Chôan-lô Tâi-gú-bûn gú-sû MI thóng-kè chu-liāu 全羅台語文語詞互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:

台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 50  51  52  53  54  55  56  57  58  [ 59 ]   嚙踝蕭 , 嚙窯嚙瑾59嚙踝蕭, 2349嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7)
2321bīn âng7.0369172341sim-lāi àm-chīⁿ7.01178
2322pēng m̄-sī7.0366282342thâu-chi̍t ji̍t7.01129
2323chin hiau-pai7.036182343só͘ hoaⁿ-hí--ê7.008023
2324sun sian-siⁿ7.0349172344niá saⁿ7.007048
2325chiah iûⁿ-káng7.0328162345thang sûi-ì7.00677
2326sèng-keng kì-chài7.0315172346kia̍h-thâu khòaⁿ-kìⁿ7.00547
2327bīn chhiò-chhiò7.028972347siám-pī tùi-te̍k7.00207
2328ǹg thiⁿ7.0247402348tiâu kài-bēng7.000710
2329siū pek-hāi7.0233162349khah tōa-bīn7.000017
2330pòaⁿ hāng7.021935
2331khah-iâⁿ tùi-te̍k7.02197
2332ông iok-sa-hoat7.021816
2333tùi móa-ge̍h7.01977
2334a-mô͘-lī ông7.019614
2335tóe chúi7.018910
2336kóaiⁿ-á phah7.01878
2337chheng kho͘7.017217
2338ha̍p khùi-la̍t7.01687
2339sîn kám-tōng7.014817
2340lī-khui kò͘-hiong7.01329
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 563,875 Tokens: 1,968,725   最近查詢時間:2019/10/24    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