回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 112 個段落, 199 個語句, 3302 個語詞, 4711 個音節
Hòa-hak-phín ê Hiân-ki_01 化學品 ê 玄機_01
Chng Hūi-phêng 莊惠平
  David Wilson------> Lōa Bêng-tek(Tiuⁿ Bûn-hiàn ê téng-si)David Wilson------> 賴明德(張文憲ê 頂司)
  Mary Carter------> Chng Lē-bí(Tiuⁿ Bûn-hiàn ê tông-sū)Mary Carter------> 莊麗美(張文憲ê 同事)
  John Duncan------> Tiuⁿ Bûn-hiàn(Pún kò͘-sū ê chú-kak)John Duncan------> 張文憲(本故事ê 主角)
  Rachel Horsley------>Gô͘ Sò͘-gio̍k(Tiuⁿ Bûn-hiàn ê khan-chhiú)Rachel Horsley------>吳素玉(張文憲ê 牽手)
  Christine Duncan---->Tiuⁿ Hūi-chin(Tiuⁿ Bûn-hiàn ê Cha-bó͘-kiáⁿ )Christine Duncan---->張惠真(張文憲ê 查某子)
  Andrew Duncan------>Tiuⁿ Tâi-an(Tiuⁿ Bûn-hiàn ê kiáⁿ)Andrew Duncan------>張台安(張文憲ê 子)
  Simon MacDonald-----> Ông Liông-kian(Tiuⁿ Hūi-chin ê ang)Simon MacDonald----->王良堅(張惠真ê 翁)
  Peter------> Ông Thian-sù(Ông Liông-kian ê pa-pa)Peter------> 王天賜(王良堅ê 爸爸)
  Susan------> So͘ Bí-lêng(Ông Liông-kian ê ma-ma)Susan------> 蘇美玲(王良堅ê 媽媽)
  Ta̍h-ōe-thâu踏話頭
  Hōan-chhò ū nn̄g-khóan, thâu chi̍t hāng sī thiau-ì-kò͘--è, tē jī tio̍h-sī bô-sè-jī--ê. Chin-chē lâng bô siūⁿ beh hōan-chhò, m̄-koh chha-put-to lán lóng ē bô-tiuⁿ-bô-tî khì hōan--tio̍h.犯錯有兩款,頭一項是thiau意故--ê,第二著是無細膩--ê。真濟人無想beh 犯錯,m̄-koh 差不多咱攏會無張無持去犯--著。
  Chōe sī siáⁿ? Kám-sī hoat-lu̍t kui-tēng-ê chiah sī, iah sī ûi-pōe liông-sim tō sǹg. Tham-sim, po̍k-le̍k, siūⁿ-khì, òan-hūn chia lán lóng chai, m̄-koh khah bô bêng-hián ê chōe chhiūⁿ hóan-pōe tē-kiû, hóan-pōe thiⁿ-khong, hóan-pōe hái, hóan-pōe tē. Chia--ê sī tùi bī-lâi, kiáⁿ-sun só͘ hōan ê chōe; mā sī lán ba̍k-chiu peh bô kim, bô tio̍h sī ké-chò bô khòaⁿ--kìⁿ.罪是啥?Kám是法律規定ê 才是,抑是違背良心就算。貪心、暴力、受氣、怨恨 chia 咱攏知,m̄-koh較無明顯ê罪像反背地球、反背天空、反背海、反背地。Chia--ê 是對未來、子孫所犯ê 罪;mā是咱目珠peh無金、無著是假做無看--見。
  Tiuⁿ Bûn-hiàn sī seng-bu̍t-ha̍k kang-têng-su. Tng i tī hòa-ha̍k kang-tiûⁿ teh chia̍h-thâu-lō͘ ê sî, i siūⁿ kóng sī teh tì-ìm i ê kiáⁿ. Beh bé tōa-keng chhù, chûn, hoaⁿ-hí ê hioh-khùn ji̍t hō͘ in, m̄-koh beh bé siáⁿ khóan ê chiong-lâi hō͘ in leh?張文憲是生物學工程師。當伊tī化學工場teh食頭路ê 時,伊想講是teh致蔭伊ê 子。Beh買大間厝、船、歡喜ê 歇睏日hō͘ in,m̄-koh beh買啥款ê將來hō͘ in leh?
  Tim Vicary sī kò͘-sū ê chok-chiá, kà eng-bûn kúi-ā nî, hiān-chhú-sî seng-o̍ah kah kang-chok lóng tī York.Tim Vicary 是故事ê 作者,教英文幾若年,現此時生活kah工作攏tī York。
  It Sin ê Khai-sí1 新 ê 開始
  “Tiuⁿ--sian-siⁿ? Chhiáⁿ lí ji̍p--lâi, Lōa--sian-siⁿ chit-má beh kìⁿ--lí.”「張--先-生?請你入--來,賴--先-生chit-má beh見--你。」
  Bûn-hiàn ìn kóng,“To-siā”, khiā--khí-lâi chhong-chhong pōng-pōng kiâⁿ hiòng mn̂g-chhùi. I lâng kôan, sán koh po̍h-pán, tāi-io̍k sī 55 hòe lâng. Chhēng chi̍t niá phú-phú ê kū sé-chuh, chit niá sī i siōng hó ê sé-chuh, m̄-koh í-keng ū 10 nî--lò͘. I ê thâu-mn̂g phú-phú, ba̍k-kiàⁿ mā kāng-khóan, hông khòaⁿ--khí-lâi bīn iu-iu koh siān-siān. Kàu lāi-bīn, chi̍t ê cha-po͘-lâng khiā--khí-lâi hoan-gêng. Tùi i kóng, “ Lí kám sī Tiuⁿ--sian-siⁿ? Chin hoaⁿ-hí kah lí saⁿ-kìⁿ. Góa sī Lōa Bêng-tek, chit ūi sī lán ê hòa-ha̍k kang-têng-su Chng Lē-bí. ” Tiuⁿ Bûn-hiàn kah In nn̄g ê at chhiú liáu chiah chē--lo̍h-lâi. Chit keng pān-kong-sek put-chí-á tōa, thô͘-kha chhu kāu-kāu ê tē-thán, piah-téng kòa--ê sī súi-súi ê tô͘. Lōa Bêng-tek sī siàu-liân-lâng, sin chhēng chi̍t niá ko-kùi ê sé-chuh, kòa chi̍t lia̍p tōa-tōa lia̍p ê chhiú-chí. Tùi Bûn-hiàn bî-chhiò piáu-sī hoan-gêng. “Góa beh Chng sió-chiá ji̍p--lâi sī in-ūi i sī lán siōng-hó ê hòa-ha̍k kang-têng-su. Sī i hoat-hiān lán chiok-chán ê sin chhat-liāu. Hm̄... góa siūⁿ, lí nā lâi tī chia chò, lí ē kah i chò-hóe. ”文憲應講,「多謝,」企--起-來匆匆pōng-pōng 行向門嘴。伊人懸、瘦koh薄板,大約是55歲人。穿一領phú-phú ê 舊sé-chuh,這領是伊上好ê sé-chuh,m̄-koh已經有10年--lò͘。伊ê 頭毛phú-phú,目鏡mā仝款,hông 看--起-來面憂憂koh siān-siān。到內面,一個查甫人企--起-來歡迎。對伊講,「你kám是張--先-生?真歡喜kah 你相見。我是賴明德,這位是咱ê 化學工程師莊麗美。」張文憲kah in兩個握手了才坐--落-來。這間辦公室不止仔大,塗腳chhu 厚厚ê 地毯,壁頂掛--ê是súi-súi ê 圖。賴明德是少年人,身穿一領高貴ê sé-chuh,掛一粒大大粒ê 手chí。對文憲微笑表示歡迎。「我beh 莊小姐入--來是因為伊是咱上好ê 化學工程師。是伊發現咱足讚ê 新漆料。Hm̄...我想,你若來tī chia 做,你會kah 伊做伙。」
