiám khòaⁿ chi̍t-pòaⁿ, ū bé to-siā, bô bé kám-siā, ū kah-ì--ê hoah siaⁿ, bô kah-ì--ê piⁿ-á khiā. Kin-á-ji̍t lâi kàu kùi pó-tē, seng-lâi siāu-kài góan sió-bē, i miâ kiò Î-kun, seng súi kó͘-chui ū lâng-iân, chhin-chhiat tāi-hong bô lâng hiâm, kin-nî 20 hòe, iah bô siūⁿ beh chhut-kè, sió-bē--ah, kín-lâi kā lán ê hiong-chhin mn̄g-an, say Hello !A:來、來、來,看、看、看,緊來緊看,慢來減看一半,有買多謝,無買感謝。有合意--ê喝聲,無合意--ê邊仔企。今仔日來到貴寶地,先來紹介阮小妹,伊名叫怡君,生súi古錐有人緣,親切大方無人嫌,今年20歲,iah無想beh出嫁。小妹--ah,緊來kā咱ê鄉親問安,say Hello!
  B: Tāi-ke hó, góa sī Î-kun, chit-ê só͘-chāi hó kì koh hó chhōe, lâng-kheh móa-móa chiah-ni̍h chē, ǹg-bāng tōa-ko, tōa-ché, sió-tī, sió-bē, mài hiâm góa pháiⁿ sèng-tē, tāi-ke í-á giâ lâi chē, lán chò-tīn lâi tâm-thiⁿ koh soat-tē.B:大家好,我是怡君,這個所在好記koh好chhōe,人客滿滿chiah-ni̍h濟,向望大哥、大姐、小弟、小妹,mài嫌我歹性地,大家椅仔giâ來坐,咱做陣來談天koh說地。
  A: Kóng liáu ū kàu hó ū kàu chán, chiok-hok tāi-ke ū châi-sán, góan lâi chia m̄-sī beh phah kûn-thâu bē kô͘-io̍h, mā m̄-sī beh lâi thui-siau “Bân-niô”, koh khah m̄-sī beh kiò ta̍k-ke thǹg “khò͘” cháu chi̍t-ē! Kóng kàu chia, ta̍k-ke it-tēng kám-kak chin kî-kòai chit-ê lâng sîn-keng tōa sè tiâu, sio-to͘h sio-to͘h tòng bōe-tiâu, phah sí-kiat koh o͘-pe̍h chhiâu. M̄-sī, m̄-sī, lín lóng kā góa gō͘-hōe lah! He sī kin-á-ji̍t chhut-mn̂g ê sî-chūn, góan sai-hū ū kau-thāi, i bat lâi kùi pó-tē, kóng lán chia ê pêng-iú sī kài khó-ài. Si̍t-chāi ū kàu khiáu, m̄-tiāⁿ ōe hiáu iōng tiān-náu siá Chhun-liân, mā ōe iōng chhit-jī-á liām sì-kù-liân, koh ōe thiàu “ún-lúi-chhau”, liān “î-chia” kiam bē “mái tang-lâu”, si̍t-chāi ū kàu gâu, kiò góan chin-sim kah lín poah kám-chêng, nā bô, chia̍h khui chāi gán-chêng. Î-kun, lí lâi kā hiong-chhin soat-bêng chi̍t-ē, sī án-cháiⁿ ōe chia̍h khui chāi gán-chêng neh ! ?A:講了有夠好有夠chán,祝福大家有財產,阮來chia m̄是beh扑拳頭賣糊藥,mā m̄是beh來推銷【蠻牛】 ,koh較m̄是beh叫逐家褪「褲」走一下!講到chia,逐家一定感覺真奇怪這個人神經大細條,sio-to͘h sio-to͘h擋bōe-tiâu,扑死結koh烏白chhiâu。M̄是,m̄是,lín攏kā我誤會lah!He是今仔日出門ê時陣,阮師父有交待,伊bat來貴寶地,講咱chia ê朋友是kài可愛。實在有夠巧,m̄-tiāⁿ會曉用電腦寫春聯,mā會用七字仔念四句聯,koh會跳【韻律操】,練【瑜珈】兼賣【麥當勞】,實在有夠gâu,叫阮真心kah lín poah感情,若無,食虧在眼前。怡君,你來kā鄉親說明一下,是án-cháiⁿ會食虧在眼前neh!?
