回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 32 個段落, 107 個語句, 846 個語詞, 1191 個音節
Kóng Tâi-gí Chin Khin-sang 講台語真輕鬆
Makatau Loan Makatau Loan
  Kóng Tâi-gí Chin Khin-sang(Tâi-gí-bûn Kio̍k-pún)講台語真輕鬆(台語文劇本)
  Tiûⁿ-só͘: Ko-hiông-chhī Lo̍k-jîn Iù-tī-hn̂g Kàu-sek lāi.場所:高雄市樂仁幼稚園教室內。
  Jîn-bu̍t: Lāu-su(LS), cha-po͘ gín-á(A-chong,AC), cha-bó͘ gín-á(A-lē, AL).人物:老師(LS)、查甫囡仔(阿宗,AC)、查某囡仔(阿麗,AL)。
  Tiûⁿ-kéng: LS, AC, AL chē tī í-thâu-á téng, ûi chò pòaⁿ-îⁿ hêng.場景:LS、AC、AL坐tī椅頭仔頂,圍做半圓形。
  AC kap AL:Lāu-su gâu-chá.AC kap AL:老師gâu早。
  LS: Lín chin gâu-chá. Kin-á-ji̍t chiok hó thiⁿ. Chia̍h pá á-bōe?LS:Lín真gâu早。今仔日足好天。食飽抑bōe?
  AC kap AL: Chia̍h pá--ah.AC kap AL:食飽--ah。
  AC: Lāu-su, lán kin-á-ji̍t beh kóng sím-mi̍h chhù-bī ê tāi-chì?AC:老師,咱今仔日beh講甚物趣味ê代誌?
  LS: Lán beh lâi kóng Tâi-gí(thoa-tn̂g bān-bān-á kóng).LS:咱beh來講台語(拖長慢慢仔講)。
  AL: (chhiúⁿ tāi-seng kóng) Lāu-su, góa châng ē-tàu kóng ū kàu chē Tâi-gí ô͘!AL:(搶代先講)老師,我châng ē晝講有夠濟台語ô͘!
  LS: Ô͘! Lí khì tó-ūi chhit-thô ?LS:Ô͘!你去tó位chhit-thô?
  AL: (hoaⁿ-hí hêng) Châng góa kap Pa-pa, Ma-ma tò-khì Pîn-tong chng-kha A-má tau chhit-thô, chin hó-sńg. A-má chhōa góa khì bo̍k-tiûⁿ khòaⁿ gû. Ta̍k chiah gû lóng chin tōa-chiah, chin pûi. Ū-ê teh chia̍h chháu, ū-ê teh lim-chúi, ū-ê tú-á chhut-sì liân lō͘ to kiâⁿ bē chāi, chin kó͘-chui.....(i ê ōe hō͘ AC cháⁿ tn̄g)AL:(歡喜形)châng我kap爸爸、媽媽轉去屏東庄腳阿媽兜chhit-thô,真好sńg。阿媽chhōa我去牧場看牛。逐隻牛攏真大隻,真肥。有ê teh食草,有ê teh lim水,有ê tú仔出世連路都行bē在,真古錐...(伊ê話hō͘ AC cháⁿ斷)
  AC: (chhiúⁿ teh kóng)Uou5 ie5 iou5 suou Thâi-yu5.....(LS kā i ê ōe chhiat tn̄g)AC:(搶teh講)我也有說台語...(LS kā伊ê話切斷)
  LS: A-chong, hō͘ A-lē--ah seng kóng liáu. Tán--chi̍t--ē khah ōaⁿ lí kóng.LS:阿宗,hō͘阿麗--ah先講了。等--一--下khah換你講。
  AC: (bô siáⁿ kam-gōan)Hâu lah.AC:(無啥甘願)好lah。
  AL: Góa ta̍k pái khì A-má in tau, A-má lóng ē chhōa góa khì chhân--ni̍h, hn̂g--ni̍h, á-sī bo̍k-tiûⁿ chhit-thô. A-má ē kā góa kóng chiok chē in sè-hàn sî-á ê tāi-chì. Bô chîⁿ thang tha̍k-chheh, tio̍h ài khì chhân-hn̂g tàu-saⁿ-kāng, mā ài kā lâng khan gû khì chia̍h chháu. A-má koh ē kóng chiok-chē chiok chē kò͘-sū hō͘ góa thiaⁿ, góa lóng thiaⁿ kah khōng-kha-khiàu. A-má iā ū kà góa liām chiok chē koa ô͘!AL:我逐擺去阿媽in兜,阿媽攏會chhōa我去田--ni̍h,園--ni̍h,或是牧場chhit-thô。阿媽會kā我講足濟in細漢時仔ê代誌。無錢thang讀冊,著ài去田園鬥相kāng,mā ài kā人牽牛去食草。阿媽koh會講足濟足濟故事hō͘我聽,我攏聽kah khōng腳翹。阿媽也有教我念足濟歌ô͘!
