Chôan-lô Tâi-gú-bûn gú-sû MI thóng-kè chu-liāu 全羅台語文語詞互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:

台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  6  7  8  9  [ 10 ]  11  12  13  14  15  16  17  18  19   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾59嚙踝蕭, 2349嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7)
361tēⁿ i-su11.735515381hit-chiah káu-á11.617215
362tn̂g hè-siū11.722929382khau chhài11.61258
363bak-tio̍h lâ-sâm11.708813383sek-khia hn̂g11.60777
364pha̍k tang-hún11.70527384ko͘-jî īⁿ11.60777
365pó-chûn tē-kiû11.70138385chhit-cha̍p sià-khek-le̍k11.595113
366khiâ o͘-tó͘-bái11.69838386ba̍k-sái sì-lâm-sûi11.59298
367lo̍h-khì hóe-nih11.68528387thâu-khak àⁿ-àⁿ11.58537
368chiòng tāi-giân-jîn11.683215388koat-sèng mn̂g11.58459
369iûⁿ-kûn gû-kûn11.68058389hióng-siū káu-pah11.58327
370hóan-hóe ké-pìⁿ11.678617390thiⁿ-ē bān-kok11.579719
371io hâ11.667618391hoa kàu-siū11.57869
372pa phok-sū11.667639392kiù-seng chûn11.559113
373chi̍t-pah tha-liân-tek11.650311393chham-khó chu-liāu11.54687
374bán pek-ha̍p-hoe11.64199394pān chèng-sū11.543413
375o̍at kòe-lâi11.639318395phiⁿ lūn-bûn11.53037
376kang-chok jîn-ôan11.638517396n̂g hiong11.526916
377iù-jî kàu-io̍k11.635611397ē-sái thiàu-lâu11.52448
378chōan khîm11.627414398thiⁿ-téng tōe-ē11.523612
379tiān phòa-hōai11.62647399tôaⁿ kǹg-khîm11.52198
380si-sián-chiá iok-hān11.624234400chú-kò͘ hiaⁿ11.51727
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 563,875 Tokens: 1,968,725   最近查詢時間:2019/11/12    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