Chū-iû-sî-pò Chū-iû kóng-tiûⁿ Tâi-gú bûn-chiuⁿ choan-lân     
自由時報自由廣場台語文章專欄
最近更新日期: 2006撟87      最近閱讀日期: 2016/7/27      感謝陳德樺先生協助整理部分文稿
目前lóng總有 51 篇       上網十工內,頭前會標記「新! 」       [轉去本網站首頁]   使用者lóng總點選203078 pái
2006/5/19Ông Pó-liânA-hôa chit lia̍p chéng-chí (519) (A璅粹蝎蝔桃掃(519)) 嚙瘡嚙踝蕭G3779
2006/7/12輯郭Put-ba̍k, òaⁿ lâi gō͘-cha̍p gōa tang--ah (銝殷靘鈭憭--ah) 嚙瘡嚙踝蕭G3780
2006/7/1喳噸璅Pā-bián-àn (蝵瑕獢) 嚙瘡嚙踝蕭G3780
2006/6/10喳噸璅Sóan Lí-tiúⁿ sī beh chhòng siáⁿ? (賊瑟畜eh chhòng siáⁿ?) 嚙瘡嚙踝蕭G3780
2006/6/29Ông Pó-liânNah ū cho̍k-kûn tùi-li̍p (Nah蝢文蝡) 嚙瘡嚙踝蕭G3781
2006/6/15Ông Pó-liânPhòa-siúⁿ ê Thó͘-tē(Phòa-siúⁿ ê Tâi-ôan) (渡ê(渡ê啁)) 嚙瘡嚙踝蕭G3781
2006/7/27Ông Pó-liânTàu-té ū pún-thó͘ chèng-kôan bô? (啣砍踵∴) 嚙瘡嚙踝蕭G3782
2006/7/6輯郭Siang-thâu-chôa bô liáu-sî (剛 ∩) 嚙瘡嚙踝蕭G3782
2006/5/11Tōa-thâu-liânKì-chiá ê chúi-chún (閮ê瘞湔) 嚙瘡嚙踝蕭G3782
2006/5/8撌怎儔瘛Góa Chhò--a! (臭嚗) 嚙瘡嚙踝蕭G3784
2006/3/16撘萄儔Sin Hiàn-hoat Su-iàu To-gí-bûn (唳脫閬憭隤) 嚙瘡嚙踝蕭G3785
2006/7/1文硫Chài-kiàn Kàu-koaⁿ Chài-kiàn (閬摰閬) 嚙瘡嚙踝蕭G3789
2006/6/29輯郭Tùi Gôan-chū-bîn thâu-ba̍k tiúⁿ-ló hōe-gī kóng-khí (Gôan-chū-bîn Sin tông-phōaⁿ) (撠雿瘞剔桅瑁霅啗韏(雿瘞 啣隡)) 嚙瘡嚙踝蕭G3797
2006/7/15Ông Pó-liânSit-khòng ê Pôe-sím-thôan (憭望ê芸祟) 嚙瘡嚙踝蕭G3800
2006/6/17文硫Who Are We? (Who Are We?) 嚙瘡嚙踝蕭G3800
2006/5/11雓亥Siu-hiàn eng hâiⁿ-chèng î bîn (靽格脫踵潭) 嚙瘡嚙踝蕭G3800
2006/6/13Tân Tek-hôaSeng-sán kap Siau-hùi (▎ap瘨鞎) 嚙瘡嚙踝蕭G3805
2006/6/3文硫Lo̍h-tâi ê Cheng-gī-sèng (賢ê剛降) 嚙瘡嚙踝蕭G3809
2006/6/29冽虫犖Tâi-ôan Sî-tāi í-keng lâi-lîm (啁隞撌脩靘) 嚙瘡嚙踝蕭G3810
2006/7/8文硫Gí-bûn Seng-thāi To-iūⁿ-hòa (隤憭璅) 嚙瘡嚙踝蕭G3815
2006/6/22格猾折輻Làn-siong Làn-tí (撘) 嚙瘡嚙踝蕭G3816
2006/6/24文硫Chóng-thóng bô bú-gí jîn-kôan? (蝮賜絞⊥隤鈭箸嚗) 嚙瘡嚙踝蕭G3817
2006/5/13Tân Tek-hôaKoh sī Tiong-kok Su-sióng teh chok-kòai! (Koh臭葉速eh雿迎) 嚙瘡嚙踝蕭G3820
2006/5/13皜蟡Sîn-pì ê Chú-gia̍p-hōe (蟡蝘ê銝餅平) 嚙瘡嚙踝蕭G3820
