回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 19 個段落, 65 個語句, 943 個語詞, 1354 個音節
An-lo̍k ke_14 安樂家_14
Bô chù-bêng 無注明
  Tē cha̍p-sì Chiuⁿ第十四章
  Kàu lé-pài-ji̍t ê-hng Lī-su-tē chiūⁿ hōe-tn̂g. Chiông-chêng piàⁿ tn̂g-lāi ê lāu hū-jîn-lâng m̄ hō͘ i ji̍p-khì; chit sî pí hit sî tōa-tōa bô saⁿ-tâng; ji̍p tn̂g-lāi thiaⁿ tō-lí--ê lóng ē-jīn-tit chit-ê siàu-liân thôan-tō ê lâng. Ta̍k-ê lé-pài-ji̍t i ji̍p tn̂g-lāi put-chí chá, ngiâ-chih thiaⁿ tō-lí ê lâng; nā ū lāu-lâng ji̍p--lâi, i chiū hû-chhî i teh-chē; nā ū kiông-khó͘ ê gín-ná ji̍p--lâi, i chiū lîn-bín chiàu- kò͘, in-ūi i ē-kì-tit chêng-nî thâu-chi̍t-pái ji̍p lé- pài-tn̂g, ài thiaⁿ tō-lí khì an-ùi Tok-hui ê kong- kéng.到禮拜日ê昏Lī-su-tē 上會堂。從前拚堂內 ê 老婦人人m̄ hō͘ 伊入去;這時比hit時大大無相同;入堂內聽道理--ê 攏會認得這個少年傳道 ê 人。逐個禮拜日伊入堂內不止早,迎接聽道理 ê 人;若有老人入--來,伊就扶持伊 teh坐;若有窮苦 ê 囡仔入--來,伊就憐憫照顧,因為伊會記得前年頭一擺入禮拜堂,愛聽道理去安慰Tok-hui ê 光景。
  Hit-chi̍t-ji̍t Úi sian-siⁿ beh kóng tō-lí, Lī-su-tē liōng-chá chhiáⁿ chit-lâng lâi, hit lâng lâi, in-ūi sī i ke̍k chhin-ài ê pêng-iú teh-beh lâi kóng tō-lí, kip-chhiat ài chē-chē lâng lâi thiaⁿ. Kàu hit-tia̍p sian-siⁿ ji̍p tn̂g--ni̍h, lāi-bīn lâng í-keng móa-móa; sian-siⁿ khòaⁿ Lī-su-tē tī piⁿ-á teh chih-chiap èng- sûi, chiong só͘ gîm ê si pun hō͘ ta̍k lâng.Hit一日 Úi先生 beh 講道理,Lī-su-tē 量早請這人來,hit人來,因為是伊極親愛 ê 朋友 teh-beh 來講道理,急切 ài 濟濟人來聽。 到hit-tia̍p先生入堂--ni̍h,內面人已經滿滿;先生看 Lī-su-tē tī 邊仔 teh chih-chiap 應sûi,將所吟 ê 詩分hō͘ 逐人。
  Úi sian-siⁿ chin hoaⁿ-hí; só͘ kóng ê tê-ba̍k chiū- sī"Ta̍k-hāng chiâu-chn̂g, lín tāi-ke chiū tio̍h lâi hù-iân-sia̍h." Thôan-tō ê sian-siⁿ tùi thâu kàu bóe phì-jū chit-kù-ōe ê ké-soeh, hun-in ê iân-sia̍h án-cháiⁿ-iūⁿ tāi-seng pī-pān, án-cháiⁿ-iūⁿ chiâu- chn̂g, bô lâng beh lâi; ū-ê the-sî chit-hāng, ū-ê the-sî hit-hāng, ū-ê in-ūi tāi-chì thài chē, ū-ê in- ūi ka-tī pîn-tōaⁿ, lóng m̄-khéng lâi.Úi先生真歡喜;所講 ê題目就是「逐項齊全,lín 大家就著來赴筵席。」傳道 ê 先生對頭到尾譬喻這句話 ê 解說,婚姻 ê 筵席án-cháiⁿ-iūⁿ代先備辦,án-cháiⁿ-iūⁿ齊全,無人beh 來;有ê 推辭這項,有ê 推辭hit項,有ê 因為事誌太濟,有ê 因為家己貧憚,攏 m̄肯來。
