回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 56 個段落, 146 個語句, 1617 個語詞, 2424 個音節
I-sap Gū-giân_04 伊索寓言_04
Tâi-ôan LMJ hia̍p-hōe 台灣羅馬字協會
  31. Hô͘-lî kap Soaⁿ-iûⁿ31、狐狸 kap 山羊
  Hô͘-lî pháiⁿ-ūn po̍ah-lo̍h chhim-chéⁿ, thiàu bē chhut--lâi.狐狸歹運跋落深井,跳 bē 出--來。
  Bô jōa-kú, soaⁿ-iûⁿ tùi hia kiâⁿ--kòe, mn̄g Hô͘-lî tī ē-bīn teh chhòng siáⁿ.無外久,山羊對hia 行--過,問狐狸tī 下面 teh 創啥。
  “O͘h, lí kiám bô thiaⁿ lâng kóng?” Hô͘-lî án-ne kā ìn, “Beh khó-hōaⁿ lah! Góa m̄-chiah ē thiàu-lo̍h-lâi chia. Tī chia bián kiaⁿ ē bô chúi. Lí ná m̄ tâng-chê lâi?”「O͘h!你kiám無聽人講?」 狐狸án-ne kā 應:「beh khó岸lah!我 m̄ 才會跳落來 chia,tī chia 免驚會無水。你哪 m̄ 同齊來?」
  Soaⁿ-iûⁿ chim-chiok khó-lī chi̍t-ē-á, chiū thiàu-ji̍p chéⁿ-lāi. Hô͘-lî sûi peh-chiūⁿ i ê kha-chiah-phiaⁿ, kha ta̍h i ê tn̂g-kak, chiū án-ne thiàu-chhut chéⁿ gōa.山羊斟酌考慮一下仔,就跳入井內。狐狸隨 peh上伊 ê kha-chiah phiaⁿ,腳踏伊 ê 長角,就án-ne 跳出井外。
  “Chài-hōe lah! Pêng-iú!” Hô͘-lî kóng, “āu-pái ài ē kì--tit, “Chhian-bān m̄-thang siong-sìn lo̍h-lān ê lâng.”「再會lah!朋友!」 狐狸講:「後擺ài會記得,千萬 m̄-thang相信落難 ê人。」
  32. Chng-kha-lâng Kap Chôa32、庄腳人 Kap 蛇
  Chi̍t-ê chng-kha-lâng ê kiáⁿ ta̍h-tio̍h chi̍t-bóe chôa ê bóe-liu. Chôa o̍at-thâu kā kā--lo̍h--khì. In hāu-seⁿ chiū án-ni sí--khì. Chò lāu-pē--ê chi̍t-ē lia̍h-kông--khí--lâi, the̍h i ê pó͘-thâu khì jiok chôa, kā chôa ê bóe-liu tok-tiāu chi̍t-chat. Chū hit-sî khí, chôa khai-sí khì kā chng-kha-lâng chhī ê cheng-seⁿ, chò-sêng chng-kha-lâng chin-tōa ê sńg-sit.一個庄腳人 ê 子 踏著一尾蛇 ê尾溜,蛇越頭 kā 咬--落--去。In 後生就án-ne 死--去。做老父--ê 一下掠狂--起--來,提伊 ê 斧頭去 jiok 蛇, kā蛇 ê 尾溜tok掉一節。自hit 時起,蛇開始去咬庄腳人飼 ê 精牲,造成庄腳人真大 ê 損失。
  Chit-ê chng-kha-lâng siūⁿ-kóng án-ne m̄-sī-sè, bô kap chôa kóng-hô bē iōng--tit. I chiū chún-pī chi̍t-kóa-á chia̍h--ê kap phang-bi̍t, lâi kàu chôa ê châu-khut, kā chôa kóng, “Lán lâi kā oan-siû pàng hō͘ bē kì--tit, hō͘-siōng gôan-liōng. Lí kā góa ê cheng-seⁿ, sī ūi-tio̍h beh pò-siû, in-ūi góa kā lí ê bòe-liu tok-tn̄g. M̄-kú, lí kā sí góa ê hāu-seⁿ, góa pò-siû mā bô siáⁿm7-tio̍h! Taⁿ, lán hō͘-siōng bô sio-khiàm-chè, sī án-chóaⁿ lán bē-tàng chò pêng-iú leh?”