回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 39 個段落, 61 個語句, 1158 個語詞, 1687 個音節
An-lo̍k ke_04 安樂家_04
Bô chù-bêng 無注明
  Tē sì Chiuⁿ第四章
  Tē-jī-ji̍t thiⁿ-khì khah-jo̍ah, Tok-hui tiàm tī chhù-lāi ut-chut chiàu-kū, óa thang-á-mn̂g teh chē. Lī-su-tē iû-gôan chiàu-siông chiūⁿ ke chōan-khîm, nā-sī sim-koaⁿ iu-chhiû put-chí ià-lán, siūⁿ m̄-ta̍t-tio̍h chhut-siâⁿ kàu ū hoe-hn̂g ê the̍h-á, khì chhōe hit nn̄g-ê gín-ná ké sim-būn. Chit-kòe khì bô chhin-chhiūⁿ chêng pái khang-khang. Chi̍t-ē chōan-khîm nn̄g-ê gín-ná chiū tī lâu-thang-téng jīn-tio̍h sī siong-se̍k ê lâng, lóng lo̍h lâu lâi khiā tī i-ê sin-piⁿ; sió-tī tùi tōa-chí kóng, “I chōan-khîm chin hó.”第2日天氣較熱,Tok-hui tiàm tī 厝內鬱卒照舊,倚窗仔門 teh 坐。Lī-su-tē 猶原照常上街轉琴,若是心肝憂愁不止厭lán,想 m̄值著出城到有花園 ê 宅仔,去 chhōe hit 2個囡仔解心悶。這kòe 去無親像前 pái 空空。一下轉琴二個囡仔就 tī 樓窗頂認著是相熟ê 人,攏落樓來企 tī伊ê身邊;小弟對大姊講,「伊 chōan琴真好。」
  Bí-lī kóng, “Góa hīn bē-tit lán ia̍h ū chi̍t-ê khîm.”Bí-lī 講,「我恨bē得咱亦有一個琴。」
  Cha-lí kóng, “Chhiáⁿ lāu-pē bé chi̍t-ê, hó m̄ hó.”Cha-lí講,「請老爸買一個,好m̄好。」
  Bí-lī kóng, “Góa kiaⁿ lāu-bó m̄-chún hō͘ lán bé; i ū-sî thâu hîn, ùi thiaⁿ hit-hō hiáng ê siaⁿ.”Bí-lī 講,「我驚老母 m̄准 hō͘咱買;伊有時頭暈,ùi 聽hit號響ê 聲。」
  Cha-lí koh kóng, “Hē tī lán tāi-ke chhit-thô ê kôan-lâu, lī lāu-bó tiàm ê pâng khah hn̄g, chiū thiaⁿ bē kìⁿ.”Cha-lí koh 講,「Hē tī咱大家chhit-thô ê 懸樓,離老母 tiàm ê 房較遠,就聽bē見。」
  Bí-lī kā Lī-su-tē kóng, “Chit-ê khîm hō͘ góa chōan chi̍t-ē hó m̄?” Chiū khòaⁿ Lī-su-tē ê bīn-sek khéng á m̄-khéng. Lī-su-tē kóng, “Ē-chò-tit, lí lâi chia.”Bí-lī kā Lī-su-tē 講,「這個琴 hō͘ 我轉一下好m̄?」就看 Lī-su-tē ê 面色肯抑m̄肯。Lī-su-tē 講,「會做得,你來 chia。」