  Bûn-hiàn ìn kóng, “ Ò͘, góa chai”, mā khòaⁿ tùi Lē-bí hia khì. Lē-bí pí Bêng-tek khah chē hòe, chha-put-to 35. Bô tek-khak sī ka-pi-sek ê thâu-chang, kah khó-ài, chhin-chhiat ê bīn-iông. I chhēng hit niá pe̍h gōa-thò téng-kôan ê lak-tē-á kòa kúi-ā ki pit. I chhin-chhiat teh tùi Bûn-hiàn chhiò, m̄-koh Bûn-hiàn kám-kak àm-àm-tām-tām, jīn-ūi tit bē tio̍h chit hūn khang-khòe, in-ūi i siuⁿ lāu, hiān-chhú-sî thâu-ke-lâng lóng ài chhiàⁿ khah siàu-liân--ē.文憲應講,「Ò͘,我知」,mā 看對麗美hia 去。麗美比明德較濟歲,差不多35。無的確是咖啡色ê 頭鬃,kah可愛、親切ê 面容。伊穿hit 領白外套頂懸 ê lak 袋仔掛幾若支筆。伊親切teh 對文憲笑,m̄-koh文憲感覺暗暗淡淡,認為得bē 著這份工課,因為伊siuⁿ 老,現此時頭家人攏愛倩較少年--ê。
  Bêng-tek ná khòaⁿ chu-liāu ná kóng, “ Tiuⁿ--sian-siⁿ góa chai-iáⁿ lí sī chin gâu ê seng-bu̍t-ha̍k-ka, lí bat tī tāi-ha̍k chò--kòe, mā bat tī nn̄g keng chin chhut-miâ ê kong-si chò kòe nn̄g tang; m̄-koh lí 9 nî chêng tō bô chò seng-bu̍t-ha̍k ê khang-khòe, sī siáⁿ gôan-in? ” Bûn-hiàn kóng, “Góa it seng tiāⁿ-tiāⁿ ê nn̄g hāng hèng-chhù sī seng-bu̍t-ha̍k kah chûn. Gún bó͘ sī chhut-miâ ê chúi-chhiú Gô͘ Sò͘-gio̍k... bô-tek-khak lí ē-kì-tit i. I ka-kī chi̍t ê sái phâng-chûn khôan-iû sè-kài.” Bêng-tek ìn kóng, “Sī, góa ē kì tit i.” Bûn-hiàn kóng, “Gún m̄-chiah khai-sí chò seng-lí, chō phâng-chûn koh kiam bē-chûn.” Tek-á mn̄g kóng, “Seng-lí bē-bái hò͘ⁿ?” Bûn-hiàn kóng, “Tú khai-sí chin hó, liáu āu gún beh chō khah tōa khah hó ê phâng-chûn. Chioh chin chē chîⁿ, koh-lâi gún bó͘…” Bûn-hiàn kóng kah chia tō tiām--khì.明德那看資料那講,「張--先-生我知影你是真gâu ê 生物學家,你bat tī 大學做--過,mā bat tī 兩間真出名ê 公司做過兩冬;m̄-koh 你9年前tō 無做生物學ê工課,是啥原因?」文憲講,「我一生定定ê 兩項興趣是生物學kah船。阮某是出名ê 水手吳素玉…無的確你會記得伊。伊家己一個駛帆船環遊世界。」明德應講,「是,我會記得伊。」文憲講,「阮m̄-chiah 開始做生理,造帆船koh兼賣船。」德仔問講,「生理bē-bái hò͘ⁿ?」文憲講,「Tú 開始真好,了後阮beh 造較大較好ê 帆船。借真濟錢,koh來阮某…」 文憲講kah chia tō 恬--去。
  Tek-á kóng, “Tio̍h! tio̍h! tio̍h! Góa siūⁿ--tio̍h-ah, tō-sī hit-ê Gô͘ Sò͘-gio̍k. ”德仔講,「著!著!著!我想--著-ah,就是hit-ê 吳素玉。」
  Nn̄g lâng tiām 1 khùn,Tek-á siūⁿ-khí tī pò-chóa só͘ pò ê thiⁿ-khì kah hái--nih sit-chong ê lâng; khòaⁿ tùi chē tī thâu-chêng hit-ê khó͘-liân ê cha-po͘-lâng.兩人恬一khùn,德仔想起tī 報紙所播ê 天氣kah海--nih失蹤ê 人;看tùi 坐tī 頭前hit-ê 苦憐ê 查甫人。
  Bûn-hiàn chiah koh kóng, “M̄-chiah tī 5 nî chêng, gún bó͘ sí liáu, góa tō kā seng-lí siu--khí-lâi. ”文憲chiah koh講,「M̄-chiah tī 5 年前,阮某死了,我tō kā 生理收--起-來。」
  Tek-á kóng,“Góa chai-iáⁿ, kā seng-lí siu--khí-lâi, tùi lí lâi kóng sī kan-khó͘--ê.” Koh khòaⁿ Bûn-hiàn hit niá phú-phú ê kū sé-chuh “ Só͘-í chit-má lí beh chò seng-bu̍t-ha̍k ê khang-khòe, hó, chia sī hòa-ha̍k kang-tiûⁿ, Tiuⁿ--sian-siⁿ. Gún chò chhat-liāu, m̄-koh gún su-iàu seng-bu̍t kang-têng-su lâi khak-jīn ta̍k-hāng mi̍h-kiāⁿ lóng sī an-chôan. Mā ài ū lâng kā chèng-hú kóng tī chia chia̍h-thâu-lō͘ sī bô gûi-hiám--ê, chng-thâu ê hū-kīn ū chi̍t keng chhat-liāu kang-tiûⁿ mā sī sio-siâng an-chôan, chia--ê tùi gún sī chin tiōng-iàu. ”德仔講,「 我知影,kā 生理收--起-來,對你來講是艱苦--ê。」Koh 看文憲hit 領phú-phú ê 舊sé-chuh「所以chit-má 你beh 做生物學ê 工課,好,chia 是化學工場,張--先-生。阮做漆料,m̄-koh 阮需要生物工程師來確認逐項物件攏是安全。Mā ài有人kā 政府講tī chia 食頭路是無危險--ê、庄頭ê 附近有一間漆料工場mā 是相像安全,chia--ê 對阮是真重要。」
  Lē-bí kóng,“Nā ū bô an-chôan ê mi̍h-kiāⁿ, lán tō ài kái.” Tek-á khòaⁿ Lē-bí, m̄-koh bô kóng siàⁿ.麗美講,「若有無安全ê 物件,咱就ài改。」德仔看麗美,m̄-koh 無講啥。