這個庄腳人想講án-ne m̄是勢,無 kap 蛇講和 bē 用tit。伊就準備一寡仔食--ê kap 蜂蜜,來到蛇 ê 巢窟,kā 蛇講:「咱來 kā 冤仇放hō͘ bē 記tit ,互相原諒。你咬我 ê 精牲,是為著beh 報仇,因為我 kā 你 ê 尾溜tok斷。M̄-kú,你咬死我 ê 後生,我報仇 mā 無啥 m̄著!今,咱互相無相欠債,是án-chóaⁿ咱 bē當做朋友leh?」
  Chôa kóng, “Bē-tàng! Bē-tàng! Kā lí ê mi̍h-kiāⁿ the̍h--tńg--khì. Lín hāu-seⁿ hō͘ góa kā sí ê tāi-chì, lí bô khó-lêng kā pàng bē kì--tit, chiū chhin-chhiūⁿ góa bē-tàng pàng bē kì-tit góa ê bóe-liu hō͘ lí tok-tn̄g kāng-khóan.”蛇講:「Bē 當! Bē 當!Kā 你 ê 物件提--轉--去。Lín 後生hō͘ 我咬--死 ê 代誌你無可能 kā 放 bē 記tit,就親像我 bē 當放 bē 記得我 ê 尾溜hō͘ 你tok 斷共款。」
  Í-keng chō-sêng ê siong-hāi ē-tàng gôan-liōng; m̄-kú, bô khó-lêng pàng bē kì--tit.已經造成 ê 傷害,會當原諒;m̄-kú,無可能放 bē 記得。
  33. Chng-kha Niáu-chhí kap To͘-chhī Niáu-chhí33、庄腳老鼠 kap 都市老鼠
  Ū chi̍t-chiah to͘-chhī niáu-chhí khì chhōe i tòa tī chng-kha ê chhin-chiâⁿ. Chng-kha niáu-chhí láu-si̍t koh tiâu-ti̍t, i chin ài chit-ê to͘-chhī chhin-chiâⁿ, jia̍t-chêng kā khóan-thāi. I àn-nāi to͘-chhī niáu-chhí chia̍h bín-tāu, la̍h-bah, chhì-suh kap sio̍k-pháng.有一隻都市老鼠去chhōe 伊tòa tī 庄腳 ê 親情。庄腳老鼠老實koh 條直,伊真愛這個都市親情,熱情 kā 款待。伊案內都市 niáu 鼠食敏豆、 臘肉、chhì-suh kap 俗 pháng。
  Chit-ê to͘-chhī niáu-chhí iōng chiam phīⁿ-á kā chiah-ê chng-kha chia̍h-mi̍h phīⁿ-phīⁿ leh, kóng, “Góa si̍t-chāi bē-tàng liáu-kái, lí ná ē-tàng jím-siū chiah-ni̍h pháiⁿ-chia̍h ê chia̍h-mi̍h. M̄-kú, che sī it-tēng--ê, tī chit-chióng chng-kha só͘-chāi, lí bē-tàng ǹg-bāng ū sím-mi̍h khah-hó ê mi̍h-kiāⁿ thang chia̍h.”這個 都市老鼠用尖鼻仔 kā chia-ê 庄腳食物鼻鼻leh,講:「我實在 bē 當了解,你哪會當忍受chiah-ni̍h歹食 ê 食物。M̄-kú,這是一定-- ê,tī 這種庄腳所在,你 bē 當向望有甚mih 較好 ê 物件thang 食。」
  “Kiâⁿlah! Kap góa chò-tīn lâi-khì to͘-chhī, góa beh hō͘ lí khòaⁿ māi leh, án-chóaⁿ chiah-sī chiàⁿ-káng ê seng-o̍ah. Lí nā tī to͘-chhī tòa--chi̍t--lé--pài ah, lí chiū ē kám-kak kóng, kî-kòai, í-chêng ná-ē tī chng-kha tòa ē tiâu?”「行--lah !Kap 我做陣來去都市,我beh hō͘ 你看 māi leh,án-chóaⁿ才是正港 ê 生活。你若tī 都市tòa --一--禮--拜--仔,你就會感覺講,奇怪,以前哪會tī 庄腳tòa 會 tiâu?」