  Bí-lī khiā-óa tī chit-ê khîm, ēng pe̍h-pe̍h ê chhiú hōaⁿ khîm ê pèⁿ bān-bān teh chōan, siaⁿ-im ki̍h-ki̍h kiu̍h-kiu̍h, m̄-hó thiaⁿ; i lāu-bó phah-sǹg káⁿ sī chōan-khîm ê gín-ná phòa-pēⁿ; nā bô, án-cháiⁿ-iūⁿ ū chit-hō siaⁿ, chiū tùi thang-á-mn̂g-lāi khòaⁿ chhut gōa-bīn. Khòaⁿ-kìⁿ sió ko͘-niû chhēng kàu chi̍t seng-khu pe̍h-pe̍h ê in-chiûⁿ, teh chōan hit-ê láu-chau ê kū khîm; piⁿ-á kap i teh khiā ê cha-po͘ gín-ná chù-ba̍k khòaⁿ i, chhin-chhiūⁿ ū ài-sioh ê bô͘-iūⁿ.Bí-lī企倚 tī 這個琴,用白白 ê 手 hōaⁿ 琴 ê 柄慢慢 teh 轉,聲音 ki̍h-ki̍h kiu̍h-kiu̍h,m̄好聽;伊老母打算敢是轉琴 ê 囡仔破病;若無,án-cháiⁿ-iūⁿ有這號聲,就對窗仔門內看出外面。看見小姑娘穿到一身軀白白 ê 衣裳,teh 轉 hit個 láu-chau ê 舊琴;邊仔佮伊teh企 ê 查甫囡仔注目看伊,親像有愛惜 ê 模樣。
  Bí-lī khòaⁿ-kìⁿ lāu-bó tī lâu-thang-téng, sim-koaⁿ put-chí hoaⁿ-hí, in-ūi só͘ chhin-ài-ê sī bô chi̍t hāng ē-pí-tit i-ê lāu-bó.Bí-lī 看見老母 tī 樓窗頂,心肝不止歡喜,因為所親愛ê 是無一項會比得伊 ê老母。
  Bí-lī chōan-khîm thài bān, tú-tú chōan kàu tē jī tè ê khek-tiāu, chiū-sī thó͘-khùi chiú-kóaⁿ-lâng. Chit tiāu iáu-bōe kòe-khì, i m̄-ài thiaⁿ chit-hō pi-ai ê siaⁿ-im, chiū tùi Lī-su-tē kóng, “chhiáⁿ lí khah khòai koh ōaⁿ pa̍t-mi̍h tiāu, chōan kàu An-lo̍k-ke hit tè, sī góa lāu-bó só͘ ài thiaⁿ--ê.”Bí-lī 轉琴太慢,抵抵轉到第 2塊 ê 曲調,就是吐氣守寡人。 這調 iáu-bōe 過去,伊m̄愛聽這號悲哀ê 聲音,就對 Lī-su-tē 講,「請你較快koh換別物調,轉到安樂街 hit 塊,是我老母所愛聽--ê。」
  Lī-su-tē chai tio̍h koh chōan-kòe tē saⁿ tè chiah ē kàu chit tè hó thiaⁿ--ê, chiū ka-tī chōan-khîm ê pèⁿ, teh kóng hō͘ i khah kín chōan, chiū liâm-piⁿ kàu lah.Lī-su-tē知著 koh 轉過第3塊才會到這塊好聽--ê,就家己轉琴 ê 柄,teh 講hō͘伊較緊轉,就liâm-piⁿ 到lah。
  Hit-sî ū ke-lō͘ ê lâng thiaⁿ-kìⁿ khîm ê siaⁿ, chi̍t-tīn kín-kín chi̍t-tīn bān-bān, chiū ài-beh chhâ-khòaⁿ sī sím-mi̍h iân-kò͘. Kòe chi̍t-sî-á kú Bí-lī koh bān-bān teh chōan An-lo̍k-ke ê khek-tiāu, ke--ni̍h ê lâng chiah bêng-pe̍k tāi-seng āu-bóe sī nn̄g ê lâng teh chōan, só͘-í siaⁿ-im bô saⁿ-tâng.Hit時有街路 ê 人聽見琴 ê 聲,一 陣緊緊一陣慢慢,就愛beh 查 看是啥物緣故。過一時仔久Bí-lī koh 慢慢 teh 轉安樂街 ê 曲調,街--ni̍h ê 人才明白代先後尾是二個人 teh 轉,所在聲音無相同。