  LS: (tùi AL kóng) Chin--ê. A-lē, lí kám beh liām hō͘ tāi-ke thiaⁿ.LS:(Tùi AL講)真--ê。阿麗,你kám beh念hō͘大家聽。
  AL: hó ah. Tiám á tiám tin-tang, Gû-bah chhá hong-chhang. Tiám á tiám tin-tang, Pe̍h-soat Kong-chú beh kè ang. Tiám á tiám tin-tang, MacDonald hioh 5 kang. Tiám á tiám tin-tang, Superman pōng bí-phang. Tiám á tiám tin-tang, Sèng-tān Lāu-kong chhùi-khí lak kah lang-lang-lang. Tiám á tiám tin-tang, o̍h Tâi-gí chin khin-sang! O̍h Tâi-gí chin khin-sang!AL:好ah。「點仔點叮咚,牛肉吵風蔥。點仔點叮咚,白雪公主beh嫁翁。點仔點叮咚,MacDonald hioh 5工。點仔點叮咚,Superman磅米芳。點仔點叮咚,聖誕老公嘴齒落kah lang-lang-lang。點仔點叮咚,學台語真輕鬆!學台語真輕鬆!
  LS: A-lē ū kàu gâu. Lán kā i phah pho̍k-á.A-chong, lí kám ū khì chhōe A-kong, A-má chhit-thô?LS:阿麗有夠gâu。咱kā伊扑pho̍k仔。阿宗,你kám有去chhōe阿公、阿媽chhit-thô?
  AC: Pa-pa, Ma-ma hiin5-mâng, mê sii5-chian tái uou5 chhyu2 uai2-phuou5 chia. Mê chhii2 táu ná pian, A-má, A-kong thaⁿ-miin5 suou tiih Thâi-yu5 uou5 iou5 thin mê iou5 tông, lîn-chyu tiih siâu-phn̂g-iou5 ie5 to͘ suou Thâi-yu5, chiin pú hâu ôan.AC:爸爸、媽媽很忙,沒時間帶我去外婆家。每次到那邊,阿嬤、阿公他們說的台語我有聽沒有懂, 鄰居的小朋友也都說台語,真不好玩。
  AL: Chó iáng hâu khô-sî! Chng-kha ū chiok chē chiok chē hó sńg ê tāi-chì. Góan A-kong, A-má ē chhōa góa khì chhân--ni̍h hop sì-kha-á, khì chúi-khut-á piⁿ lia̍h o͘-tō͘-kôai-á, kā góa kóng chiok chē kó͘-chá kó͘-chá ê kò͘-sū. Góa siōng ài tī àm-sî chia̍h pá liáu-āu, tó tī A-má ê seng-khu piⁿ khòaⁿ thiⁿ-téng ê chhiⁿ kah go̍eh-niû, bô tiuⁿ-tî tio̍h khùn--khì--ah. Góa mā ū kah chhù-piⁿ ê gín-á sńg pò keh-á, chhiāng-óng, siàn ang-á-phiau, tiak chu-á, che lóng sī lán tī Ko-hiông chhī lāi sńg bē tio̍h ê mi̍h-kiāⁿ (AL jú kóng jú hoaⁿ-hí).AL:這樣好可惜!庄腳有足濟足濟好sńg ê代誌。阮阿公、阿媽會chhōa我去田--ni̍h hop四腳仔,去水窟仔邊掠烏肚kôai仔,kā我講足濟古早古早ê故事。我上ài tī暗時食飽了後,倒tī阿媽ê身軀邊看天頂ê星kah月娘,無張持著睏--去--ah。我mā有kah厝邊ê囡仔sńg報格仔、chhiāng-óng、搧尪仔標、tiak珠仔,che攏是咱tī高雄市內sńg bē著ê物件(AL愈講愈歡喜)。