  Thiⁿ beh àm ê sî, chit 2 chiah niáu-chhí chiū lâi kàu to͘-chhī. To͘-chhī niáu-chhí chin ū lé-sò͘, kóng, “Keng-kòe chiah-tn̂g ê lō͘-tô͘, lí it-tēng siūⁿ beh chia̍h chi̍t-kóa tiám-sim lah.” Kóng soah, chiū chhōa chng-kha niáu-chhí ji̍p-khì chi̍t-keng chin-tōa keng ê chàu-kha. Tī hia, in khòaⁿ-tio̍h chin-chē chheⁿ-chhau--ê, chiū tōa-chhùi tōa-chhùi khai-sí chia̍h ke-nn̄g-ko, chhài-iàn kap kî-tha ê hó-chia̍h mi̍h-á.天beh 暗 ê 時,這兩隻老鼠就來到都市。都市老鼠真有禮數,講:「經過 chiah 長 ê 路途,你一定想beh 食 一寡仔點心lah。」講煞,就chhōa 庄腳 老鼠入去一間真大間 ê 灶腳。Tī hia,in 看著真濟腥臊--ê,就大嘴大嘴開始食雞卵糕、菜燕 kap 其他 ê 好食物仔。
  Bô tiuⁿ bô tî, in thiaⁿ-tio̍h kî-kòai ê kiò-siaⁿ, chng-kha niáu-chhí chin kín-tiuⁿ, mn̄g kóng, “He sī sím-mi̍h siaⁿ?” To͘-chhī niáu-chhí kā ìn kóng, “He sī chhù-lāi ê káu-á teh kiò nā-tiāⁿ.” “Sím-mi̍h!?” Chng-kha niáu-chhí tōa-siaⁿ hoah--chhut--lâi. “Góa chiah bô-ài tī chia̍h àm-tńg ê sî thiaⁿ-tio̍h chit-khóan im-ga̍k!” Chit-ê sî-chūn, mn̂g hiông-hiông khui--khui, 2 chiah káu-á chhiong--ji̍p--lâi. In chiū kóaⁿ-kín soan lo͘h.無張無持,in 聽著奇怪 ê 叫聲。庄腳老鼠真緊張,問講:「He 是甚mih 聲?」都市老鼠 kā 應講:「He 是厝內 ê 狗 仔 teh叫 nā-tiāⁿ。」「甚mih!?」 庄腳老鼠大聲喝--出--來:「我才無ài tī 食暗頓 ê 時聽著這款音樂!」這個時陣,門雄雄開--開,兩隻狗仔衝--入--來, in 就趕緊 soan--lo͘h。
  Chng-kha niáu-chhí kóng, “Góa beh lâi tńg lah!” To͘-chhī niáu-chhí kóng, “Ná-ē chiah-kín chiū beh cháu?” “ Góa kam-gōan tńg-khì chng-kha ún-sim-á chia̍h tāu-á kap la̍h-bah, mā bô siūⁿ beh tiàm to͘-chhī thê-sim tiàu-táⁿ chia̍h ke-nn̄g-ko, lim bih-luh!”庄腳老鼠講:「我beh 來轉lah !」 都市老鼠講:「哪會 chiah 緊就beh 走?」「我甘願轉去庄腳穩心仔食豆仔 kap 臘肉,mā 無想beh tiàm 都市提心吊膽食雞卵糕、lim bih-luh。」
  34. Hô͘-lî kap O͘-a34、狐狸 kap 烏鴉
  Ū chi̍t-pái, chi̍t-chiah hô͘-lî khòaⁿ-tio̍h chi̍t-chiah o͘-a hioh-tī chhiū-ki, chhùi kā chi̍t-tè chhì-suh. I chiâⁿ hoaⁿ-hì, siūⁿ kòng, ”Che hó chhin-chhiūⁿ sī ūi góa chún-pī--ê.”有一擺, 一隻狐狸看著一隻烏鴉歇tī 樹枝,嘴咬一塊 chhì-suh。伊誠歡喜,想講:「這好親像是為我準備--ê。」
