回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 12 個段落, 73 個語句, 357 個語詞, 547 個音節
Che sim-chiâⁿ lí kám chai-iáⁿ Che心情,你kám知影?
Keh Lí Hù-bí 郭李富美
  Cha̍p-poeh ko͘-niû hoe tng khui,
Bô-nāi hō͘-lâng sak chò tui,
Khûn-khiām kà kiáⁿ bô͘ khek-khui,
Thôan-thóng lú-chú hó hêng-ûi。
十八姑娘花當開,
無奈hō͘人sak做堆,
勤儉教子無剋虧,
傳統女子好行為。
  Chi̍t-ke cha̍p-kháu tiàm Báng-kah,
Peng-á gia̍h chhèng lâi so-cha,
M̄-nā àn-ni o͘-pe̍h háⁿ ,
Bô-tāi-bô-chì kiông-pek ah,
Pin-pin piàng-piàng o͘-lōan phah,
Siáⁿ-lâng káⁿ kap in sio-piàⁿ ?
一家十口tiàm艋胛,
兵仔gia̍h槍來搜查,
M̄-nā按呢烏白háⁿ,
無代無誌強迫押,
Pin-pin-piàng-piàng烏亂拍,
啥人敢kap in相拼?
  Thiaⁿ-kìⁿ hong-siaⁿ chèng-lâng kiaⁿ,
Chhin-chhiūⁿ koe-bú áⁿ koe-kiáⁿ,
Lám kiáⁿ heng-chêng lāu-bú-thiàⁿ,
Chin put-hēng, kiaⁿ kah phòa-táⁿ!
聽見風聲眾人驚,
親像雞母áⁿ雞子,
攬kiáⁿ胸前老母疼,
真不幸,驚kah破膽!
  Ū-sin làu-the huih teh piàⁿ,
Ang-sài cháu-chông tio̍h piàⁿ miā,
Kài-giâm mî, àm-bo̍k bong-kiâⁿ,
Khó-sioh i-seng bô-tè chhiáⁿ,
Tán kàu i-seng lâi chín-thiaⁿ,
O͘-ho͘ ai-chài sòng-sit miā,
Pàng chi̍t-tīn kiáⁿ chòe I kiâⁿ,
Lâng ê miā, thiⁿ teh chù-tiāⁿ ? !
有身漏胎血teh piàⁿ,
尪婿走chông tio̍h拚命,
戒嚴暝,暗目摸行,
可惜醫生無tè請,
等到醫生來診聽,
嗚呼哀哉喪失命,
放一陣子做伊行,
人ê命,天teh註定?!
  Che póe bōe-khì ê im-iáⁿ ,
Che sim-chiâⁿ, lí kám chai-iáⁿ ? !
Khióng-pò͘『Jī-Jī-Pat』Sū-kiāⁿ !
Siūⁿ khí-lâi, sim iáu ē thiàⁿ!
這póe bōe去ê陰影,
Che心情,你敢知影?!
恐怖『二二八』事件!
想起來,心猶會痛!
  Sū-kiāⁿ hoat-seng gō͘ hè pòaⁿ,
O͘-a ê siū siū kòng-phòa,
Gû-chhia lak-lián khi chi̍t-pòaⁿ,
Chai-lān lâi, taⁿ beh àn-chóaⁿ ?
Hū-kiam-bó-chit ke ài hōaⁿ,
Gín-á sòe-hàn tio̍h lâng khòaⁿ,
Ko͘-put-chiong ko͘-jî-īⁿ tòa,
Ta̍k-jit thè-khûn chiah lâi chhōa。
事件發生五歲半,
烏鴉ê巢受kòng破,
牛車落輪khi一半,
災難來,taⁿ beh按怎?
父兼母職家ài hōaⁿ,
Gín-á細漢tio̍h人看,
姑不將孤兒院tòa ,
Ta̍k日退勤chiah來chhōa。
  Chē tī ko͘-jî-īⁿ chio̍h-thui,
Lāu-bú im-iông chin-chiàⁿ súi,
Ba̍k-chiu chù-sîn khòaⁿ hûn-lúi,
Ná-chhiūⁿ I, pe̍h-hûn chi̍t-tui,
Kám-sī lí hòa-sin ê ūi ?