  AC: (him-siān ê piáu-chêng) Chó iáng hâu sín-fu5 o͘h! Uou5 to͘ pú sîn chó iáng. A-má suou tiih hua2, uou5 thin pú tông, uou5 chii5 nn̂g í-chii5 tue2 thaⁿ sâ-siáu. A-má tue2 Ma-ma suou, “Khah ē bô kà i kóng Tâi-gí. Hāi góa nā tú tio̍h chiah ê gín-á ná é-káu khì tú tio̍h chhàu-hīⁿ-lâng--leh.” Chiin sang nâu-chin.AC:(欣羨ê表情)這樣好幸福喔!我都不行這樣!阿嬤說的話,我聽不懂,我只能一直對他傻笑,阿嬤對媽媽說,「khah會無教伊講台語。害我若tú著chiah ê囡仔那啞口去tú著臭耳人--leh。」真傷腦筋。
  LS: A-chong lí m̄-bián kiaⁿ, koh kòe chi̍t sî-á, lí tō ē-hiáu kah A-má kóng Tâi-gí--ah.LS:阿宗你m̄免驚,koh過一時仔,你tō會曉kah阿媽講台語--ah。
  AC: Chin ê mā?AC:真ê mā?
  LS: Sī--ah. Tùi Kin-nî ê 9 go̍eh-hūn khai-sí, chôan Tâi-ôan só͘ ū ê sió-pêng-iú lóng tio̍h ài o̍h Tâi-gí. Ta̍k lé-pài ū 1 kàu 2 chiat ê Tâi-gí khò. Kòe bô gōa kú, A-chong lí tio̍h ē-hiáu kah A-má kóng Tâi-gí, mā ē-sái kah chng-kha ê sió-pêng-iú chò-hóe chhit-thô--ah.LS:是--ah。Tùi今年ê 9月份開始,全台灣所有ê小朋友攏著ài學台語。逐禮拜有1到2節ê台語課。過無外久,阿宗你著會曉kah阿媽講台語,mā會使kah庄腳ê小朋友做伙chhit-thô--ah。
  AC: Ū chiah-ni̍h-hó ê tāi-chì. Pú-kuou2 uou5 tiih lâu-sii hâu-siáng to͘ pû-hue2 suou Thâi-yu5, thaⁿ-mn̂g chiin5-moh chiau uou5-mn̂g? (AC ū sió-khóa hôai-gî)AC:有chiah-ni̍h好ê代誌。不過有的老師好像都不會說台語,他們怎麼教我們?(AC有小可懷疑)
  LS: Che lí m̄-bián kiaⁿ. Lán Sin-heng-khu ê Siā-khu Tāi-ha̍k í-keng beh tī kin-nî 8 go̍eh 27 kàu 12 go̍eh 30 lâi pān sió-ha̍k tiong-ha̍k Tâi-gí lāu-su ê su-chu jīn-chèng pôe-ióng, bo̍k-tek tio̍h sī beh hùn-liān chiah ê lāu-su ē-hiáu kóng Tâi-gí, ē-hiáu kà Tâi-gí, ē-sái kā lán chiah ê gín-á-hiaⁿ kah gín-á-koaⁿ kóng chiok chē Tâi-ôan sim-sek ê mi̍h-kiāⁿ. Siōng tiōng-iàu--ê sī kà lán ē-sái kah A-kong, A-má kóng-ōe, khai-káng, ē-hiáu thiaⁿ A-kong, A-má kóng-kó͘ ô͘!LS:Che你m̄免驚。咱新興區ê社區大學已經beh tī今年8月27到12月30來辦小學中學台語老師ê師資認証培養,目的著是beh訓練chiah ê老師會曉講台語,會曉教台語,會使 kā咱chiah ê囡仔兄kah囡仔官講足濟台灣心適ê物件。上重要--ê是教咱會sái kah阿公、阿媽講話,開講,會曉聽阿公、阿媽講古ô͘!