  B: Sī-tih! Lâng kóng m̄-bat hòe chhiáⁿ lâng khòaⁿ, m̄-bat lâng sí chi̍t pòaⁿ, giâ-thâu chhìn-chhái khòaⁿ, mā chai chia ê lâng bōe sí chòaⁿ, hong-súi hó, óa soaⁿ-phiâⁿ, bōe tōa kôaⁿ, āu-tāi kiáⁿ-sun it-tēng hó seⁿ thòaⁿ.B:是tih!人講m̄-bat貨請人看,m̄-bat人死一半,giâ頭chhìn-chhái看,mā知chia ê人bōe死chòaⁿ,風水好,倚山坪,bōe大寒,後代子孫一定好生湠。
  A: Lâng kóng, ‘thiaⁿ bó͘ chhùi tōa hù-kùi’, nā thiaⁿ góan sió-bē ê chhùi, pó-chèng hō͘ lí hó chhóan-khùi. Góan sai-hū ū kau-thāi chi̍t-ê būn-tê, kiò góan lâi chhéng-kàu lín ta̍k-ke, sûi-jiân góa sī chi̍t-ê han-bān pn̄g-tháng koh siáu siūⁿ beh chò chóng-thóng ê kò͘-ì lâng, m̄-kú sai-hū kau-thāi ê būn-tê, mā m̄ káⁿ lâi pàng bōe--kì-tit. Kóng kui-po͘ kóng kah chhùi-kak chôan pho, kóng kah o͘-jîn tńg pe̍h-jîn, chhèng-chí khòaⁿ chò sī thô͘-tāu-jîn, tàu-té góan sai-hū sī kau-thāi sím-mi̍h būn-tê neh? Nā kóng tio̍h chit-ê būn-tê, chin-chiàⁿ sī ū kè-ta̍t, koh m̄-bián lín chhut-la̍t, chí-iàu hó-hó kì, tùi lín ê bī-lâi cho̍at-tùi sī chi̍t-chióng hok-khì. (B: Hok-khì lah!)A:人講,「聽某嘴大富貴」,若聽阮小妹ê嘴,保證hō͘你好喘氣。阮師父有交待一個問題,叫阮來請教lín逐家,雖然我是一個han-bān飯桶koh痟想beh做總統ê古意人,m̄-kú師父交待ê問題,mā m̄ 敢來放bōe--記-tit。講歸晡講kah嘴角全波,講kah烏仁轉白仁,銃子看做是塗豆仁,到底阮師父是交待甚物問題neh?若講著這個問題,真正是有價值,koh m̄免lín出力,只要好好記,對lín ê未來絕對是一種福氣。(B:福氣lah!)
  Góan sai-hū kóng, Kok-ūi pêng-iú ah! lín kóng Tâi-gí káⁿ ē thong? bōe thong bô iàu-kín, lâi chia̍h chit-kòan “Bó-gí tōa-pó͘-ôan”, cho̍at-tùi koh khah ài lán Tâi-ôan. Chit-kòan chheⁿ-mê--ê chia̍h--lo̍h-khì, má-siōng “Kng--khì” (B: “Kng--khì” ) páiⁿ-kha--ê chia̍h--lo̍h-khì, má-siōng “Kiâⁿ--khì” (B: “Kiâⁿ--khì”) , ún-ku--ê chia̍h--lo̍h-khì, má-siōng “Ti̍t--khì” (B: “Ti̍t--khì”) , chia̍h liáu hō͘ lí cheng-khì-sîn cha̍p-chiok, o̍h Tâi-gí ū khùi-la̍t ōe pá-chiok, bô chia̍h m̄ chai, sûi chia̍h sûi chai, chia̍h kú cho̍at-tùi bōe pi-ai, bián hôan-ló ōe piàn chò gōng tōa tai. Î-kun, lí lâi kā hiong-chhin soat-bêng chi̍t--ê, sī án-cháiⁿ bōe piàn chò gōng tōa tai neh?阮師父講,各位朋友ah!Lín講台語káⁿ會通?Bōe通無要緊,來食這罐「母語大補丸」,絕對koh較愛咱台灣。這罐青瞑--ê食--落-去,馬上「扛--去」(B:「扛--去」)跛腳--ê食--落-去,馬上「行--去」(B:「行--去」),隱痀--ê食--落-去,馬上「直--去」(B:「直--去」)。食了hō͘你精氣神十足,學台語有氣力會飽足,無食m̄知,隨食隨知,食久絕對bōe悲哀,免煩惱會變做憨大呆。怡君,你來kā鄉親說明一下,是án-cháiⁿ bōe變做憨大呆neh?
