Chôan-lô Tâi-gú-bûn gú-sû MI thóng-kè chu-liāu 全羅台語文語詞互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:

台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  6  7  [ 8 ]  9  10  11  12  13  14  15  16  17   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾59嚙踝蕭, 2349嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7)
281sù-tô͘ hēng-tōan12.407719301tân hok-chôan12.22239
282soeh to-siā12.399916302sio-hûi sai-hū12.20157
283siu-lí chi̍t-tōaⁿ12.38857303thî-khàu kā-gê12.196310
284tân chiàu-tiông12.374362304nn̄g-bān nn̄g-chheng12.189911
285tân khêng-ku12.37439305chi-ôan thêng-tō͘12.18428
286cháu-lâi cháu-khì12.353319306tì-sek hun-chú12.17979
287a-bí-lī-ka chiu12.34667307ōe-liân ngá-kok12.17979
288sōaiⁿ-á chhiū12.33558308bē-nî ngá-kok12.179710
289tì-sek hūn-chú12.331814309chhui-lô se-tùn12.16437
290pûn hō-thâu12.323820310a-mi cho̍k12.161911
291hú-siâⁿ kàu-hōe-pò12.3113114311hoan-hù mô͘-se--ê12.159515
292pûn la-pa12.30807312í-chêng e̍k-chò12.14537
293tiān tiān--tio̍h12.27857313hām-lo̍h iú-he̍k12.13718
294lia̍p ho-lian-tāu12.27438314so soh-á12.137015
295iûⁿ ún-giân12.27148315o͘-sū-kun hiaⁿ12.130214
296hé sio--i12.24308316chiong-hòa i-kóan12.11158
297tēng sí-chōe12.23807317a-la̍p cho̍k12.102410
298tân thiam-ōng12.236810318í-hoat-liân soaⁿ-tōe12.076023
299chhiò gī-gī12.230612319hek-tek sió-chiá12.069225
300siang peng-ôe12.227514320koe thî12.05498
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 563,875 Tokens: 1,968,725   最近查詢時間:2019/10/24    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