Tai5-oan5 Kau3-hoe7 Kong-po3(台灣教會公報)20期  第1頁
Tâi-ôan Kàu-hōe Kong-pò(台灣教會公報)20期 台灣教會公報社 1887
操作說明:利用mouse中間ê鈕仔,會當放大、縮小圖片,嘛thang用mouse倒爿共圖片徙位。
目前是第1/9
第1頁 上尾頁
頂1頁 下1頁
頂3頁 下3頁


轉去本系統
戀戀台語文
台語華語辭典