  Bûn-hiàn khai-sí bē chū-chāi, ìn kóng,“Mh, góa chai, góa siūⁿ góa chò ē lâi, góa ê ì-sù sī kóng tng góa tī Londen Harper hòa-ha̍k kang-tiûⁿ ê sî, góa......” I tâm-lūn i ê khang-khùi ū nn̄g, saⁿ hun-cheng, Tek-á tiām-tiām-á thiaⁿ, bô kóng pòaⁿ-kù-ōe. Liáu-āu léng-chhiò léng-chhiò, hō͘ Bûn-hiàn kám-kak bē sóng-khòai. Tek-á taⁿ ē kì-tit i ê kū sé-chuh, m̄-koh Bûn-hiàn sī chin hi-bāng i bô lâi chia.文憲開始bē 自在,應講,「Mh,我知,我想我做會來,我ê 意思是講當我tī London Harper 化學工場ê 時,我…」伊談論伊ê 工課有兩、三分鐘,德仔恬恬仔聽,無講半句話。了後冷笑冷笑,hō͘ 文憲感覺bē 爽快。德仔taⁿ 會記得伊ê 舊sé-chuh,m̄-koh文憲是真希望伊無來chia。
  Tek-á kóng,“Tiuⁿ--sian-siⁿ, lí kám chin-chiàⁿ ài chit hūn khang-khòe? Chin su-iàu hò͘ⁿ ?”德仔講,「張--先-生,你kám 真正ài這份工課?真需要hò͘ⁿ?」
  Bûn-hiàn chin kín tō ìn kóng,“Tio̍h, chin su-iàu.” M̄-koh sim lāi teh siūⁿ kóng góa thó-ià lí, Lōa Bêng-tek lí tī chia teh hiáng-siū, ài khòaⁿ lâng bē chiūⁿ-ba̍k, góa hiâm kah lí kāng khóan ê lâng.文憲真緊tō 應講,「著,真需要。」M̄-koh 心內teh 想講我討厭你,賴明德你tī chia teh享受,ài看人 bē上目,我嫌 kah你仝款ê 人。
  Tek-á ná chhiò ná tōa siaⁿ, khiā--khí-lâi at Bûn-hiàn ê chhiú, koh kóng,“Hó, lí siáⁿ-mih sî-chūn ē-tàng lâi chò? ”德仔愈笑愈大聲,企--起-來握文憲ê 手,koh講,「好,你啥物時陣會當來做?」
  Bûn-hiàn tōa-kiaⁿ chi̍t-tiô kóng,“Siáⁿ, lí kóng siáⁿ?”文憲大驚一tiô 講,「啥,你講啥?」
  Tek-á kóng,“Góa kóng lí kín chá lâi kín chò, pài-it ē-sái--bô?”德仔講,「我講你緊早來緊做,拜一會使--無?」
  Bûn-hiàn kóng,“Lí sī kóng lín beh chhiàⁿ--góa!”文憲講,「你是講 lín beh倩--我!」
  Tek-á at Bûn-hiàn ê chhiú kóng,“Tong-jiân, kiong-hí! Lí ê sin-súi góa ê pì-su ē kā lí soat-bêng, lí ū lí kò-jîn ê pān-kong-sek kah kong-si chhia, tong-jiân, góa ài lí kah Lē-bí tī pài-it khai-sí tō kang-chok, hó--bô?”德仔握文憲ê 手講,「當然,恭喜!你ê 薪水我ê 祕書會kā 你說明,你有你個人ê 辦公室kah 公司車,當然,我ài你kah 麗美tī 拜一開始tō 工作,好--無?」
  Bûn-hiàn kóng,“Góa!… hó, hó, tong-jiân hó, to-siā, chin to-siā.”文憲講,「我!…好、好,當然好,多謝,真多謝。」
  Jī Tī Chhù2 Tī 厝
  “Pa-pa, lí ê àm-tǹg tī chàu-kha.” Hūi-chin án-ne kóng, Hūi-chin sī Bûn-hiàn ê cha-bó͘-kiáⁿ, 16 hòe, chē tī chheh-toh-á teh chò kong-kò. Bûn-hiàn ê kiáⁿ Tâi-an, 17 hòe, tng teh khòaⁿ tiān-sī.「爸爸,你ê 暗頓tī 灶腳。」惠真án-ne 講,惠真是文憲ê 查某子,16歲,坐tī 冊桌仔 teh 做功課。文憲ê 子台安,17歲,當teh 看電視。
  Bûn-hiàn kóng, “ Kám-siā--lí, Hūi-chin, pháiⁿ-sè, góa khah òaⁿ tńg--lâi, lín hó--bô? ”文憲講,「感謝--你,惠真,歹勢,我較晏轉--來,lín 好--無?」
  Hūi-chin chhiò chi̍t-ē kóng,“Hó--ah!” Tō koh kè-siok siá kong-khò, Bûn-hiàn khì chàu-kha the̍h chìⁿ--ê hî kah chhip-su (chips), mi̍h-kiāⁿ ta-sò bô kài hó-chia̍h, m̄-koh lóng bô kóng án-chóaⁿ. Bûn-hiàn ka-tī ham-bān chú-chia̍h, i ê kiáⁿ mā hó bē kah tó, i ē kì-tit in bó͘ chin gâu chú-chia̍h.惠真笑一下講,「好--ah。」 Tō koh 繼續寫功課,文憲去灶腳提chìⁿ--ê 魚kah chhip-su (chips),物件礁燥無kài 好食,m̄-koh攏無講 án-chóaⁿ。文憲家己ham-bān煮食,伊ê 子mā 好bē kah tó,伊會記得in 某真gâu 煮食。
  Bûn-hiàn bóng chia̍h bái-ji̍p-âu ê àm-tǹg, koh tùi chit keng sè, koh sán ê kong-ú, 4 kho͘-ûi-á khòaⁿ-khòaⁿ--leh, ka-kū ū 20 nî--loh, piah-chóa chham tē-thán sī sio̍k koh lah-sap, pâng-keng lóng chin sè, jî-chhiáⁿ thang-á-mn̂g khòaⁿ--chhut-khì bô chhiū-á mā bô hoe-hn̂g, khioh sī kî-thaⁿ chē-chē ê kong-ú; tī thô͘-kha-tau chôan sī chheh, saⁿ kah pò-chóa.文憲罔食bái入喉ê 暗頓,koh tùi 這間細,koh sán ê 公寓,四箍圍仔看看--leh,傢俱有20年--loh,壁紙chham地毯是俗koh lah-sap,房間攏真細,而且窗仔門看--出-去無樹仔mā 無花園,卻是其他濟濟ê 公寓;tī 塗腳兜全是冊、衫kah 報紙。
  Tng in bó͘ tī-leh ê sî, i ū chán ê chhù, sī chi̍t keng súi koh tōa ê chng-kha pia̍t-chong, mā ū chin tōa ê hoe-hn̂g. In ū chē-chē ê sin ka-kū, nn̄g tâi chhia, bô sio̍k ê ká-kî kah su-iàu ê chióng-chióng mi̍h-kiāⁿ; ū hó ê thâu-lō͘; m̄-bián hôan-ló chîⁿ; hit-chūn koh khai-sí keng-êng chō phâng-chûn kong-si, liáu-āu tō bô hiah hó-ūn--lò͘.當in 某tī-leh ê 時,伊有讚ê 厝,是一間súi koh大ê 庄腳別莊,mā 有真大ê 花園。In 有濟濟ê 新傢俱、兩台車、無俗ê 假期kah 需要ê 種種物件;有好ê 頭路;m̄免煩惱錢;hit 陣koh 開始經營造帆船公司,了後就無 hiah 好運--lò͘。
  Tng Sò͘-gio̍k sí ê sî-chūn, Bûn-hiàn hui-siông ê thòng-khó͘, mā in-ūi siuⁿ siong-sim bô khì chù-ì seng-lí, m̄-chiah tī kúi kò go̍eh āu kong-si koaiⁿ-mn̂g, só͘-ū ê chîⁿ mā lóng khai liáu-liáu. Chū-án-ne kā chng-kha ê pia̍t-chong bē tiāu, poaⁿ khì sàn-chhiah ê kong-ú.當素玉死ê 時陣,文憲非常ê 痛苦,mā 因為siuⁿ 傷心無去注意生理,m̄-chiah tī 幾個月後公司關門,所有ê 錢mā 攏開了了。自án-ne kā 庄腳ê別莊賣掉,搬去散chhiah ê公寓。