  AC: Chó-iáng hâu páng! (koh lâi tùi kiàⁿ-thâu kóng) Sû-sû, Puou5-puou5, Ku-ku, A-î, chhîn ni̍h-mn̂g î-tín iáu lâi sáng-khó syue5 Thâi-yu5 o͘h!AC:這樣好棒!(Koh來tùi鏡頭講)叔叔、伯伯、姑姑、阿姨、請你們一定要來上課學台語喔!
  AL: (ǹg kiàⁿ-thâu) Tāi-ke tàu-tīn lâi o̍h Tâi-gí, hō͘ só͘ ū ê sió-pêng-iú lóng ē-hiáu kóng Tâi-gí. A-kong, A-má phō sun, thiaⁿ sun chhiò-haiⁿ-haiⁿ.AL:(向鏡頭)大家鬥陣來學台語,hō͘所有ê小朋友攏會曉講台語。阿公、阿媽抱孫,聽孫笑咳咳。
  LS: (ǹg kiàⁿ-thâu) Beh kà lán ê gín-á kóng liàn-tńg ê Tâi-gí, beh ín-chhōa in him-sióng Tâi-ôan hong-hù koh sim-sek ê le̍k-sú bûn-hòa, beh hō͘ in pôe-phōaⁿ A-kong, A-má chò-hóe liū-kòe kó͘-chá-sî ê kì-tî. Chhiáⁿ lín lâi pò-miâ Ko-hiông-chhī Sin-heng-khu Siā-khu Tāi-ha̍k ê Tâi-gí-bûn Siá-chok kap Him-sióng. Pó-chèng lín ē-tàng o̍h tio̍h siōng-kài chèng-khak ê Tâi-gí-bûn, siōng-kài chhù-bī ê Tâi-ôan kò͘-sū, siōng-kài ū kó͘-chá-bī ê Tâi-ôan hong-sio̍k, siōng kài chhiⁿ ê Tâi-ôan bûn-hòa.LS:(向鏡頭)Beh教咱ê囡仔講liàn轉ê台語,beh引chhōa in欣賞台灣豐富koh心適ê歷史文化,beh hō͘ in陪伴阿公、阿媽做伙liū過古早時ê kì-tî。請lín來報名高雄市新興區社區大學ê台語文寫作kap欣賞。保証lín會當學著上kài正確ê台語文,上kài趣味ê台灣故事,上kài有古早味ê台灣風俗,上kài chhiⁿ ê台灣文化。
  Kám-siā! Ló͘-la̍t. E̍k-chiá Koeh Bûn-kheng感謝!勞力。 譯者 郭文卿
  (Tâi-ôan-jī cha̍p-chì tē 8 kî, 2001 nî 7 ge̍h)(台灣字雜誌第8期,2001年7月)
回目錄    回上一頁    終戰後,   2001年, 劇本