  I kiâⁿ-kàu chhiū-á kha, hoah kóng, ”Gâu-chá, o͘-a sió-chiá. Lí kin-á-ji̍t khòaⁿ--khí--lâi chin súi. Lí ê mo͘ sī hiah-ni̍h-á o͘-kim, ba̍k-chiu sī hiah-ni̍h-á kng. Góa siūⁿ, lí ê siaⁿ it-tēng kap lí ê gōa-piáu kāng-khóan, pí kî-tha ê chiáu-á koh-khah hó-thiaⁿ. Chhiùⁿ chi̍t-tiâu koa hō͘ góa thiaⁿ khòaⁿ māi leh, góa chiū ē-tit-thang khéng-tēng lí chiū-sī chiáu-lūi ê koa-hiō.”伊行到樹仔腳,喝講:「Gâu 早,烏鴉小姐,你今仔日看--起--來真súi。你 ê 毛是hiah-ni̍h á 烏金,目珠是hiah-ni̍h á 光。我想,你 ê 聲一定 kap 你 ê 外表共款,比其他 ê 鳥仔koh 較好聽。唱一條歌hō͘ 我聽看 māi leh,我就會tit thang 肯定你就是鳥類 ê 歌后。」
  Hit-chiah o͘-a chiū kā i ê thâu giâ kôan-kôan, khai-sí tōa-siaⁿ a-a-kiò. M̄-kú, tī i khui-chhùi hit tang-chūn, hit-tè chhì-suh soah lo̍k-lo̍h thô͘-kha, hō͘ hô͘-lî kā khì lo͘h.Hit 隻烏鴉就 kā伊 ê 頭giâ 懸懸,開始大聲a a 叫。M̄-kú,tī 伊開嘴hit 當陣,hit 塊 chhì-suh 煞落落塗腳,hō͘ 狐狸咬--去 lo͘h。
  Hô͘-lî kóng,” án-ne chiū tio̍h lah, che chiū-si góa beh ti̍h--ê. Kì-jiân lí sàng góa chi̍t-tè chhì-suh, góa mā sàng lí chi̍t-kù ōe. M̄-thang siong-sìn o͘-pe̍h kā lí po, o͘-pe̍h kā lí pa-kiat ê lâng.”狐狸講:「Án-ne 就對lah !Che 就是我beh ti̍h-- ê。既然你送我一塊 chhì-suh,我 mā 送你一句話。『M̄-thang相信烏白 kā 你褒、烏白 kā 你巴結 ê 人。』」
  35. Phòa-pēⁿ ê Sai35、破病 ê 獅
  Chi̍t-chiah phòa-pēⁿ kàu teh-beh sí--khì ê sai, tó tī i ka-kī ê tōng-kháu, kan-ta chhun chi̍t-sut-á khùi-si-á. Hū-kīn ê iá-siù lóng lâi ûi tī i ê sin-piⁿ. Sai jú bô kùi-la̍t, in chiū jú óa-kīn--i.一隻破病到tit-beh 死去 ê 獅,倒tī 伊家己 ê 洞口,kan-taⁿ chhun一屑 仔氣絲仔。附近 ê 野獸攏來圍tī 伊 ê 身邊。獅愈無氣力,in 就愈倚近--伊。
  Chiah-ê tōng-bu̍t khòaⁿ-tio̍h sai kiông-beh sí--khì, sim-lāi siūⁿ kóng, “Pò-siû ê sî-ki í-keng kàu lah!” Soaⁿ-ti iōng i ê tn̂g-gê kā sai tuh--lo̍h--khì, gû mā iōng i ê kak kā sai tak --lo̍h--khì. Sai iû-gôan lóng bô pòaⁿ-tih khùi-la̍t thang tí-khòng, bē-tín bē-tāng tó tī hia.Chia-ê 動物看著獅強beh 死--去, 心內想講:「報仇 ê 時機已經到lah!」 山豬用伊 ê 長牙 kā 獅 tuh--落--去,牛 mā 用伊 ê 角 kā 獅tak --落--去。獅猶原攏無半滴氣力thang 抵抗,bē振 bē 動倒tī hia。