  Bí-lī chōan-liáu chiong khîm-pèⁿ iû-gôan kau-hêng Lī-su-tē , kóng"Chit-ê An-lo̍h-ke si̍t-chāi sī hó thiaⁿ ê khek-tiāu."Bí-lī 轉了將琴柄猶原交還 Lī-su-tē,講「這個安樂街實在是好聽 ê 曲調。」
  Lī-su-tē kóng, "Che ia̍h sī góa só͘ ài thiaⁿ--ê." Kóng-tio̍h chiū siūⁿ-khí beh kā Tok-hui thàm-thiaⁿ ê tāi-chì--lâi; só͘-í mn̄g An-lo̍k-ke tàu-tí tī tó-lo̍h. Bí-lī thìm-thâu kí tùi ke̍k-kôan ke̍k-tōa put-chí súi ê pâng, kā i kóng, "Hit-ê sī góa ê ke, góa m̄-chai lí ê ke tī tó-ūi."Lī-su-tē 講,「Che亦是我所愛聽--ê。」 講著就想起 beh kā Tok-hui 探聽 ê 事誌--來;所以問安樂街到底 tī 佗落。Bí-lī thìm頭指對極懸極大不止 súi ê 房,kā伊講,「Hit個是我ê 街,我m̄知你ê 街tī佗位。」
  Lī-su-tē kóng, "Góa kap lāu Tok-hui tòa tī chi̍t-ê phòa lâu-téng, bē-sǹg-tit chò ke, góa ia̍h bē-tit kú-tn̂g khiā-khí tī-hia, put-kò chi̍t-go̍eh-ji̍t ê tāi-chì nā-tiāⁿ."Lī-su-tē 講,「我佮老Tok-hui tòa tī 一個破樓頂,bē算得做街,我亦 bē得久長企起tī-hia,不過一月日 ê 事誌 nā-tiāⁿ。」
  Bí-lī kóng, "Góa chin thè lí chit-ê gín-ná khó-liân ah!"Bí-lī 講,「我真替你這個囡仔可憐ah!」
  Hit-sî Cha-lí teh chōan hit-ê khîm-pèⁿ, Bí-lī kan-ta kap Lī-su-tē kóng-ōe bô beh chhap i, sim-lāi teh siūⁿ chit-ê gín-ná khiā tī hit-ê phòa-lâu, koh bô kúi-ji̍t chiū bô beh tòa--hia, thè i teh khó-sioh.Hit時 Cha-lí teh 轉hit個琴柄,Bí-lī kan-ta 佮 Lī-su-tē 講話無beh chhap 伊,心內 teh 想這個囡仔企 tī hit個破樓,koh無幾日就無 beh tòa--hia,替伊teh可惜。
  Lī-su-tē chiū koh mn̄g kóng, "M̄-chai iáu ū chi̍t-ê ke bô, á-sī Thian-tông nā-tiāⁿ?"Lī-su-tē 就koh問講,「M̄知 iáu有一個街無,抑是天堂nā-tiāⁿ?」
  Bí-lī kóng, "Ū Thian-tông ê ke, án-cháiⁿ-iūⁿ bē-sǹg-tit sī lí ê ke mah?"Bí-lī 講,「有天堂 ê 街,án-cháiⁿ-iūⁿ bē算得是你ê 街 mah?」
  Lī-su-tē kóng, "Thian-tông tī tó-lo̍h?"Lī-su-tē 講,「天堂 tī 佗落?」
  Bí-lī kí lâm-sek ê thiⁿ, kóng, "Tī téng-bīn ke̍k kôan ê só͘-chāi, pí chheⁿ-sîn iáu koh-khah kôan."Bí-lī 指藍色 ê 天,講,「Tī 頂面極懸 ê 所在,比星神 iáu koh較懸。」