  Nn̄g tang chêng i tō bô thâu-lō͘, mā-sī sàn koh put-hēng ê lâng, ū chhì chhōe kòe chin-chē khang-khòe, m̄-koh bô lâng beh ti̍h. In-ūi ū thài-chē chhong-bêng ê siàu-liân seng-bu̍t-ha̍k kang-têng-su, m̄-koh chit-má lóng kái-piàn--lò͘. Chhiò-chhiò khòaⁿ in cha-bó͘-kiáⁿ koh mn̄g kóng, “Hūi-chin, lí tī ha̍k-hāu khòai-lo̍k--bô?” Hūi-chin ìn kóng, “ Ò͘, góa siūⁿ sī bē-bái, góa the̍h chi̍t tiuⁿ thong-ti-toaⁿ hō͘ lí.” M̄-koh Hūi-chin khòaⁿ--khí-lâi bô chin khòai-lo̍k.兩冬前伊tō 無頭路,mā是散 koh不幸 ê 人,有試chhōe 過真濟工課,m̄-koh無人 beh ti̍h。因為有太濟聰明ê 少年生物學工程師,m̄-koh chit-má 攏改變--lò͘。笑笑看in 查某子koh問講,「惠真,你tī 學校快樂--無?」惠真應講,「Ò͘,我想是bē-bái,我提一張通知單hō͘你。」M̄-koh惠真看--起-來無真快樂。
  Hūi-chin kā tī toh-á ê thong-ti thuh hō͘ Bûn-hiàn, Bûn-hiàn phah khui, he sī ha̍k-hāu ê thong-ti, lāi-té siá kóng ū ha̍k-hāu ê lāu-su tī sńg-seh ê hioh-khùn-ji̍t, beh chhōa in khì Switzerland ê soaⁿ--nih. 10 kang ài £ 400khou, beh hō͘ in gín-á khì ê sī-tōa-lâng tī 2 go̍eh 25 chìn-chêng ài kā chîⁿ kau hō͘ ha̍k-hāu.惠真kā tī 桌仔 ê 通知 thuh hō͘ 文憲,文憲扑開,he 是學校ê 通知,內底寫講有學校ê 老師 tī sńg 雪ê 歇睏日,beh chhōa in 去 Switzerland ê 山--nih。10工ài £400 箍,beh hō͘ in 囡仔去ê 序大人tī 2月25 進前 ài kā 錢交 hō͘ 學校。
  Bûn-hiàn ê chhiò-iông ná lâi ná khui, mn̄g Hūi-chin kóng,“ Chit-ê hioh-khùn-ji̍t lí kám ū beh khì?”文憲ê 笑容愈來愈開,問惠真講,「這個歇睏日你kám有beh去?」
  Hūi-chin iōng kî-kòai ê gán-kong khòaⁿ Bûn-hiàn, kóng,“Pa--a, góa tong-jiân siūⁿ beh khì, m̄-koh góa bô-hoat-tō͘ khì, kám m̄-sī--leh? In-ūi lán bô-hoat-tō͘ the̍h chhut £ 400 kho͘.”惠真用奇怪ê 眼光看文憲,講,「爸仔,我當然想beh 去,m̄-koh 我無法度去,kám m̄ 是--leh?因為咱無法度提出 £400 箍。」
  Bûn-hiàn thàu-kòe kāu-kāu ê ba̍k-kiàⁿ siông-sè khòaⁿ Hūi-chin, koh kóng, “M̄-sī, góa siūⁿ m̄-sī án-ne. ” Hūi-chin sī khiáu koh kian-kiông ê cha-bó͘ gín-á, tha̍k-chheh, ūn-tōng lóng chin gâu. M̄-koh i m̄-bat khì sńg-seh, in-ūi Bûn-hiàn bô hiah chē chîⁿ.文憲透過厚厚ê 目鏡詳細看惠真,koh 講,「M̄ 是,我想m̄ 是 án-ne。」惠真是khiáu koh堅強ê 查某囡仔,讀冊、運動攏真gâu。M̄-koh 伊 m̄-bat 去sńg 雪,因為文憲無hiah 濟錢。
  Bûn-hiàn mn̄g Hūi-chin kóng,“ Lí ê pêng-iú beh khì--bô? ”文憲問惠真講,「你ê 朋友beh 去--無?」
  Hūi-chin kóng,“Beh--ah, chhiūⁿ Lân--á, Tin--á, Hun--á in khah hó kòe--ê, tiāⁿ-tiāⁿ khì sńg-seh, tùi in lâi kóng sī chin kán-tan, pa-á, góa chai-iáⁿ góa bô-hoat-tō͘ khì, kā phoe tàn-tiāu--lah.”惠真講,「Beh--ah,像蘭仔、珍仔、芬仔 in 較好過--ê,定定去sńg雪,對 in 來講是真簡單,爸仔,我知影我無法度去,kā 批 tàn 掉--lah。」
  Bûn-hiàn khòaⁿ Hūi-chin, sim-koaⁿ pho̍k-pho̍k thiàu, kóng,“Hūi-chin, mài, mài án-ne chò, lí nā beh khì, ē-sái khì--ah, kám m̄-sī--leh?”文憲看惠真,心肝pho̍k-pho̍k跳,講,「惠真,mài,mài án-ne 做,你若beh 去,會使去--ah,kám m̄ 是--leh?」
  Hūi-chin chhiò--lò͘, kóng,“Pa-á, hoat-seng siáⁿ tāi-chì? sī chhiúⁿ gîn-hâng ia̍h sī pa̍t-hāng? ”惠真笑--lò͘,講,「爸仔,發生啥代誌?是搶銀行抑是別項?」
  Bûn-hiàn khiā--khí-lâi khì chàu-kha, the̍h i ê liâng-chúi, kiâⁿ--tńg-lâi ê sî kóng,“ M̄-sī, m̄-koh kin-á-ji̍t hoat-seng ū ì-sù ê tāi-chì, Hūi-chin, kā kong-khò khǹg--leh, Tâi-an, kā tiān-sī koaiⁿ-tiāu, góa ū kóa-á tāi-chì beh kā lín kóng.”文憲企--起-來去灶腳,提伊 ê 涼水,行--轉-來ê 時講,「M̄ 是,m̄-koh今仔日發生有意思ê 代誌,惠真,kā功課囥--leh,台安,kā 電視關掉,我有寡仔代誌 beh kā lín 講。」
  Tâi-an kóng,“ Ò͘, pa-á, mài chit-má--lah, tiān-sī tng chhì-khe̍k neh.”台安講,「Ò͘!爸仔,mài chit-má--lah,電視當刺激neh。」
  Bûn-hiàn kóng,“ Góa mā ū chhì-khe̍k ê kò͘-sū beh kā lín kóng, Tâi-an lâi chia thiaⁿ.”文憲講,「我mā 有刺激ê 故事beh kā lín 講,台安來chia 聽。」
  Bûn-hiàn in kiáⁿ khiā tī kū koh lōan chhau-chhau ê kong-ú, siông-siông chia̍h pháiⁿ-chia̍h ê mi̍h-kiāⁿ, in bô chîⁿ, m̄-koh in iáu koh thiaⁿ in pa-á ê ōe, só͘-í Tâi-an koaiⁿ-tiāu tiān-sī, chē tī Bûn-hiàn, Hūi-chin piⁿ-á ê phòng-í.文憲in 子企 tī 舊koh亂chhau-chhau ê 公寓,常常食歹食ê 物件,in 無錢,m̄-koh in iáu koh 聽in 爸仔 ê 話,所以台安關掉電視,坐tī 文憲、惠真邊仔 ê 膨椅。