  B: Sī-tih! lâng kóng chheng-chúi bô lâu ōe seⁿ thai, io̍h-hng chia̍h kú ōe chhut-sai, thâu-khak chheng-chhéⁿ hun tang sai, thàn chîⁿ chiū bōe o͘-pe̍h khai, pa̍t-lâng chiū bōe kā lí tòng chò gōng tōa tai lah!B:是tih!人講清水無流會生苔,藥方食久會出師,頭殼清醒分東西,趁錢就bōe烏白開,別人就bōe kā你當做憨大呆lah!
  A: Kóng liáu ū kàu hó, lâng kóng chia̍h chiú kài m̄ hó, kóng tio̍h hun hóe tio̍h to̍h, kóng tio̍h kiáu lâng tio̍h khì, kóng tio̍h pin-nn̂g lâng tio̍h phùi. Lán nā kóng Tâi-gí,Tē-it hó (B:Tē-it hó) a-má koai-sun kóng-ōe bô hôan-ló, thong lâng lóng o-ló. Tē-jī hó (B:Tē-jī hó) , Tâi-ôan sī pó-tó, bó-gí bōe sài tó. Tē-saⁿ hó (B:Tē-saⁿ hó ) , thâu-khak ōe chheng-chhó, chò-koaⁿ m̄ kiaⁿ khó. Tē-sì hó (B:Tē-sì hó) , kiâⁿ lō͘ bōe po̍at tó, khiàm chîⁿ lâng bōe thó. Tē-gō͘ hó (B:Tē-gō͘ hó) , sin-kè chhin-chhiūⁿ pó, chia̍h thâu-lō͘ sin-súi ōe khah hó. jīn-chin phah-piàⁿ, hō͘ lán ê pē-bú ōe chhin-chhiūⁿ bi̍t kiáu thn̂g, éng-óan kú-kú tn̂g-tn̂g, nā bô, bó-gí nā sit-siaⁿ, lán tio̍h chún-pī lâi siu-kiaⁿ. Î-kun, lí lâi kóng chi̍t-ē, án-cháiⁿ chiah ōe bián siu-kiaⁿ neh!A:講了有夠好,人講食酒kài m̄好;講著薰火著著;講著kiáu人著去;講著檳榔人著phùi。咱若講台語,第一好(B:第一好)阿媽乖孫講話無煩惱,通人攏o-ló。第二好(B:第二好),台灣是寶島,母語bōe使倒。第三好(B:第三好),頭殼會清楚,做官m̄驚考。第四好(B:第四好),行路bōe跋倒,欠錢人bōe討。第五好(B:第五好),身價親像寶,食頭路薪水會較好。認真扑拚,hō͘咱ê父母會親像蜜攪糖,永遠久久長長;若無,母語若失聲,咱著準備來收驚。怡君,你來講一下,án-cháiⁿ 才會免收驚neh!
  B: Sī-tih! Lâng kóng lâng nā ōng, mô͘-sîn-á m̄-káⁿ lâi choh-lōng, lí ê jîn-seng chiū bōe gōng-gōng-gōng, bó-gí ê tē-ki nā phah hō͘ chāi, chiū m̄-kiaⁿ thóng-phài mûi-thé pàng jiō piàn chúi-chai, iat hong chò hong-thai.B:是tih!人講人若旺,魔神仔m̄敢來作弄,你ê人生就bōe憨憨憨;母語ê地基若扑hō͘在,就m̄驚統派媒體放尿變水災,iat風做風颱。
