Chôan-lô Tâi-gú-bûn gú-sû MI thóng-kè chu-liāu 全羅台語文語詞互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:

台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  [ 4 ]  5  6  7  8  9  10  11  12  13   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾59嚙踝蕭, 2349嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7)
121tâm lok-lok14.59167141si̍t-si̍t chāi-chāi14.10629
122éng-éng óan-óan14.54687142siâ-sîn hū-sin14.09427
123tâi-bûn bóng-pò14.545215143pâng gio̍k-siông14.08357
124niú kim-á14.50177144hiaⁿ-só sió-ko͘14.04377
125hân bûn-kong14.46887145tēⁿ liông-úi14.04299
126so͘ chúi-ìn14.458020146bûn-bú koaⁿ-ôan14.00957
127tēⁿ khe-phòan14.45809147lōng-chú hôe-thâu14.006211
128so͘ io̍k-châi14.45807148khà tiān-ōe13.986138
129soa-bûn chú-gī14.390610149gû-leng thn̂g-á13.97899
130tē-lí ha̍k-ka14.374311150a-pah tiòng-hong13.974022
131kàn-pō͘ hùn-liān14.36137151hok-gôan ḿ13.965391
132hêng-tōng kú-chí14.354110152chián iûⁿ-mn̂g13.947311
133liâm thi-thi14.33707153tâi-ôan-jī cha̍p-chì13.937011
134i-ha̍k su̍t-gí14.301721154ông-hō͘ í-su-thiap13.935314
135so͘ pek-hok14.277415155khiuⁿ-kháu chha-ī13.929112
136khòaⁿ-bāi lè14.23868156koaiⁿ-lo̍h kaⁿ13.92238
137gōa-lâi chèng-kôan14.222914157siau-tî chōe-kò13.91787
138chiaⁿ-ge̍h chhoe-it14.169711158tēⁿ lâm-iông13.917411
139jīm siān-liông14.159236159gô͘ khun-siông13.844615
140tâng-sim chi̍t-ì14.13057160tēⁿ si-chong13.836513
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 563,875 Tokens: 1,968,725   最近查詢時間:2019/11/12    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