  Thâu-á, chit-ê kò͘-sū bē chin chhì-khe̍k, Bûn-hiàn kóng,“Kin-á-ji̍t góa khì chi̍t keng kang-tiûⁿ, sī tī hô-piⁿ ê chhat-liāu chhiúⁿ, Tâi-an, thiaⁿ hō͘ hó, chhat-liāu chhiúⁿ ē-tàng kóng chin chán, in hō͘ góa chi̍t hūn khang-khòe, góa tih-beh ū ka-tī ê pān-kong-sek, tōa tâi chhia, tō sī ū chin chē chîⁿ, lán beh hó-gia̍h--lò͘...! ”頭仔,這個故事bē 真刺激,文憲講,「今仔日我去一間工場,是tī 河邊ê 漆料廠,台安,聽hō͘ 好,漆料廠會當講真讚,in hō͘ 我一份工課,我teh-beh有家己ê 辦公室、大台車,tō是有真濟錢,咱 beh 好額--lò͘...!」
  Saⁿ Hó-gia̍h-lâng3 好額人
  Bûn-hiàn tī pài-it khai-sí siōng-pan, Lē-bí chhōa i khì kang-tiûⁿ sì-kè khòaⁿ-khòaⁿ--leh, chit keng kong-si siōng tiōng-iàu ê sán-phín sī chi̍t chióng chhia teh iōng ê sin chhat-liāu, sī chin kian-kò͘ koh tēng ê chhat, bô mi̍h-kiāⁿ ē-tàng kā sún-hāi, sī Lē-bí kah i ê hòa-ha̍k kang-têng-su só͘ hoat-tián--ê, jî-chhiáⁿ koh chhì-siau khì chôan sè-kài. Sng hām iâm-chúi lóng bô-hoat-tō͘ siong--i, chhia tùi Arctic(lâm-kek) kah Sahara soa-bô͘ tńg--lâi, khòaⁿ--khí-lâi iáu ná sin--e.文憲tī 拜一開始上班,麗美chhōa 伊去工場四界看看--leh,這間公司上重要ê 產品是一種車teh 用ê 新漆料,是真堅固koh tēng ê 漆,無物件會當kā損害,是麗美kah 伊 ê 化學工程師所發展--ê,而且koh試銷去全世界。酸hām 鹽水攏無法度傷--伊,車tùi Arctic (南極)kah Sahara 沙漠轉--來,看--起-來iáu若新--e。
  Kong-si tùi chit-ê chhat-liāu thàn chin chē chîⁿ, mā hō͘ chit-ê chng-thâu ke chhut 400 gōa ê khang-khòe.公司tùi 這個漆料趁真濟錢,mā hō͘ 這個庄頭加出400外 ê 工課。
  Ū chi̍t kang, tng Bûn-hiàn chò iú-koan chhat-liāu ê khang-khòe, lì khui hùi-liāu khì bak tio̍h kha, chin kín tō chheng-sé, m̄-koh tī phôe-hu lâu tio̍h âng koh thiàⁿ ê só͘-chāi, sé iā sé bē tiāu, hō͘ i kui-àm bē khùn--tit, i kā i-seng kóng bak--tio̍h ê chêng-hêng, i-seng iōng kî-kòai ê gán-sîn khòaⁿ--i.有一工,當文憲做有關漆料ê 工課,lì 開廢料去bak 著腳,真緊tō 清洗,m̄-koh tī 皮膚留著紅koh 疼ê 所在,洗也洗bē 掉,hō͘ 伊歸暗bē 睏--tit,伊 kā 醫生講bak--著 ê 情形,醫生用奇怪ê 眼神看--伊。
  I-seng siông-sè mn̄g kóng,“ Só͘-í chia ê hòa-ha̍k-phín, lóng kah sin chhat-liāu ū koan-hē, kám chin-chiàⁿ ū koan-hē? ”醫生詳細問講,「所以chia ê 化學品,攏 kah 新漆料有關係,kám真正有關係?」
  Bûn-hiàn kóng,“ Sī--ā, góa kā lí kóng, he sī chi̍t kòan ê hùi-liāu-phín, góa tī pān-kong-sek tng teh koan-chhat--in.”文憲講,「是--ā,我kā 你講,he 是一罐ê 廢料品,我tī 辦公室當teh 觀察--in。」
  I-seng khòaⁿ tùi thang-á gōa, ná siūⁿ ná kóng,“ Góa liáu-kái, góa siūⁿ lín kong-si tng teh seng-sán chē-chē ê hùi-liāu-phín.” Mā kā chhiú tiām-tiām-á sóa kàu toh-á.醫生看tùi 窗仔外,那想那講,「我了解,我想lín 公司當teh生產濟濟 ê 廢料品。」Mā kā 手恬恬仔徙到桌仔。
  Bûn-hiàn chin kín-tiuⁿ kóng,“ Lí khòaⁿ, lí ē-tàng hō͘ góa mi̍h-kiāⁿ tah--bô? ” In-ūi i tī 10 hun-cheng lāi ài kìⁿ tiōng-iàu ê lâng.文憲真緊張講,「你看,你會當hō͘ 我物件貼--無?」因為伊 tī 10分鐘內ài見重要ê 人。
  “ Ò͘, tong-jiân.” I-seng khai-sí tī chi̍t tiuⁿ chóa siá koh kóng,“ Chái-khí, àm-sî tah che, ē thiàⁿ 1,2 kang, m̄-koh góa kiaⁿ phôe-hu ē âng 1,2 tang, Tiuⁿ--sian-siⁿ, lí chai-iáⁿ in sī gûi-hiám ê hòa-hák-phín.”「Ò͘,當然。」醫生開始tī 一張紙寫koh講,「早起、暗時貼 che,會疼一、兩工,m̄-koh我驚皮膚會紅一、兩冬;張--先-生,你知影in是危險ê 化學品。」
  Bûn-hiàn chhiò-chhiò-á kóng,“ Sī, góa chai, m̄-bián hôan-ló, góa tī kang-tiûⁿ ē chin sió-sim, bô chhēng te̍k-chè ê hō͘-sin-saⁿ ê lâng, bē tàng kiâⁿ-óa--in, lí nā ài, ē-tàng lâi khòaⁿ-khòaⁿ--leh.”文憲笑笑仔講,「是,我知,m̄ 免煩惱,我tī 工場會真小心,無穿特製ê護身衫ê 人,bē 當行倚--in,你若ài,會當來看看--leh。」
  I-seng kóng,“ Chin hoaⁿ-hí lí án-ne kóng.” Koh the̍h chi̍t tiuⁿ chóa hō͘ Bûn-hiàn.醫生講,「真歡喜你án-ne 講。」Koh提一張紙hō͘ 文憲。
  Bûn-hiàn kóng,“To-siā!” Koh ǹg mn̂g-chhùi kiâⁿ--chhut-khì.文憲講,「多謝!」Koh ǹg門嘴行--出-去。
  “Tiuⁿ--sian-siⁿ ? ”「張--先-生?」
  Bûn-hiàn kiaⁿ chi̍t-tiô, o̍at-thâu kóng,“Kiò--góa? ”文憲驚一tiô,越頭講,「叫--我?」
  I-seng kóng,“Kang-tiûⁿ seng-sán chia ê hùi-liāu, lóng tò-khì tó-ūi? Kám tò ji̍p khì hô--nih?”醫生講,「工場生產chia ê 廢料,攏倒去tó 位?Kám 倒入去河--nih?」