  A: Chin-chiàⁿ ū-iáⁿ neh! Ū kóa lâng hó-lō͘ m̄-kiâⁿ kiâⁿ oan-niá, hó-kiáⁿ m̄-chò chò pháiⁿ-kiáⁿ, sim-thâu lia̍h hō͘ tiāⁿ, m̄-kiaⁿ Giâm-ông lâi thó-miā. It poan kóng kàu chia, lóng ài chi̍t kóa phok-á siaⁿ, kó͘-lē góa kóng chiah kú koh bōe chhùi-ta, lín m̄-thang khòaⁿ chit-kòan sè kā kòan-á, ná chhin-chhiūⁿ bô sím-mi̍h, lâng góan chit-kòan chin-chiàⁿ sī téng-káng ū miâ-siaⁿ, ē-káng chia̍h bōe kiaⁿ, ti-miâ-tō͘ thàng Tang-kiaⁿ, bat hòe ê lâng lóng mā gia̍h kui siuⁿ, kia̍h tńg-khì, phòe kún-chúi, chiàu saⁿ-tǹg thui, ài ōe kì-tit, chia̍h pá saⁿ-lia̍p, m̄ sī chia̍h pah saⁿ lia̍p ô͘.A:真正有影neh!有寡人好路m̄行行彎嶺,好子m̄做做歹子,心頭掠hō͘定,m̄驚閻王來討命。一般講到chia,攏ài一寡phok仔聲,鼓勵我講chiah久koh bōe嘴礁,lín m̄-thang看這罐細kā罐仔,那親像無甚物,人阮這罐真正是頂港有名聲,下港食bōe驚,知名度thàng東京,bat貨ê人攏mā kia̍h歸箱,kia̍h轉去,配滾水,照三頓thui,ài會記得,食飽三粒,m̄是食百三粒ô͘。
  B: Nā chia̍h bô kàu, phòe Koai-koai kap thô͘-tāu, hāu-kó mā sī it-lia̍p-it, cho̍at-tùi pó-chèng hó phín-chit.B:若食無夠,配乖乖kap塗豆,效果mā是一粒一,絕對保證好品質。
  A: Lí nā hiâm bô bī, iā thèng hó tūn hî tūn bah, tūn hún-chiáu khǹg pan-kah, chāi lí kéng, chāi lí ka, án-cháiⁿ phòe lóng hó chia̍h, ta̍k-ke bé tńg khì chhì-chia̍h, sī seng hō͘ lín chhì kiâm-chiáⁿ, m̄-sī beh chhī bó͘-kiáⁿ. Nā bô-iáⁿ, góa ê taⁿ-á hō͘ lín thiah, góa khiā tiàm chia hō͘ lín phah, cho̍at-tùi bô cháu-siám, kóng chiah kú, chit-kòan tàu-té ài gōa chē, káⁿ tio̍h ài chi̍t-chheng (B: chi̍t-chheng?) m̄-bián, káⁿ tio̍h ài gō͘-pah (B:gō͘-pah? ) m̄-bián, chi̍t-kòan sǹg lín jī-á-gō͘ (B:jī-á-gō͘), nn̄g-kòan sì-pah-gō͘ (B:sì-pah-gō͘) , bé kui siuⁿ phah gō͘ chiat, chi̍t-siuⁿ jī sì kòan, sêng-pún kè nn̄g-chheng gō͘ bōe hō͘ lín (B:nn̄g-chheng gō͘) , bé ū tio̍h sio̍k ū tio̍h, bé bô tio̍h sàng pó͘-io̍h. Î-kun, lí lâi kóng chi̍t-ē, beh án-cháiⁿ lâi chiàu-kò͘ sin-thé neh?A:你若嫌無味,也thèng好燉魚燉肉,燉粉鳥囥斑鳩,在你揀,在你加,án-cháiⁿ配攏好食,逐家買轉去試食,是先hō͘ lín試鹹汫,m̄是beh飼某子。若無影,我ê擔仔hō͘ lín拆,我企tiàm chia hō͘ lín扑,絕對無走閃,講chiah久,這罐到底ài外濟,káⁿ著ài一千(B:一千)?M̄免,káⁿ著ài五百(B:五百)?M̄免,一罐算lín二仔五(B:二仔五),兩罐四百五(B:四百五),買歸箱扑五折,一箱二四罐,成本價兩千五賣hō͘ lín(B:兩千五),買有著俗有著,買無著送補藥。怡君,你來講一下,beh án-cháiⁿ來照顧身體neh?
