Lo5-hoa5 Kai2-tso7 Thong2-it Su-han7-bun5(羅華改造統一書翰文)  第2頁
Lô-hôa Kái-tsō Thóng-it Su-hān-bûn(羅華改造統一書翰文) 劉青雲 1925
操作說明:利用mouse中間ê鈕仔,會當放大、縮小圖片,嘛thang用mouse倒爿共圖片徙位。
目前是第2/554
第1頁 上尾頁
頂1頁 下1頁
頂23頁 下23頁


轉去本系統
戀戀台語文
台語華語辭典