  Bûn-hiàn kóng,“ Tio̍h--a, tong-jiân.” Chin kín koh kóng,“M̄-koh, lí mā chai in chin hó-sè, gún chin sè-jī teh kiám-cha, hô chiah tōa-tiâu, put-kò taⁿ hō͘ gún chi̍t kang seng-sán kúi-pah-á kong-seng ê hùi-liāu niâ, koh-chài kóng, gún lī hái kan-taⁿ 2 kong-lí hn̄g niâ.”文憲講,「著--ā,當然。」真緊koh講,「M̄-koh,你mā 知in 真好勢,阮真細膩teh 檢查,河chiah大條,不過taⁿ hō͘ 阮一工生產幾百仔公升ê 廢料niâ,koh再講,阮離海kan-taⁿ 2 公里遠niâ。」
  I-seng kóng,“ Hó, góa bô-ài hō͘ jīn-hô lâng khì chia̍h chia ê hùi-liāu, ôan--ā.”醫生講,「好,我無ài hō͘ 任何人去食chia ê 廢料,完--ā。」
  Bûn-hiàn kóng,“In bē--lah, i-seng lí chai só͘-ū lim ê chúi sī tùi 5 kong-lí hn̄g ê chíⁿ-chúi lâi--ê, tû-liáu thiⁿ-tn̂g-chúi ê iân-kò͘ í-gōa, siáng ē khì lim àn hô-kháu lâi ê iâm-chúi? Lí mā chai tùi London lâi ê hòa-ha̍k kang-têng-su, mā kiám-cha--kòe, gún kong-si ê lu̍t-su lóng chai, in bô gûi-hiám, góan mā bē hōan-chhò, bián hôan-ló.”文憲講,「In bē--lah,醫生你知所有lim ê 水是tùi 5 公里遠 ê 井水來--ê,除了天堂水ê 緣故以外,siáng會去lim 按河口來ê 鹽水?你mā 知tùi London 來ê 化學工程師,mā 檢查--過,阮公司ê 律師攏知,in 無危險,阮 mā bē 犯錯,免煩惱。」
  Bûn-hiàn kiâⁿ-chhut mn̂g-chhùi, pòaⁿ tiám-cheng kòe, tō bē kì-tit 2 lâng kóng ê ōe.文憲行出門嘴,半點鐘過,tō bē 記得兩人講ê 話。
  Bûn-hiàn chit-má sī chin bô-êng ê lâng, kui-kang ài chhek bô kāng-khóan ê chhat-liāu, koh khak-tēng in sī an-chôan, mā tng bô-êng bé tōa koh sù-sī ê chhù, chhù ê piⁿ-á ū ē-tàng hō͘ Hūi-chin khiâ-bé ê tōa-tiâⁿ, chhù lī hái ū pòaⁿ kong-lí hn̄g, hoe-hn̂g lo̍h-khì tō sī hô, hia ū chi̍t keng khòng-khoah ê chûn-ok.文憲chit-má 是真無閒ê 人,歸工ài 測無仝款ê 漆料,koh 確定in 是安全,mā tng 無閒買大koh 舒適ê 厝,厝ê 邊仔有會當hō͘ 惠真騎馬ê 大埕,厝離海有半公里遠,花園落去tō 是河,hia 有一間曠闊ê 船屋。
  Tâi-an mn̄g kóng,“Pa-á, lán ē-tàng ū chûn--bô? Góa siūⁿ tong-jiân m̄-sī chit-má, m̄-koh tng lí hù-ôan chhù ê chîⁿ, bô tek-khak, tio̍h--bô?”台安問講,「爸仔,咱會當有船--無?我想當然m̄ 是chit-má,m̄-koh當你付完厝ê 錢,無的確,著--無?」
  Bûn-hiàn chhiò-chhiò, in kiáⁿ í-keng sàn chin kú--lò͘, m̄-koh hiān-chāi i ē-tàng bé in siūⁿ beh bé ê mi̍h-kiāⁿ.文憲笑笑,in 子已經散真久--lò͘,m̄-koh現在伊會當買in 想beh買ê 物件。
  Bûn-hiàn chin hoaⁿ-hí kóng,“ Kiáⁿ--ah, lí nā beh, hiān-chhú-sî tō ē-sái bé chûn, chit-chūn góa bé ē-khí chhiūⁿ chiah tōa keng ê chhù, tong-jiân bé ē-khí chûn, lán ē-tàng ta̍k lé-pài khì tiò-hî, kám m̄-sī--leh? Jî-chhiáⁿ góa beh tī ē-tàu kà lín sái-chûn, lín mā chai-iáⁿ góa it-ti̍t siūⁿ beh án-ne chò. ”文憲真歡喜講,「子--仔,你若beh,現此時tō會使買船,這陣我買會起像chiah大間ê 厝,當然買會起船,咱會當逐禮拜去釣魚,kám m̄ 是--leh?而且我beh tī下晝教lín 駛船,lín mā 知影我一直想beh án-ne 做。」
  Bûn-hiàn bô-hoat-tō͘ siong-sìn i ná chiah hó-ūn, bóe-á ū hó ê khang-khòe, sù-sī ê chhù, kah hō͘ gín-á in beh ti̍h ê mi̍h-kiāⁿ, ûi-it hi-bāng--ē sī in bó͘ ē-tàng o̍ah--leh, kah i hiáng-siū, chit-má kan-na chi̍t hāng mi̍h-kiāⁿ bô-hoat-tō͘ hō͘ in kiáⁿ--ê, tō sī lāu-bú.文憲無法度相信伊哪chiah 好運,尾仔有好ê 工課、舒適ê 厝、kah hō͘ 囡仔in beh ti̍h ê 物件,唯一希望--ê 是in某會當活--leh,kah伊享受,chit-má kan-na 一項物件無法度hō͘ in子--ê,就是老母。
  Sì Hái-káu4 海狗
  Kúi kò go̍eh āu, Bûn-hiàn chhiáⁿ Lē-bí lâi sin-chhù chia̍h-pn̄g. Hit àm chin pháiⁿ kòe. In-ūi i m̄-bat chhiáⁿ jīn-hô lâng khì in khah-chá ê kong-ú, gín-á ê pêng-iú mā m̄-bat lâi chia chia̍h-pn̄g. Sin-chhù sī lōan chhau-chhau, tùi chia̍h-mi̍h bô siáⁿ hòng-sim, koh kah Hūi-chin chò-hóe chú ke, in siūⁿ-kóng he chiâⁿ kán-tan, m̄-koh ke chú kah chiáⁿ phi̍h-phu̍h, jî-chhiáⁿ pn̄g mā chú-liáu siuⁿ nńg.幾個月後,文憲請麗美來新厝食飯。Hit 暗真歹過。因為伊m̄-bat請任何人去in 較早ê 公寓,囡仔ê 朋友mā m̄-bat 來chia 食飯。新厝是亂chhau-chhau、對食物無啥放心,koh kah惠真做伙煮雞,in 想講he 誠簡單,m̄-koh 雞煮kah chiáⁿ phi̍h-phu̍h,而且飯mā 煮了siuⁿ 軟。
  Lē-bí sui-jiân chai-iáⁿ m̄-koh chhiò-chhiò, ké chò bô chù-ì--tio̍h. M̄-koh hit àm bô hó kòe. Hūi-chin tùi i hoat-sèng-tē, in-ūi Lē-bí chéng-lí chàu-kha; Tâi-an mā kāng-khóan, lí-iû sī Lē-bí bô ài khòaⁿ tiān-sī. In nn̄g-ê chá-chá tō khì khùn, koh siūⁿ tio̍h in ma-ma.麗美雖然知影m̄-koh笑笑,假做無注意--著。M̄-koh hit 暗無好過。惠真對伊發性地,因為麗美整理灶腳;台安mā 仝款,理由是麗美無ài看電視。In 兩個早早就去睏,koh想著in 媽媽。