  B: Kóng tio̍h beh chia̍h pó͘, m̄-thang tòng chò beh chia̍h khó͘, lâng kóng chia̍h pá kiâⁿ pah pō͘, khah iâⁿ khui io̍h-pò͘, pó͘-io̍h m̄-thang o͘-pe̍h chia̍h, chia̍h kú ōe piàn khit-chia̍h. chí-iàu sin-thé kò͘ hō͘ hó, chiū bián chia̍h Ài-hok-hó, seng-o̍ah chiàu khí kang, chiū bián iōng “oe-ô-kang”.B:講著beh食補,m̄-thang當做beh食苦。人講食飽行百步,較贏開藥舖;補藥m̄-thang烏白食,食久會變乞食。只要身體顧hō͘好,就免食愛福好;生活照起工,就免用【威而剛】。
  A: Bô-chhò, kui-châng hó-hó, lâng nā mài chia̍h tāng-kiâm, chiū bô lâng ōe khì-hiâm. Lâng kóng ū sio-hiuⁿ ū pó-pì, ū chia̍h io̍h ū kiâⁿ-khì, lán chit-chūn chhōe kúi ê lâng-kheh lâi chò kiàn-chèng. Thâu chi̍t-ê sī Tâi-ôan-chi-hū Lí Teng-hui, chia̍h to̍h lán ê tōa-pó͘-ôan, chin-chiàⁿ ū sī-hui, châi-ko pat-táu chôan hoat-hui, chám-tn̄g gōa-lâi chèng-kôan sim hoe khui, ūi-tio̍h Tâi-ôan chiàⁿ-miâ it-ti̍t tui, chè-tēng hiàn-hoat sì-kè chhui, tùi-hù Tiong-kok m̄ chia̍h khui, chia̍h ná lāu ná kó͘-chui.A:無錯,歸欉好好,人若mài食重鹹,就無人會棄嫌。人講有燒香有保庇,有食藥有行氣,咱這陣chhōe幾個人客來做見證。頭一個是台灣之父李登輝,食著咱ê大補丸,真正有是非,才高八斗全發揮,斬斷外來政權心花開,為著台灣正名一直追,制定憲法四界催,對付中國m̄食虧,食那老那古錐。
  B: Kóng tio̍h a-hui-peh-á , thâu-mo͘ chhùi-chhiu pe̍h, chò lâng chò sū chheng-chheng pe̍h-pe̍h, bô-miâ bô-lī bōe òan-chhoeh, chhiú kia̍h báng-su̍t-á sàu chèng-kheh, kha chhēng thih-ê that àu-kheh, chám iau tû mô͘ siám chai-eh, Tâi-ôan nā sī bô kok-keh, ba̍k-chiu m̄-gōan kheh.B:講著阿輝伯仔,頭毛嘴鬚白,做人做事清清白白,無名無利bōe怨chhoeh,手kia̍h蚊su̍t仔掃政客,腳穿鐵鞋踢懊客,斬妖除魔閃災厄,台灣若是無國格,目珠m̄願kheh。
  A: Koh lâi kóng góa hit nn̄g ê hó pêng-iú, tōa-thâu liân-á kap sòng-phàn--ê pêng-siông sî chia̍h bô-kàu, sóan-kí o͘-pe̍h tàu, ta̍k-kang tiàm hiah chú, thiú, în, báu, ba̍k-sat ka-cháu, ji̍t--sî pha liàn-táu, mê--sî má-má háu, kóng lâi cha̍p-jī kim-kong-tóng mā bô té cháu, chheⁿ-mê--ê koh siuⁿ khoa-kháu, sàng chò-tui, pháiⁿ siaⁿ sàu, tó pùn-sò koh m̄-gōan sàu, ah! sēng-ti kia̍h chàu, sēng-kiáⁿ put-hàu, bô sí iā o͘-àu. Lâng nā bô chiàu thian-lí, thiⁿ chiū bô chiàu kah-chí, chū chok-gia̍t put khó o̍ah, chin-chiàⁿ sī saⁿ hó ke chi̍t hó, sí, hó lah!A:Koh來講我hit兩個好朋友,大頭連仔kap宋盼--ê平常時食無夠,選舉烏白鬥,逐工tiàm hiah子、丑、寅、卯,目蝨蟉蚤,日--時拋liàn斗,暝--時má-má哮,講來十二金光黨mā無底走,青瞑--ê koh siuⁿ誇口,送做堆,歹聲嗽,倒糞圾 koh m̄願掃。Ah,寵豬kia̍h灶,寵子不孝,無死也烏áu。人若無照天理,天就無照甲子;自作孽不可活,真正是三好加一好,死,好lah!
