Chôan-lô Tâi-gú-bûn gú-sû MI thóng-kè chu-liāu 全羅台語文語詞互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:

台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  6  [ 7 ]  8  9  10  11  12  13  14  15  16   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾59嚙踝蕭, 2349嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7)
241ji̍t-thâu chhiah-iāⁿ-iāⁿ12.83507261ek khòng12.59927
242pûn ta̍t-á12.83167262chiông-kim í-āu12.58748
243thong-sek tiong-sim12.824911263si-hêng kat-lé12.579312
244chheng-liân thôan-khè12.80987264âng koe-bú12.562519
245chô chhò12.80529265sì-chheng gō͘-pah12.55118
246tâng-sim hia̍p-le̍k12.78269266iú-kám cha̍p12.534810
247kang-chok jîn-gôan12.77357267hián sîn-chek12.52658
248ióng-kám chòng-táⁿ12.74939268phó͘ thiⁿ-ē12.516919
249àⁿ hī-khang12.736176269chai-chèng phû-tô-hn̂g12.512811
250khòaⁿ-chòe hó-ê12.730816270gī-jîn e̍k12.508211
251mî-iûⁿ-káng nn̄g-chiah12.73048271gī-siú tāi-ha̍k12.496112
252chio̍h-thâu tìm-sí12.724424272ka-lé-óan cho̍k12.49108
253iông hó͘12.72047273nî-lô hô12.466027
254mī-hún i-hoat12.71398274chit-tè thó͘-tē12.455316
255tâi-ôan-hú-siâⁿ kàu-hōe-pò12.713211275pòaⁿ koe-kiáⁿ12.447224
256chheng-chheng bān-bān12.635327276iok-lo̍k peh12.43927
257sió-ông-chú mn̄g-kóng12.63238277ko tióng-peh12.433912
258hu-êng chhī12.624811278bak lâ-sâm12.416423
259tiong-hôa jîn-bîn12.61727279lô-má-jī hia̍p-hōe12.413312
260châng sōaiⁿ-á12.61728280kiàn-kiông hiaⁿ12.41037
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 563,875 Tokens: 1,968,725   最近查詢時間:2019/10/24    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