  Lī-su-tē koh mn̄g, "Thian-tông sím-mi̍h khóan-sit?"Lī-su-tē koh 問,「天堂啥物款式?」
  Bí-lī ìn kóng, "Sī ke̍k hó ê só͘-chāi, lâng lóng-chóng chhēng chheng-khì pe̍h-pe̍h ê saⁿ; thô-kha sī pho͘ n̂g-kim koh ke̍k bêng, Iâ-so͘ ia̍h tī-hia, iū-koh sè siaⁿ teh kóng, "Lí gōan ài khòaⁿ Iâ-so͘ á m̄-ài?"Bí-lī應講,「是極好ê 所在,人攏總穿清氣白白 ê 衫;塗腳是鋪黃金koh極明,耶穌亦tī-hia,iu-koh 細聲 teh 講,「你願愛看耶穌抑 m̄愛?」
  Lī-su-tē kóng, "Góa bē-hiáu-tit, bô thiaⁿ-kìⁿ lâng kóng Iâ-so͘ sī án-cháiⁿ-iūⁿ."Lī-su-tē 講,「我bē曉得,無聽見人講耶穌是án-cháiⁿ-iūⁿ。」
  Bí-lī ê bīn tài-iu-chhiû kóng, "Lí m̄-thiàⁿ Iâ-so͘ mah?"Bí-lī ê 面帶憂愁講,「你m̄疼耶穌mah?」
  Lī-su-tē kóng, "Góa m̄-bat thiaⁿ-kìⁿ kóng, m̄-chai àn-chái-iūⁿ thang thiàⁿ i."Lī-su-tē 講,「我m̄-bat 聽見講,m̄ 知án-cháiⁿ-iūⁿ thang疼伊。」
  Bí-lī kóng, "Lí nā m̄-thiàⁿ i, chiū bē tit-tio̍h Thian-tông ê ke." Kóng-tio̍h chiū lâu ba̍k-sái. Hit-tia̍p tú-tú ji̍t-tàu, lāu-pô kiò hit nn̄g-ê gín-ná ji̍p-khì chia̍h-pn̄g. Lī-su-tē ji̍p siâⁿ, tī lō͘--ni̍h teh siūⁿ Bí-lī só͘ kóng, "m̄-thiàⁿ Iâ-so͘ bē-tit-tio̍h thiⁿ-téng ê ke" hit-kù-ōe, koh thè i lâu ba̍k-sái, chhin-chhiūⁿ án-ni ka-tī bē-bián-tit hoat-khí iu-būn, kiaⁿ-liáu kàu-bóe bē-tit-tio̍h An-lo̍k-ke. Iū-koh teh siūⁿ i só͘ chhin-ài ê lāu-peh kòe chi̍t-go̍eh-ji̍t tek-khak ē sí, m̄-chai i thiàⁿ Iâ-so͘ á m̄-thiàⁿ, lóng m̄-bat thiaⁿ-kìⁿ Tok-hui kóng-khí i-ê miâ-jī.Bí-lī 講,「你若 m̄疼伊,就bē 得著天堂 ê 街。」講著就流目屎。Hit-tia̍p抵抵日晝,老婆叫hit 2個囡仔入去食飯。Lī-su-tē 入城,tī 路--ni̍h teh 想Bí-lī 所講,「M̄疼耶穌bē得著天頂 ê 街」 Hit句話,koh替伊流目屎,親像 án-ni 家己 bē免得發起憂悶,驚了到尾bē得著安樂街。又koh teh 想伊所親愛ê 老伯過一月日的確會死,m̄知伊疼耶穌抑m̄疼,攏 m̄-bat 聽見 Tok-hui 講起伊 ê名字。