A-bú ! tàu-té tī toh-ūi?
坐tī孤兒院石梯,
老母音容真正súi,
目睭注神看雲蕾,
Ná像伊,白雲一堆,
豈是你化身ê位?
阿母!到底tī叨位?
  Thian-tông kap thiⁿ-sài chòe-tui,
Bû-hān iu-siong sim-lāi chhui,
Phīⁿ-chúi ba̍k-sái sì-lām sûi,
Khat-bōng lí ê thiàⁿ pau-ûi !
天堂kap天使做堆,
無限憂傷心內催,
鼻水目屎四濫sûi ,
渴望你ê疼包圍!
  Ko͘-jî-īⁿ lāi gín-á-hiaⁿ,
Phang-phang gû-leng chhàu-phú piáⁿ,
Sio-Sio kiâm-bê chi̍t-tōa-tiáⁿ,
Sûn-sim sêng-ì lâi kám-siā,
O-ló gîm-si chhut tōa-siaⁿ,
『Thiⁿ-pē ke̍k tōa koh chû-pi,
Kám-siā Lí sù góan chia̍h-mi̍h,
Sé-kan bān-lâng Lí iúⁿ-chhī,
Chú thiàⁿ-thàng éng-óan bô lī』.
孤兒院內gín-á兄,
芳芳牛乳臭phú餅,
燒燒鹹糜一大鼎,
純心誠意來感謝,
O-ló吟詩出大聲,
『天父極大koh慈悲,
感謝你賜阮食物,
世間萬人爾養飼,
主疼痛永遠無離』。
  Lāu-pē bô-êng bô lâi chhōa,
Ám-mî tī ko͘-jî-īⁿ tòa,
Tháu-chá O͘-Ba-Sáng teh hoah,
Hāi góa kiaⁿ kah phi̍h-phi̍h-chhoah,
Sió-tī cha-àm jiō koh chhōa,
Gín-à sái-jiō chin pháiⁿ kà,
Góa sim chin léng chin tāng-tàⁿ,
Góa mā m̄-chai beh àn-chóaⁿ ?
Kî-thāi kín tńg-khì chhù tòa。
老父無閒無來chhōa,
暗暝tī孤兒院tòa,
透早O͘-Ba-Sáng teh喝,
害我驚kah phi̍h-phi̍h -chhoah,
小弟昨暗尿koh chhōa,
Gín-á屎尿真pháiⁿ教,
我心真冷真重擔,
我mā m̄知beh按怎?
期待緊轉去厝tòa。
  Gōa-má tiāⁿ-tiāⁿ lâi thau-siam,
Ko͘-jî-īⁿ mn̂g-kháu-tiâⁿ thàm,
Ba̍k-sái kâm chhiú-ńg-bé tâm,
Tùi góan chō-gū ê m̄-kam,
Hō͘ I khòa-sim chin bōe-kham,
I hō͘ góan ê chìⁿ-ké kim-kâm,
Góa sim sio-lo̍h tiⁿ-bit kam.
外媽定定來偷瞻,
孤兒院門口埕探,
目屎含手ńg尾tâm ,
對阮遭遇ê m̄甘,
Hō͘伊掛心真bōe堪,
伊hō͘阮ê chìⁿ粿金含,
我心燒烙甜蜜甘。
  Chi̍t-chàn chi̍t-chàn poeh ê kiáⁿ,
Chhiūⁿ o͘-a ki-ki ka-ka,
Chhē bô bú-a thang kā chhiâⁿ,
Tián-si̍t poe kôan ka-kī piàⁿ,
Lō͘-lê bān-bān iā tio̍h kiâⁿ,
Bêng-bêng tiong thiⁿ-pē A-pa,
I chān góan jit-jit tióng-tōa,
I chiàu-kò͘ góan lóng bô soah,
I ê thiàⁿ chhim kôan kek tōa。
一層一層八個kiáⁿ,
像烏鴉吱吱ka-ka,
Chhē無母á thang kā chhiâⁿ,
展翅飛高家己拼,
路螺慢慢亦tio̍h行,
冥冥中天父阿爸,
伊助阮日日長大,
伊照顧阮攏無soah,
伊ê愛深高極大。
回目錄    回上一頁    終戰後,   2001年, 詩