  M̄-koh Lē-bí tī lé-pài koh lâi, Bûn-hiàn chhōa in kàu sin ê chûn--nih, hit kang ê khì-hun ke chin hó, Lē-bí m̄-chai beh án-chóaⁿ sái, m̄-chiah gín-á ài kà--i, chiàu gín-á kà--i ê khì sái, kám-kak chin hoaⁿ-hí, Bûn-hiàn chē tī chûn ê āu-piah, tiām-tiām khòaⁿ in kiáⁿ, kám-kak in kiáⁿ chin iāng, jīn-ūi in mā hō͘ i chin hiau-pai, Lē-bí kah gín-á thâu pái chò-hóe teh chhiò, Bûn-hiàn khòaⁿ--tio̍h chhiò hai-hai.M̄-koh麗美tī 禮拜koh來,文憲chhōa in 到新ê 船--nih,hit工ê 氣氛加真好,麗美m̄ 知beh án-chóaⁿ 駛,m̄-chiah 囡仔ài教--伊,照囡仔教--伊ê 去駛,感覺真歡喜,文憲坐tī 船ê 後壁,恬恬看in 子,感覺in 子真iāng,認為in mā hō͘伊真hiau-pai,麗美kah 囡仔頭擺做伙teh笑,文憲看--著笑hai-hai。
  5 go̍eh tiong m̄-tāⁿ súi koh ū ji̍t-thâu, hông-hun, thiⁿ nâ koh chheng, sái-chûn chiâⁿ chhù-bī, chûn sái kín kòe pe̍h-chúi-hoe ê sió hái-éng, in sái kàu hô-kháu, hia ū chē-chē ê sió-tó kah soa-chiu.五月中m̄-tāⁿ súi koh有日頭,黃昏、天藍koh清,駛船誠趣味,船駛緊過白水花ê 小海湧,in駛到河口,hia 有濟濟ê 小島kah 沙洲。
  Tâi-an ke̍k-tōng kí tùi tn̂g koh kē ê soa-chiu kóng,“Pa-á kín khòaⁿ hia! He sī siáⁿ? ”台安激動kí tùi 長koh低ê 沙洲講,「爸仔緊看hia!He是啥?」
  Bûn-hiàn kóng,“ Hái-káu, lí í-chêng kám m̄-bat khòaⁿ--kòe? ”文憲講,「海狗,你以前kám m̄-bat看--過?」
  Tâi-an kóng,“ Taⁿ bat tī iáⁿ-phìⁿ khòaⁿ--kòe, m̄-bat tī chin-si̍t ê seng-o̍ah khòaⁿ--kòe, in kám chin-chiàⁿ tī chia seng-o̍ah?” I hoaⁿ-hí kah bīn ē hoat-kng.台安講,「今 bat tī 影片看--過,m̄-bat tī 真實ê 生活看--過,in kám真正tī chia生活?」伊歡喜kah面會發光。
  Bûn-hiàn kóng,“ Sī--ā, in sī chit-tīn hái-káu ê ka-têng, hái-káu-bó ta̍k nî lâi chia seⁿ gín-á. ”文憲講,「是--ā,in是一陣海狗ê 家庭,海狗母逐年來chia 生囡仔。」
  In sái khah óa soa-chiu, kàu lī hái-káu 20 bí ê só͘-chāi. Sip koh kng ê hái-káu-bó gia̍h-thâu iōng nâ-sek ê ba̍k-chiu khòaⁿ--in. Hái-káu-á-kiáⁿ tng teh suh-leng, teh pah hái-káu-bó, tī chúi-chhián ê só͘-chāi teh sńg, jiân-āu chi̍t chiah hái-káu-kang gia̍h-thâu bô hoaⁿ-hí teh kā in gîn.In 駛較倚沙洲,到離海狗20米ê 所在。溼koh光ê 海狗母gia̍h 頭用藍色ê目珠看--in。海狗仔子當teh suh 奶、teh 霸海狗母、tī 水淺ê 所在teh sńg,然後一隻海狗公gia̍h 頭無歡喜teh kā in gîn。
  Lē-bí kóng,“ Góa kám-kak in bē-bái, m̄-chai in tī chia seng-o̍ah, lī chng-thâu chiah-ni̍h kīn, khòaⁿ tio̍h in án-ne hō͘ góa kám-kak chiâⁿ hoaⁿ-hí.麗美講,「我感覺in bē-bái,m̄ 知in tī chia 生活,離庄頭chiah-ni̍h 近,看著in án-ne hō͘ 我感覺誠歡喜。
  Hūi-chin kóng,“ Sī--ā, góa mā kāng-khóan, kám m̄-sī--leh? Nā in ē-tàng ka-tī tī chia seng-o̍ah, bián lâng lâi chiàu-kò͘, góa siūⁿ sè-kan bô chin-chiàⁿ ê būn-tê--loh! ”惠真講,「是--ā,我mā 仝款,kám m̄ 是--leh?若in 會當家己tī chia 生活,免人來照顧,我想世間無真正ê 問題--loh!」
  Lē-bí kóng,“ Sī--ā, in mā khak-si̍t súi, lí khòaⁿ! Lí khòaⁿ! Lí kám ū khòaⁿ hit chiah sè-chiah-á tī in lāu-bó ê kha-chiah-phiaⁿ teh sńg? Góa hi-bāng mā ē-tàng án-ne. ”麗美講,「是--ā,in mā 確實súi,你看!你看!你kám有看hit 隻細隻仔tī in 老母 ê kha-chiah-phiaⁿ teh sńg?我希望mā 會當 án-ne。」
  Bûn-hiàn chhiò--lò͘, tng i khòaⁿ Lē-bí kah i ê kiáⁿ chò-hóe ū kóng ū chhiò, jīn-ûi chit-ê sè-kài mā sī bē-bái.文憲笑--lò͘,當伊看麗美kah 伊ê 子做伙有講有笑,認為這個世界mā 是bē-bái。
  Gō͘ Sin Chhì-giām5 新試驗
  Kòe kúi-ji̍t-á, Bûn-hiàn iàu-kiû Lē-bí chò lēng-gōa ê chhì-giām, chhōa Lē-bí khì kang-tiûⁿ āu-bīn chi̍t keng tn̂g koh chēng ê pâng-keng, lāi-bīn lóng sī sè-chiah tōng-bu̍t ê kiò-siaⁿ.過幾日仔,文憲要求麗美做另外ê 試驗,chhōa 麗美去工場後面一間長koh靜ê 房間,內面攏是細隻動物ê 叫聲。
  Bûn-hiàn kóng,“ Góa it-ti̍t teh chhì hùi-liāu, lâi chia khòaⁿ che. ” The̍h chi̍t tiuⁿ chóa hō͘ Lē-bí, koh kóng,“ Ū ê niáu-chhí chia̍h ū hùi-liāu sêng-hun ê chia̍h-mi̍h kah lim ê chúi, iáu bô chin-chiàⁿ ê būn-tê, 1,2 chiah tio̍h-pēⁿ m̄-koh bô chē, bô siáⁿ iàu-kín. ”文憲講,「我一直teh 試廢料,來chia看 che。」提一張紙hō͘ 麗美,koh講,「有ê niáu鼠食有廢料成分ê 食物kah lim ê 水,iáu無真正ê 問題,一、兩隻著病m̄-koh無濟,無啥要緊。」
  Lē-bí chim-chiok khòaⁿ kiat-kó, i bô ài chit chióng chhì-giām, m̄-koh chai-iáⁿ he sī pit-iàu--è, Bûn-hiàn kóng liáu tio̍h,bô niáu-chhí khiau--khì, tio̍h-pēⁿ--ê mā bô jōa-chē.麗美斟酌看結果,伊無ài這種試驗,m̄-koh知影he是必要--ê,文憲講了著,無 niáu鼠khiau--去,著病--ê mā 無偌濟。