  Āu-lâi koh ti̍t-ti̍t kóng, "Iâ-so͘ thè lán tāi-seng pī-pān sī sím-mi̍h, bô m̄-sī sio̍k-chōe ê in, pêng- an ê hok; Thiⁿ-pē chû-pi, ngiâ-chih lán kàu thiⁿ- téng ê ke, che lóng tī Chú ê bīn-chêng."後來koh 直直講,「耶穌替咱代先備辦是啥物,無m̄是贖罪 ê 恩,平安 ê福;天父慈悲,迎接咱到天頂 ê 街,che 攏 tī 主ê 面前。」
  Sian-siⁿ àⁿ-lo̍h koh mn̄g tn̂g-lāi ê pêng-iú, "Tī lán bīn-chêng só͘ eng-kai chò--ê sī sím-mi̍h leh? Só͘ eng-kai chò--ê, chiū-sī eng-kai tio̍h lâi; ta̍k hāng mi̍h lóng tāi-seng pī-pān chiâu-chn̂g. lán eng-kai tio̍h lâi hù-iân-sia̍h. Chú thè lín tāi-seng pī-pān ê in-tián chû-pi, lín eng-kai sêng-siū; ū chōe-gia̍t hām-chhàm--ê eng-kai tio̍h lâi; tio̍h- bôa ià-lán-ê ia̍h eng-kai tio̍h lâi; in-ūi chit-tia̍p ta̍k hāng lóng chiâu-chn̂g lah. 'Chit-tia̍p' nn̄g- jī, ì-sù chin tōa tùi-tiōng, chin tōa pek-chhiat, kóng chit-ê hiān-kim, chiū-sī Chú-ji̍t ê-hng, m̄-sī kóng mê-nî,m̄-sī kóng āu-lé-pài, ia̍h m̄-sī kóng bîn-á-ji̍t, chiàⁿ-chiàⁿ sī teh kóng chit-tia̍p ê sî- chūn; hiān-chāi Chú thè lín só͘ chò ē-tit lâi lóng chò liáu lah, i kiò lín lâi, lín kiám m̄ khéng thiaⁿ mah? Chú tāi-seng pī-pān ê hok-khì, lín phah-sǹg m̄ ài mah? M̄ kam-gōan thàn, kin-á-ji̍t chai jīn- chōe thang tit-tio̍h sià-bián mah? M̄ kam-gōan chit sî-chūn hù Iûⁿ-ko ê iân-sia̍h mah? Tāi-seng sù-tô͘ Iok-hān ū-sî siū-tio̍h be̍k-sī, khòaⁿ-kìⁿ hit lāi-bīn ê hok-khì chiū kóng, 'Hōan-nā siū i chhiáⁿ hù Iûⁿ-ko hun-in iân-sia̍h lóng sī ū hok-khì-ê.' Lín ta̍k lâng tī chia ài tit-tio̍h hok-khì á m̄-ài? Lín hō͘ Iûⁿ-ko ê hoeh í-keng sé-chheng-khì mah? Ē-kham-tit hù-iân-sia̍h mah? Lín tī An-lo̍k-ke ū hūn mah? Góa bē-hiáu-tit lín án-cháiⁿ-iūⁿ ìn-tap; nā bē-ē ìn-tap góa, kàu sím-phòaⁿ ê ji̍t-chí àn- cháiⁿ-iūⁿ ē ìn-tap hit ê chhat lâng sim-lāi ê Chú leh?"先生 àⁿ落 koh 問堂內 ê 朋友,「Tī lán 面前所應該做--ê 是啥物 leh? 所應該做--ê,就是應該著來;逐項物攏代先備辦齊全。咱應該著來赴筵席。主替lín 代先備辦 ê 恩典慈悲,lín應該承受;有罪孽 hām-chhàm--ê應該著來;著磨厭lán-ê亦應該著來;因為這tia̍p逐項攏齊全lah。「這tia̍p」二字,意思真大對重,真大迫切,講這個現今,就是主日ê昏,m̄是講明年,m̄是講後禮拜,亦 m̄是講明仔日,正正是 teh 講這tia̍p ê 時陣;現在主替lín 所做會得來攏做了lah,伊叫lín 來,lín 敢 m̄肯聽mah?主代先備辦 ê 福氣,lín 打算 m̄愛 mah?M̄甘願趁,今仔日知認罪thang得著赦免 mah?M̄甘願 這時陣赴羊羔 ê 筵席mah? 代先使徒約翰有時受著漠視,看見hit內面 ê 福氣就講,「凡若受伊請赴羊羔婚姻筵席攏是有福氣ê。Lín 逐人 tī chia愛得著福氣抑m̄愛? Lín hō͘ 羊羔 ê血已經洗清氣 mah?會堪得赴筵席mah?」Lín tī 安樂街有恨mah?我bē曉得lín án-cháiⁿ-iūⁿ應答;若 bē會應答我,到審判ê 日子án-cháiⁿ-iūⁿ會應答hit ê 擦人心內 ê 主leh?」