  B: Kóng kah chit nn̄g-ê, chhiúⁿ tōa-ūi ài sio chiⁿ, chia̍h sio chia̍h léng chhá chhù-piⁿ, tōa-siaⁿ sè-siaⁿ gâu sio phiⁿ, siáu siūⁿ chi̍t-ji̍t chhut-thâu-thiⁿ, bô-gî o͘-hûn tà thiⁿ-chhiⁿ, ah! lóng sī chit N̄g-ê, Tâi-ôan beh hô-hâi tio̍h ài têng-thâu-siⁿ.B:講kah這兩個,搶大位愛相爭,食燒食冷吵厝邊,大聲細聲gâu相偏,數想一日出頭天,無疑烏雲罩天星,ah!攏是這兩個,台灣beh和諧著ài重頭生。
  A: Tâi-ôan nā têng-thâu-siⁿ, sè-kài tio̍h chhiⁿ-chhiⁿ-chhiⁿ, kóng tio̍h Chhòa Sái-gôan, ba̍k-chiu kheh-kheh kóng pe̍h-chha̍t, m̄-tiāⁿ m̄-chia̍h lán ê tōa-pó͘-ôan, koh káⁿ sim-koaⁿ lia̍h tháⁿ-hôaiⁿ, khòaⁿ soe lán Tâi-ôan. óng-hùi i sī chiàⁿ-káng ê han-chî kiáⁿ, chia̍h Tâi-ôan bí lim Tâi-ôan chúi tōa-hàn--ê, ūi-tio̍h lī-ek, sím-mi̍h kong-pêng chèng-gī khǹg chi̍t-piⁿ, kui sin-khu sí liáu-liáu, kan-taⁿ chhun chi̍t-ki chhùi, kóng tio̍h siáu-ōe káu hun chùi, thiaⁿ tio̍h hong-siaⁿ o͘-pe̍h phùi, oai-lí chi̍t-tui tiāⁿ lāu-khùi, sí ah ngē chhùi-poe, kah-ì kap chôan-bîn lâi chò-tùi. Khòaⁿ tio̍h i chiū siūⁿ khí o͘-pe̍h lông-kun ê hêng-iáⁿ, chin-chiàⁿ sī pàng-phùi kiam chhòa-sái, ha-hì lâu ba̍k-sái, ok-lâng chhut-sì lâi chò-pháiⁿ.A:台灣若重頭生,世界著青青青,講著蔡屎元,目珠kheh-kheh講白賊,m̄-tiāⁿ m̄食咱ê大補丸,koh 敢心肝掠坦橫,看衰咱台灣。枉費伊是正港ê蕃薯子,食台灣米lim台灣水大漢--ê,為著利益,甚物公平正義囥一邊,歸身軀死了了,kan-taⁿ chhun一支嘴,講著瘋話九分醉,聽著風聲烏白呸,歪理一堆定漏氣,死鴨硬嘴poe,合意kap全民來作對。看著伊就想起烏白郎君ê形影,真正是放屁兼chhòa屎,哈肺流目屎,惡人出世來做歹。
  B: Kok-lâng chō-gia̍p kok-lâng taⁿ, thé-keh bái koh m̄ chhēng saⁿ, chò-ok chò-pháiⁿ kiam chhòa-sái, sim-koaⁿ lông-to̍k hāi āu-tāi, hôe-thâu sī hōaⁿ kín hóe-kái, A-mi̍h tô-hu̍t chhì khòaⁿ māi.B:各人造業各人擔,體格bái koh m̄穿衫,作惡做歹兼chhòa屎,心肝狼毒害後代,回頭是岸緊悔改,阿彌陀佛試看māi。
  A: M̄-thang chhùi teh liām-keng, chhiú teh bong-ni, hóe-kái ài ū sêng-sim neh! Sòa--lo̍h-lâi Tâi-ôan-chi-chú Tân Chúi-píⁿ, i chit-thiap pó͘-io̍h sûi-sî chah tī sin-khu-piⁿ, chia̍h khó͘ tòng-chò chia̍h pó͘, chhin-chhiūⁿ teh chia̍h kiâm-sng-tiⁿ, bô-mê bô-ji̍t pó͘ kàu saⁿ-kiⁿ, bo̍h-kòai chit-má chhut-thâu-thiⁿ. siong-sìn Tâi-ôan kian-chhî kái-kek, té-tòng gōa-kháu bô-chêng ê kong-kek, tòng chhèng-chí chò kong-tek, chhèng siong liáu āu, sûi chia̍h lán ê tōa-pó͘-ôan, liâm-piⁿ thong hoeh-lō͘ pâi to̍k-khì, chiah ōe