  Lī-su-tē thiaⁿ lâng kóng ia̍h ū tē-ge̍k, phah-sǹg sī hōan--tio̍h tōa-chōe ê lâng ē kàu hit só͘-chāi. Kiaⁿ-liáu Tok-hui sí-āu bē kàu Thian-tông, chiū-sī ē lo̍h tē-ge̍k; sim-koaⁿ siūⁿ ài chiong Bí-lī só͘ kóng ê ōe kóng hō͘ lāu Tok-hui thiaⁿ, kiám-chhái i ē thiàⁿ Iâ-so͘ ia̍h bô tiāⁿ-tio̍h; ǹg-bāng ê-hng tò-khì lâu--ni̍h thang kap Tok-hui kóng.Lī-su-tē 聽人講亦有地獄,扑算是犯--著大罪 ê 人會到hit所在。驚了 Tok-hui 死後bē到天堂,就是會落地獄;心肝想ài將Bí-lī 所講 ê 話講hō͘老Tok-hui 聽,kiám-chhái 伊會疼耶穌亦無tiāⁿ著;向望ê昏倒去樓--ni̍h thang佮Tok-hui 講。
  Ē-pòaⁿ-ji̍t pí chêng-pòaⁿ-ji̍t khah jo̍ah, Lī-su-tē put-chí lán, giâ--tio̍h khîm sim-koaⁿ bông-bông, chiū chē tī hit-ê mn̂g-kháu ê gîm-á-kîⁿ teh hioh-khùn. Hit-ê só͘-chāi lī i tòa ê tiàm iok-liōng ū chi̍t lí-pòaⁿ lō͘. Iū-koh khòaⁿ-kìⁿ ū sèⁿ Sek kap sèⁿ Bêng ê nn̄g-ê hū-jîn-lâng tī lō͘--ni̍h sio-gū, tāi-ke teh sio-mn̄g hó mah, khiā tī piⁿ-á teh kóng-ōe i lóng thiaⁿ-kìⁿ. Chi̍t-ê hū-jîn-lâng kí tùi-bīn kòa pâi-pián ê chhù, mn̄g kóng, "Che sī sím-mi̍h só͘-chāi?"Ē半日比前半日較熱, Lī-su-tē 不止 lán,舉--著琴心肝茫茫,就坐tī hit個門口 ê gîm-á-kîⁿ teh 歇睏。Hit個所在離伊 tòa ê 店約量有一里半路。又koh 看見有姓Sek 佮姓Bêng ê 兩個婦人人 tī 路--nih相遇,大家teh 相問好mah,企tī邊仔teh講 話伊攏聽見。一個婦人人指對面 掛pâi-pián ê 厝,問講,「Che是啥物所在?」
  Hit-ê hū-jîn-lâng ìn kóng, "Sek nái-nái, che sī góan tāi-ke kàu-hōe siat-li̍p sin ê lé-pài-tn̂g; ū chi̍t-ê siàu-liân thôan-tō--ê chheng-ho͘ chò Úi sin-seⁿ, ta̍k lé-pài-ji̍t ē-pòaⁿ tī chit-ê só͘-chāi kóng tō-lí; só͘ kóng--ê put-chí bêng-pe̍k, góa si̍t-chāi ài thiaⁿ."Hit個婦人人應講,「Sek奶奶,che是阮大家教會設立新 ê 禮拜堂;有一個少年傳道--ê 稱呼做 Úi先生,逐禮拜日ē哺tī 這個所在講道理;所講--ê不止明白,我實在愛聽。」
  Sek nái-nái kóng, "I kóng án-cháiⁿ-iūⁿ bêng-pe̍k?"Sek奶奶講,「伊講án-cháiⁿ-iūⁿ明白?」
  Bêng nái-nái kóng, "I kóng Thian-tông ê hok-khì, lán tāi-ke án-cháiⁿ-iūⁿ chiah ē hióng-siū, iū-koh kóng Iâ-so͘ thè lán án-cháiⁿ-iūⁿ siū khó͘. Chit-ê Úi sin-seⁿ chin-chiàⁿ sī hó-lâng, góa ê kiáⁿ phòa-pēⁿ i siông-siông lâi khòaⁿ, lí bat i á m̄-bat?"Bêng奶奶講,「伊講天堂 ê福氣,咱大家án-cháiⁿ-iūⁿ 才會享受,iū-koh 講耶穌替咱án-cháiⁿ-iūⁿ受苦。這個 Úi先生真正是好人,我ê 子破病伊常常來看,你bat伊抑m̄-bat?」
