Chôan-lô Tâi-gú-bûn gú-sû MI thóng-kè chu-liāu 全羅台語文語詞互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:

台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11  12   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾59嚙踝蕭, 2349嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7)
81hia̍p-hô sîn-ha̍k-īⁿ15.35418101liâm phó14.851610
82chiáng-lí iân-toh15.34979102bān-tùn a-tong14.851620
83thàm-hiám choan-ka15.318510103thong-sek úi-ôan-hōe14.813611
84phùi chhùi-nōa15.318111104gūi lô-iâ14.80989
85chīn-sim chīn-sèng15.230714105lōan chhau-chhau14.796111
86put-ti put-kak15.193944106lō͘-tek má-teng14.775916
87kiâⁿ-lâi kiâⁿ-khì15.136044107gūi ló-iâ14.754777
88ko-hiông-kōan lông-kôan-hōe15.13177108nâ-âu-kńg tīⁿ14.74938
89tōa-be̍h môai15.13179109ho̍k-chû hōe-tiúⁿ14.722613
90tóe-móa tiau-hô15.052412110koan hûn-tióng14.71679
91chúi-hīⁿ chek--á15.037010111chhòa pôe-hóe14.70398
92sî-sî khek-khek14.985915112má-kai i-īⁿ14.67868
93siā-khu êng-chō14.973316113hek-lâng o͘-lī-à14.67729
94tài iu-iông14.96279114pa khek-lé14.65377
95móa-hok chím14.954219115chheng-chheng chhó-chhó14.65379
96chhun-thiⁿ hoe-tián14.90938116bān-tūn a-tong14.629212
97kiàn-tì ke-āu14.90517117jîn-bîn kiōng-hô-kok14.61727
98lô͘-môa siông--á14.894711118khip-lûn khoe14.61729
99gú-sû hong-hù-tō͘14.86588119hoat-kok si̍t-bîn-chú-gī-chiá14.60527
100hōe-lāi hōe-gōa14.855216120chiam ek-hôa14.597032
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 563,875 Tokens: 1,968,725   最近查詢時間:2019/11/18    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