Tai5-oan5 Kau3-hoe7 Kong-po3(台灣教會公報)560期/Koa3-chhai3-chi2(芥菜籽)69期  第15頁
Tâi-ôan Kàu-hōe Kong-pò(台灣教會公報)560期/Kòa-chhài-chí(芥菜籽)69期 台灣教會公報社 1931
操作說明:利用mouse中間ê鈕仔,會當放大、縮小圖片,嘛thang用mouse倒爿共圖片徙位。
目前是第15/20
第1頁 上尾頁
頂1頁 下1頁
頂4頁 下4頁


轉去本系統
戀戀台語文
台語華語辭典