Chôan-lô Tâi-gú-bûn gú-sû MI thóng-kè chu-liāu 全羅台語文語詞互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:

台語華語辭典
嚙踝蕭 1  [ 2 ]  3  4  5  6  7  8  9  10  11   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾59嚙踝蕭, 2349嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7)
41poe-lâi poe-khì16.81511361ia̍p kim-bo̍k15.909310
42lâm-hū ló-iù16.79271662kiat-sêng it-thé15.87617
43chhian-nî bān-nî16.57921063móa-ge̍h í-chiūⁿ15.80007
44hōe-bō͘-lāi chòe-kang-ê16.5583864phoaⁿ tō-êng15.79618
45oe-oe khoeh-khoeh16.5435765chan sim-gî15.781817
46thiⁿ-piⁿ hái-kak16.50611066tiong-hôa bîn-kok15.716711
47sī-ōe-tiúⁿ nî-pò͘-sat-la̍h-tàn16.27611467giâu sùn15.698111
48bûn-pe̍h chha-ī16.2066868gōng-sîn gōng-sîn15.68757
49choan-gia̍p hâng-ōe16.20212269má-khian kam-tok15.66618
50lò-kha éng-hok-ah16.1615770nn̄g-hūn gú-liāu15.646310
51êng-ióng put-liông16.1615771cha̍p-sì-bān sì-chheng15.61727
52kúi-ông pia̍t-se-pok16.1565772phó͘ chúi-ke-á15.60697
53sek-kia bô͘-nî16.1241973hàn-gí pheng-im15.59928
54bō͘-āu hòng-sàng16.1074774giâm chheng-hôa15.540511
55hoaⁿ-hoaⁿ hí-hí16.09433875siūⁿ-lâi siūⁿ-khì15.534717
56tiong-iong soaⁿ-me̍h16.09111076bān-sè bān-tāi15.526122
57ke-thâu hāng-bóe16.0553777pián chhiok15.50178
58chhù-lú kàng-tàn16.04603578kong-bū jîn-ôan15.47978
59tē-saⁿ-ê siú-ūi15.9391779chia̍h-pá siuⁿ-êng15.43669
60an-hūn siú-kí15.9130880mo-o a-chó͘15.36319
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 563,875 Tokens: 1,968,725   最近查詢時間:2019/11/17    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