Chôan-lô Tâi-gú-bûn gú-sû MI thóng-kè chu-liāu 全羅台語文語詞互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:

台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 2  3  4  5  6  7  8  9  10  [ 11 ]  12  13  14  15  16  17  18  19  20   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾59嚙踝蕭, 2349嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7)
401kám m̄-sī--leh11.50398421khí-chhù sai-hū11.34177
402tâi-lâm sîn-ha̍k-īⁿ11.503314422phok i-seng11.338250
403gôan ḿ11.499013423gú-sû piàn-hòa11.32678
404thiⁿ-tē bān-mi̍h11.49488424hōe sit-lé11.318729
405hôai-īn siⁿ-kiáⁿ11.47977425sèng-sîn kám-hòa11.300816
406chi̍t-chheng nn̄g-pah11.475410426tiuⁿ tō-lêng11.291610
407hō͘-siōng chun-tiōng11.47188427chú-ji̍t-o̍h kàu-ôan11.28628
408pak tiùⁿ11.464214428bó-gí kàu-ha̍k11.279914
409tè-ông siat-li̍p11.46107429ûi lî-pa11.27927
410ka-lī-lī séng11.450148430iû chi̍t-him11.27077
411tóe hiuⁿ11.449914431tiau-hô iû11.267831
412chhāi bo̍k-chú11.440217432sian-ti hap-kai11.26467
413hù choeh11.436621433chhiat-chhiat him-bō͘11.252814
414kok-ông ìn-kóng11.42307434hun-piat chòe-sèng11.252435
415koaⁿ-hong gí-giân11.40728435tân chheng-gī11.248811
416chôan pho11.40588436eng-kai o-ló--ê11.240912
417i-hó tio̍h-iau11.40447437siu chéng-kah11.240515
418siā-hōe hok-lī11.395910438peh khit-khì11.237610
419bîn-cho̍k gí-bûn11.358615439tn̂g hòe-siū11.236217
420chhēng iù-tōe-saⁿ11.351611440lia̍t-ūi chiòng11.235711
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 563,875 Tokens: 1,968,725   最近查詢時間:2019/10/22    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