  Chit-sî, lî-á kám-kak sai í-keng tùi i bô gûi-hiàm-sèng lah, chiū bóe-liu ǹg sai, iōng kha-tê-á tùi sai ê bīn that--lo̍h--khì.這時,驢仔感覺獅已經對伊無危險性lah,就尾溜向獅,用腳蹄仔對獅 ê 面踢--落--去。
  Sai tōa-siaⁿ ai, kóng, “Siū-tio̍h chit-khóan ê bú-jio̍k si̍t-chāi sī pí sí koh-khah thòng-khó͘.“獅大聲哀,講:「受著這款 ê 侮辱實在是比死koh 較痛苦。」
  Ah! Kan-ta jóan-jio̍k bô-táⁿ ê lâng chiah ē khì kong-kek teh-beh sí ê thâu-ông.Ah!Kan-taⁿ軟弱無膽 ê 人,才會去攻擊tit-beh 死 ê 頭王。
  36. Lî-á Kap Chhit-thô káu36、驢仔 Kap Chhit-thô 狗
  Ū chi̍t-kang, chi̍t-ê chò-sit lâng lâi kàu i chhī cheng-seⁿ ê liâu-á, khòaⁿ i ê cheng-seⁿ. Liâu-á lāi ū chi̍t-chiah i siōng kah-ì ê lî-á. Chit-chiah lî-á ta̍k-kang chia̍h-pá êng-êng, chài chú-lâng sì-kè khì chhit-thô.有一工,一個作穡人來到伊飼精牲 ê 寮仔,看伊 ê 精牲。寮仔內有一隻伊上合意 ê 驢仔。這隻驢仔逐工食飽閒閒, 載主人四界去chhit- thô 。
  Chit-piàn, chú-lâng chhōa lî-á kap chi̍t-chiah chhit-thô káu-á chò-hóe chhut--khì. Chit-chiah káu-á chin hoaⁿ-hí, tī chú-lâng ê sin-piⁿ thiàu-lâi thiàu-khì, koh iōng chi̍h chīⁿ chú-lâng ê chhiú. Chú-lâng chē--lo̍h--lâi, tùi i ê lak-tē-á jîm hó-chia̍h mi̍h hō͘ káu-á chia̍h. Káu-á thiàu-chiūⁿ chú-lâng ê tōa-thúi, hō͘ chú-lâng kā so hīⁿ-á, hoaⁿ-hí kàu ti̍t-ti̍t nih ba̍k-chiu.這遍,主人 chhōa 驢仔 kap 一隻 chhit-thô 狗仔做伙出--去。這隻狗仔真歡喜,tī 主人 ê 身邊跳來跳去,koh 用舌舐主人 ê 手。主人坐--落--來,對伊 ê 落袋仔 jîm 好食物hō͘ 狗仔食。狗仔跳上主人 ê 大腿,hō͘ 主人 kā 搓耳仔,歡喜到直直nih 目珠。
  Lî-á khòaⁿ tī gán-lāi, khai-sí kún-liòng, liòng khui pa̍k tī sin-khu ê soh-á, o̍h káu-á giâ-thâu tōa-pō͘ tōa-pō͘ ti̍t-ti̍t kiâⁿ. Chú-lâng khòaⁿ-chi̍t-ē jím-bē-tiâu soah chhiò--chhut-- lâi. Lî-á hoaⁿ-hí chi̍t-ē, kiâⁿ óa chú-lâng ê sin-piⁿ, kā chêng-kha tà tī chú-lâng ê keng-kah-thâu, siūⁿ beh peh-chiūⁿ chú-lâng ê tōa-thúi.驢仔看tī 眼內,開始滾 liòng,liòng 開縛tī 身軀 ê 索仔,學狗仔giâ 頭大步大步直直行。主人看一下忍未tiâu 煞笑--出--來。 驢仔歡喜一下,行倚主人ê 身邊,kā 前腳搭tī 主人 ê 肩胛頭,想beh peh 上主人 ê 大腿。
  Chit-sî, chú-lâng ê tn̂g-kang kóaⁿ-kín gia̍h kùn-á tùi lî-á ê sin-khu kā kòng--lo̍h--khì, kóng, “ O͘-pe̍h lâi! Lí teh kún sím-mi̍h sńg-chhiò!”這時,主人 ê 長工趕緊gia̍h 棍仔對驢仔 ê 身軀 kā--落--去,講:「烏白來!你 teh 滾甚mih sńg 笑!」