pêng-an bô tāi-chì. Lâng kóng bô-oan bô-oat, kiáⁿ-sun bōe chhut-thoat, liân chhèng-chí tú tio̍h chin-miā thian-chú, mā ài tńg-oat, khó͘ kiàn Tâi-ôan bô sím-mi̍h tāi-chì bōe kái-koat. Ū lán tōa-pó͘-ôan ê chi-ôan, a-píⁿ-á chiah káⁿ tōa-siaⁿ hoah chhut Tiong-kok Tâi-ôan, bô kāng chèng-kôan, mā in-ūi lán tōa-pó͘-ôan ê phih-kok, chiah ióng-káⁿ kóng chhut Tâi-ôan Tiong-kok, chi̍t-pêng chi̍t-kok.A:M̄-thang嘴teh唸經,手teh摸乳,悔改ài有誠心neh!續--落-來台灣之子陳水扁,伊這帖補藥隨時chah tī身軀邊,食苦當做食補,親像teh食鹹酸甜,無暝無日補到三更,莫怪chit-má出頭天。相信台灣堅持改革,抵擋外口無情ê攻擊,擋銃子做功德,銃傷了後,隨食咱ê大補丸,liâm-piⁿ通血路排毒氣,才會平安無代誌。人講無彎無越,子孫bōe出脫,連銃子tú著真命天主,mā ài轉越,可見台灣無甚物代誌bōe解決。有咱大補丸ê支援,阿扁仔才敢大聲喝出中國台灣,無共政權,mā因為咱大補丸ê phih-kok,才勇敢講出台灣中國,一爿一國。
  B: Hó-ka-chài, thiⁿ-kong thiàⁿ gōng-lâng, pó-pì Tâi-ôan chhut chin-chú, Tân--ka chhut hàu-chú, hō͘ lán hiáng-siū chū-iû kap bîn-chú, hō͘ i kè-sio̍k chē-tīn chóng-thóng-hú, Tâi-ôan bān-sòe kú-kú-kú.B:好佳哉,天公疼憨人,保庇台灣出真主,陳--家出孝子,hō͘咱享受自由kap民主,hō͘伊繼續坐tīn總統府,台灣萬歲久久久。
  A: Si̍t-chāi bô m̄-tio̍h, chāi-iá piàⁿ-miā teh liân-ha̍p, khó-sioh thian-tē bōe phòe-ha̍p, sî iah, ūn iah, miā iah, hui ngó͘ chi put-lêng iah, thiⁿ-kong ū ba̍k-chiu m̄-kiaⁿ tō͘-kún-á ké hô͘-liu. Lâng kóng chia̍h tio̍h io̍h, chheⁿ-chháu chi̍t-hio̍h, chia̍h m̄-tio̍h io̍h, jîn-sim chi̍t chio̍h. Lán chit-kòan tōa-pó͘-ôan, pó͘ kut-chhóe kò͘ sin-thé, sūn-sòa kò͘ ke-hóe, chu-ióng ba̍k-chiu bōe ha-chhiù, kha-chhiú ióng-kiāⁿ m̄-kiaⁿ chhèng, chheng-koaⁿ lūn-âu bōe giám-thâu, phôe-hu iù-nńg lâng iân-tâu, kiān-ūi pó͘ sim kò͘ pak-tn̂g, chhùi-chi̍h kam-tiⁿ bián chia̍h thn̂g, hō͘ lín khang-khòe ū-la̍t piàⁿ chá-chhī, chhù-lāi tōa-sè hó io-chhī, lāu-lâng chia̍h liáu o̍ah pah-jī, gín-á chia̍h liáu bōe lâu-phīⁿ, siàu-liân--ê chia̍h liáu bōe phòa-pīⁿ, pó-chèng chia̍h liáu bōe hā-siau bōe hâu-siâu, chin-chiàⁿ sī chia̍h ōe tio̍h, khah iâⁿ káu-táu ōaⁿ chi̍t-chio̍h.A:實在無m̄著,在野拚命teh聯合,可惜天地bōe配合,時也,運也,命也,非吾之不能也,天公有目珠m̄驚肚蚓仔假鰗鰡。人講食著藥,青草一葉,食m̄著藥,人參一石。咱這罐大補丸,補骨髓顧身體,順續顧家伙;滋養目珠bōe哈chhiù,腳手勇健m̄驚銃,清肝潤喉bōe giám頭,皮膚幼軟人緣投,健胃補心顧腹腸,嘴舌甘甜免食糖。Hō͘ lín工課有力拚早市,厝內大細好io飼,老人食了活百二,囡仔食了bōe流鼻,少年--ê食了bōe破病;保證食了bōe下消bōe hâu-siâu,真正是食會著,較贏九斗換一石。
