回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 18 個段落, 39 個語句, 559 個語詞, 748 個音節
Lí-á só͘ bāng-kìⁿ ê sū 利亞所夢見ê 事
Phian-chip-sek 編輯室
  Ū chi̍t-ê sè kiáⁿ kiò Lí-á. I mî-sî teh khùn bat bāng-kìⁿ chi̍t ê bāng, hóng-hut chhin- chhiūⁿ i í-keng kàu tī Thian- tông ê mn̂g-kháu, khiā tī gōa-bīn teh-beh chiū kīn siâⁿ-mn̂g. Mn̂g lio̍h-lio̍h-á khui, i chiū khòaⁿ-kìⁿ siâⁿ-lāi, lóng ēng kng-nà-nà ê chin-chu lâi khí chhù. Chin- chiàⁿ sī ke̍k êng-kng chhàn-lān ê só͘-chāi. Tī hit lāi-bīn ū chin-chē ê gín-ná saⁿ- kap hoaⁿ-hí teh thit-thô. Hit ê gín-ná só͘ chhēng ê in-chiûⁿ pe̍h seh-seh chin chheng-khì .Lí-á khòaⁿ-kìⁿ chiah ê, sim it-hoat ài, it-tio̍h beh ji̍p khì.有一個細子叫利亞。伊暝時 teh 睏bat 夢見一個夢,彷彿親像伊已經到tī 天堂ê 門口,企tī 外面teh- beh 就近城門。門略略仔開,伊就看見城內,攏用 光nà-nà ê 真珠來khí 厝。真正是極榮光燦爛ê 所在。 Tī hit 內面有真濟ê囡仔相 kap歡喜teh thit-thô 。Hit 個囡仔所穿ê 衣裳白雪雪真清氣。利亞看見chiah ê,心一發愛,it著beh 入去。
  Hit-tia̍p khòaⁿ-kìⁿ chi̍t-lâng, chiū-sī teh kò͘ siâⁿ-mn̂g--ê. I ê bīn-māu chin kng-siⁿ hó-khòaⁿ, koh ū un-jiû ê khóan-sit. Chit ê sè kiáⁿ kīn-óa, mn̄g i kóng, “Tùi chia ū lō͘ thang ji̍p hit ê siâⁿ á-bô? Góa khiok chin ài ji̍p khì.”Hit-tia̍p看見一人,就是 teh 顧城門--ê。伊ê 面貌真光生好看,koh 有溫柔ê 款式。這個細子近倚,問伊講,「對chia有路thang 入hit 個城抑無?我卻真愛入去。」
  Hit ê lâng ti̍t-ti̍t siòng, kā i kóng, “Lí kiám m̄ chai lâng boeh ū hūn tī chit siâⁿ- lāi ê khòai-lo̍k eng-kai tio̍h chhēng pe̍h- saⁿ, nā bô hit hō in-chiûⁿ, bē kham-tit tòa chia. Taⁿ lí ka-tī khòaⁿ lí ê saⁿ bô pe̍h kàu án-ni.” Lí-á chiū khòaⁿ i seng- khu só͘ chhēng hit niá, í-keng kiaⁿ-lâng ù-òe, bē bián-tit kiàn-siàu, chiū iu-thâu- khó͘-bīn khì.Hit 個人直直相,kā伊講,「你kiám m̄ 知人beh 有份tī 這城內ê 快樂應該著穿白衫,若無hit 號衣裳,bē堪tit tòa chia。今你家己看你ê 衫無白到án-ni。」利亞就看伊身軀所穿hit 領,已經驚人污穢,bē免tit見笑,就憂頭苦面去。
  Hut-jiân khòaⁿ-kìⁿ sin-piⁿ ū chi̍t tiâu khe, teh siūⁿ, taⁿ kai-chài lah, thang lâi hia sé, ǹg-bāng āu-lâi bô lâ-sâm, chheng- chheng-khì-khì. Chiū chīn khùi-la̍t lâi sé; bô lōa-kú koh-chài khì chiū-kīn kò͘- mn̂g ê lâng kóng, “Taⁿ saⁿ í-keng sé liáu, chhiáⁿ lí hō͘ góa ji̍p khì hó mah” ?忽然看見身邊有一條溪,teh 想,今佳哉lah,thang來hia洗,向望後來無lâ-sâm,清清氣氣。就盡氣力來洗;無偌久koh 再去就近顧門ê 人講,「今衫已經洗了,請你hō͘ 我入去好mah?」
  Hit ê lâng bīn-sek pìⁿ-chò iu-chhiû kā i kóng, “Lí iáu-bōe chiâu-chn̂g chheng-khì.” Chiū ēng chhiú lâi kí i kóng, “Lí ê saⁿ bē pí-tit chiah ê gín-ná, in-ūi lâ-sâm iáu tī-teh.”Hit 個人面色變做憂愁 kā 伊講,「你iáu-bōe齊全清氣。」就用手來舉伊講,「你ê 衫bē比得chiah個囡仔,因為lâ-sâm iáu tī-leh。」