  37. Lo̍k-á kap Phah-la̍h ê Lâng37、鹿仔 kap 扑獵 ê 人
  Ū chi̍t-pái, lo̍k-á tī chúi-tî-á piⁿ teh lim-chúi. I khòaⁿ-tio̍h chúi--ni̍h ka-kī ê hêng-iáⁿ, o-ló kóng, “Beh khì tó-ūi chhōe chhiūⁿ chit-khóan chiah-ni̍h súi koh ko-sióng, chhin-chhiūⁿ chi̍t-téng ông-koan ê lo̍k-kak leh? Góa hi-bāng koh-ū bí-lē ê kha lâi phòe góa ê ông-koan. Góa ê kha siuⁿ sán, siuⁿ sè-kho͘, ū chi̍t-tiám-á khó-sioh.”有一擺 ,鹿仔tī 水池仔邊 teh lim 水。伊看著水ni̍h 家己 ê 形影,o-ló 講:「beh 去tó 位chhōe 像這款chiah ni̍h súi koh 高尚,親像一頂王冠 ê 鹿角leh ?我希望koh 有美麗 ê 腳來配我 ê 王冠 。我 ê 腳siuⁿ 瘦、 siuⁿ 細箍,有一點仔可惜。」
  Chit-ê sî-chūn, Phah-la̍h ê lâng tú-hó kàu-ūi. “Siú”--chi̍t--ē, chi̍t-ki chìⁿ tú-hó siā-kàu Lo̍k-á ê āu-piah. Lo̍k-á khí-kha chiū cháu.這個 時陣,扑獵 ê 人tú 好到位。「siú 」--一--下,一枝箭Tú好射到鹿仔ê 後壁。鹿仔起腳就走。
  Lo̍k-á khò i hiâm sè-kho͘ ê kha, sûi cháu-kàu hō͘ Phah-la̍h ê lâng khòaⁿ bē-tio̍h. Bô tiuⁿ-tî sòa cháu-ji̍p-khì e̍h-e̍h ê chhiū-nâ lāi, ko-kùi ê lo̍k-kak hō͘ chhiū-oe kê-tiâu leh, chiu- án-ne hō͘ Phah-la̍h ê lâng lia̍h--tio̍h.鹿仔靠伊嫌細箍 ê 腳隨走到hō͘ 扑獵 ê 人看 bē 著。無張持煞走入去隘隘 ê 樹林內,高貴 ê 鹿角hō͘ 樹椏 kê-tiâu leh,就án-ne hō͘ 扑獵 ê 人掠--著。
  Lo̍k-á ná khàu ná kóng, “Súi koh ko-sióng ê mi̍h-kiāⁿ, bô it-tēng ū lō͘-iōng; ū lō͘ iōng ê mi̍h-kiāⁿ, lán tian-tò khòaⁿ bē chiūⁿ ba̍k.”鹿仔那哭那講:「Súi koh高尚 ê 物件,無一定有路用;有路用 ê 物件,咱顛倒看bē 上目。」
  38. Iā-pô38、夜婆
  Chiáu-lūi kap Siù-lūi ū chi̍t-tiûⁿ chiok tōa ê chhiong-tu̍t teh beh po̍k-hoat. Nn̄g-pêng ê kun-tūi teh chi̍p-ha̍p, chún-pī beh sio-chiàn ê sî, Iā-pô sam-sim lióng-ì m̄-chai beh ka-ji̍p tó chi̍t-pêng.鳥類 kap 獸類有一場足大 ê 衝突teh beh 爆發。兩爿ê 軍隊 teh 集合,準備beh 相戰 ê 時,夜婆三心兩意m̄ 知beh 加入tó 一爿。
  Chi̍t-tīn Chiáu-lūi poe-kàu i hioh ê chhiū-á-téng, kā kóng, “Kap góan tâng-chê lâi-khì.” I ìn kóng, “Góa sī Siù-lūi.”一陣鳥類飛到伊歇 ê 樹仔頂, kā 講:「Kap 阮同齊來去。」 伊應講:「我是獸類。」
  Kòe bô jōa-kú, chi̍t-kóa Siù-lūi kiâⁿ-kàu i hioh ê chhiū-á-kha, giâ-thâu kā kóng, “Kap góan tâng-chê lâi-khì.” M̄-kú i kóng, “Góa sī Chiáu-lūi.”過無外久,一 寡獸類行到伊歇 ê 樹仔腳,giâ 頭kā 講:「Kap 阮同齊來去。」M̄-kú,伊講:「我是鳥類。」