  B: Sím-mi̍h! Káu-hūn-á chhut sōan-chio̍h, góa taⁿ Tāi-kah chhut chháu-chhioh neh? Chhin-ài ê sī-tōa, lán nā sin-khó͘ pīⁿ-thiàⁿ m̄-thang khioh, tú-tio̍h lāu-lâng gín-á ài thiàⁿ-sioh, bô chîⁿ lâi chhōe góa chioh, bián taⁿ-pó bián lī-sek.B:甚物!九份仔出鏇石,我taⁿ大甲出草蓆neh?親愛ê序大,咱若辛苦病痛m̄-thang拾,tú著老人囡仔ài疼惜,無錢來chhōe我借,免擔保免利息。
  A: Nah ū chiah-ni̍h hó-khang, m̄-bián saⁿ-kang, lán tau tio̍h-ài thiah mn̂g-thang. Bô iàu-kín, kin-á-ji̍t beh lâi kap kok-ūi pêng-iú saⁿ-kau-pôe, bé móa 500 kho͘ sàng lí nn̄g-lia̍p ke-kui-á, tńg-khì phiàn gín-á-pó͘; chhiau-kòe 1000 kho͘, koh sàng lí chin-chu, po̍ah-liān, the̍h tńg-khì sàng súi-bó͘. Lí chi̍t-ê lâng bé, góan kui-ke kā lín kò͘ kah hó-sè liu-liu. M̄-kóan lí sī m̄-sī hó-gia̍h-sàn, hiān-bé hiān-thàn, bô bé ē òan-thàn. Kín lâi ô͘! Kín lâi bé siōng kài chán siōng kài hó ê bú-gí tōa-pó͘-ôan, hō͘ lí kò͘ kin-gôan, sóan-tiâu li̍p-hoat úi-ôan, kiáⁿ-sun it-ti̍t thôan, lâng-lâng tio̍h chōng-gôan; chia̍h kiān-khong koh bōe tiòng-hong, keng-êng sū-gia̍p bān-sū-thong, pó-chèng tōa sêng-kong. (B: Keng-êng sū-gia̍p bān-sū-thong, pó-chèng tōa sêng-kong.)A:哪有chiah-ni̍h好空,m̄免三工,咱兜著ài拆門窗。無要緊,今仔日beh來kap各位朋友相交陪,買滿500箍送你兩粒雞kui仔,轉去騙囡仔脯;超過1000箍,koh送你珍珠、poah鍊,提轉去送súi某。你一個人買,阮歸家kā lín顧kah好勢溜溜。M̄管你是m̄是好額散,現買現趁,無買會怨嘆。緊來ô͘!緊來買上kài chán上kài 好ê母語大補丸,hō͘你顧根源,選著立法委員,子孫一直傳,人人中狀元;食健康koh bōe中風,經營事業萬事通,保證大成功。(B:經營事業萬事通,保證大成功。)
  B: Chòe-āu chi̍t-tiám ài kā hiong-chhin sī-tōa the̍h-chhéⁿ--ê, chiū sī chò-lâng ài ti-chiok, chhin-chiâⁿ pêng-iú tiāⁿ chiap-chhiok, seng-o̍ah m̄-bián siū giâm-siok, sam-put gō͘-sî phah môa-chhiok, jîn-seng hái-hái kài sim-sek, nā-bô, chia̍h kàu lāu khok-khok, thâu-khak ōe sio-tò͘ sio-tò͘. Tiàm chia mā chiok-hok ta̍k-ke pêng-an khòai-lo̍k tōa hù-kùi, thiⁿ-kong chiàu sù-kùi, a-píⁿ-á hō͘ lán bān-gō͘ chò só͘-hùi, góan éng-óan bōe hóan-tùi, koh ōe kā i o-ló o-ló neh! To-siā ló͘-la̍t, A-lí-a-tok !B:最後一點ài kā鄉親序大提醒--ê,就是做人ài知足,親情朋友定接觸,生活m̄免siuⁿ嚴肅,三不五時扑麻雀,人生海海kài心適,若無,食到老khok-khok,頭殼會sio-tò͘ sio-tò͘。Tiàm chia mā祝福逐家平安快樂大富貴,天公照四季,阿扁仔hō͘咱萬五做所費,阮永遠bōe反對,koh會kā伊o-ló o-ló neh!多謝勞力,A-lí-a-tok!
回目錄    回上一頁    終戰後,   2004年, 劇本