  Sek nái-nái ìn kóng, "Góa m̄-bat i, bîn-á-ji̍t ū êng thang lâi, góa tek-khak lâi; m̄-chai sím-mi̍h sî-hāu chū-chi̍p."Sek 奶奶應講,「我m̄-bat伊,明仔日有閒thang來,我的確來;m̄知啥物時候聚集?」
  Bêng nái-nái ìn kóng, "Ta̍k lé-pài-ji̍t chhit-tiám-cheng chê-chi̍p khui-tn̂g; lóng sī sûi-piān ê in-chiûⁿ, só͘ lâi--ê lóng sī pêng-siông lâng."Bêng 奶奶應講,「逐禮拜日7點鐘齊集開堂;攏是隨便 ê衣裳,所來--ê 攏是平常人。」
  Sek nái-nái kóng, "Bîn-á-ji̍t chiah koh sio kìⁿ." Hit-tia̍p ta̍k-ê sòaⁿ--khì.Sek奶奶講,「明仔日才 koh 相見。」 Hit-tia̍p 逐個散--去。
  Lī-su-tē thiaⁿ-kìⁿ chit kúi-kù ê ōe, tiāⁿ-tio̍h chù-ì ài bîn-á-ji̍t chiūⁿ lé-pài-tn̂g, sūn-piān thàm-thiaⁿ Tok-hui thok-tiōng só͘ mn̄g ê tāi-chì, kóaⁿ-kín m̄-káⁿ iân-chhiân, in-ūi chi̍t-go̍eh-ji̍t ê sî-hāu nā-tiāⁿ, í-keng chió-khì chi̍t-ji̍t lah.Lī-su-tē 聽見這幾句 ê 話,tiāⁿ著注意ài明仔日上禮拜堂,順便探聽Tok-hui 託重所問 ê 事誌,趕緊 m̄敢iân-chhiân,因為一月日 ê 時候nā-tiāⁿ,已經少去一日 lah。
  Lī-su-tē ê-hng tò-lâi lâu--ni̍h, mn̄g Tok-hui kóng, "Lí thiàⁿ Iâ-so͘ á m̄-thiàⁿ?"Lī-su-tē ê昏倒來樓--ni̍h,問Tok-hui講,「你疼耶穌抑m̄疼?」
  Tok-hui kóng, "Sī eng-kai-tio̍h thiàⁿ ê, hó-lâng lóng thiàⁿ Iâ-so͘, niā góa m̄-káⁿ kóng beh thiàⁿ i." Lī-su-tē kóng, "Lāu-peh ah! lí nā m̄-thiàⁿ Iâ-so͘, bē-tit-tio̍h thiⁿ-téng ê ke, lēng-gōa ia̍h bô ke."Tok-hui 講,「是應該著疼 ê,好人攏疼耶穌,niā 我m̄敢講 beh疼伊。」Lī-su-tē 講,「老伯ah!你若m̄疼耶穌,bē得著天頂 ê 街,另外亦無街。」
  Tok-hui kóng, "Góa kiaⁿ-liáu sī án-ni-siⁿ, góa chhin-chhiūⁿ lí chiah tōa ê nî-kí, thiaⁿ lâng kóng-kòe, bô kì tī sim-lāi, kàu kin-á-ji̍t lóng bē-kì--tit lah;tùi chêng góa pēⁿ tîm-tāng, koh lio̍h-á siūⁿ-khí hit-ê sū, siūⁿ-liáu hô͘-hô͘ hūn-hūn, kì bē chheng-chhó; chiū thó͘ chi̍t-ê khùi kóng, "Si̍t-chāi khó-sioh ah!"Tok-hui 講,「我驚了是án-ni-siⁿ,我親像你chiah 大ê 年紀,聽人講過,無記tī 心內,到今仔日攏bē記--得lah;對前我病沉重,koh略仔想起hit個事,想了hô͘-hô͘ hūn-hūn,記bē清楚;就吐一個氣講,「實在可惜 ah!」
回目錄    回上一頁    清國時代,   1890年, 小說