Chôan-lô Tâi-gú-bûn gú-sû MI thóng-kè chu-liāu 全羅台語文語詞互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:

台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  6  7  8  [ 9 ]  10  11  12  13  14  15  16  17  18   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾59嚙踝蕭, 2349嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7)
321chì-hun hiaⁿ12.04777341chng su-bûn11.889212
322hè í-chiūⁿ12.044724342ko͘-jî kóaⁿ-hū11.883810
323sòng phok-sū12.0343101343lâm a-bí-lī-ka11.87918
324sam-pí-se hô12.033010344jī-cha̍p-gō͘ tiú11.86927
325hō͘-chō͘ hiaⁿ12.014419345pheng-im bûn-jī11.85547
326tiong-hôa-bîn-kok thé-chè12.01237346gû-kûn iûⁿ-kûn11.85049
327hóan-hóe kóe-pìⁿ11.996925347a-hôa chū-hûn11.844435
328tōa-mn̂g kháu11.99417348tiong-kok pēⁿ-to̍k11.84267
329thih-liān liān11.98819349un-jiû khiam-sùn11.83657
330tà lè11.97997350ka-lī-lī ô͘-piⁿ11.83017
331hô-jíⁿ soaⁿ11.961812351a-se-a séng11.829614
332to͘-chhī niáu-chhí11.95857352bîn-á chá-khí11.819817
333khiâ thih-bé11.95849353se-bûn pà11.81929
334chi̍t-chheng chhit-pah11.94477354koah tiū-á11.80859
335chio̍h-thâu tìm11.936139355tân chúi-píⁿ11.789312
336peh-sìⁿ-tiong chián-tû11.93538356eng-kok léng-sū11.77658
337iù-tōe pò͘11.924112357tiuⁿ ho̍k-chû11.773527
338bû-hoa-kó chhiū11.920442358chhùi-kak chôan11.76838
339kim-kim siòng11.896022359su-hōan ha̍k-hāu11.75649
340tâi-gú gú-sû11.89187360o o11.74259
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 563,875 Tokens: 1,968,725   最近查詢時間:2019/10/24    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