Sit8-giam7 Peh8-oe7-ji7 Bun5-hoat 實驗白話字文法  第12頁
Si̍t-giām Pe̍h-ōe-jī Bûn-hoat 實驗白話字文法 姚正道 1969
操作說明:利用mouse中間ê鈕仔,會當放大、縮小圖片,嘛thang用mouse倒爿共圖片徙位。
目前是第12/43
第1頁 上尾頁
頂1頁 下1頁
頂6頁 下6頁


轉去本系統
戀戀台語文
台語華語辭典