  Kóng-liáu chiū sòaⁿ tn̂g, ū kúi-ê tāi-seng bat Úi sian-siⁿ ê lâng thèng-hāu, beh kap i kiâⁿ-lé, kóng kúi-kù-ōe, thiaⁿ i ê kà-sī. Lī-su-tē kap Úi sian-siⁿ iân-lō͘ saⁿ-kap kiâⁿ. Úi sian-siⁿ kā i kóng, "Bîn-á-ji̍t chá-khí peh-tiám-cheng lí kap góa chhut siâⁿ kiâⁿ-kiâⁿ-leh á m̄?"講了就散堂,有幾個代先bat Úi先生 ê 人聽候,beh 佮伊行禮,講幾句話,聽伊 ê教示。Lī-su-tē 佮 Úi先生沿路相佮行。Úi --先生kā伊講,「明仔日早起八點鐘你佮我出城行行leh抑m̄?」
  Lī-su-tē kóng, "Chhut siâⁿ chò sím-mi̍h tāi-chì?"Lī-su-tē 講,「出城做啥物事誌?」
  Sian-siⁿ kóng, Khòaⁿ lí chit-tia̍p ê kang siuⁿ-chē chin kan-khó͘; góa thong-ti Ui-le̍k Bo̍k-su chhiáⁿ i chún lí kàu góa ê ke, khì hioh-khùn kúi ê lé-pài, ia̍h bē-sǹg-tit chò sī thêng-kang, in-ūi tòa hit lāi- bīn ia̍h thang ke tha̍k-chheh kî-tó tiāu-ióng sim- sîn, le̍k-liōng tāi-seng pī-pān tò-lâi, koh-chài chīn la̍t chò kang. Lí siūⁿ bîn-á-ji̍t hit sî ē kiâⁿ á bē?"先生講,看你這tia̍p ê 工傷濟真艱苦;我通知 Ui-le̍k 牧師請伊准你到我ê 街,去歇睏幾個禮拜,亦 bē算得做是停工,因為tòa hit內面亦thang加讀冊祈禱調養心神,力量代先備辦倒來,koh再盡力做工。你想明仔日hit時會行抑bē?」
  Lī-su-tē kóng, "Góa m̄ káⁿ tam-gō͘ sî ji̍t to-siā lí án-ni-siⁿ thé-liōng góa, siàu-liām góa." Tē-jī- ji̍t Lī-su-tē chiū kap Úi sian-siⁿ khì in tau.Lī-su-tē 講,「我m̄敢耽誤時日多謝你án-ni-siⁿ 體諒我,數念我。」第2日Lī-su-tē 就佮 Úi先生去 in tau。
  Taⁿ lán ài chai Lī-su-tē gū-tio̍h sím-mi̍h tāi- chì thang khòaⁿ i siá hō͘ Úi sian-siⁿ ê phoe.今咱愛知 Lī-su-tē 遇著啥物事誌thang看伊寫hō͘ Úi先生ê 批。
  Chit-tiuⁿ phoe sī tī chit-tia̍p liáu-āu kúi go̍eh ji̍t siá ê. Phoe-ni̍h kóng:-這張批是 tī 這tia̍p 了後幾月日寫 ê。批ni̍h 講:-
  "Góa bat èng-ún chiong góa ke-lāi ê tāi-chì kóng hō͘ lí thiaⁿ, góa khòaⁿ góan nn̄g-ê ang-bó͘ put-chí tit-tio̍h Chú ê pó-pì; góa kám-siā Chú sī in-ūi i chhōa góa kàu lí khiā-khí ê só͘-chāi--lâi; koh kiò góa tī hia sêng-chhin.「我bat 應允將我街內 ê 事誌講hō͘ 你聽,我看阮兩個翁某不止得著主ê 保庇;我感謝主是因為伊chhōa 我到你企起 ê 所在--來;koh 叫我tī hia 成親。
