Chôan-lô Tâi-gú-bûn gú-sû MI thóng-kè chu-liāu 全羅台語文語詞互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:

台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  [ 6 ]  7  8  9  10  11  12  13  14  15   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾59嚙踝蕭, 2349嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7)
201bo̍at-tāi-lia̍p-lâng má-lī-a13.324412221pek chím13.095459
202chìn bûn-kong13.321910222pûn sàu-kak13.082338
203ián-káng pí-sài13.30978223ì-sek hêng-thài13.055610
204keh-tńg chái-khí13.28977224tia̍h bí-niû13.04029
205sòng siōng-chiat13.28507225lîm châi-siū12.992716
206chi̍t-chūn chi̍t-chūn13.267511226lia̍t-chó͘ tâng-khùn12.926423
207gân hôe13.25738227koa khá-lē12.921811
208chi̍t-bān nn̄g-chheng13.226234228o͘-m̂-á chhiū12.92048
209khèng-chiok sèng-tàn13.222914229chhòa iú-chôan12.91969
210phôe-hu kho-ha̍k13.212817230jîn-tō chú-gī12.91679
211hīn bē-tit13.205710231ko tióng12.914624
212khioh be̍h-seh13.202111232pòaⁿ-tiám cheng12.912310
213thó͘ tōa-khùi13.184215233kong-má chó͘-chong12.906711
214kìm bē-tiâu13.179710234châng sam-chhiū12.894021
215kî hông-iông13.17537235hôa sian-siⁿ-niû12.891825
216kai jōe-liâm13.17539236lîm iàn-sîn12.877212
217n̂g sū-bēng13.16438237pit-gia̍p tián-lé12.87617
218lô-má-jī gián-si̍p-hōe13.138716238kai jōe-lí12.85348
219ui-le̍k thài-thài13.13178239má pô-pô12.848120
220phāu put-pêng13.09788240kháu chéⁿ12.84217
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 563,875 Tokens: 1,968,725   最近查詢時間:2019/10/24    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