Chôan-lô Tâi-gú-bûn sû-pîn thóng-kè chu-liāu 全羅台語詞頻統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  6  7  8  [ 9 ]  10  11  12  13  14  15  16  17  18   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾74嚙踝蕭, 1463嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙緙嚙踝蕭嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
161kah1,7650.0724%56.0381%
162tō-lí1,7500.0718%56.1099%
163the̍h1,7190.0705%56.1805%
164hiaⁿ-tī1,7160.0704%56.2509%
165tú-tio̍h1,6940.0695%56.3204%
166hāng1,6920.0694%56.3899%
167kiaⁿ1,6900.0694%56.4592%
168to1,6880.0693%56.5285%
169siá1,6750.0687%56.5972%
170chîⁿ1,6740.0687%56.6660%
171chêng1,6600.0681%56.7341%
172āu-lâi1,6400.0673%56.8014%
173chai-iáⁿ1,6230.0666%56.8680%
174ke1,6200.0665%56.9345%
175khiā1,6050.0659%57.0004%
176tha̍k1,5900.0653%57.0656%
177sui-jiân1,5740.0646%57.1302%
178lī-khui1,5680.0644%57.1946%
179sè-kan1,5610.0641%57.2586%
180pháiⁿ1,5540.0638%57.3224%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 73,258 Tokens: 2,436,599   最近查詢時間:2020/1/22    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