  Lē-bí kóng,“ Lí tàu-té sī beh hō͘ góa khòaⁿ siáⁿ? ”麗美講,「你到底是beh hō͘ 我看啥?」
  Bûn-hiàn kóng,“ Che--a”, phah-khui thang-á-mn̂g-piⁿ ê a̍p-á “ Chit 10 chiah niáu-chhí lim ū hùi-liāu sêng-hūn ê chúi, ū nn̄g lé-pài--loh, góa hō͘--in ê lông-tō͘ sī pah-bān chi 5 (5 ppm), kin-á-ji̍t teh-beh seⁿ-kiáⁿ--loh, chún nā kiáⁿ bô būn-tê, lán tō m̄-bián hôan-ló siáⁿ--loh! ”文憲講,「Che--ah」,扑開窗仔門邊ê 盒仔「這10隻 niáu鼠lim有廢料成分ê 水,有兩禮拜--loh,我hō͘--in ê 濃度是百萬之五 ( 5 ppm ),今仔日teh-beh生子--loh,準若子無問題,咱tō m̄免煩惱啥--loh!」
  Lē-bí kóng,“Ò͘, Bûn-hiàn, chò che sī jōa-ni̍h kiaⁿ--lâng! ”麗美講,「Ò͘,文憲,做che 是偌nih驚--人!」
  Bûn-hiàn kóng,“ Góa chai, góa chai.” M̄-koh bô teh thiaⁿ, koh tio̍h-kip kóng,“ In ū ê í-keng seⁿ--chhut-lâi-ah! ”文憲講,「我知,我知。」M̄-koh無teh 聽,koh著急講,「In 有ê 已經生--出-來-ah。」
  Bûn-hiàn ùi a̍p-á lia̍h kúi chiah niáu-chhí-á-kiáⁿ, iōng hàm-kiàⁿ koan-chhat--in.文憲ùi盒仔掠幾隻 niáu鼠仔子,用hàm 鏡觀察--in。
  Bûn-hiàn lō͘-bóe kan-khó͘ kan-khó͘ kóng,“Ò͘, Lē-bí ! lí khòaⁿ, khó-lêng ū būn-tê! ”文憲路尾艱苦艱苦講,「Ò͘,麗美!你看,可能有問題!」
  Lē-bí iōng hàm-kiàⁿ khòaⁿ, khai-sí kám-kak bōe sóng-khòai, chin kú bô kóng-ōe.麗美用hàm鏡看,開始感覺bōe爽快,真久無講話。
  Tī an-chēng ê pâng-keng, Lē-bí kôan koh tōa-siaⁿ hoah kóng,“ Khak-si̍t ū būn-tê ! ”Tī 安靜ê 房間,麗美懸 koh大聲喝講,「確實有問題!」
  Lē-bí iōng hàm-kiàⁿ kim-kim-khòaⁿ chia ê sió tōng-bu̍t, kóng “ Niáu-chhí-á-kiáⁿ bô ba̍k-chiu, bô hīⁿ-á, 6 ki kha, ò͘! Bûn-hiàn! Bûn-hiàn! Lí sī chhì siáⁿ--lah? ”麗美用hàm鏡金金看chia ê 小動物,講「Niáu鼠仔子無目珠、無耳仔、六枝腳,ò͘!文憲!文憲!你是試啥--lah?」
  Bûn-hiàn iōng kî-kòai ê gán-sîn khòaⁿ--i, kóng,“ Chin khó-phàⁿ--hò͘ ? M̄-koh lí chi̍t-chūn ài chai. Mā ài ē kì-tit in lāu-bó lim ū hùi-liāu 5 ppm lông-tō͘ ê chúi, ū nn̄g lé-pài, he sī pí lán tò tī hô--nih, chhiau-kòe thài chē thài chē--leh. ”文憲用奇怪ê 眼神看--伊,講,「真可怕--hò͘ⁿ?M̄-koh 你這陣ài知。Mā ài會記得in老母lim有廢料 5 ppm 濃度ê 水,有兩禮拜,he是比咱倒tī 河--nih,超過太濟太濟--leh。」
  Lē-bí ba̍k-chiu sóa khui niáu-chhí, khì siūⁿ tio̍h hit lé-pài ê e-po͘ in kah Bûn-hiàn ê gín-á, tī nâ koh chheng ê hái--nih sái-chûn. Kóng,“ Bûn-hiàn chia ê hùi-liāu sī gûi-hiám, lán bē-sái koh tò-lo̍h hô--nih. ”麗美目珠徙開 niáu鼠,去想著hit 禮拜 ê e晡in kah文憲ê 囡仔,tī 藍koh 清ê海--nih 駛船。講,「文憲chia ê 廢料是危險,咱 bē使koh倒落河--nih。」
  Bûn-hiàn iōng chhiú tah i ê keng-kah-thâu an-ùi i kóng,“ Tong-jiân, tong-jiân, lán nā pit-iàu, tong-jiân ài tòng--khí-lâi. ” M̄-koh 1 ki chhiú iáu the̍h niáu-chhí, koh kóng,“Kong-si ē-tàng chng ke-khì chheng hùi-liāu, āu-lé-pài khai-sí pò-kò hō͘ Bêng-tek-á chai. ”文憲用手搭伊ê 肩胛頭安慰伊講,「當然,當然,咱若必要,當然ài擋--起-來。」M̄-koh一枝手iáu 提 niáu鼠,koh 講,「公司會當裝機器清廢料,後禮拜開始報告hō͘ 明德仔知。」
  Tng Lē-bí o̍at-thâu bīn tùi Bûn-hiàn, Bûn-hiàn ê chhiú ùi Lē-bí ê keng-kah-thâu sóa--lo̍h-lâi, Lē-bí kóng,“ M̄-koh...lí kám bô siūⁿ kóng lán chit-chūn ài thêng-chí seng-sán chit chióng ê chhat-liāu, Bûn-hiàn? Chng chia ê ke-khì khó-lêng su-iàu kúi-ā nî, jî-chhiáⁿ chit-má lán iáu teh tò hòa-ha̍k hùi-liāu lo̍h khì hô--nih! ”當麗美越頭面對文憲,文憲ê 手ùi 麗美ê 肩胛頭徙--落-來,麗美講,「M̄-koh...你kám無想講咱這陣 ài 停止生產這種ê 漆料,文憲?裝 chia ê 機器可能需要幾若年,而且chit-má 咱iáu teh倒化學廢料落去河--nih!」
  Chi̍t ê iáⁿ iáⁿ-kòe Bûn-hiàn ê bīn, i ê gán-sîn khòaⁿ Lē-bí, jiân-āu sóa tùi thang-á gōa khì.一個影影過文憲ê 面,伊 ê 眼神看麗美,然後徙 tùi 窗仔外去。
  Bûn-hiàn kóng,“ Lē-bí, góa siūⁿ lán chit-chūn bô su-iàu chò che, lán chit-má tò hô--nih mā chin chió, kong-si mā ē chng chia ê ke-khì, kám m̄-sī--leh? ”文憲講,「麗美,我想咱這陣無需要做che,咱 chit-má 倒河--nih mā 真少,公司mā 會裝chia ê 機器,kám m̄是--leh?」
  Lē-bí siūⁿ tio̍h chiah-chē nî ê khang-khòe, sò͘ pah ê bô sêng-kong chhì-giām, bong Bûn-hiàn ê chhiú koh kóng,“ Bûn-hiàn, góa hi-bāng sī án-ne, góa chin-chiàⁿ hi-bāng sī án-ne. ” Tńg-sin,chin kín tō lī-khui pâng-keng.麗美想著 chiah濟年ê 工課,數百ê 無成功實驗,摸文憲ê 手koh 講,「文憲,我希望是án-ne,我真正希望是án-ne。」轉身,真緊就離開房間。
回目錄    回上一頁    終戰後,   1996年, 小說