  Lí-á hí sî chin tōa iu-būn, chha-put-to beh cho̍at-bāng, phah-sǹg bô lō͘ thang ji̍p hit ê khòai-lo̍k ê só͘-chāi. Koh chē teh hôan-ló háu chi̍t siaⁿ.利亞hí時真大憂悶,差不多beh 絕望,扑算無路thang 入hit 個快樂ê 所在。Koh 坐 teh 煩惱吼一聲。
  Tú-tú hit sî khòaⁿ-kìⁿ ū chi̍t lâng khiā tī i sin-piⁿ, bīn-māu chin súi, kng-bêng chhin-chhiūⁿ ji̍t, chiū mn̄g i kóng, “Lí- á! lí siáⁿ-sū thî-khàu kàu án-ni?” Ìn kóng, “Góa í-keng tio̍h-bôa chīn-la̍t khì sé góa ê saⁿ, iáu-kú bô hoat-tit, iû- gôan ū lâ-sâm tī-teh.”Tú-tú hit時看見有一人企 tī 伊身邊,面貌真súi,光明親像日,就問伊講,「利亞!你啥事啼哭到án-ni?」 應講,「我已經著磨盡力去洗我ê 衫,iáu-kú 無法得,猶原有lâ-sâm tī-teh。」
  Hit ê-lâng koh mn̄g i kóng, “Lí-á! lí kam-gōan hō͘ góa sé--bô?”Hit 個人koh 問伊講,「利亞!你甘願hō͘ 我洗--無?」
  Ìn kóng, “Kam-gōan lah.”應講,「甘願lah。」
  Hit ê lâng chiū kā i sé, kàu pe̍h-pe̍h, ná chhin-chhiūⁿ seh.Hit 個人就kā 伊洗,到白白,那親像雪。
  Lí-á tē-saⁿ pái koh khì mn̄g kò͘-mn̂g ê lâng kóng, “Góa chit-tia̍p sé kàu chheng-khì, Taⁿ beh ji̍p-khì, thang á m̄ thang” ?利亞第3 擺koh 去問顧門 ê 人講,「我這tia̍p洗到清氣,今beh 入去,thang 抑 m̄ thang?」
  Kò͘-mn̂g ê lâng kā i khòaⁿ-khòaⁿ teh, chiū kóng, “Taⁿ hó lah! chò lí ji̍p--khì.”顧門ê 人kā 伊看看teh,就講,「今好lah!做你入--去。」
  Lí-á chiū hoaⁿ-thâu-hí-bīn ji̍p--khì, tit-tio̍h tī hia khòai-lo̍k ê hok-khì.利亞就歡頭喜面入--去,得著tī hia 快樂ê 福氣。
  Taⁿ tùi téng-bīn só͘ siá ê tāi-chì thang hun-pia̍t nn̄g hāng. Chi̍t hāng lūn hit- ê sè kiáⁿ ê sū, sī pí-phēng lán tāi- ke ê sim, í-keng kiaⁿ-lâng ù-òe bē kham- tit ji̍p Thian-tông.今對頂面所寫ê 代誌thang 分別2 項。一項論hit 個細子ê 事,是比並咱大家ê 心,已經驚人污穢bē堪tit入天堂。
  Iū chi̍t hāng, chiū-sī kā i sé chheng-khì hit ê lâng, thang phì-jū lán ê Kiù- chú Iâ-so͘.又一項,就是kā 伊洗清氣hit 個人,thang 譬喻咱 ê 救主耶穌。
  Lán chèng-lâng hek-sī lāu-lâng á-sī gín-ná, nā hoaⁿ-hí kam-gōan hō͘ i sé, siū i-ê ín-chhōa tit-tio̍h i-ê chheng-khì, sí-āu chiū ún-tàng ē-tit thang kàu hit-ê êng-kng khòai-lo̍k ê só͘-chāi.咱眾人或是老人抑是囡仔,若歡喜甘願hō͘ 伊洗,受伊ê 引chhōa 得著伊ê 清氣,死後就穩當會得thang 到hit 個榮光快樂ê 所在。
  Taⁿ tī Sèng-keng ū kúi-nā chat tú-tú ha̍p tī téng-bīn só͘ siá ê sū, chhin-chhiūⁿ tī I-sài-a 1: 18, koh Si-phian 51: 7, Kàu-hōe-lāi ê gín-ná tio̍h chiong chit nn̄g chat lâi liām kàu se̍k, siông- siông khǹg tī sim-lāi.今tī 聖經有幾若節tú-tú 合tī 頂面所寫ê 事,親像 tī 以賽亞 1:18,koh 詩篇 51:7,教會內ê 囡仔著將這2 節來念到熟,常常囥tī 心內。
  (Tâi-lâm-hú-siâⁿ Kàu-hōe-pò,tē 64 kòan, 1890 nî 9 ge̍h)(台灣府城教會報,第64卷,1890年9月)
回目錄    回上一頁    清國時代,   1890年, 散文