2006/7/28格猾折輻Eng-hiông á-sī Káu-hîm(chi̍t-ê thè-ha̍k-seng) (梢舐(銝摮貊)) 嚙瘡嚙踝蕭G3822
2006/4/29文硫Thǹg-kng-kng Hóan He̍k-lêng (銴芸 貉) 嚙瘡嚙踝蕭G3836
2006/6/1皜蟡I Iâ-so͘ ê hiō-tāi ū nn̄g-ê chhit-cha̍p chhù-hong? (嗥ê敺隞銝⊥2 ê 70甈⊥對) 嚙瘡嚙踝蕭G3839
2006/6/14撌怎儔瘛Tâi-ôan Piah-toan Chhit-jī-á-koa (啁撘蝡臭摮隞甇) 嚙瘡嚙踝蕭G3851
2006/7/7皜蟡Sò͘-ūi Seng-o̍ah Chí-sò͘ Sè-kài Tē-it lán Tâi-ôan(Sò͘-ūi Tâi-ôan) (訾瘣餅 銝蝚砌勗啁(訾啁)) 嚙瘡嚙踝蕭G3870
2006/5/6文硫Ngó͘-sù, Ô͘-sek khì tó-ūi? (鈭, ⊿拙餃其?) 嚙瘡嚙踝蕭G3891
2006/6/10文硫Nâ-mûi ê Chu-bī (慦ê皛) 嚙瘡嚙踝蕭G3896
2006/5/7Tōa-thâu-liânLán kám liáu-kái O̍at-lâm (Lán kám鈭閫頞) 嚙瘡嚙踝蕭G3896
2006/2/20Ǹg-bāng chèng-siông kok-ka (甇撣詨摰) 嚙瘡嚙踝蕭G3920
2006/5/13文硫Chi̍t-lâng Chi̍t-gí Kiù Bú-gí (銝鈭箔隤瘥隤) 嚙瘡嚙踝蕭G3921
2006/7/18喳噸璅Hoan-chhù (蝧餃) 嚙瘡嚙踝蕭G3932
2006/3/1撘萄儔Ha̍k-si̍p Tha̍k-siá Bú-gí (摮貊霈撖急隤) 嚙瘡嚙踝蕭G3953
2006/3/31格猾折輻Gio̍k-san Chêng (Teng Gio̍k-san ài Tâi-pau-chèng?) (撅望(餌撅梯啗霅嚗)) 嚙瘡嚙踝蕭G3968
2006/6/27璆閮Óa-kūn Thó͘-tōe (餈) 嚙瘡嚙踝蕭G3977
2006/6/10Jin-sekIōng sim thiaⁿ (典) 嚙瘡嚙踝蕭G3982
2006/3/9格猾折輻Tiong-kok Tōan-pōe-san (Tâi-ôan-lâng VS Tiong-kok-lâng) (銝剖瑁撅(啁鈭敲S銝剖鈭)) 嚙瘡嚙踝蕭G4027
2006/5/11擃梁Bûn-ngá ê Tâi-gí (ê啗) 嚙瘡嚙踝蕭G4075
2006/4/20擃梁Beh Chia̍h Hô͘-sîn tio̍h Ka-tī hap(Kàn-kiāu tī sim-lāi) (Beh憌潸摰嗅楛甈(閮霅雿敹 )) 嚙瘡嚙踝蕭G4089
2006/6/1單憯Nńg-soh-á Khan Ti-ko (頠蝝V質惇) 嚙瘡嚙踝蕭G4155
2006/4/21格猾折輻Sī O̍h Bó-gí Tha̍k-siá ê Sî-ki lah( Bô o̍h bē liáu-kái) (臬飛瘥隤霈撖ê璈(︽̍h bē鈭閫)) 嚙瘡嚙踝蕭G4173
2006/5/19Tâi-ôan Chhùi-chhiⁿ (啁蝧) 嚙瘡嚙踝蕭G4383
2006/5/25Jin-sekTâi-ôan Chhùi-chhiⁿ (啁蝧) 嚙瘡嚙踝蕭G4430
2006/6/1雓亥Seng-chit Lêng-gôan Chèng-chhek (鞈芾賣輻) 嚙瘡嚙踝蕭G4514
2006/5/27璆閮Bāng-lō͘ Ho̍k-bū Chiàn-cheng (蝬脰楝啁) 嚙瘡嚙踝蕭G4614
2006/6/8璆閮Iû-hì kui-chek (脰) 嚙瘡嚙踝蕭G4616
2006/6/3璆閮Sè-kài lóng teh hah tâi-ôan (銝賢典啁) 嚙瘡嚙踝蕭G4944
2006/5/5璆閮Da Vinci Code (镼踹蝣) 嚙瘡嚙踝蕭G5410
台語華語辭典 台灣記憶 花蓮風景