  Chit-tia̍p góa tī sè-kan ū chi̍t ê ke sī pêng-pêng an-an--ê; ia̍h ū hū-jîn-lâng pang-chān góa chò Chú ê kang; mî-sî tò-lâi chiong chit-ji̍t ê tāi-chì lóng kā i kóng. Hit hō kiông-khó͘ ê lâng ài lâi chit ê só͘-chāi, kóng-khí in tāi-ke ūi-tio̍h hōan-lān kip-pek ê tāi-chì, góan saⁿ-tâng thè in hia ê lâng kî-tó. Góa ǹg-bāng lí lâi khòaⁿ-khòaⁿ; góa ê ke put-chí kng, ia̍h hó khiā; sêng-chhin liáu-āu góa ang-bó͘ nn̄g lâng poaⁿ kàu ke-lāi saⁿ-kap tòa. Ui-le̍k Thài-thài tāi-seng kā góan pī-pān hó ê iân sia̍h, toh-téng pâi chi̍t-pa̍k ê hoe pe̍h-pe̍h chhin- chhiūⁿ seh téng-bīn ū le̍k ê ki-hio̍h: góa chi̍t-ē khòaⁿ chiū siūⁿ-khí Thài-thài sè-hàn ê sî-chūn kà- sī góa éng-óan bô bē-kì-tit ê kî-tó-bûn kóng, 'Kiû Chú sé góa hō͘ góa pí seh khah pe̍h.' Góa só͘ chhin- ài ê Úi sian-siⁿ lí khó-í pàng-sim, m̄-bián khòa-lū góa, tio̍h siūⁿ góan nn̄g lâng tī sè-kan ê ke sī pêng-pêng-an-an kòe ji̍t; sim-lāi iáu-kú sī siông- siông ǹg-bāng chit ê éng-óan tī-teh êng-kng ê An-lo̍k-ke."這tia̍p 我tī 世間有一個街是平平安安--ê;亦有婦人人幫贊我做主ê 工;暝時倒來將這日 ê 事誌攏 kā 伊講。Hit號窮苦 ê 人愛來這個所在,講起 in 大家為著犯難急迫 ê 事誌,阮相同替in hia ê 人祈禱。我向望你來看看;我ê 街不止光,亦好企;成親了後我翁某兩人搬到街內相佮 tòa。Ui-le̍k 太太代先 kā 阮備辦好ê 筵席,桌頂排一pa̍k ê 花白白親像雪頂面有綠 ê 枝葉:我一下看就想起太太細漢 ê 時陣教示我永遠無bē記得 ê 祈禱文講,「求主洗我hō͘ 我比雪較白。」我所親愛 ê Úi先生你可以放心,m̄免掛慮我,著想阮兩人 tī 世間 ê 街是平平安安過日;心內 iáu-kú 是常常向望這個永遠 tī-teh 榮光 ê 安樂街。」
  I
Ū êng-kng ê pó-siâⁿ,
Mn̂g koaiⁿ chiong chōe chó͘-chí,
Kiaⁿ-lâng kap pháiⁿ-tāi,
Kiaⁿ-lâng kap pháiⁿ-tāi,
Éng-óan bē-tit ji̍p-khì.
I
有榮光 ê 寶城,
門關將罪阻止,
驚人佮歹代,
聽人佮歹代,
永遠bē得入去。
  II
Kiù-chú Siōng-tè Iûⁿ-ko,
Góa lâi khún-kiû sià-chōe,
Chheng-khì góa pháiⁿ-sim,
Chheng-khì góa pháiⁿ-sim,
Só͘ kiâⁿ lóng bô khiàm-khoeh.
II
救主上帝羊羔,
我來懇求赦罪,
清氣我歹心,
清氣我歹心,
所行攏無欠缺。
  III
Chú chiū kiò góa ê sî,
Tit-tio̍h chò kiáⁿ hoaⁿ-hí,
Khò i tōa pó-chhî,
Khò i tōa pó-chhî,
Chōe sim bē koh hoat-khí.
III
主就叫我ê時,
得著做子歡喜,
靠伊大保持,
靠伊大保持,
罪心bē koh發起。
  IV
Thèng-hāu góa chhēng pe̍h saⁿ,
Kám-in só͘ chhēng lâi sio̍k,
Ke̍k chheng ke̍k kiat lah,
Ke̍k chheng ke̍k kiat lah,
Tiàm tī Thian-tông sim chiok.
IV
聽候我穿白衫,
感恩所穿來贖,
極清極潔lah,
極清極潔lah,
Tiàm tī 天堂心足。
  An-lo̍k-ke Chiong.安樂街終。
回目錄    回上一頁    清國時代,   1890年, 小說