  Hó-ka-chài, āu--lâi nn̄g-pēng bô sio-chiàn, chhiong-tu̍t tit-tio̍h hô-pêng kái-koat. Tāi-ke lóng chin hoaⁿ-hí chò-tīn teh khèng-chiok. Iā-pô chiū cháu khì Chiáu-lūi hia, siūⁿ beh chhap--chi̍t--kha. M̄-kú, in bô hoan-gêng i. I hoan-thâu koh cháu khì Siù-lūi hia, soah hō͘ Siù-lūi phah, hiám-hiám-á hō͘ in o̍ah-o̍ah phah--sí.好佳哉,後--來兩爿無相戰,衝突得著和平解決。大家攏真歡喜做陣teh 慶祝。夜婆就走去鳥類hia,想beh chhap --一--腳。M̄-kú,in 無歡迎--伊。伊翻頭koh 走去獸類hia,煞hō͘ 獸類扑,險險仔hō͘ in 活活扑--死。
  Iā-pô cháu-kàu chin liông-pōe, bô-bīn thang kìⁿ-lâng, kóng, “ Góa chi̍t-má chai-iáⁿ lah! Siang-kha ta̍h siang-chûn, siang-thâu bô chi̍t-ngauh. Taⁿ, góa í-keng bô pòaⁿ-ê pêng-iú lah!”夜婆走到真狼狽,無面thang 見人,講:「我chit-má 知影lah!雙腳踏雙船,雙頭無一 ngauh。今,我已經無半個朋友lah !。」
  39. Hóe-ke kap Khóng-chhiok39、火雞 kap 孔雀
  Ū chi̍t-chiah hóe-ke tōa-táⁿ cháu-ji̍p-khì khóng-chhiok ê tē-pôaⁿ. I khòaⁿ-tio̍h chin-chē khóng-chhiok mn̂g, he sī khóng-chhiok ōaⁿ-mn̂g ê sî lak--lo̍h--lâi--ê. I kā khóng-chhiok-mn̂g pa̍k-tī bóe-liu, ké-iáⁿ ka-kī sī khóng-chhiok. Chiok ū chū-sìn tōa-pān tōa-pān kiâⁿ khì khóng-chhiok hia, siūⁿ beh kap in chò-tīn.有一隻火雞大膽走入去孔雀 ê 地盤。 伊看著真濟孔雀毛,he 是孔雀換毛 ê 時落落來--ê。伊 kā 孔雀毛縛tī 尾溜,假影家己是孔雀,足有自信大扮大扮行去孔雀hia,想beh kap in 做陣。
  Tng i kiâⁿ-óa ê sî, hit-tīn khóng-chhiok sûi hoat-hiān i sī ké-pâu--ê; chiū kui-tīn cháu-khì kā tok, kā thóng; koh kā i pa̍k-tī bóe-liu ê khóng-chhiok-mn̂g lóng po̍eh-po̍eh--lo̍h--lâi. Hóe-ke chin kiàn-siàu, m̄-káⁿ tńg-khì i ê tông-phōaⁿ hia.當伊行倚 ê 時,hit 陣孔雀隨發現伊是假pâu--ê;就歸陣走去 kā 啄、kā thóng;koh kā 伊縛tī 尾溜 ê 孔雀毛攏po̍eh-po̍eh--落--來。火雞真見笑,m̄ 敢轉去伊 ê 同伴hia 。
  I ê tông-phōaⁿ tī hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi, kā it-chhè khòaⁿ kàu chheng-chheng chhó-chhó, lóng chin khí-mo͘ bái, mā thè i kám-kak chin kiàn-siàu. Tùi i kóng, “ Beh chò chi̍t-chiah ko-kùi ê chiáu-á, kan-ta ū súi-súi ê ú-mô͘ sī bô kàu--ê.”伊 ê 同伴tī 遠遠 ê 所在kā 一切看到清清楚楚,攏真khi mo͘ bái,mā 替伊感覺真見笑。對伊講:「Beh 做一隻高貴 ê 鳥仔,kan-taⁿ有súi súi ê 羽毛是無夠-- ê 」
