Chôan-lô Tâi-gú-bûn gú-sû MI thóng-kè chu-liāu 全羅台語文語詞互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:

台語華語辭典
第 [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10   頁 後壁10頁  , 總共59頁, 2349筆資料
編號bigramMI(>=7) freq-ab(>=7) 編號bigramMI(>=7) freq-ab(>=7)
1kiáⁿ-kiáⁿ sun-sun18.7167721a-pok-to͘ kiat-hàn17.436617
2tâng-tiⁿ tâng-khó͘18.7167722tian-tian tó-tó17.338210
3hoa-ke liú-hāng18.7167723o͘-ho͘ ai-chài17.29528
4bû-ok put-chok18.5240724thian-lō͘ le̍k-thêng17.276116
5hoaⁿ-thâu hí-bīn18.5240725chhut-sí ji̍p-o̍ah17.25467
6thiàu-lâi thiàu-khì18.1615726siong-ko tēng-lí17.24397
7chhìn-chhìn chhái-chhái17.9391927lia̍h-hong lia̍h-iáⁿ17.24397
8san-tin hái-bī17.93911028pe-lâi pe-khì17.20217
9chhut-chhut ji̍p-ji̍p17.92711029pêng-pêng an-an17.17157
10iô-lâi iô-khì17.8802830kā-gê chhiat-khí17.13177
11iô-iô pái-pái17.8395731péng-kong kiâⁿ-gī17.06468
12iu-thâu kat-bīn17.8236732it-sim it-ì17.05019
13sim-móa ì-chiok17.82361133tng-thâu pe̍h-ji̍t17.00957
14hoan-lâi hoan-khì17.82361134siong-chhin siong-ài17.000520
15lâi-lâi khì-khì17.82361035ke-ke hō͘-hō͘16.971317
16tùi-tang kàu-sai17.7167836m̍ m̍16.93057
17pho̍k-pò͘ iú-kám17.68611037chhiah-sin lō͘-thé16.926519
18sim-sim liām-liām17.59121138kám-khài bû-liōng16.91269
19chheng-thian pe̍k-ji̍t17.4472839bông-bông biáu-biáu16.89478
20lāi-gōa-kho khàn-hō͘-ha̍k17.43661240kā-gê chhiat-chhí16.890711
轉去首頁      上頭前   頭前10頁   頂一頁   下一頁   後壁10頁   上尾頁
Types: 563,875 Tokens: 1,968,725   最近查詢時間:2023/12/4    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