Chôan-lô Tâi-gú-bûn gú-sû MI thóng-kè chu-liāu 全羅台語文語詞互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:

台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  [ 5 ]  6  7  8  9  10  11  12  13  14   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾59嚙踝蕭, 2349嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7)
161pún-tiu pí-lia̍p-to13.836311181koaiⁿ-kìm chhit-ji̍t13.50257
162chin-ní a-kīm13.834710182bêng-bêng pe̍k-pe̍k13.49618
163bo̍k-bêng kî-biāu13.819415183cheng-sîn-pīⁿ chiá13.49619
164su-kì sa-hoan13.79619184hâ môa-pò͘13.493613
165bú-tī sian-seⁿ13.789310185thǹg chhiah-kha13.491611
166má-ná-se pòaⁿ-chi-phài13.714726186thian-bûn ha̍k-chiá13.48798
167ka-pē chek-ho̍at13.702610187tiam ôe13.484518
168pí-sài liu-peng13.70207188nn̄g-bān gō͘-chheng13.443616
169phòaⁿ sí-hêng13.699211189chiap-sòa i--ê13.411028
170mûi jiâu-lí13.68757190nn̄g-ê tóe-móa13.407712
171chi̍t-tùi chi̍t-tùi13.67158191nn̄g-bān sì-chheng13.374315
172i-tí ko͘-niû13.657011192hú-siâⁿ kàu-hōe-pòe13.370210
173ko tok-hêng13.630311193koa siat-kai13.36929
174î jiâu-lí13.62389194koa î-su13.369211
175tióng thôan-tō-su13.616712195koaiⁿ-lo̍h kaⁿ-ga̍k13.366210
176lēng chhian-kim13.61329196teng-hû só13.361762
177tn̂g-kú í-lâi13.61259197chi̍t-pō͘ chi̍t-pō͘13.354118
178êng-hôa hù-kùi13.58549198khí-mo͘ bái13.34759
179chhat chéng-kah13.54767199âng ûi-jîn13.33147
180ko kim-seng13.504321200o͘-o͘ àm-àm13.331122
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 563,875 Tokens: 1,968,725   最近查詢時間:2019/11/12    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