  Iam-ke thàn hōng poe, m̄-nā bô khó-lêng, koh sī kiàn-siàu tāi.閹雞趁鳳飛,m̄-nā 無可能,koh 是見笑代。
  40. Chúi-ke kap Gû-káng40、水雞 kap 牛káng
  Chi̍t-chiah lāu chúi-ke chē tī chúi-khut-á-piⁿ teh tuh-ku. Sè-kiáⁿ tōa-kiaⁿ sió-kòai cháu-kòe-lâi kā tâu kóng, “Góa khòaⁿ-tio̍h chi̍t-chiah chiok khó-phà ê tōng-bu̍t, chiok tōa chiah, chhin-chhiūⁿ chi̍t-la̍p soaⁿ hiah-ni̍h tōa. Thâu-khak-téng hoat nn̄g-ki kak. Ū chi̍t-ki tn̂g bóe-liu, kha-tê-á pun-chò nn̄g-tè.”一隻老水雞坐tī 水窟仔邊 teh tuh-ku。細子大驚小怪走過來 kā tâu 講:「我看著一隻足可怕 ê 動物,足大隻,親像一粒山hiah-ni̍h 大。頭殼頂發兩支角,有一支長 尾溜,腳蹄仔分做兩塊。」
  “Gōng gín-á, góa kóng hō͘ lí thiaⁿ. He sī Ông--sian--seⁿ ê gû-káng. I mā bô chhiūⁿ lí kóng ê hiah-ni̍h tōa, kan-ta pí góa khah tōa sió-khóa-á nā-tiāⁿ. Chin kán-tan, góa mā ū hoat-tō͘ piàn hiah tōa hō͘ lí khòaⁿ.”「憨囡仔,我講hō͘ 你聽。He 是王--先--生 ê 牛káng。伊 mā 無像你講 ê hiah-ni̍h 大。Kan-taⁿ比我較大小可仔 nā-tiāⁿ。真簡單,我 mā 有法度變 hiah 大hō͘ 你看。」
  Kóng-liáu, i chiū khai-sí kā pak-tó͘ kek hō͘ phòng--khí--lâi, mn̄g in kiáⁿ kóng, “I kiám ū chhiūⁿ góa ê pak-tó͘ chiah-ni̍h tōa?” “Ū no͘h! Pí lí tōa chiok chē leh!” Hit chiah lāu chúi-ke koh chài kek, ná kek ná mn̄g, “Án-ne ū kàu tōa--bô?” “Koh khah tōa leh! Koh khah tōa leh!” Lāu chúi-ke chiū suh chi̍t-ē tōa-khùi, koh kek, koh-chài kek, it-ti̍t kek. I ê sin-khu mā ti̍t-ti̍t phòng-tōa, phòng-tōa, koh phòng-tōa.講了,伊 就開始 kā 腹肚激hō͘ 膨--起--來,問in 子講:「伊kiám有像我 ê 腹肚chiah-ni̍h 大?」 「有--nò͘h!比你大足濟leh!」Hit 隻老水雞koh 再激,那激那問:「Án-ne 有夠大--無?」 「Koh 較大 leh!Koh 較大leh !」老水雞就吸一個大氣,koh 激,koh 再激,一直激。伊 ê 身軀mā 直直膨大,膨大,koh 膨大。
  “Góa káⁿ khak-tēng gû-káng cho̍at-tùi bô chhiūⁿ góa chit-má chiah-tōa.” Ōe tú kóng soah, lāu chúi-ke ê pak-tó͘ sûi piak--phòa lah.「我敢確定牛káng絕對無像我chit-má chiah 大。」話tú 講煞,老水雞 ê 腹肚隨 piak--破lah !
  Phòng-hong chúi-ke thâi bô bah. Chū-khoa chū-tōa ê lâng kan-ta ē hāi-sí ka-kī.膨風水雞thâi 無肉。自誇自大 ê 人kan-taⁿ會害死家己。
回目錄    回上一頁    終戰後,   2002年, 小說